Social

Biroul administrare clădiri

Adresă: Aleea Umanității nr.15, mun. Constanța

Program

Luni – Joi: 08:00 – 16:30; Vineri: 08:00 – 14:00
Casierie: Luni – Joi: 08:30 – 15:00; Vineri: 08:30 – 13:00
Registratură: Luni – Joi: 08:30 – 15:00; Vineri: 08:30 – 13:00

Tel: 0723.321.516      
Email: locuintesociale@dgas-ct.ro

CERERE REPARTIZARE LOCUINTA A.N.L

CERERE PRELUNGIRE CONTRACT A.N.L

CERERE REPARTIZARE LOCUINȚE MODULARE CAMPUS HENRI COANDA

DOCUMENTELE NECESARE ÎNDEPLINIRII CRITERIILOR DE ACCES ȘI A CELOR DE IERARHIZARE PENTRU UNITĂȚILE LOCATIVE MODULARE AFLATE ÎN CAMPUSUL ”HENRI COANDĂ”

 1. Copii ale actelor de stare civilă pentru toți membrii (certificate de naştere, cărți de identitate, certificat căsătorie, certificat deces-dacă este cazul, certificat de divorţ/sentință de divorț - dacă este cazul);
 2. Declarație de concubinaj dată de solicitant, autentificată la un notar public - dacă este cazul;
 3. Declaraţie notarială pentru solicitant și toți membrii majori ai familiei acestuia, autentificată la un notar public din care să reiasă că nu au deținut și nu dețin imobil, teren intravilan, extravilan și agricol pe teritoriul României- se va specifica în cazul celor care dețin ¼ dintr-o locuinţă;
 4. Certificat fiscal eliberat de S.P.I.T. Constanța pentru solicitant și membrii majori ai familiei acestuia din care să reiasă că nu figurează cu bunuri imobile în proprietate și că nu înregistrează datorii la bugetul local, sau însoțit de angajament de plată și chitanța primei rate achitate, în cazul în care înregistrează datorii la bugetul local;
 5. Cazier judiciar pentru solicitant și membrii majori ai familiei acestuia;
 6. Adeverințe din care să reiesă că toți minorii membri în dosar, frecventează fără întrerupere cursurile școlare, cu precizarea numărului de absențe nemotivate - acolo unde este cazul;
 7. Adeverințe din care să reiasă că solicitantul și membrii familiei acestuia sunt înscriși în evidența unui medic de familie;
 8. Adeverință de salariat din care să reiasă venitul net lunar (pentru solicitant și membrii majori ai familiei acestuia, inclusiv alocațiile copiilor minori), pentru persoanele care lucrează în străinătate nu se justifică necesitatea de a avea drept locativ într-o locuință modulară, aceștia locuind faptic în alte țări;
 9. Adeverință eliberată de Direcția Locală Evidență Persoane cu domiciliile deținute de solicitant în ultimii 5 ani, în cazul în care acest fapt nu reiese din cartea de identitate;
 10. Adeverință de venit eliberată de A.N.A.F. pentru solicitant și membrii majori ai familiei acestuia;
 11. Un document din care să reiasă că solicitantul sau un membru al familiei acestuia au fost sau urmează să fie evacuat dintr-o casă naționalizată, ca urmare a retrocedării acesteia (adeverință eliberată de RAEDPP Constanța);
 12. Un document din care să reiasă că solicitantul și-a pierdut fără voia lui locuința proprietate personală;
 13. Un document din care să reiasă că solicitantul și membrii familiei acestuia locuiesc într-un spațiu nesigur. În acest sens, solicitarea de anchetă socială se face numai după ce dosarul este considerat eligibil și complet;
 14. Documente care să ateste starea de sănătate a solicitantului și a membrilor familiei acestuia (după caz: copie a certificatului valabil de încadrare în grad de handicap, copie decizie de încadrare în grad de invaliditate, adeverinţe eliberate de medic specialist, din care să reiasă că sunt în evidență cu diverse tipuri de boli cronice, copie decizie medicală privind pierderea capacității de muncă – aceasta fiind necesare și pentru încadrarea în tipul de contract);
 15. Un document din care să reiesă că solicitantul sau membrii familiei provin dintr-o instituţie instituție socială;
 16. Copie decizie de pensionare;
 17. Adeverință din care să reiasă că solicitantul provine dintr-o instituție de ocrotire socială;
 18. Un document din care să reiasă că solicitantul este veteran sau văduvă de război;
 19. Adeverință de la Serviciile din cadrul RAEDPP Constanța (în cazul în care au avut calitatea de chiriași în imobilele puse în posesie, adeverințe din care să reiasă că nu figurează cu debite nerecuperate, etc.);
 20. Adeverințe eliberate de organele competente din care să reiasă contravențiile aplicate conform Legii nr.61/1991;
 21. Înscrisuri din care să reiasă că solicitantul este victimă a violenței domestice (ordin de restricție, proces-verbal de constatare întocmit de Poliția Națională, certificat medico-legal, etc.).

CRITERII DE IERARHIZARE PRIN PUNCTAJ PENTRU UNITĂȚILE LOCATIVE MODULARE AFLATE ÎN CAMPUSUL ”HENRI COANDĂ”

A. CRITERII PRIVIND SITUAȚII SOCIALE DEOSEBITE:

1. Tineri proveniți din instituții sociale - 40 pct;

2. Pensionari - 15 pct;

3. Veteranii și văduvele de război - 20 pct;

4. Persoane cu situații deosebite între 0-40 pct - conform anchetei sociale, astfel:

 - famille monoparentală - 10 puncte;

 - violență domestică - 15 puncte;

 - persoane fără adăpost (adăpostite în centrele D.G.A.S.P.C.)- 15 puncte;

5. Familii cu 1-2 copii - 5 pct;

6. Familii cu 3 copii- 10 pct;

7. Familii cu 4 copii -15 pct;

8. Familii cu peste cu 5 copii - 20 pct.

B. CRITERII PRIVIND SITUAȚIA MATERIALĂ

1. Persoane încadrate în câmpul muncii- 30 pct;

2. Persoane care au venlt lunar între 0-400 lei:- 20 pct;

3. Familii care au venit lunar între 400-600 lei/membru - 15 pct;

4. Familii care au venlt lunar între 600-800 lel/membru - 10 pct;

5. Familii care au venlt lunar între 800-1000 lel/membru- 5 pct;

6. Familii care au venit lunar între 1000-1386 lel/membru- 3 pct;

7. Persoanele care sunt apte de muncă cu vârsta de până la 60 de ani și care nu sunt încadrate în câmpul muncii, cu excepția tinerilor proveniți din centrele sociale, vor fi depunctate cu -30 pct.

C. CRITERIU PRIVIND STAREA DE SĂNĂTATE:

1. Persoane încadrate cu grad de invaliditate I și II sau handicap grav- 20 pct;

2. Persoane încadrate cu grad de handicap accentuat și usor - 15 pct;

3. Persoane cu o boală cronică- 10 pct.

D. CRITERIU PRIVIND VÂRSTA SOLICITANTULUI:

1. Persoane cu vârsta între 55-65 de ani- 10 pct;

2. Persoane cu vârsta între 65-75 de ani - 15 pct;

3. Persoane cu vârsta peste 75 anl -25 pct.

E. CRITERIU PRIVIND VECHIMEA CERERII:

1. Până într-un an - 3 pct;

2. Între 1 an și 3 ani - 5 pct;

3. Între 3 ani și 5 ani - 8 pct;

4. Între 5 ani și 10 ani - 10 pct;

5. Peste 10 ani - 15 pct.

F. ALTE CRITERII

1. Persoane sau familii evacuate din casele naționalizate care au fost retrocedate foștilor propietarii în baza Legii nr.10/2001 sau în baza unor decizii judecătorești definitive și irevocabile - 20 pct;

2. Un document din care să reiasă că solicitantul şi membrii familiei acestuia locuiesc într-un spaţiu nesigur (ancheta socială)- 15 pct;

3. Persoane care și-au pierdut fără voia lor locuințele proprietate personală între 0- 10 pct;

4. Persoanele în curs de evacuare ce dețin contracte de închiriere în zona peninsulară - 20 pct;

5. Persoanele care locuiesc abuziv în imoblle care sunt în administrarea RAEDPP, depunctate- -20 pct.

Persoanei cu handicap grav cu asistent personal i se dă o cameră în plus.

Încadrarea în tipurlle de repartiție, se va face după cum urmează:

Contract de comodat tip 1 (fără plata chiriei și utilităților): 0 - 142 lei

a. Persoane care au veniturl cuprinse între 0 - 142 lel, care sunt singure și sunt inapte de muncă sau au vârsta de peste 60 ani.

b. Persoane care sunt singure și au un Handicap Grav. (fără limită de venit)

Contract de comodat tip 2 (fără plata chiriel, cu plata utilităților) : 142 - 250 lei

a. Persoane care au venituri cuprinse între 142 - 250 lei, care sunt singure și sunt inapte de muncă sau au vârsta de peste 60 ani.

b. Persoane/familii care au venituri cuprinse între 250- ∞ lei și au un membru cu Handicap Grav.

Contract de închiriere Tip 3 (cu plata chiriei și a utilităților) : 250- ∞ lei

a. Persoane care au veniturl cuprinse între 0 - ∞ lei, sunt apte de muncă sau au vârsta de până la 60 ani.

b. Orice persoană sau familie cu venituri de 250 - ∞ lei.

CRITERII DE ACCES PENTRU UNITĂȚILE LOCATIVE MODULARE AFLATE ÎN CAMPUSUL HENRI COANDĂ
-  solicitantul să fie cetățean român, cu vârsta peste 18 ani;

- persoanele şi membrii familiei acestora, care au deținut anterior un contract de închiriere pentru o locuință modulară aflată în campusul Henri Coandă și care au fost evacuati pentru nerespectarea clauzelor contractuale, să nu mai aibă dreptul timp de 5 ani, să depună o nouă cerere pentru repartizarea unei locuințe modulare, cu excepția celor care au înregistrat debite nerecuperate şi/sau au produs stricăciuni locuinței, aceştia nemaivând dreptul să depună solicitare de repartizare, nici în termenul prevăzut mai sus;

- solicitantul să aibă la data depunerll cererii domiciliul de cel puțin 5 ani, pe raza municipiulul Constanța, conform cărţii de identitate sau adeverinţei cu domiciliile, eliberată de Direcţia Locală Evidenţă Persoane;

- persoanele sau membrii majorl ai familiei acestora, care au primit anterior o repartiție pentru o locuință modulară si care nu s-au prezentat sau au refuzat din diverse motive, să nu mai aibă dreptul timp de 5 ani, să depună o nouă cerere pentru repartizarea unei locuinţe modulare;

- persoane sau membrii majori al famillei acestora, care au deținut cu contract de închiriere o locuință din fondul locativ, aflată în proprietatea municipiulul Constanța şi în administrarea RAEDPP Constanța, și au fost evacuați pentru nerespectarea clauzelor contractuale, să nu aibă dreptul să depună timp de 5 ani, o cerere pentru repartizarea unei locuințe modulare;

- persoanele care înregistrează datorii la bugetul local, să prezinte un angajament de plată pentru datoriile existente, cu chitanța primei rate achitate;

- solicitantul şi membrii majori al familiei, să nu fi deținut şi să nu deţină imobil, teren intravilan, extravilan şi teren agricol pe teritoriul României la data formulării cererii de repartizare a unei locuințe modulare, excepție făcând persoanele care dețin 1/4 dintr-o locuintă;

- persoanele şi membrii famillei care nu sunt înscrise la un medic de famille, nu vor avea acces la o locuință modulară;

- solicitanții şi/sau membrii majori care au copii înscriși la școală și care nu fac dovada că frecventează fără întrerupere cursurile școlare, nu vor avea acces la o locuință modulară;

- persoanele care au ocupat sau ocupă fără forme legale un imobil aflat în proprietatea municipiului Constanța și în administrarea RAEDPP şi care solicită o locuință modulară, vor fi depunctate;

- persoanele care au comis, conform cazierului judiciar, fapte prevăzute de legea penală cu intenție, vor fi depunctate cu 30 de puncte;

- persoanele care au comis, conform cazierului judiciar, fapte din culpă, vor fi depunctate cu 10 puncte;

Notă: În cazul în care membrii familiilor care au primlt repartiție, devin majori și îșil întemeiază propria famille, își vor depune separat solicitare de repartizare a unei locuințe modulare, nemaifiind permisę solicitările de extindere în acest caz.

Notă: Vor avea prioritate la repartizarea unei locuințe modulare familiile/persoanele evacuate din imobile aflate în administrarea RAEDPP Constanța, în condițiile în care fac dovada că îndeplinesc criterille de acces și depun documentele solicitate în scris.

Notă: Titularul contractului și membril care vor deține drept locativ în locuință, au obligația să reconfirme criteriile de acces îndeplinite la repartizare, cât şl pe întreaga durată a contractului.

Notă: R.A.E.D.P.P, ca bun și eficient administrator al acestor spații locative, va încheia un protocol de colaborare cu DGASPC prin care să poată institui un sistem de identificare rapidă a copiilor din centrele sociale care devin majori și să le asigure acestora suport în întocmirea dosarulul. Mai mult, pentru că aceste persoane ce provin din centrele sociale să beneficieze de un sprijin real protocolul trebuie să prevadă și procedura prin care acestea vor fi îndrumate și către AJOFM în vederea obținerii unui loc de muncă sau a unei eventuale calificări prin frecventarea cursurilor de calificare.