Social

Înscrieri și acte necesare

Persoanele care doresc să afle informații cu privire la întocmirea unui dosar în vederea instituționalizării se vor prezenta la sediul instituției (director, comp. social program audiente-zilnic :12:00-14:00) unde vor fi îndrumați cu privire la demersurile pe care trebuie să le întreprindă în acest sens. Solicitanții primesc o listă cu actele necesare întocmirii dosarului.

Acte solicitate:

- o  cerere – adresată directorului general al Direcției generale de asistență socială ( cererea trebuie să cuprindă următoarele : date privind persoana vârstnică, date privind componența familiei, veniturile și bunurile deținute de membrii familiei persoanei vârstnice, tipul de locuință avut, sistemul de încălzire utilizat și numărul persoanelor care locuiesc la aceeași adresă de domiciliu sau reședință, informații referitoare la nevoile speciale și situațiile particulare în care se află persoana vârstnică și membrii familiei);
- cupon/cupoane pensii;
- adeverință ca nu realizează venituri eliberata de Casa de Pensii, după caz;
- copii Xerox-B.I.;
- copie Xerox- certificat de naștere;
- copie Xerox -certificat de căsătorie, după caz;
- copie Xerox- certificate de deces al soțului/soției după caz;
- copie Xerox -hotărâre definitiva de divorț, după caz;
- copie de actul casei, conform cu domiciliul stabil;
- copie după contractul de închiriere (dacă loc. cu chirie);
- copii după actele de identitate ale descendenților și membrilor familiei;
- adeverințe de venit ale descendenților și membrilor de familie-art. 34 din Leg. 53/2003 Codul muncii;
- copii după actele medicale care atestă problemele de sănătate ale membrilor familiei;
- declarație privind lipsa de susținători legali, plecați în străinătate (declarație notarială);
- copie după actul de curatelă, după caz;
- certificat de handicap, după caz;
- certificat fiscal;
- adeverință de pământ;
- anchetă socială;
- fișa sociomedicală;
- alte acte relevante pentru caz;
- acte medicale -adeverință de boli cronice de la medicul de familie (cu mențiunea dacă este imobilizat/greu deplasabil);
 - rx. pulmonar;
 - V.D.R.L.;
 - adeverință  eliberată de către medicul psihiatru din care să reiasă că este apt pentru Căminul pentru Persoane Vârstnice sau apt Cămin spital sau apt Cămin pentru bolnavi psihici);
- dispoziție admitere emisă de către directorul general al DGAS.