Social

Informații - modalitate depunere acte

Pentru accesarea alocațiilor de stat, stimulentelor de inserție, indemnizațiilor pentru creșterea copilului, informații telefonice se pot obține și la nr. 0341.180.115, în următoarele intervale orare: de luni, până joi între 8.00-16.30, iar vinerea între 8.00-14.00.

Cererile și documentele justificative se vor transmite ÎNTR-UN SINGUR FIȘIER PDF la adresa de email:  

Informațiile și formularele necesare le puteți obține accesând următoarele linkuri:
- Alocație de stat - Alocație de stat 
- Stimulent de inserție - Stimulent de inserție
- Indemnizație de creștere a copilului - Indemnizația de creștere a copilului
Vă rugăm să transmiteți documentele scanate în format PDF ( TOATE ÎN ACELAȘI FIȘIER) în ordinea indicată pe LINK.

Adresa AJPIS nr. 9917/10.04.2020 (instituția plătitoare a beneficiilor sociale) prevede că, urmare prelungirii stării de urgenţă pe teritoriul României, în contextul pandemiei de COVID-19, începând cu luna aprilie 2020, documentele care stau la baza acordării/ modificării/ suspendării/ reluării/ încetării dreptului pentru fiecare tip de beneficiu social, se încarcă în mod obligatoriu în ordinea pe care o transmitem mai jos:

1.ALOCAȚIA DE STAT (copii născuți în România sau în alt stat membru UE):
-Cererea care să conțină telefon și adresă de mail;
-Declarație privind protecția datelor cu caracter personal conform regulament UE;
-Carte de identitate titular;
-Carte de identitate celălalt părinte;
-Certificat de naștere copil;
-Anchetă socială (după caz);
-Dispoziție DGASPC (după caz);
-Sentință civilă cu ștampilă tribunal definitivă prin “neapelare” (după caz);
-Certificat căsătorie/livret familie;
-Anexa 1;
-Numere de asigurare emise de statul în care este născut minorul sau unde locuiește familia în prezent, pentru ambii părinți. (Ex. Copil născut în Spania, dar la data depunerii dosarului familia locuiește în Anglia de peste un an de zile. În această situație se transmit numerele de asigurare emise de Anglia);
-Copii după documentele din care să reiasă adresa de domiciliu din statul membru UE în care locuiește familia/a locuit familia;
-Copie extras de cont pe numele reprezentantului legal care solicită beneficiul.

2.INDEMNIZAȚIE CREȘTERE COPIL 2 ANI RESPECTIV 3 ANI PENTRU COPILUL ÎNCADRAT ÎN GRAD DE HANDICAP:

A. INDEMNIZAȚIE CREȘTERE COPIL, PĂRINTE CU ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE (ANAF)
-Cerere (numar de telefon + mail obligatoriu);
-Declarație privind protecția datelor cu caracter personal conform regulament UE;
-Declarația celuilalt părinte;
-Cărțile de identitate pentru  părinții minorului;
-Certificat de naștere copil/copii;
-Certificat de căsătorie/anchetă socială;
-Declarația unică ANAF (venituri realizate/estimate);
-Declarația 070 – suspendare activitate;
-Copie extras de cont.

B.INDEMNIZAȚIE CREȘTERE COPIL, PĂRINTE CU CONTRACT DE MUNCĂ/MAI MULTE CONTRACTE DE MUNCĂ
-Cerere (număr de telefon + mail obligatoriu);
-Declarație privind protecția datelor cu caracter personal conform regulament UE;
-Declarația celuilalt părinte;
-Cărțile de identitate pentru părinții minorului;
-Certificat de naștere copil/copii;
-Certificat de căsătorie/anchetă socială;
-Adeverință venit angajator/adeverințe venit de la toți angajatorii;
-Decizia de suspendare a contractului individual de muncă/ decizie de suspendare a cel puțin un contract de muncă din cele pe care le are;
-Copie extras de cont.

C. INDEMNIZAȚIE CREȘTERE COPIL, PĂRINTE ELEV/STUDENT/MASTERAND
-Cerere (număr de telefon + mail obligatoriu);
-Declarație privind protecția datelor cu caracter personal conform regulament UE;
-Declarația celuilalt părinte;
-Cărțile de identitate pentru părinții  minorului;
-Certificat de naștere copil/copii;
-Certificat de căsătorie/anchetă socială;
-Adeverinta eliberată de liceu/facultate;
-Copie extras de cont.

3. STIMULENT DE INSERTIE

A.DOSAR NOU STIMULENT DE INSERȚIE
-Cerere (număr de telefon + mail obligatoriu);
-Declarație privind protecția datelor cu caracter personal conform regulament UE;
-Declarația celuilalt părinte;
-Cărțile de identitate pentru părinții minorului;
-Certificat de naștere copil/copii;
-Certificat de căsătorie/anchetă socială;
-Adeverință venit angajator/declaratie ANAF (pentru activitati independente);
-Copie extras de cont.    

 B.STIMULENT DE INSERȚIE /TRECERE DE LA ICC LA STIMULENT DE INSERȚIE
-Cerere (număr de telefon + mail obligatoriu);
-Declarație privind protecția datelor cu caracter personal conform regulament UE;
-Declarația celuilalt părinte;
-Cărțile de identitate pentru părinții minorului;
-Certificat de naștere copil/copii;
-Certificat de căsătorie/anchetă socială;
-Decizie reluare activitate/declaratie ANAF (activități independente);
-Extras de cont.

4. INDEMNIZAŢIA PENTRU CREŞTEREA COPILULUI CU HANDICAP  3-7 ANI (1250 lei)
{art.31 alin.(1) din OUG nr.111/2010}  acordată pentru următoarele cazuri

Pentru copilul cu dizabilitate care a împlinit vârsta de 3 ani, oricare dintre părinții firești sau persoana căreia i-a fost încredințat copilul în vederea adopției sau care are copilul în plasament, sau în plasament în regim de urgență, precum și persoana care a fost numită tutore beneficiază de un concediu pentru îngrijirea copilului pănă la vârsta de 7 ani și o indemnizație lunară egală cu 85% din cuantumul salariului minim brut pe țară după cum urmează:
-în continuarea concediului de creștere a copilului până la 3 ani în cazul copilului cu handicap, începând cu ziua următoare celei în care încetează, conform legii, concediul și indemnizația pentru creșterea copilului acordate anterior, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile de la acea dată;
-oricând până la împlinirea de către copil a vârstei de 7 ani, pentru persoanele care au beneficiat de concediul pentru creșterea copilului în baza actelor normative care au reglementat acest drept la data nașterii copilului. Dreptul se acordă începând cu data depunerii cererii;
-oricând, începând cu împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, pentru persoanele care nu au beneficiat de concediu pentru creșterea copilului și de indemnizația aferentă, dar care în ultimele 12 luni înainte de solicitarea acestui concediu au realizat venituri supuse impozitului. Dreptul se acordă începând cu data depunerii cereri.

Documente necesare:
-Cerere tip/declarație proprie răspundere /completată și semnată de către ambii părinți (număr de telefon + e-mail obligatoriu);
-Declarație privind protecția datelor cu caracter personal conform regulament UE;
-Cărţile de identitate pentru părinții minorului;
-Certificat de căsătorie ( în situația în care părinţii nu sunt căsătoriţi, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condițiilor de acordare a drepturilor se demonstrează pe baza anchetei sociale efectuate de autoritarea tutelară);
-Certificat de naștere copil;
-Certificat și hotărâre de încadrare în grad de handicap;
-Decizia angajatorului prin care se suspendă contractul individual de muncă pe perioada concediului de îngrijire a copilului ( în cazul în care contractul de muncă a fost desfăcut, se ataşează decizia de desfacere a contractului de muncă, precum şi o declaraţie pe proprie răspundere că nu realizați venituri profesionale impozabile);
-Extras de cont, (pe numele solicitantului) – este opţional, pentru virarea banilor în cont şi se acceptă doar de la băncile cu care A.J.P.I.S. Constanța are încheiat protocol de colaborare;
-Adeverinţă eliberată de către Direcţia/Serviciul de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei din care să reiasă că persoana care solicită  acest drept nu are, în același timp și calitatea de asistent personal ori care primește indemnizaţia echivalentă cu salariul asistentului personal(art.33,OUG 111/2010). Fac excepţie, persoanele singure care au în întreţinere un copil cu dizabilitate gravă şi care pot beneficia cumulat şi de indemnizaţia acordată în condiţiile art. 42 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

5.INDEMNIZAŢIA PENTRU PROGRAM REDUS DE 4 ORE(625 lei) în condiţiile prevăzute de Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; {art.32 alin.(1) lit.a) din OUG nr.111/2010}

-Începand cu 1 iulie 2016, oricare dintre părinți/persoanele îndreptățite, care se ocupă efectiv de creșterea și îngrijirea copilului cu dizabilitate gravă sau accentuată în vârstă de la 3 ani pană la 18 ani și își desfășoară activitatea cu un program redus de muncă la 4 ore, poate beneficia de o indemnizație lunară egală cu 50% din cuantumul minim al indemnizației de creștere a copilului.
-Cerere tip/declaratie proprie răspundere/completată și semnată de către ambii părinţi((număr de telefon + e-mail obligatoriu);
-Declarație privind protecția datelor cu caracter personal conform regulament UE;
-Cărţile de identitate pentru parinții minorului;
-Certificat de căsătorie;
-În situaţia în care părinţii nu sunt căsătoriţi, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condiţiilor de acordare a drepturilor se demonstrează pe baza anchetei sociale efectuate de autoritarea tutelară;
-Certificat de naștere copil;
-Certificat şi hotărâre de încadrare în grad de handicap;
-Contractul individual de muncă pentru program redus de muncă la 4 ore;
-Extras de cont,  (pe numele solicitantului) – este opţional, pentru virarea banilor în cont şi se acceptă doar de la băncile cu care A.J.P.I.S. Constanța are încheiat protocol de colaborare;
-Adeverinţă eliberată de către Direcţia/Serviciul de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei din care să reiasă că persoana care solicită acest drept nu încasează și indemnizaţia echivalentă cu salariul asistentului personal(art.33,OUG 111/2010). Fac excepţie, persoanele singure care au în întreţinere un copil cu dizabilitate gravă şi care pot beneficia cumulat şi de indemnizaţia acordată în condiţiile art. 42 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

6. SPRIJIN LUNAR PENTRU CREȘTEREA COPILULUI CU HANDICAP ACORDAT PERSOANEI CU DIZABILITATE GRAVĂ SAU ACCENTUATĂ care are în îngrijire copii cu vârsta cuprinsă între 0 și 3 ani (563 lei)
- care nu realizează alte venituri în afara beneficiilor de asistenţă socială destinate persoanelor cu dizabilităţi {art.32 alin.(1) lit.C) din OUGnr.111/2010};
-Cerere tip/declaratie proprie răspundere /completată şi semnată de către ambii părinţi((număr de telefon + e-mail obligatoriu);
-Declarație privind protecția datelor cu caracter personal conform regulament UE;
-Cărţile de identitate pentru părinții minorului;
-Certificat de căsătorie  (în situaţia în care părinţii nu sunt căsătoriţi, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condiţiilor de acordare a drepturilor se demonstrează pe baza anchetei sociale efectuate de autoritarea tutelară);
-Certificat de naștere copil/copii;
-Certificat şi hotărâre de încadrare în grad de handicap;
-Extras de cont , (pe numele solicitantului) – este opţional, pentru virarea banilor în cont şi se acceptă doar de la băncile cu care A.J.P.I.S. Constanța are incheiat protocol de colaborare;
-Adeverinţă eliberată de către Direcţia/Serviciul de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei din care să reiasă că persoana care solicită  acest drept nu are, în același timp și calitatea de asistent personal ori care primește indemnizaţia echivalentă cu salariul asistentului personal(art.33,OUG 111/2010). Fac excepţie, persoanele singure care au în întreţinere un copil cu dizabilitate gravă şi care pot beneficia cumulat şi de indemnizaţia acordată în condiţiile art. 42 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Pentru cei care nu au realizat venituri profesionale - Adeverința de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice.

7. SPRIJIN LUNAR PENTRU CREȘTEREA COPILULUI CU HANDICAP ACORDAT PERSOANEI CU DIZABILITATE GRAVĂ SAU ACCENTUATĂ care are în îngrijire copii cu vârsta cuprinsă între 3-7 ani(438 lei)
- care nu realizează alte venituri în afara beneficiilor de asistenţă socială destinate persoanelor cu dizabilităţi {art.32 alin.(1) lit.C) din OUGnr.111/2010};
-Cerere tip/declaratie proprie răspundere /completată şi semnată de către ambii părinţi((număr de telefon + e-mail obligatoriu);
-Declarație privind protecția datelor cu caracter personal conform regulament UE;
-Cărţile de identitate pentru parinții minorului;
-Certificat de căsătorie (în situaţia în care părinţii nu sunt căsătoriţi, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condiţiilor de acordare a drepturilor se demonstrează pe baza anchetei sociale efectuate de autoritarea tutelară);
-Certificat de naștere copil/copii;
-Certificat şi hotărâre de încadrare în grad de handicap;
-Extras de cont , (pe numele solicitantului) – este opţional, pentru virarea banilor în cont şi se acceptă doar de la băncile cu care A.J.P.I.S. Constanța are incheiat protocol de colaborare.
-Adeverinţă eliberată de către Direcţia/Serviciul de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei din care să reiasă că persoana care solicită  acest drept nu are, în același timp și calitatea de asistent personal ori care primește indemnizaţia echivalentă cu salariul asistentului personal(art.33,OUG 111/2010). Fac excepţie, persoanele singure care au în întreţinere un copil cu dizabilitate gravă şi care pot beneficia cumulat şi de indemnizaţia acordată în condiţiile art. 42 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Pentru cei care nu au realizat venituri profesionale - Adeverința de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice.

8. SPRIJIN LUNAR PENTRU CREȘTEREA COPILULUI CU HANDICAP ACORDAT PERSOANEI FĂRĂ DIZABILITATE care are în îngrijire copii cu vârsta cuprinsă între 0-2 ani(563 lei)
- care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului și indemnizației lunare pentru creşterea copilului; {art.32 alin.(1) lit.D) din OUG nr.111/2010};
-Cerere tip/declaratie proprie răspundere /completată şi semnată de către ambii părinţi((număr de telefon + e-mail obligatoriu);
-Declarație privind protecția datelor cu caracter personal conform regulament UE;
-Cărţile de identitate pentru parinții minorului;
-Certificat de căsătorie;
-În situaţia în care părinţii nu sunt căsătoriţi, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condiţiilor de acordare a drepturilor se demonstrează pe baza anchetei sociale efectuate de autoritarea tutelară;
-Certificat de naștere copil/copii;
-Certificat şi hotărâre de încadrare în grad de handicap;
-Extras de cont, (pe numele solicitantului) – este opţional, pentru virarea banilor în cont şi se acceptă doar de la băncile cu care A.J.P.I.S. Constanța are incheiat protocol de colaborare;
-Adeverinţă eliberată de către Direcţia/Serviciul de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei din care să reiasă că persoana care solicită  acest drept nu are, în același timp și calitatea de asistent personal ori care primește indemnizaţia echivalentă cu salariul asistentului personal(art.33,OUG 111/2010). Fac excepţie, persoanele singure care au în întreţinere un copil cu dizabilitate gravă şi care pot beneficia cumulat şi de indemnizaţia acordată în condiţiile art. 42 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

9. SPRIJIN LUNAR PENTRU CREȘTEREA COPILULUI CU HANDICAP ACORDAT PERSOANEI FĂRĂ DIZABILITATE care are în îngrijire copii cu vârsta cuprinsă între 3-7 ani(188 lei)
- care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului și indemnizației lunare pentru creşterea copilului; {art.32 alin.(1) lit.D) din OUGnr.111/2010};
-Cerere tip/declaratie proprie raspundere /completată şi semnată de către ambii părinţi((număr de telefon + e-mail obligatoriu);
-Declarație privind protecția datelor cu caracter personal conform regulament UE;
-Cărţile de identitate pentru parinții minorului;
-Certificat de căsătorie (în situaţia în care părinţii nu sunt căsătoriţi, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condiţiilor de acordare a drepturilor se demonstrează pe baza anchetei sociale efectuate de autoritarea tutelară);
-Certificat de naștere copil/copii;
-Certificat şi hotărâre de încadrare în grad de handicap;
-Extras de cont, (pe numele solicitantului) – este opţional, pentru virarea banilor în cont şi se acceptă doar de la băncile cu care A.J.P.I.S. Constanța are incheiat protocol de colaborare;
-Adeverinţă eliberată de către Direcţia/Serviciul de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei din care să reiasă că persoana care solicită  acest drept nu are, în același timp și calitatea de asistent personal ori care primește indemnizaţia echivalentă cu salariul asistentului personal(art.33,OUG 111/2010). Fac excepţie, persoanele singure care au în întreţinere un copil cu dizabilitate gravă şi care pot beneficia cumulat şi de indemnizaţia acordată în condiţiile art. 42 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

10. SPRIJIN LUNAR PENTRU CREȘTEREA COPILULUI FĂRĂ HANDICAP ACORDAT PERSOANEI CU DIZABILITATE GRAVĂ SAU ACCENTUATĂ care are în îngrijire copii cu vârsta cuprinsă între 0-2 ani(563 lei) care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului și indemnizației lunare pentru creşterea copilului; {art.32 alin.(2) din OUG nr.111/2010};
-Cerere tip/declaratie proprie răspundere /completată şi semnată de către ambii părinţi((număr de telefon + e-mail obligatoriu);
-Declarație privind protecția datelor cu caracter personal conform regulament UE;
-Cărţile de identitate pentru parinții minorului;
-Certificat de căsătorie (in situaţia în care părinţii nu sunt căsătoriţi, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condiţiilor de acordare a drepturilor se demonstrează pe baza anchetei sociale efectuate de autoritarea tutelară);
-Certificat de naștere copil/copii;
-Certificat şi hotărâre de încadrare în grad de handicap;
-Extras de cont, (pe numele solicitantului) – este opţional, pentru virarea banilor în cont şi se acceptă doar de la băncile cu care A.J.P.I.S. Constanța are incheiat protocol de colaborare.

11. SPRIJIN LUNAR PENTRU CREȘTEREA COPILULUI FĂRĂ HANDICAP ACORDAT PERSOANEI CU DIZABILITATE GRAVĂ SAU ACCENTUATĂ care are în îngrijire copii cu vârsta cuprinsă între 2-7 ani(188 lei) care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului și indemnizației lunare pentru creşterea copilului; {art.32 alin.(2) din OUG nr.111/2010};
-Cerere tip/declaratie proprie răspundere /completată şi semnată de către ambii părinţi (număr de telefon + e-mail obligatoriu);
-Declarație privind protecția datelor cu caracter personal conform regulament UE;
-Cărţile de identitate pentru parinții minorului;
-Certificat de căsătorie (in situaţia în care părinţii nu sunt căsătoriţi, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condiţiilor de acordare a drepturilor se demonstrează pe baza anchetei sociale efectuate de autoritarea tutelară);
-Certificat de naștere copil/copii;
-Certificat şi hotărâre de încadrare în grad de handicap;
-Extras de cont, (pe numele solicitantului) – este opţional, pentru virarea banilor în cont şi se acceptă doar de la băncile cu care A.J.P.I.S. Constanța are incheiat protocol de colaborare.

"Conform Art. 39 din Decretul emis de către Președintele României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 212/16.03.2020 "Certificatele de încadrare a copilului într-un grad de handicap și atestatele de asistent maternal eliberate de comisia pentru protecția copilului, precum și certificatele de încadrare în grad și tip de handicap eliberate de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a căror valabilitate expiră în perioada de urgență declarată, își prelungesc valabilitatea până la încetarea stării de urgență."


Dispoziție 2136 - Solicitare beneficii de asistență socială

Procedură - Solicitare beneficii de asistență socială

AJPIS - Măsuri situație de urgență