Social

Indemnizație bolnav

ACORDARE INDEMNIZAȚIE BOLNAV

Locație: Str. Unirii nr.104, mun. Constanța, Biroul nr. 11;
Număr de telefon: 0341.180.105;
Program cu publicul: 08.00-12.00 / Luni - Vineri / între 1 si 22 ale lunii;
Efectuarea anchetelor sociale ARE LOC, DE LUNI, PÂNĂ JOI, ÎN INTERVALUL ORAR: 12.00-16.30 și VINEREA ÎNRE ORELE 12-14.00.

 

ACTE NECESARE PENTRUÎNTOCMIREADOSARULUI PENTRU COPILUL ÎNCADRAT ÎN GRAD DE HANDICAP "GRAV CU ASISTENT PERSONAL

1. cerere către DIRECTORUL GENERAL AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CONSTANȚA


2. Certificatul de încadrare în grad si tip de handicap "grav cu asistent personal",hotărârea şianexe

 

3. buletin/ carte de identitate sau certificat naștere

 

4. buletin/ carte de identitate al reprezentantului legal (părinte)

 

5. Acord indemnizatie de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

de la Comisia D.G.A.S.P.C. Constanța - bloc Turn Gară

6.Angajamentul de a anunţa, în maximum 48 de ore de la luarea la cunoştinţă, orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau reşedinţă, starea materială şi alte situaţii de natură să modifice acordarea drepturilor (art.59 lit.(h) din Legea nr. 448/2006).

 

7.În situaţia în care minorul încadrat în gradul de handicap "grav cu asistent personal" si reprezentantul legal au reședința stabilită pe raza municipiului Constanţa, solicitantul va anexa la dosar o adeverinţă eliberată de primăria de domiciliu din care să rezulte faptul că nu beneficiază de drepturile cuvenite în temeiul Legii nr. 448/2006

DACA ESTE CAZUL

8. În situaţia în care minorul încadrat în gradul de handicap "grav cu asistent personal" si reprezentantul legal au domiciliul în municipiul Constanța, dar au reședință stabilită în altă localitate, solicitantul va anexa la dosar o adeverinţă eliberată de primăria de reședința din care să rezulte faptul că nu beneficiază de drepturile cuvenite în temeiul Legii nr. 448/2006

DACA ESTE CAZUL

9. Hotărâre de divorț și încredințare minor

DACA ESTE CAZUL

10. Documente care atestă instituirea unei măsuri de protecție specială (Hotarare a Comisiei pentru protecția copilului privind instituirea măsurii de plasament, Sentință civilă cu ștampilă tribunal definitivă prin "neapelare" sau Dispoziție de Director DGASPC plasament în regim de urgență);

DACA ESTE CAZUL

11.Scrisoare bancară/extras de cont pe numele reprezentantului legal -OPȚIONAL

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI PENTRU ADULTUL ÎNCADRAT ÎN GRAD DE HANDICAP "GRAV CU ASISTENT PERSONALCAZ:

1.cerere către DIRECTORUL GENERAL AL DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CONSTANȚA

 

2.Certificatul de încadrare în grad și tip de handicap "grav cu asistent personal" şi anexele;

 

2.Carte/Buletin de identitate;

 

3.Decizie de pensie;

DACA ESTE CAZUL

4.Ultimul cupon de pensie;

DACA ESTE CAZUL

5.Carte/Buletin de identitate al reprezentantului legal (curatorului/tutorelui) caresolicită acordarea indemnizaţiei lunare;

DACA ESTE CAZUL

6.Sentință civilă cu ștampilă tribunal definitivă prin "neapelare" prin care a fost instituita o masura de ocotire pentru persoana cu dizabilităti intelectuale și psihosociale;

DACA ESTE CAZUL

7.Acord indemnizatie de la Direcția Generală de Asistență Socială și ProtecțiaCopilului;

 

8.Angajamentul de a anunţa, în maximum48 de orede la luarea la cunoştinţă, orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau reşedinţă, starea materială şi alte situaţii de natură să modifice acordarea drepturilor (art.59 lit.(h) din Legea nr. 448/2006).

DACA ESTE CAZUL

9.În situaţia în care persoana încadrată în gradul de handicap "grav cu asistent personal" are reședința stabilită pe raza municipiului Constanţa, solicitantul va anexa la dosar o adeverinţă eliberată de primăria de domiciliu din care să rezulte faptul că nu beneficiază de drepturile cuvenite în temeiul Legii nr. 448/2006;

DACA ESTE CAZUL

10.În situaţia în care persoana încadrată în gradul de handicap "grav cu asistent personal" are domiciliul în municipiul Constanța, dar are reședință stabilită în altă localitate, solicitantul va anexa la dosar o adeverinţă eliberată de primăria de reședință din care să rezulte faptul că nu beneficiază de drepturile cuvenite în temeiul Legii nr. 448/2006;

DACA ESTE CAZUL

11.Scrisoare bancară/extras de cont pe numele solicitantului/reprezentantului legal.

OPȚIONAL

Beneficiarul/reprezentantul legal al persoanei încadrate în gradul de  handicap „grav cu asistent personal" care primește indemnizații în cuantum egal cu salariul net al asistentului personal gradația 0, stabilit prevederilor legale care reglementează nivelul de salarizare a personalului plătit din fondurile publice, are următoarele obligaţii:

  • de a anunţa, în maximum 48 de ore de la luarea la cunoştinţă, orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau reşedinţă, starea materială şi alte situaţii de natură să modifice acordarea drepturilor (art.59 lit.(h) din lg. 448/2006). În acest sens persoana cu handicap/reprezentantul legal/curatorul/tutorele semnează un angajament (inclus în formularul cererii de solicitare a prestației) prin care se obligă să anunțe D.G.A.S. Constanța orice modificare ce conduce la încetarea dreptului;
  • pentru continuarea primirii indemnizației lunare, în cazul persoanelor care nu dețin un certificat de handicap „grav cu asistent personal" cu termen de valabilitate permanent, este necesar să fie depus noul certificat de handicap imediat după ce persoana intră in posesia lui (îi este eliberat de Directia generală de asistență socială și protecția copilului Constanța/Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap), dar nu mai târziu de data expirării certificatului anterior, existent la dosar. Plata indemnizaţiei lunare încetează cu data de 1 a lunii următoare expirării certificatului de încadrare în gradul de handicap "grav cu asistent personal", decesului bolnavului sau la solicitarea persoanelor îndreptățite.

Nu pot beneficia de indemnizația lunară:

a)parintii sau reprezentantii legali ai copilului cu handicap grav pentru care s-a stabilit masura de protectie speciala, in conditiile legii, la un asistent maternal sau intr-un serviciu de tip rezidential;

b)adultii cu handicap grav sau reprezentantii lor legali, pe perioada in care adultii cu handicap grav se afla in ingrijirea si protectia asistentului personal profesionist, in centre rezidentiale publice, cu exceptia centrului de tip respiro, ori in alte tipuri de institutii rezidentiale publice cu caracter social, medico-social, in care se asigura intretinere completa din partea autoritatii administratiei publice pe o perioada mai mare de o luna;

c)persoanele cu handicap grav care sunt retinute, arestate sau condamnate definitiv la o pedeapsa privativa de libertate, pe perioada retinerii, arestarii ori a detentiei.

 Dosarul se va completa de către asistenții sociali/inspectorii din cadrul Serviciului asistenti personali și indemnizații persoane cu dizabilități, care au prevăzute în fișa postului atribuții privind asistenții personali/indemnizații bolnavi, cu următoarele documente:

  • ancheta socială efectuată la domiciliul bolnavului (formular tipizat) cu propunerea de acordare/respingere a dreptului la indemnizație lunară;
  • referat propunere acordarea/respingerea indemnizație bolnav, funcție de situație;
  • dispoziția privind acordarea/respingerea dreptului la indemnizație bolnav