Social

Compartiment pentru îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice

Compartimentul pentru îngrijirea la domiciliu a persoanelor vârstnice funcționează în baza Regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Constanța nr.27/31.01.2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Constanța nr.99/2020.

Scopul serviciului social este acela de a acorda servicii persoanelor vârstnice aflate în diverse grade de dependență, ca urmare a pierderii autonomiei personale, prin asigurarea unui set de servicii de îngrijire cu scopul asistării lor în îndeplinirea activitătilor vieții zilnice, prevenirii și limitării degradării autonomiei funcționale, păstrarii și îmbunătățirii stării de sănatate și asigurării unei vieți decente și demne.

Sunt eligibile pentru a beneficia de aceste servicii, persoanele vârstnice care se află în una dintre următoarele situaţii:

a) nu au familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;

b) nu au locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii;

c) nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;

d) nu se pot gospodări singuri sau necesită îngrijire specializată;

e) se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice.

Serviciile/activitătile principale acordate pot fi, după caz:

a) ajutor pentru realizarea activităților de bază și instrumentale ale vieții zilnice;

b) sprijin pentru dezvoltarea personală și mentinerea respectului de sine;

c) activități de promovare a inserției beneficiarului în familie și comunitate;

d) sesiuni de informare și consiliere a membrilor de familie.

  • Serviciile de îngrijire la domiciliu sunt acordate de personal de specialitate.

Solicitarea se face în nume personal, iar în cazul celor lipsiti de discernământ, solicitarea se va face de către tutore/curator.

Actele care vor fi atașate cererii  sunt (după caz):

- copii ale actelor de stare civilă: BI/CI, certificat de naștere, certificat de căsatorie;

- după caz, cartea de identitate a reprezentantului legal şi cartea de identitate a persoanei care plăteşte/persoanelor care plătesc, integral sau parţial, contribuţia beneficiarului, în copie;

- documente care atestă starea de sănătate a persoanei: adeverințe medicale, certificat de încadrare în grad de handicap, certificat de pierdere a capacității de muncă, ultima ieșire din spital;

- acte doveditoare privind veniturile realizate în familie, în vederea stabilirii cuantumului contribuției, în conformitate cu prevederile art.10 din Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- documente care atestă gradul de dependenţă al persoanei şi recomandarea îngrijirii la domiciliu;

-orice alte documente eliberate de serviciile publice de asistenţă socială, structuri specializate în evaluare complexă, cabinete medicale, ieșiri din spital care evidenţiază necesitatea acordării de ajutor pentru efectuarea activităţilor de bază ale vieţii zilnice.

Programul de acordare a serviciilor de îngrijire la domiciliu se stabilește de comun acord cu beneficiarul și cu îngrijitorul la domiciliu, în funcție de nevoile beneficiarului și în limita capacității serviciului.

Persoanele vârstnice solicitante vor fi luate în evidența Compartimentului pentru îngrijirea la domiciliu a persoanelor vârstnice în ordinea depunerii cererilor, urmând să fie evaluate de către echipa de specialiști din cadrul DGAS Constanța.

Relații suplimentare la numerele de telefon:

Tel: 0341.180.106

      0341.180.107

email: office@dgas-ct.ro