Social

Prezentare

MATERIAL INFORMATIV DESPRE SERVICIUL SOCIAL

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL CONSTANŢA

I.Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare

Cantina de ajutor social Constanţa, cod serviciu social 8899 CPDH –I,  cu sediul în strada Petre Romulus nr.22, loc.Constanţa, funcționează în cadrul Direcţiei generale de asistență socială Constanța, furnizor de servicii sociale acreditat conform Certificatului de acreditare  seria AF nr. 004176, deţine Licenţa de funcţionare seria:LF nr.0011921/29.05.2023 emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, CUI 35804563.

Cantina de ajutor social Constanţa funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementate de Legea asistenței sociale nr. 292/2011 cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social, precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

Standardul minim de calitate aplicabil este reglementat de Anexa 9 din Ordinul nr.29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale.

Scopul cantinei este: asigurea, prepararea și servirea hranei beneficiarilor aflați în situație de dificultate, în vederea prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii acestora.

Cantina de ajutor social presteaza servicii sociale gratuite sau contra cost persoanelor aflate in situaţii economico-sociale sau medicale deosebite.

II. Principalele funcţii ale Cantinei de ajutor social Constanţa sunt următoarele:

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public/local, prin asigurarea următoarelor activităţi:

- reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

- prepară hrana caldă pentru prânz și rece pentru cină, în limita alocaţiei prevăzute de legislaţia în vigoare;

- programul de servire a serviciului social este zilnic de luni până vineri în intervalul orar 11:30 – 13:30. Vineri se distribuie hrană rece pentru sâmbată si duminică;

b) informarea beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate.

c) promovarea drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:

- consilierea  de către  şef centru și  asistentul social al cantinei;

- informare;

- suport emoţional,

d) asigurarea calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:

- respectarea standardelor minime de calitate;

- realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

- respectarea normelor de igienă în vederea prevenirii și combaterii infecțiilor cu privire la: colectarea, împachetarea, manevrarea și păstrarea echipamentelor de bucatărie, a veselei, tacâmurilor, colectarea și păstrarea probelor de alimente pentru teste de laborator, colectarea, manevrarea, depozitarea deşeurilor alimentare/ nealimentare.

e) administrarea resurselor financiare, materiale şi umane ale cantinei  prin realizarea următoarelor activităţi:

- întocmirea notelor de fundamentare ;

- întocmirea programului anual de achiziții publice și a referatelor de necesitate conform legislaţiei in vigoare.

- întocmirea rapoartelor de evaluare a activității salariaţilor ;

- raţionalizarea permanentă a costurilor ;

III. Beneficiarii serviciilor sociale

Beneficiarii serviciilor sociale acordate de Cantina de ajutor social Constanţa conform art.2 din Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social sunt:

a) copiii în vârstă de pană la 18 ani, aflați în întreținerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreținere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

b) tinerii care urmează cursuri de zi la instituţiile de invaţamant ce funcţioneaza in condiţiile legii, până la terminarea acestora, dar fară a depăşi vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani, care se află in situaţia prevazută la lit. a);

c) persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare bănesti acordate in condiţiile legii și al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

d) pensionarii

e) persoanele care au implinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre urmatoarele situaţii: sunt izolate social, nu au susţinatori legali, sunt lipsite de venituri;

f) persoane încadrate într-un grad de handicap/invaliditate (prin certificat permanent/ cu termen de revizuire) și bolnavii cronici ( conform adeverinţei medicale eliberate de medic specialist);

g) orice persoană care, temporar, nu realizează venituri.

IV.Contribuţia beneficiarilor

Conform Legii nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social, persoanele îndreptăţite să beneficieze de serviciile cantinei de ajutor social şi care realizează venituri ce se situează peste nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social, pot beneficia de serviciile cantinei de ajutor social, cu plata unei contribuţii de 30% din venitul pe persoană, fără a se depăşi costul meselor servite, calculate pe aceeaşi perioadă.

Conform art.1 din H.C.L nr. 47/28.02.2022 persoanele care fac parte din categoriile mai sus menționate, pot beneficia de masă la Cantina de ajutor social Constanţa din municipiul Constanţa, astfel:

1. în mod gratuit, persoanele care nu au venituri sau ale căror venituri nete lunare sunt sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat  în calcul la stabilirea ajutorului social, în conformitate cu Legea 416/2001.

2. cu subvenționarea contribuției de 30% (obligație ce revine beneficiarului conform art. 4 alin. 2 din Legea 208/1997) din bugetul local, fără a se depăși costul meselor din luna pentru care se achită contribuția, persoanele ale căror venituri nete lunare / membru de familie sunt cuprinse între nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social inclusiv și nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari.

3. cu plata lunară a contribuției de 30% din venitul net lunar pe persoană, fără a se depăși costul meselor din luna pentru care se achită contribuția, persoanele ale căror venituri nete lunare /membru de familie sunt cuprinse între nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari și 1.240 lei.

Contribuția menționată la pct.(c) se va achita la Serviciul Public de Taxe și Impozite Constanța în ultima zi lucrătoare din luna pentru luna următoare.

Hotărârii Guvernului nr. 50/2011 Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare - Legii nr.143/23.05.2022 pentru modificarea şi completarea art.129 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi pentru stabilirea unor măsuri de asistenţă socială  art.II pct(1) “nivelul minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice se stabileşte în cuantum de 22 lei.”

V. Condiţiile de acordare a serviciilor sunt următoarele:

Serviciile sociale la cantina de ajutor social se acordă la cererea solicitantului–formular tipizat. Cererea de solicitare masă la cantină este  însoţită obligatoriu de următoarele documente:

A.Acte doveditoare privind componența familiei

Pentru fiecare din membrii familiei se vor depune în copie:

-buletin de identitate sau carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru persoanele cu vârsta peste 14 ani;

-certificate de naștere pentru persoanele cu vârsta sub 14 ani;

Notă: actele de identitate trebuie să fie valabile.

B.Acte doveditoare privind veniturile realizate de toți membrii familiei:

-adeverință eliberată de angajator pentru persoanele care lucrează;

-ultimele cupoane de pensie pentru fiecare persoană pensionară (dacă o persoană beneficiază de mai multe pensii se vor prezenta toate cupoanele)

-cupoane indemnizație lunară și buget personal complementar lunar pentru persoanele încadrate în grad de handicap;

-cupoane de alocație de stat,plasament, alocație pentru susținerea familiei, ajutor social sau extrase de cont pentru cei care beneficiază de aceste prestații;

-adeverință eliberată de unitățile de învățământ pentru copiii care frecventează cursurile școlare;

-adeverință eliberată de Administraţia Județeană a  Finanţelor Publice Constanţa pentru toți membrii familiei cu vârsta peste 18 ani;

-adeverință eliberată de Serviciul Public de Impozite si Taxe din care să reiasă bunurile mobile și imobile deținute în proprietate, pentru toți membrii familiei cu vârsta peste 18 ani;

-adeverință eliberată de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru persoanele adulte care nu realizează venituri din salarii, nu au vârsta de pensionare sau nu au probleme de sănătate;

-adeverință eliberată de Casa județeană de pensii pentru persoanele care au vârsta de pensionare și nu beneficiază de pensie;

-acte medicale recente;

-adeverinţă de la  Registrul Agricol din care să reiasă dacă deţine bunuri mobile, imobile, terenuri agricole şi vebituri aferente, deţinute în proprietate pe raya localităţii unde este născut; 

-orice alte acte considerate relevante care atestă venitul net realizat.

Solicitantul de acordare a hranei primește un fluturaș cu actele necesare pentru depunerea dosarului, discutându-se în detaliu fiecare act necesar pentru situația sa particulară, modalitatea în care acesta poate fi obținut, de unde, precum și termenul în care trebuie depus.

Asistentul social deserveşte publicul de luni până vineri, între orele 9-13°°, în perioada de 01-15 ale lunii în curs (depunere dosare), restul zilelor din luna sunt utilizate pentru întocmirea situațiilor lunare.

O cerere se aprobă sau se respinge numai după deplasarea la domiciliul solicitantului, unde se completează un formular tip anchetă socială, în baza discuției purtată cu solicitantul și familia acestuia și a actelor solicitate de către angajații cantinei din cadrul D.G.A.S. În acestă etapă, se poate solicita prezentarea unor documente suplimentare, dacă se constată neconcordanțe.

Cererea se respinge sau beneficiul masă la cantina de ajutor social încetează în cazul în care solicitantul nu este găsit la domiciliu urmare a 2 vizite efectuate în zile și la ore diferite și nici nu se prezintă la sediul cantinei, ca urmare a înștințării scrise lăsată la domiciliu de angajații D.G.A.S.

VI. Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate la Cantina de ajutor social Constanţa au următoarele drepturi:

-să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;

-să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luare deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;

-păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;

-să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate;

-să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu;

-să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;

-să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

-să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi.

VII. Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de Cantina de ajutor social Constanţa au următoarele obligaţii:

-să furnizeze informaţii corecte și complete cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică ori de câte ori sunt solicitate, sau după caz - să anunţe orice modificare privind membrii familiei sau a veniturilor realizate în termen de cel mult 15 zile calendaristice;

-să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale și la reevaluarea periodică;

-să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate unde este cazul;

-să respecte Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social;

-să respecte orarul de distribuire a mesei;

-să păstreze curăţenia unităţii;

-să nu distrugă sau sustragă bunurile unităţii;

-să respecte toate măsurile de igienă;

-să aibă o atitudine civilizată față de ceilalți beneficiari şi faţă de personalul angajat al unităţii.

-să nu se prezinte în stare de ebrietate la cantină.

Reevaluarea situaţiei socio-familiale a beneficiarilor serviciilor cantinei de ajutor social are la bază ancheta socială şi se realizează anual sau ori de câte ori este cazul.

Programul  de funcţionare al „Cantinei de ajutor social Constanta”

Program de funcţionare:  între orele 6:30 -14:30 de luni până vineri

Sediul: Constanta, str.Cpt.Petre Romulus nr.22

Telefon : 0241/661561

Email : cantinaconstanta@dgas-ct.ro

Mijloace de transport: CT BUS – 48, 101, 44, 51.