Social

Prezentare

MATERIAL INFORMATIV DESPRE SERVICIUL SOCIAL

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL CONSTANŢA

I.Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare

Cantina de ajutor social Constanţa, cod serviciu social 8899 CPDH –I, cu o capacitate de 400 beneficiari, cu sediul în strada Cpt. Petre Romulus nr.22, loc.Constanţa, funcționează în cadrul Direcţiei generale de asistență socială Constanța furnizor de servicii sociale acreditat conform Certificatului de acreditare  seria AF nr. 004176, deţine Licenţa de funcţionare seria: LF nr.0011921/ 29.05.2023 emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, CUI 35804563.

Cantina de ajutor social Constanţa funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementate de Legea asistenței sociale nr. 292/2011 cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social, precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

Standardul minim de calitate aplicabil este reglementat de Anexa 9 din Ordinul nr.29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale.

Scopul cantinei este:

- asigurea, prepararea și servirea hranei beneficiarilor aflați în situație de dificultate, în vederea prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii acestora.

- transport gratuit pentru persoanelor nedeplasabile care beneficiază de distribuirea hranei la domiciliu în limita alocaţiei de hrană prevăzută de legislaţia în vigoare.

Cantina de ajutor social presteaza servicii sociale gratuite sau contra cost persoanelor aflate in situaţii economico-sociale sau medicale deosebite.

II. Beneficiarii serviciilor sociale

Beneficiarii serviciilor sociale acordate de Cantina de ajutor social Constanţa conform art.2 din Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social sunt:

a) copiii în vârstă de pană la 18 ani, aflați în întreținerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreținere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea venitului minim de incluziune;

b) tinerii care urmează cursuri de zi la instituţiile de invaţamant ce funcţioneaza in condiţiile legii, până la terminarea acestora, dar fară a depăşi vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani, care se află in situaţia prevazută la lit. a);

c) persoanele care beneficiază de venitul minim de incluziune sau de alte ajutoare bănesti acordate in condiţiile legii și al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea venitului minim de incluziune;

d) pensionarii ;

e) persoanele care au implinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre urmatoarele situaţii: sunt izolate social, nu au susţinatori legali, sunt lipsite de venituri;

f) persoane încadrate într-un grad de handicap/invaliditate (prin certificat permanent/ cu termen de revizuire) și bolnavii cronici ( conform adeverinţei medicale eliberate de medic specialist);

g) orice persoană care, temporar, nu realizează venituri, pe o perioadă de cel mult 90 de zile pe an.

III. Contribuţia beneficiarilor

Persoanele care fac parte din categoriile mai sus menționate, pot beneficia de masă la Cantina de ajutor social Constanţa din municipiul Constanţa, astfel:

a)  În mod gratuit, pentru persoanele care nu au venituri sau ale căror venituri sunt sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea venitului minim de incluziune – componenta ajutor de incluziune, în conformitate cu prevederile Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune cu modificările şi completările ulterioare.

b) Cu subvenţionarea contribuţiei de 30% (obligaţie ce-i revine beneficiarului conform art.4 alin.2 din Legea nr.208/1997) din bugetul local, fără a se depăşi costul meselor servite în luna pentru care se achită contribuţia, pentru persoanele ale căror venituri nete lunare/membru de familie sunt cuprinse între nivelul venitului net lunar, pentru o singură persoană, luat în calcul la stabilirea venitului minim de incluziune – componenta ajutor de incluziune şi nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari.

c) Cu plata lunară unei contribuții de 30% din venitul net lunar pe persoană, fără a se depăși costul meselor servite, calculat pe aceeași perioadă, pentru persoanele ale căror venituri nete lunare/membru de familie sunt cuprinse între  nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari şi 1.411 lei.

Contribuţia de 30% obligaţie ce revine beneficiarului menţionată lit.c), se va achita la Serviciul Public de Taxe și Impozite Constanţa.

Conform Legii nr.143/23.05.2022 pentru modificarea şi completarea art.129 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi pentru stabilirea unor măsuri de asistenţă socială  art.II pct(1) “nivelul minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice se stabileşte în cuantum de 22 lei.”

IV. Condiţiile de acordare a serviciilor sunt următoarele:

Serviciile sociale la cantina de ajutor social se acordă la cererea scrisă a solicitantului/ reprezentant legal.

Cererea pentru prestarea serviciilor de cantină semnată de beneficiar/reprezentant legal se aprobă de către primar sau de persoana împuternicită de acesta; în cazurile de urgenţă, cererea pentru prestarea serviciilor cantinei pe o perioadă de maxim 7 zile este aprobată de Directorul General al Direcţiei generale de asistenţă socială Constanţa şi/sau de conducătorul cantinei.

Documentele necesare întocmirii dosarului pentru acordarea meselor la Cantina de ajutor social Constanţa din municipiul Constanţa, după caz:

A.Acte doveditoare privind componența familiei

Pentru fiecare din membrii familiei se vor depune:

-Carte/buletin de identitate sau carte de identitate provizorie pentru persoanele cu vârsta peste 14 ani;

-Certificate de naştere pentru persoanele cu vârsta sub 14 ani;

-Certificat căsătorie.

-Certificat de deces;

-Hotărâre judecătorească prin care soţul/soţia este declarat(ă) disparut(ă);

-Hotărâre judecătorească prin care soţul/soţia este arestat(ă) preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile;

-Hotărâre judecatorească privind obligaţia legală de întreţinere;

-Hotărâre judecătorească privind încredințarea în vederea adopției, de încuviințare a adopției;

-Hotărâre judecătorească/Hotărâre Comisia pentru Protecția Copilului sau Dispoziția emisă de directorul DGASPC de instituire a unei măsuri de protecție specială pentru copii;

-Alte acte doveditoare, după caz.

Actele de identitate trebuie să fie în termenul de valabilitate.

B.Acte doveditoare privind veniturile realizate de toţi membrii familiei:

-Adeverință eliberată de angajator pentru persoanele încadrate în muncă din luna anterioară depunerii cererii de acordare masă;

-Taloane sau adeverinţe de pensie limită de vârstă, pensie de urmaş, pensie de handicap, pensie alimentară. În situația în care o persoană beneficiază de mai multe pensii se vor prezenta toate cupoanele;

-Adeverință eliberată de Casa județeană de pensii pentru persoanele care au vârsta de pensionare și nu beneficiază de pensie;

-Ultimele cupoane indemnizaţie lunară şi buget personal complementar lunar pentru persoanele încadrate în grad de handicap;

-Ultimele cupoane de alocaţie de stat, plasament, venit minim de incluziune sau extrase de cont pentru cei care beneficiază de aceste beneficii sociale;

-Extras de cont din ultima lună pentru cei care deţin conturi curente şi de economii;

-Adeverință eliberată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanţa (ANAF)  pentru toţi membrii familiei cu vârsta peste 18 ani;

-Adeverință eliberată de Serviciul Public de Impozite și Taxe (SPIT) din care să reiasă bunurile  mobile și imobile deţinute în proprietate, pentru toţi membrii familiei cu vârsta peste 18 ani;

-Adeverinţă de elev cu menţiunea «frecventează cursurile şcolare de zi »;

-Adeverință eliberată de unitățile de învățământ preşcolar pentru copiii înscrişi într-o unitate de învăţământ preşcolar, conform Legii educaţiei naţionale                 nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

-Adeverinţă eliberată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru persoanele adulte care nu realizează venituri din salarii, nu au vârsta de pensionare sau nu au probleme de sănătate, din care să reiasă dacă beneficiază sau nu de ajutor de şomaj şi dacă sunt în evidenţă ca şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă şi care nu au refuzat nejustificat niciun loc de muncă;

-Acte medicale recente (de la medicul specialist pentru beneficiarii cu afecţiuni cronice);

-Alte acte doveditoare privind componenta familiei şi a veniturilor realizate în luna anterioară depunerii cererii de către titular şi membrii familiei.

În vederea verificării informaţiilor declarate de semnatarul cererii, precum şi de titularul dreptului, Direcția generală de asistență socială Constanța poate solicita altor autorităţi ale administraţiei publice locale informaţii privind veniturile şi bunurile deţinute de acesta sau de membrii familiei sale.

V. Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate la Cantina de ajutor social Constanţa au următoarele drepturi:

-să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;

-să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luare deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;

-păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;

-să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate;

-să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu;

-să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;

-să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

-să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi.

VI. Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de Cantina de ajutor social Constanţa au următoarele obligaţii:

-să furnizeze informaţii corecte și complete cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică ori de câte ori sunt solicitate, sau după caz

- să anunţe orice modificare privind membrii familiei sau a veniturilor realizate în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data la care a intervenit modificarea ;

-să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale și la reevaluarea periodică;

-să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate unde este cazul;

-să respecte Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social;

-să respecte orarul de distribuire a mesei;

-să păstreze curăţenia unităţii;

-să nu distrugă sau sustragă bunurile unităţii;

-să respecte toate măsurile de igienă;

-să aibă o atitudine civilizată față de ceilalți beneficiari şi faţă de personalul angajat al unităţii.

-să nu se prezinte în stare de ebrietate la cantină.

Reevaluarea situaţiei socio-familiale a beneficiarilor serviciilor cantinei de ajutor social are la bază ancheta socială şi se realizează anual sau ori de câte ori este cazul.

Programul  de funcţionare al „Cantinei de ajutor social Constanţa”

Program de funcţionare:  între orele 6:30 -14:30 de luni până vineri

Sediul: Constanţa, str.Cpt.Petre Romulus nr.22

Telefon : 0241/661561

Email : cantinaconstanta@dgas-ct.ro

Mijloace de transport: CT BUS – 48, 101, 44, 51.