Social

Indemnizația de creștere a copilului

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL IN LUNA DECEMBRIE

DOSARELE DE INDEMNIZAŢIE CREŞTERE COPIL/STIMULENT DE INSERTIE/ ALOCATIE DE STAT SE PRIMESC, FIE LA SEDIUL INSTITUȚIEI, FIE ON-LINE,

ÎNTRE 02-17 ale lunii DECEMBRIE, între orele 08.00 -12.00

Dosarele se depun online, conform informațiilor pe care le găsiți  accesând link-ul roșu: Informații - modalitate depunere acte

Daca nu aveți posibilitatea să le depuneți online, vă așteptăm cu dosarul la sediul Direcției generale de asistență socială Constanța; Locație: Str. Unirii nr.104, mun. Constanța.

Primăriile au obligaţia să verifice documentaţia depusă de solicitanţi şi să transmită agenţiilor teritoriale dosarele complete, cu toate documentele justificative corespunzătoare dreptului solicitat, inclusiv în format electronic acolo unde aceasta este posibil.


INDEMNIZAȚIA DE CREȘTERE A COPILULUI

Locație: Str. Unirii nr.104, mun. Constanța, biroul nr. 15
Număr de telefon: 0341.180.115;

Termenul de depunere al dosarului este 60 zile lucrătoare de la naștere sau de la ultima zi a concediului de maternitate (post natal);

În cazul în care se reia activitatea înainte de împlinirea vârstei de  2 ani a copilului, titularul are obligația să anunțe primăria în termen de 15 zile lucrătoare de la data reluării ( prin declarație pe propria răspundere, însoțita de decizia de reluare);

Dreptul poate fi solicitat de către persoana îndreptățită sau, după caz, de reprezentantul legal ori de mandatarul acestora, împuternicit prin procură notarială (cf. art. 17 din H.G. nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor)

Legislație:

-ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

-HOTĂRÂRE nr. 52 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

-ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr.26/07.04.2021 pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

 -HOTĂRÂRE nr. 536/2021 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011

 
 ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI:
1. cerere tip a solicitantului și declarația tip a celuilalt părinte descarcă formularul atașat la baza paginii
2.Declarații - referitoare la fals în declarație ambii părinți privind protecția datelor cu caracter personal conform regulament UE descarcă formularul atașat la baza paginii
3. buletin / carte de identitate pentru ambii părinți
copie și original;
4. certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul
copie și original;
5. certificate de naștere ( pentru ceilalți copii, dacă este cazul) copie și original;
6. certificat de căsătorie copie și original; 
7. adeverință eliberată de angajator / adeverință - unitate de învățământ
descarcă formularul atașat la baza paginii 
8. decizia de suspendare activitate conform Codului Muncii, art. 51, lit. a
copie și original 
9. extras de cont pentru cei care optează pentru plata drepturilor într-un cont curent personal sau cont de card la una dintre următoarele unități bancare:
BCR, BRD, CEC, PROCREDIT, ROMEXTERA, TRANSILVANIA, ING, BANCPOST, ALPHA BANK, OTP 
BANK, PIRAEUS BANK, RAIFFEISEN BANK, VOLKSBANK, UNICREDIT TIRIAC.


În situația în care părinții copilului nu sunt căsătoriți, dar copilul a fost recunoscut de tată, este necesară efectuarea unei anchete sociale de către Serviciul Autoritate Tutelară din cadrul primăriei de domiciliu stabil/faptic. Serviciul Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei Constanța se află în al. Mălinului nr.4.
INDEMNIZAŢIE PENTRU CREŞTEREA COPILULUI

 PERSOANE ELIGIBILE:

-Oricare dintre părinţii fireşti ai copilului;

-Persoana care a adoptat copilul;

-Persoana căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei;

-Persoana care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă;

-Asistentul maternal profesionist, numai pentru copiii săi naturali ori adoptați;

-Persoana care a fost numită tutore al copilului.

Sunt eligibile persoanele care:

-au  realizat venituri salariale și asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit, sau îndeplineasc una sau mai multe din condiţiile enumerate mai jos, minim 12 luni în ultimele 24 de luni anterioare naşterii copilului sau, după caz, pentru perioada de 12 luni în ultimele 24 de luni anterioare datei în care s-a aprobat adopţia, a fost făcută încredinţarea ori s-a instituit plasamentul sau tutela

- au fost trimise în misiune permanentă în străinătate

- au beneficiat de indemnizaţia lunară prevăzută la art. XI şi XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

- şi-a însoţit soţul/soţia trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate;

- au beneficiat de indemnizaţie de şomaj, stabilită conform legii, sau a realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, în condiţiile prevăzute de actele normative cu caracter special care reglementează concedierile colective;

- s-au aflat în evidenţa agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului bucureşti, în vederea acordării indemnizaţiei de şomaj;

- a beneficiat de concedii şi de indemnizaţii de asigurări sociale de sănatate prevăzute de O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;

- a beneficiat de concedii medicale şi de indemnizaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale, în baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;

- au beneficiat de pensie de invaliditate, în condiţiile legii;

- se află în perioada de întrerupere temporară a activităţii, din iniţiativa angajatorului, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii;

-au beneficiat de concediu şi indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului;

- a beneficiat de concediu fără plata pentru creşterea copilului;

- se află în perioada de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată şi începerea unui alt contract de muncă pe durată determinată, aşa cum este aceasta definită de Legea nr. 53/2003 – codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

- au calitatea de doctorand, în condiţiile prevăzute de legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- a efectuat sau efectuează serviciul militar pe bază de voluntariat, au fost concentraţi, mobilizaţi sau în prizonierat;

- frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învăţământului preuniversitar, inclusiv în cadrul programului „a doua şansă", sau, după caz, universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă ori de master, precum şi ale învăţământului postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, în ţară sau în străinătate, într-un domeniu recunoscut de ministerul educaţiei naționale si cercetării științifice, cu excepţia situaţiei de întrerupere a cursurilor din motive medicale;

- se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ preuniversitar şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ preuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;

- se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului preuniversitar, organizat potrivit legii, şi începerea învăţământului universitar, cursuri de zi, în acelaşi an calendaristic;

- se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ universitar, cursuri de zi, cu sau fără examen de licenţă sau de diplomă, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ universitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;

- se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ universitar, la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master, precum şi ale învăţământului postuniversitar la nivel de masterat, cursuri de zi, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;

- se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ postuniversitar, cursuri de zi, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ postuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;

- se află în perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor învăţământului obligatoriu sau, după caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului preuniversitar, universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master şi postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, cu sau fără examen de absolvire, în vederea angajării ori, după caz, trecerii în şomaj, calculate începând cu data de 1 a lunii următoare finalizării studiilor;

- au beneficiat de concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare şi perfecţionare profesională din iniţiativa angajatorului sau la care acesta şi-a dat acordul, organizate în condiţiile legii;

- se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului medical superior, organizat potrivit legii, cu examen de licenţă organizat în prima sesiune, şi începerea primului rezidenţiat după absolvire.

VENITURI PROFESIONALE IMPOZABILE

- VENITURI DIN SALARII - toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute de o persoană fizică ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă, inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă. Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplică şi următoarelor tipuri de venituri, considerate asimilate salariilor: indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii de demnitate publică, stabilite potrivit legii;

indemnizaţii din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii alese în cadrul persoanelor juridice fără scop patrimonial;

Dacă pe perioada celor 12 luni solicitantul a beneficiat de bonuri de masă, precum și de alte bonusuri oferite de angajator pentru care nu se plătesc asigurări sociale, se va anexa la cererea de solicitare a indemnizației și o adeverință privind cuantumul acestora (în cazul în care sunt cumulate cu veniturile din salarii se va menționa acest lucru);

VENITURI DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE: veniturile comerciale, veniturile din profesii libere şi veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activităţi adiacente.

-Sunt considerate venituri comerciale veniturile din fapte de comerţ ale contribuabililor, din prestări de servicii, precum şi din practicarea unei meserii.

-Constituie venituri din profesii libere veniturile obţinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii.

-Veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală provenite din brevete de invenţie, desene şi modele, mostre, mărci de fabrică şi de comerţ, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor şi altele asemenea.

VENITURI DIN ACTIVITĂŢI AGRICOLE, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ: cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat; cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor; exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea; valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare, începând cu data de 1 ianuarie 2008; studiul pădurilor și plantațiilor de arbori; creșterea, reproducerea și îmbunătățirea calitativă și cantitativă a populațiilor piscicole în apele naturale și în cele amenajate; selecția, furajarea, fluctuația populațiilor piscicole, exploatarea și reglementarea pescuitului, paza, importul de icre embrionate, lapți conservați sau pești.

 

Pentru drepturile la alocaţie de stat pentru copii care se solicită în acelaşi timp cu dreptul de indemnizaţie pentru creşterea copilului/stimulent de inserție (în situația persoanelor care nu optează sa aplice la indemnizație pentru creșterea copilului), se va bifa pe formularul de Cerere-declaratie atât indemnizatia/stimulentul, cât și alocația (NU MAI ESTE NECESAR SA SE ÎNTOCMEASCĂ UN ALT DOSAR PENTRU ALOCATIE, PE ACEIASI CERERE SE SOLICITA AMBELE BENEFICII SOCIALE).

Plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului se suspendă în cazul în care persoana îndreptăţită realizează, în decursul unui an calendaristic, venituri supuse impozitului, prin desfăşurarea efectivă a unei activităţi în perioada de concediu, al căror nivel depăşeşte de cinci ori cuantumul minim al unei indemnizaţii stabilite prin lege, respectiv 6250 lei.

ÎN CAZUL SUPRAPUNERII NAŞTERILOR – situaţia în care persoana beneficiară naşte unul sau mai mulţi copii pe perioada acordării indemnizaţiei de creştere a copilului, până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.

Pe perioada suprapunerii drepturilor, cuantumul indemnizaţiei lunare se majorează cu suma de 1250 lei pentru fiecare dintre copii, începând cu cel de al doilea, în baza unei noi cereri.

Termen de depunere: 60 zile de la data naşterii celui de al doilea copil dar până la data împlinirii primului copil a vârstei de 2 ani, respective 3 ani în cazul copilului cu handicap.

CONCEDIUL ŞI INDEMNIZAŢIA PENTRU CEL DE-AL DOILEA PĂRINTE

În cazul în care ambii părinţi îndeplinesc condiţiile de acordare a indemnizaţiei, dreptul la concediul pentru creşterea copilului se acordă pe bază netransferabilă, astfel încât cel puţin o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept. Dacă dreptul nu se solicită de către celălalt părinte, concediul şi indemnizaţia se reduc cu o lună.

Dacă celălalt părinte nu solicită dreptul, are obligaţia de a anunţa, în scris, la Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Constanța. În situația în care persoana îndreptățită nu anunță, concediul și indemnizația sau, după caz, acordarea stimulentului de inserție se reduc din oficiu cu o lună.

Dacă celălat părinte va solicita dreptul, acesta va trebui să depună cererea şi actele justificative, până cel târziu în ziua anterioară împlinirii de către copil a vârstei de 2 ani/ 3 ani în cazul copilului cu handicap.

Prevederile pentru concediul şi indemnizaţia pentru cel de-al doilea părinte nu se aplică în următoarele situaţii:

-În cazul în care persoana îndreptăţită (părintele beneficiar) solicită numai acordarea stimulentului de inserţie.

-Stimulentul de inserţie este solicitat de persoana îndreptăţită (părintele beneficiar) cu cel puţin 3 luni înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.

TERMENE REFERITOARE LA ACORDAREA DREPTULUI LA INDEMNIZAŢIE PENTRU CREŞTEREA COPILULUI

Dreptul se acordă:

• Începând cu ziua următoare celei în care încetează concediul şi indemnizaţia de maternitate (minim 42 zile de la data naşterii copilului) şi s-a suspendat activitatea profesională, dacă cererea este depusă în termen de cel mult 60 de zile de la acea dată.

• Începând cu data naşterii copilului, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile legale pentru acordarea concediului de maternitate (eleve/studente, tata – în cazul in care mama nu îndeplinește condițiile de acordare a indemnizației pentru creşterea copilului), dacă cererea este depusă în termen de cel mult 60 zile de la acea dată.

• Începând cu data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau plasamentului în regim de urgenţă sau încredinţării, dacă cererea este depusă în termen de cel mult 60 zile de la acea dată.

Depunerea dosarului, peste termenele prevăzute de lege, conduce la stabilirea dreptului începând cu data depunerii și înregistrării cererii, fără a mai fi luată în considerare data suspendării activităţii.

INDEMNIZAŢIA PENTRU CREŞTEREA COPILULUI (2-3ANI) COPIL CU DIZABILITATE

Dreptul se acordă:

Prin prelungirea perioadei de acordare în cazul în care există deja stabilit un drept de concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului și copilul este încadrat în grad de handicap în perioada in care solicitantul beneficiaza de dreptul la concediu şi indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului, dacă cererea este depusă înainte de încetarea dreptului anterior

De la data emiterii certificatului de încadrare în grad de handicap, în cazul în care încadrarea în handicap se realizează după împlinirea de către copil/copii a vârstei de 2 ani şi pentru acesta/aceştia a fost acordat anterior concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului, prin acordarea unui nou drept de la data încadrării în grad de handicap, dacă cererea este depusă în termen de 60 zile de la această dată

Pentru solicitarea indemnizaţiei lunare de creştere a copilului  (2-3ani) (copil cu dizabilitate) se va întocmi un dosar ce va conţine pe lângă documentele menţionate anterior, aferente fiecărei categorii profesionale din care face parte solicitantul sau, după caz, perioadele asimilate realizate, certificatul copilului de încadrare în grad de handicap.

De asemenea, decizia privind suspendarea activităţii va fi întocmită pentru perioada de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap fără să depăşească vârsta de 3 ani a copilului.

CUANTUMURI INDEMNIZAŢIE LUNARĂ CREŞTERE COPIL: 85% din media aritmetică a veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimele 24 anterioare datei nașterii copilului. Cuantumul minim-1250 lei; Cuantumul maxim-8500 lei;