Social

Acte necesare

1. Instituire curatelă și numire curator special în vederea reprezentării/ asistării copilului minor în condițiile art. 229 alin. 3^2 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind codul Civil.

 • adresă birou notarial sau cerere reprezentant legal minor,
 • cerificat naștere pentru minor,
 • CI minor,
 • CI părinții,
 • CI persoană desemnată în calitate de curator special,
 • declarația persoanei ce urmează a fi numită în calitate de curator special, prin care își exprimă acordul să reprezinte minorul,
 • adeverință medicală pentru curatorul special din care să rezulte "clinic sănătos" sau "apt pentru a fi numit în calitate de curator special",
 • pentru minorul care a împlinit 14 ani este necesară declarația acestuia prin care își exprimă acordul cu privire la numirea curatorului special.

2. Instituire curatelă și numire curator special pentru persoanele cu dizabilități, până la pronunțarea instanței în dosarele de punere sub interdicție:

 • adresă solicitare emisă de instanța de judecată sau cerere petent,
 • CI/BI pentru persoana bolnavă,
 • certificat naștere, căsătorie, certificat deces soț-soție, unde este cazul, pentru persoana cu dizabilități,
 • certificat de încadrare în grad de handicap sau alte acte medicale,
 • certificat de grefă eliberat de judecătorie prin care se atestă că a fost promovată acțiunea de punere sub interdicție și numirea unui tutore – în situația în care solicitarea nu provine de la instanța de judecată,
 • CI/BI curator special,
 • declarația persoanei ce urmează a fi numită în calitate de curator special, prin care își exprimă acordul să reprezinte bolnavul în dosarul de punere sub interdicție,
 • adeverință medicală pentru curatorul special din care să rezulte ”clinic sănătos” sau ”apt pentru a fi numit în calitate de curator special”.

3. Desemnare reprezentant autoritate tutelara pentru semnarea contractelor de întreținere conform Lg.17/2000:

 • adresă solicitare emisă de birourile notariale sau cererea persoanei vârstnice,
 • act de identitate și acte de stare civilă pentru persoana vârstnică,
 • cupon pensie,
 • acte medicale din care să reiasă că persoana vârstnică este aptă să semneze acte notariale,
 • act proprietate imobil,
 • certificat fiscal,
 • extras de carte funciară,
 • încheiere intabulare,
 • acte de identitate și de stare civilă pentru întreținători,adeverințe de salariat și caracterizare de la locul de muncă pentru întreținători.

4. Efectuare anchetă psihosocială

 • adresă solicitare emisă de instanța de judecată, birouri notariale, mediatori,
 • draft convenție notarială sau acord mediere.

5.Efectuare anchetă socială în vederea completării dosarului privind indemnizația pentru creșterea și îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, alocația de stat, stimulentul de inserție – în cazul în care părinții nu sunt căsătoriți:

 • cerere părinte minor,
 • certificat de naștere minor,
 • CI/BI pentru ambii părinți,
 • declarația ambilor părinți ai minorului că locuiesc împreună,
 • declarație notarială, în cazul în care nu se cunosc date despre celălalt părinte.