Social

Înscrieri și acte necesare

Documente necesare beneficiarilor pentru înscrierea la Cantina de ajutor social Constanța:


A.Acte doveditoare privind componența familiei

Pentru fiecare din membrii familiei se vor depune:

-Carte/buletin de identitate sau carte de identitate provizorie pentru persoanele cu vârsta peste 14 ani;

-Certificate de naştere pentru persoanele cu vârsta sub 14 ani;

-Certificat căsătorie.

-Certificat de deces;

-Hotărâre judecătorească prin care soţul/soţia este declarat(ă) disparut(ă);

-Hotărâre judecătorească prin care soţul/soţia este arestat(ă) preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile;

-Hotărâre judecatorească privind obligaţia legală de întreţinere;

-Hotărâre judecătorească privind încredințarea în vederea adopției, de încuviințare a adopției;

-Hotărâre judecătorească/Hotărâre Comisia pentru Protecția Copilului sau Dispoziția emisă de directorul DGASPC de instituire a unei măsuri de protecție specială pentru copii;

-Alte acte doveditoare, după caz.

Actele de identitate trebuie să fie în termenul de valabilitate.

B.Acte doveditoare privind veniturile realizate de toţi membrii familiei:

-Adeverință eliberată de angajator pentru persoanele încadrate în muncă din luna anterioară depunerii cererii de acordare masă;

-Taloane sau adeverinţe de pensie limită de vârstă, pensie de urmaş, pensie de handicap, pensie alimentară. În situația în care o persoană beneficiază de mai multe pensii se vor prezenta toate cupoanele;

-Adeverință eliberată de Casa județeană de pensii pentru persoanele care au vârsta de pensionare și nu beneficiază de pensie;

-Ultimele cupoane indemnizaţie lunară şi buget personal complementar lunar pentru persoanele încadrate în grad de handicap;

-Ultimele cupoane de alocaţie de stat, plasament, venit minim de incluziune sau extrase de cont pentru cei care beneficiază de aceste beneficii sociale;

-Extras de cont din ultima lună pentru cei care deţin conturi curente şi de economii;

-Adeverință eliberată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanţa (ANAF)  pentru toţi membrii familiei cu vârsta peste 18 ani;

-Adeverință eliberată de Serviciul Public de Impozite și Taxe (SPIT) din care să reiasă bunurile  mobile și imobile deţinute în proprietate, pentru toţi membrii familiei cu vârsta peste 18 ani;

-Adeverinţă de elev cu menţiunea «frecventează cursurile şcolare de zi »;

-Adeverință eliberată de unitățile de învățământ preşcolar pentru copiii înscrişi într-o unitate de învăţământ preşcolar, conform Legii educaţiei naţionale  nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

-Adeverinţă eliberată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru persoanele adulte care nu realizează venituri din salarii, nu au vârsta de pensionare sau nu au probleme de sănătate, din care să reiasă dacă beneficiază sau nu de ajutor de şomaj şi dacă sunt în evidenţă ca şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă şi care nu au refuzat nejustificat niciun loc de muncă;

-Acte medicale recente (de la medicul specialist pentru beneficiarii cu afecţiuni cronice);

-Alte acte doveditoare privind componenta familiei şi a veniturilor realizate în luna anterioară depunerii cererii de către titular şi membrii familiei.

În vederea verificării informaţiilor declarate de semnatarul cererii, precum şi de titularul dreptului, Direcția generală de asistență socială Constanța poate solicita altor autorităţi ale administraţiei publice locale informaţii privind veniturile şi bunurile deţinute de acesta sau de membrii familiei sale.

 Actele menționate mai sus vor fi prezentate la biroul Cantinei Sociale Constanța, situat în strada Petre Romulus nr. 22, în zilele de Marți și Miercuri, în intervalul orar 09:00 - 11:00. 


Declaratie prelucrare date caracter personal