Social

Ajutor de urgență

AJUTOR DE URGENȚĂ

PERIOADA DE DEPUNERE: 

 • Luni – Joi: 08:00 – 16:30
 • Vineri 8.00-14.00

MODALITATE DE DEPUNERE:

 • La sediul instituției (Str. Unirii nr.104 mun. Constanța) sau online catre adresa de e-mail  : aurelialeu@dgas-ct.ro
 • DATE DE CONTACT:
  Șef serviciu: Leu Aurelia
  Telefon: 0341.180.109
  Locație: Biroul nr.26 – str. Unirii nr.104, mun. Constanța

În baza .H.C.L. nr. 73/2017 se pot aproba  de către primarul municipiului Constanța/Consiliu local Constanța ajutoare de urgență familiilor și persoanelor singure care au domiciliul sau reședința în municipiul Constanța, ale căror venituri nete lunare sunt inferioare cheltuielilor necesare depășirii situației pentru care se solicită ajutorul și care se află în una sau mai multe din următoarele situații de vulnerabilitate socio-economică care pot conduce la riscul de excluziune socială:

a) au probleme grave de sănătate dovedite cu acte medicale, în scopul: efectuării unor investigații medicale, analize medicale, intervenții chirurgicale, tratamente post-operatorii, achiziționării tratamentului medicamentos sau a unor dispozitive de mobilitate sau tehnologii asistative (orteze, proteze, echipamente asistative, etc.), achiziționarea de materiale, articole sau echipamente igienico-sanitare, produse alimentare necesare asigurării unui regim alimentar specific anumitor afecțiuni medicale, recuperarea specifică persoanelor încadrate în grade de handicap (diverse terapii: kinetoterapie, terapie ocupațională, ludoterapie, terapie cognitivă, terapie logopedică, stimulare cognitivă, etc.) recomandate de medicii de specialitate și care nu sunt suportate de sistemul asigurărilor sociale de sănătate.
Dovada necesității cheltuielilor se va face în baza recomandării medicului specialist, însoțită de documente eliberate de autoritățile competente din domeniul asigurărilor sociale de sănătate din care să rezulte că acestea nu sunt suportate de sistemul asigurărilor sociale de sănătate sau de către Ministerul muncii și justiției sociale prin Direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului.
Pentru motive medicale care au în vedere intervenții chirurgicale/tratamente post-operatorii în străinătate, sunt necesare recomandarea medicului specialist, copia actului pe baza căruia s-a acordat aprobarea pentru tratamentul în străinătate, documentele justificative privind cheltuielile necesare a fi efectuate eliberate de furnizorul de servicii medicale care va efectua intervenția chirurgicală/tratamentul post-operator, traduse de traducător autorizat, documente eliberate de autoritățile competente din domeniul asigurărilor sociale de sănătate din care să rezulte că acestea nu sunt suportate de sistemul asigurărilor sociale de sănătate.
Acte medicale doveditoare mai pot fi, după caz: facturi proforma/bonuri fiscale/chitanțe, adeverințe eliberate de autoritățile sanitare, scrisori, certificate sau prescripții medicale, etc.

b) au fost evacuate/sunt în risc iminent de evacuare. La cererea de solicitare a ajutorului de urgență se vor atașa hotărâre judecătorească definitivă, notificare sau somație de la executorul judecătoresc și adeverință din care să reiasă că au depus dosar pentru acordare locuință socială.
Pentru această situație se poate achita costul chiriei de pe contractul de închiriere înregistrat la Agenția națională de administrație fiscală pentru o perioadă cuprinsă între 3-6 luni.

c) a decedat o persoană din familia beneficiară de ajutor social sau dintr-o familie cu venituri reduse care nu a primit ajutor de deces de la altă instituție. Ajutorul se acordă unei singure persoane, care poate fi, după caz, soțul supraviețuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moștenitorul în condițiile dreptului comun sau, în lipsa acestuia, persoana care dovedește că a suportat cheltuielile cu înmormântarea;

d) au copii care frecventează cursurile școlare, elevi majori sau studenți, în scopul: achitării taxelor școlare și/sau a altor cheltuieli ocazionate de frecventarea unei unități de învățământ, achiziționării de rechizite și/sau îmbrăcăminte pentru aceștia sau achitării cheltuielilor ocazionate de participarea la un anumit concurs sau la festivitatea de decernare a unui premiu câștigat;

e) locuiesc în condiții improprii unui trai decent, în case degradate ca urmare a sărăciei extreme și necesită sprijin pentru îmbunătățirea condițiilor de trai, pentru repararea locuințelor și pentru racordarea la rețelele de apă și electricitate sau sunt persoane fără adăpost. La cererea de solicitare a ajutorului de urgență, se vor atașa documente din care să reiasă suma necesară cheltuielilor (facturi proforma/chitanțe/bonuri fiscale/devize pentru estimarea cheltuielilor cu materialele și forța de muncă necesare pentru executarea unor lucrări și/sau proiecte).

f) se află în situații de necesitate ca urmare a distrugerii bunurilor imobile și mobile cauzate de incendii sau inundații și, datorită faptului că au venituri inferioare cheltuielilor lunare de strictă necesitate și nu sunt susținute financiar de alți membrii de familie, nu pot remedia din surse proprii pagubele produse. Justificarea situației de necesitate se va efectua prin: procese verbale/hotărâri/dispoziții/decizii eliberate de autoritățile competente din domeniul prin care se constată existența unei situații de urgență de tipul incendii sau inundații. La cererea de solicitare a ajutorului de urgență se vor atașa și documente privind situația imobilului (de exemplu, extras de carte funciară), documente privind neacoperirea sau acoperirea parțială a pagubelor eliberate de către agenți asiguratori, copie poliță/contract de asigurare sau, în cazul în care imobilul nu este asigurat, declarație pe propria răspundere, facturi proforma/chitanțe/bonuri fiscale/devize pentru estimarea cheltuielilor cu materialele, instalațiile și forța de muncă necesare pentru executarea unor lucrări).
Pentru situații de necesitate ca urmare a distrugerii bunurilor imobile și mobile, cauzate de incendii sau inundații, se va putea acorda ajutor financiar, pentru materialele și forță de muncă, necesar pentru executarea unor lucrări de remediere a unei suprafețe locuibile de maximum 37 mp.
Pentru situațiile menționate la litera f) se va stabili o comisie, numită prin dispoziție de primar, al cărui rol este să evalueze la fața locului pagubele produse și, urmare evaluării, să întocmească o nota de constatare cu pagubele produse.

Au prioritate cei aflați în următoarele situații: au probleme grave de sănătate dovedite cu acte medicale; au copii care frecventează cursurile școlare, liceale sau universitare; locuiesc în condiții improprii unui trai decent; familii monoparentale și femei singure.

Nu se pot acorda ajutoare de urgență peroanelor singure/familiilor care dețin unul sau mai multe din următoarele bunuri: clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești; terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp; autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile; mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani; autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze; depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei (sens în care se va da o declarație pe propria răspundere în care se va face referire la dispozițiile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații).

Cuantumul ajutorului de urgență acordat se va stabili pe baza următoarelor: solicitării scrise, a documentelor menționate în Anexa  la hotărâre, și a anchetei socio-economice. Pot beneficia de ajutor de urgență familiile/persoanele singure, ale căror venituri sunt inferioare costurilor generate de situația de dificultate pentru care se solicita ajutorul de urgență, neputându-se asigura un nivel de trai decent, ceea ce ar duce la riscul de excluziune socială.

Ajutorul de urgență acordat în conformitate cu prevederile art.1, lit.c) nu poate depăși suma de 2.500 lei. Ajutorul de urgență acordat în conformitate cu prevederile art.1, lit.f) nu poate depăși suma de 20.000 lei. Ajutorul de urgență acordat în conformitate cu prevederile art. 1, litera b) nu poate depăși suma de 700 lei/lună, pentru o perioadă cuprinsă între 3-6 luni. Ajutorul de urgență acordat în conformitate cu prevederile art. 1, literele a), d) și e) nu poate depăși suma de 4.500 lei. Solicitările care vor depăși sumele menționate în art.5, vor fi supuse aprobării Consiliului local al municipiului Constanța.
În cazul în care solicitantul refuză să prezinte actele sau informațiile necesare pentru realizarea anchetei sociale, se consideră că persoana singură/familia nu îndeplinește condițiile de acordare a ajutorului de urgență și cererea se va respinge printr-o înștiințare transmisă solicitantului.

Beneficiarii ajutoarelor de urgență au obligația de a prezenta documente justificative în termenul stabilit prin dispoziția de primar privind acordarea ajutorului, dar nu mai târziu de ultima zi lucrătoare a anului în care au beneficiat de ajutor. Nerespectarea acestei obligații va conduce la respingerea oricărui ajutor de urgență solicitat în următoarele 12 luni, calculate de la data stabilita in dispozitia de acordare ca fiind data imita de prezentare a documentelor justificative privind modul de cheltuire a jutorului financiar primit (chitante și bonuri, insorite de facturi fiscale)

ACTE NECESARE:

 1.   Acte doveditoare privind componenta familiei:
  Pentru fiecare din membrii familiei se vor depune în copie:
  – buletin de identitate sau carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru persoanele cu vârsta peste 14 ani;
  – certificate de naștere pentru persoanele cu vârsta sub 14 ani.
  Nota: actele de identitate trebuie să fie valabile.
 2.   Acte doveditoare privind veniturile realizate de toți membrii familiei:
  –    adeverință eliberată de angajator pentru persoanele care lucrează, cu ultimul salariu net realizat, iar pentru persoanele care solicită ajutor de urgență pentru decesul unei persoane din familie, se va menționa pe adeverință dacă s-a primit/nu s-a primit ajutor de deces de la angajator;
  –    ultimele cupoane de pensie pentru fiecare persoană pensionară (dacă o persoană beneficiază de mai multe pensii se vor prezenta toate cupoanele);
  –    ultimele cupoane indemnizație lunară și buget personal complementar lunar pentru persoanele încadrate în grad de handicap;
  –    ultimele cupoane de alocație de stat, plasament, alocație pentru susținerea familiei, ajutor social sau extrase de cont pentru cei care beneficiază de aceste prestații;
  –    adeverință eliberată de unitățile de învățământ pentru copiii care frecventează cursurile școlare;
  –    adeverință eliberată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța pentru toți membrii familiei cu vârsta peste 18 ani;
  –    adeverință eliberată de Serviciul Public de Impozite și Taxe din care să reiasă bunurile mobile și imobile deținute în proprietate, pentru toți membrii familiei cu vârsta peste 18 ani. Nu sunt considerate eligibile la acorda ajutoare de urgență persoanele singure/familiile care dețin: clădiri sau spații locative, altele decât locuința de domiciliu și anexele gospodărești pe raza municipiului Constanța (se iau in calcul inclusiv cotele indivize (procente), indiferent de mărimea acestora); Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei; autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile; mai mult de un /autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani; autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze; șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi; utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată; utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale; utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric. Notă: fac excepție, bunurile imobile care nu se află în stare de funcționare;
  –    adeverință eliberată de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru persoanele adulte care nu realizează venituri din salarii, nu au vârsta de pensionare sau nu au probleme de sănătate, din care să reiasă dacă beneficiază sau nu de ajutor de șomaj și dacă sunt în evidență ca și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă și că nu au refuzat nejustificat niciun loc de muncă;
  –    adeverință eliberată de Casa județeană de pensii pentru persoanele care au vârsta de pensionare și nu beneficiază de pensie;
  –    acte medicale recente, recomandări de la medicului specialist, însoțite de documente eliberate de autoritățile competente din domeniul asigurărilor sociale de sănătate din care să rezulte că investigațiile medicale, intervențiile chirurgicale, tratamentul medicamentos, dispozitivele medicale sau terapiile necesare,  recomandate de medicul specialist nu sunt suportate de sistemul asigurărilor sociale de sănătate sau, în situația în care sunt suportate parțial, să fie menționată suma; copia actului pe baza căruia s-a acordat aprobarea pentru tratamentul în străinătate, documentele justificative privind cheltuielile necesare a fi efectuate, eliberate de furnizorul de servcii medicale care va efectua intervenția chirurgicală/tratamentul post-operator, traduse de traducător autorizat, documente eliberate de autoritățile competente din domeniul asigurărilor sociale de sănătate din care să rezulte că acestea nu sunt suportate de sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Acte medicale doveditoare mai pot fi, după caz: facturi proforma/bonuri fiscale/chitanțe, adeverințe eliberate de autoritățile sanitare, scrisori, certificate sau prescripții medicale, etc;
  –    dovezi privind suportarea cheltuielilor cu înmormântarea în original (cheltuielile cu produse alimentare nu se decontează);
  –    facturi proforma, chitanțe, bonuri fiscale, devize pentru estimarea cheltuielilor cu materialele și forța de muncă necesare pentru executarea unor lucrări și/sau proiecte, procese verbale, hotărâri, dispoziții sau decizii eliberate de autoritățile competente din domeniul prin care se constată existența unei situații de urgență de tipul incendii, inundații, privind situația imobilului (de exemplu, extras de carte funciară), documente privind neacoperirea sau acoperirea parțială a pagubelor eliberate de către agenți asiguratori, copie poliță/contract de asigurare sau, în cazul în care imobilul nu este asigurat, declarație pe propria răspundere, etc;
  –    contractul de închiriere înregistrat la Agenția națională de administrație fiscală;
  –    hotărâre judecătorească definitivă de evacuare, notificare sau somație de evacuare de la executorul judecătoresc și adeverință din care să reiasă că au depus dosar pentru acordare locuință socială;
  –    orice alte acte considerate relevante pentru soluționarea cererii și care nu sunt menționate în prezenta hotărâre.

 

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. F1 CERERE SOLICITARE AJUTOR DE URGENTA 2 minuteDOC39,50 KB07 iul., 2023 Download
2. PO.DBS-08 Acordarea ajutoarelor de urgență Ed.III, Rev.01PDF7,11 MB12 iul., 2023 Download
3. Anexa la HCLDOC75,00 KB12 ian., 2018 Download
4. HCL 73 din 2017 ajutoare de urgentaDOC102,00 KB12 iul., 2023 Download
5. HCL 22-2021 MODIFICARE hcl 73-2017 ajutoare de urgentaPDF273,75 KB03 iun., 2021 Download
6. HCL 228-2019 MODIFICARE HCL 73-2017 AJUTOARE DE URGENTAPDF104,29 KB03 iun., 2021 Download
Textul hotararii-ajutoare URGENTA-14.03.2017DOC97,00 KB12 ian., 2018 Download
PO PRIVIND ACORDAREA AJUTOARELOR DE URGENTA EDITIA III, REVIZIA 01-12.02.2022PDF7,13 MB06 iul., 2022 Download