Înscrieri și acte necesare

Persoanele care doresc să afle informații cu privire la întocmirea unui dosar în vederea instituționalizării se vor prezenta la sediul instituției (director, comp. social program audiente-zilnic :12:00-14:00) unde vor fi îndrumați cu privire la demersurile pe care trebuie să le întreprindă în acest sens. Solicitanții primesc o listă cu actele necesare întocmirii dosarului.

Acte solicitate:

- două cereri - una adresată directorului căminului iar cealaltă primarului mun. Constanța;
- cupon / cupoane pensii;
- adeverință că nu realizează venituri, eliberată de Casa de Pensii, după caz;
- copie xerox B.I./C.I.;
- copie xerox - certificat de naștere;
- copie xerox - certificat de căsătorie, după caz;
- copie xerox - certificate de deces al soțului/soției după caz;
- copie xerox - hotărâre definitiva de divorț, după caz;
- copie de la actul casei, conform cu domiciliul stabil;
- copie după contractul de închiriere (dacă locuiesc cu chirie);
- copii după actele de identitate ale descendenților și membrilor familiei;
- adeverințe de venit ale descendenților și membrilor de familie - art. 34 din Leg. 53/2003 Codul muncii;
- copii după actele medicale care atestă problemele de sănătate ale membrilor familiei;
- declarație privind lipsa de susținători legali, plecați în străinătate (declarație notarială);
- copie după actul de curatelă, după caz;
- certificat de handicap, după caz;
- certificat fiscal;
- adeverință de pământ;
- anchetă socială;
- fișa socio-medicală;
- alte acte relevante pentru caz;
- acte medicale - adeverință de boli cronice de la medicul de familie (cu mențiunea dacă este imobilizat/greu deplasabil);
- rx. pulmonar;
-V.D.R.L;
- adeverință  eliberată de către medicul psihiatru din care să reiasă că este apt pentru Căminul pentru Persoane Vârstnice sau apt Cămin spital sau apt Cămin pentru bolnavi psihici)
- dispoziția de internare semnată de către Primarul Municipiului Constanța.