Social

Stimulent educational

ACORDAREA STIMULENTULUI EDUCAȚIONAL SUB FORMĂ DE TICHETE SOCIALE PENTRU GRĂDINIȚĂ

Locație: Str. Unirii nr.104, mun. Constanța, Biroul nr. 16;
Număr de telefon: 0341.180.106;
Program cu publicul: de luni, până vineri, in intervalul orar: 08.00-12.00.

INFORMAȚII GENERALE: 
Tichetele sociale pentru grădiniță se acordă copiilor din familii defavorizate care participă la activitățile organizate în cadrul unităților din învățământul preșcolar și în cazul cărora există atât riscul de a abandona, cât și de a nu frecventa cursurilor preșcolare, din cauza accesului limitat la resursele economice și la educație.
Valoarea nominală lunară minimă a stimulentului educațional, acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniță, este de 100 lei/lună și se acorda pentru perioada septembrie-iunie, dacă copilul frecventează în mod regulat unitățile de învățământ preșcolar. Stimulentele educaționale acordate sub forma tichetelor sociale sunt utilizate pentru achiziționarea produselor alimentare, de igienă, a produselor de îmbrăcăminte și/sau a rechizitelor. Este interzisă utilizarea tichetelor pentru achiziționarea de țigări și/sau băuturi alcoolice ori valorificarea acestora prin transformarea în bani. Nerespectarea acestei condiții duce la încetarea stimulentului educațional, iar sumele utilizate necorespunzător se recuperează de la titularul dreptului.
 
Se interzic titularului:
    a) solicitarea şi/sau primirea unui rest de bani la tichetul social pentru grădiniţă, în cazul în care suma corespunzătoare produselor solicitate este mai mică decât valoarea nominală a tichetului;

    b) comercializarea tichetelor sociale pentru grădiniţă în schimbul unor sume de bani şi/ori altor bunuri şi/ori servicii;
    c) utilizarea tichetelor sociale pentru grădiniţă în magazine, locaţii, unităţi, pieţe de orice fel care nu vând produse alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte şi/sau rechizite şi nu au afişate la intrare autocolantele speciale ale unităţii emitente;
    d) utilizarea tichetelor sociale pentru grădiniţă pentru achiziţionarea altor produse decât alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte şi/sau rechizite.

BENEFICIARI:
1.Stimulentul se acordă copiilor din familii provenind din familii defavorizate,  care au domiciliul sau reşedinţa în municipiul Constanţa și care frecventează în mod regulat unitățiile de învățământ preșcolar.
2.Stimulentul se acordă şi copiilor din familii defavorizate, cetăţeni români, fără domiciliu sau reşedinţă  şi/sau făra locuinţă, denumiţi  în continuare persoane fără adăpost, numai pe perioada în care se afla în evidenţa Dirtecției generale de asistența socială Constanţa.
3.Beneficiază de stimulent şi copiii din familii defavorizate care nu au cetăţenie română, dacă se află în una dintre următoarele situaţii: sunt cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European, ai Confederaţiei Elveţiene sau străini, denumiţi în continuare străini, pe perioada în care au domiciliul ori, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legislaţiei române; sunt cetăţeni străini sau apatrizi cărora li s-a acordat, în condiţiile legii, o formă de protecţie; sunt apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii.
4.Stimulentele educaţionale se acordă copiilor din familiile care au stabilit dreptul la alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent dacă familia se află în plata acestui drept sau acesta este suspendat. Alocația pentru susținerea familiei se acordă familiilor care realizează venituri nete lunare pe membru de familie de pana la 530 lei si care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de H.G. nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările și completările ulterioare.     
5.Prin excepţie, stimulentul educaţional se acordă şi copiilor aflaţi în îngrijirea persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreţinerea copilului, pe perioada absenţei părinţilor, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă veniturile pe persoană, inclusiv copilul aflat în îngrijire, nu depăşesc nivelul maxim de venituri pentru acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei.
6.Stimulentul educaţional se acordă numai pentru copiii înscrişi într-o unitate de învăţământ preşcolar, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare și care frecventează în mod regulat unitățiile de învățământ preșcolar. Prin frecvenţă regulată se înţelege prezenţa zilnică a copilului la grădiniţă în luna monitorizată, cu excepţia absenţelor motivate. Se consideră absenţe motivate, ce nu afectează acordarea tichetelor sociale, următoarele cazuri, cu condiţia ca acestea să nu depăşească 50% din zilele de grădiniţă: absenţe medicale: motivate, numai dacă părinţii aduc scutiri medicale corespunzătoare perioadelor în care au lipsit copiii, la revenirea acestora la grădiniţă. În caz excepţional, o singură dată pe an şcolar, copiii pot beneficia de tichete sociale şi dacă în luna monitorizată au lipsit mai mult de 50% din zilele de grădiniţă, din motive medicale; învoiri: copiii pot fi învoiţi de către părinţi în limita a 3 zile pe lună, cu condiţia anunţării cadrelor didactice.

Stimulentul educaţional se acordă:

    a) din oficiu, pentru copiii care provin din familii beneficiare de alocație pentru susținerea familiei, după caz, odată cu stabilirea dreptului de alocaţie pentru susţinerea familiei, sau după acordarea acestuia, persoanei care este şi titularul alocaţiei pentru susţinerea familiei;
    b) pe bază de cerere, pentru copiii aflaţi în îngrijirea persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreţinerea copilului, pe perioada absenţei părinţilor, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă veniturile pe persoană, inclusiv copilul aflat în îngrijire, nu depăşesc nivelul maxim de venituri pentru acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei.
La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau în considerare toate veniturile impozabile şi neimpozabile prevăzute de Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cele rezultate din obligaţiile legale de întreţinere faţă de copii şi/sau faţă de părinţi, pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară solicitării de beneficii sociale (în această situație, alocție pentru susținerea familiei).
La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se exceptează următoarele:
a) sumele primite cu titlu de prestaţii sociale în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) alocaţia de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările ulterioare;
c) ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, alocaţia pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ajutorul pentru încălzirea locuinţei acordat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
d) ajutoarele de stat acordate pentru activităţile agricole din fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile;
e) sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv susţinerii educaţiei preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, prin programe ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, altor instituţii publice şi private, inclusiv organizaţii neguvernamentale;
f) sumele primite din activitatea de zilier, în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată;
g) sumele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la programe de formare profesională organizate în condiţiile legii, dacă acestea nu au titlu de venituri salariale;
h) sumele primite cu titlu de ajutor temporar ori ocazional din partea unor persoane fizice sau juridice ori de la bugetul de stat sau local cu titlu de ajutor de urgenţă.
Veniturile realizate de membrii familiei, inclusiv cele exceptate se dovedesc, prin documentele eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorităţi competente, mandate poştale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziţii de stabilire a drepturilor.

 ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI:
1. Cerere și declarație pe propria răspundere tip anexa nr.1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările și completările ulterioare; descarcă formularul atașat la baza paginii
2. carte/cărți de identitate  
3. certificat de naștere copie și original (al titularului și ale celorlalți membri ai familiei)
4. certificat de căsătorie copie și original
5. adeverință cu salariul net realizat de către persoanele încadrate în muncă + bonuri valorice     se va depune adeverința cu salariul net obținut în luna anterioară depunerii cererii
6. talon plată ajutor șomaj, alocație de sprijin, alocație de stat
7. talon sau adeverință de pensie limita de vârstă, de urmaș, de handicap, alimentară, etc
8. talon / adeverință / extras de cont pentru alocație de stat
9. adeverință de la grădiniță  
10. alte acte doveditoare privind componența familiei și veniturile realizate de membrii acesteia  
11. adeverință de venit eliberată de Agenția fiscală  
12. declarație solicitant privind protecția datelor cu caracter personal conform regulament UE  
 13. declaratie referitoare la fals in declaratii  

 FileTypeSizeUploaded onDownload
Anexa nr.1 la HG Anexa nr.1PDF286,20 KB15 dec., 2017 Download
Declarație solicitant privind protecția datelor cu caracter personal conform regulament UEPDF94,91 KB30 mai., 2018 Download
Declaratie referitoare la fals in declaratiiDOCX12,13 KB18 iun., 2021 Download
Anexa 3 - Anexa 4 - lista bunuriPDF87,55 KB29 sep., 2021 Download

Legislație:

-Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, republicată;
-H.G. nr.15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță, cu modificările și completările ulterioare;
- H.C.L. nr. 21/2021 privind aprobarea stabilirii modalității de identificare a beneficiarilor, de soluționare a situațiilor identificate și de acordare a tichetelor sociale, copiilor provenind din familii defavorizate și care frecventează în mod regulat unitățile de învățământ preșcolar;
-Ordinul nr. 125/2016 privind aprobarea procedurii de emitere și a modelului tichetului social pentru grădiniță, prevăzute de Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate;
-Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-H.G. nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările și completările ulterioare
-Legea nr.292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare;
-Ordonanţa de urgenţă nr.44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;