Social

Ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

Primăria municipiului Constanța, prin Direcția generală de asistență socială Constanța dorește să vina în sprijinul familiilor care au copii în vârstă de până la 6 ani prin acordarea unui sprijin, motiv pentru care prin H.C.L. nr. 147/29.05.2020 s-a aprobat metodologia privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă și, începând cu 22.06.2020, invită  persoanele interesate să depună dosarele de solicitare.

În data de 1 aprilie 2020, în Monitorul Oficial nr. 271 a fost publicată Legea nr.35/31.03.2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă. În temeiul art. 17 din Legea nr. 35/2020 autoritățile administrației publice locale aprobă prin hotărâre a consiliului local metodologia de aplicare, în funcție de specificul local, până la sfârșitul lunii mai 2020.

Ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, se poate acorda persoanelor care au domiciliul în municipiul Constanța, ale căror venituri sunt până la 3.500 lei pe membru de familie și care se află în una sau mai multe din următoarele situații:
- este părintele la care copilul locuiește în mod statornic;
- are calitatea de reprezentant legal al copilului și se ocupă de creșterea și îngrijirea acestuia;
- este persoana desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților sau tutorelui, după caz (conform prevederilor art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare).

Persoana care oferă servicii de bonă trebuie să fie calificată (să dețină certificat obținut în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, fie diplomă, certificatul sau un alt titlu de bonă, recunoscute ori echivalate în conformitate cu prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România).

Documentele în baza cărora persoana care oferă familiei copilului servicii de bonă poate să desfășoare activitatea sunt: contract individual de muncă încheiat între bonă și o persoană juridică sau dovada că bona desfășoară activitatea ca persoană fizică autorizată.

Ajutorul financiar se acordă lunar pentru fiecare copil de vârstă preșcolară, în funcție de media veniturilor nete realizate de beneficiar în ultimele 6 luni, în următoarele cuantumuri:

    a) 710 lei pentru venituri de până la 2.100 lei;

    b) 550 lei- pentru venituri de la 2.101 lei până la 2.500 lei;

    c) 390 lei- pentru venituri de la 2.501 lei până la 3.000 lei;

    d) 250 lei- pentru venituri de la 3.001 lei până la 3.500 lei.

Pentru calcularea venitului net lunar se iau în considerare media veniturilor nete realizate de familia solicitantului în ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii de solicitare, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de șomaj, indemnizații, alocații și ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligații legale de întreținere și alte creanțe legale.

Pot beneficia de ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, persoanele  care au domiciliul în municipiul Constanța și îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 1. să fie cetățean român, cetățean al altui stat sau apatrid, cu domiciliul în România, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;
 2. sunt angajate cu contract individual de muncă ori în baza unui raport de serviciu, desfășoară activități independente, obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură sau piscicultură ori exercită o funcție de demnitate publică sau asimilată;
 3. sunt șomeri indemnizați sau sunt înregistrate în evidențele agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, la data solicitării, ca persoană în căutarea unui loc de muncă;
 4. nu au refuzat maximum două oferte de muncă din partea agenției pentru ocuparea forței de muncă județene;
 5. copilul pentru care se solicită ajutor financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, nu este înscris la creșă/grădiniță sau pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la creșă/grădiniță ori nu a retras copilul de la creșă/grădiniță.

Nu pot beneficia de ajutorul financiar persoanele care se află în una sau mai multe dintre următoarele situații:

 1. este asistent maternal profesionist în conformitate cu legislația în vigoare;
 2. copilul/copiii este/sunt în întreținerea acestor persoane, în plasamentul în regim de urgență;
 3. este asistentul personal al copilului sau beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. se află în perioada de concediu pentru creșterea copiilor în conformitate cu prevederile art. 2 sau 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 5. nu și-au achitat impozitele și taxele față de bugetul local pentru bunurile pe care le dețin în proprietate, potrivit dispozițiilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

În vederea acordării dreptului la ajutor financiar pentru plata serviciilor oferite de bone, solicitanții vor depune la Direcția generală de asistență socială Constanța următoarele documente:

 1. Cerere-Declarație pe propria răspundere pentru acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bone - formular tipizat. Formularul cererii este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre;
 2. Copie după documentul de identitate al solicitantului;
 3. Copie după certificatul de naștere al copilului/copiilor pentru care se solicită ajutorul;
 4. Copia documentului prin care se atestă calitatea de reprezentant legal al copilului/copiilor;
 5. Adeverințe privind veniturile nete realizate în ultimele 6 luni de membrii familiei, eliberate, după caz, de angajator sau entitatea asimilată acestuia ori de organul fiscal, sau, în cazul persoanelor care desfășoară activități independente, obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, declarația fiscală prevăzută de lege, pentru categoriile de venituri prevăzute la art. 3, pentru care Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, nu prevede emiterea unei decizii de impunere din partea organului fiscal central;
 6. Copia documentului în baza căruia persoana care oferă familiei copilului servicii de bonă desfășoară activitatea (contract individual de muncă încheiat între bonă și o persoană juridică sau dovada ca bona desfășoară activitatea ca persoană fizică autorizată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare);
 7. Documente eliberate de agenția județeană pentru ocupare a forței de muncă, pentru șomerii indemnizați, din care să reiasă că sunt înregistrate în evidențele agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, la data solicitării, ca persoane în căutarea unui loc de muncă și că nu au refuzat maximum două oferte de muncă din partea agenției pentru ocuparea forței de muncă județene.
 8. Pentru cei care optează pentru plata ajutorului financiar în cont bancar, document emis de bancă cu contul solicitantului. Solicitantul își va exprima opțiunea de a primii ajutorul financiar fie în cont bancar, fie prin serviciile poștale.
 9. Documentele necesare pentru bonă, așa acum sunt precizate la Capitolul VI din prezenta metodologie;
 10. Alte documente, după caz (Copie după hotărârea judecătorească/sentința judecătorească, Copie certificat de deces, etc).

Pentru documentele depuse în copie, solicitantul va prezenta și originalul pentru conformitate.