Social

Înscrieri și acte necesare

Documente necesare beneficiarilor pentru înscrierea la Cantina de ajutor social Constanța:

A.Acte doveditoare privind componența familiei

Pentru fiecare din membrii familiei se vor depune în copie:
-buletin de identitate sau carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru persoanele cu vârsta peste 14 ani;
-certificate de naștere pentru persoanele cu vârsta sub 14 ani;

Notă: actele de identitate trebuie să fie valabile.

B.Acte doveditoare privind veniturile realizate de toți membrii familiei:

-adeverință eliberată de angajator pentru persoanele care lucrează;
-ultimele cupoane de pensie pentru fiecare persoană pensionară (dacă o persoană beneficiază de mai multe pensii se vor prezenta toate cupoanele)
-cupoane indemnizație lunară și buget personal complementar lunar pentru persoanele încadrate în grad de handicap;
-cupoane de alocație de stat,plasament, alocație pentru susținerea familiei, ajutor social sau extrase de cont pentru cei care beneficiază de aceste prestații;
-adeverință eliberată de unitățile de învățământ pentru copiii care frecventează cursurile școlare;
-adeverință eliberată de Administraţia Județeană a  Finanţelor Publice Constanţa pentru toți membrii familiei cu vârsta peste 18 ani;
-adeverință eliberată de Serviciul Public de Impozite si Taxe din care să reiasă bunurile mobile și imobile deținute în proprietate, pentru toți membrii familiei cu vârsta peste 18 ani;
-adeverință eliberată de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru persoanele adulte care nu realizează venituri din salarii, nu au vârsta de pensionare sau nu au probleme de sănătate;
-adeverință eliberată de Casa județeană de pensii pentru persoanele care au vârsta de pensionare și nu beneficiază de pensie;
-acte medicale recente;
-adeverinţă care atestă înscrierile din registrul agricol; 
-orice alte acte considerate relevante care atestă venitul net realizat.

 Actele menționate mai sus vor fi prezentate la biroul Cantinei Sociale Constanța, situat în strada Petre Romulus nr. 22, în zilele de Marți și Miercuri, în intervalul orar 09:00 - 11:00. 


Declaratie prelucrare date caracter personal