De interes public

Informare și consultare publică

242. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de tineret a municipiului Constanța 2024-2028  (data publicării 29.05.2024)

În conformitate cu prevederile art.7 al Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, se aduce la cunoștința publică proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de tineret a municipiului Constanţa pentru perioada 2024 – 2028.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- la sediul Direcţiei Organizare Evenimente din Str. Cuza Vodă nr.27;
- pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, în secțiunea „De Interes Public / Transparență Decizională pe Legea 52/2003/Informare și consultare publică” începând cu data de 29.05.2024.

Potrivit prevederilor art.7 alin.(4) din Legea nr.52/2003 se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind draft-ul strategiei supus dezbaterii publice până la data de 10.06.2024.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul Direcţiei Organizare Evenimente din Str. Cuza Vodă nr.27; - prin email, la adresa evenimente@primaria-constanta.ro sau tiberiu.cojan@primaria- constanta.ro

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Recomandări aduse proiectului de hotărâre privind aprobarea Strategiei de tineret a municipiului Constanţa pentru perioada 2024 – 2028.

În atașament, puteți vizualiza proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de tineret a municipiului Constanţa pentru perioada 2024 – 2028.

241. Hotărâre privind aprobarea componentei inițiale a planulul de selecție pentru procedura de selecție a 5 membri în Consiliul de administrație al societății Termocentrale Constanța SRL (data publicării 14.05.2024)


240. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al comisiei pentru analiza și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în proprietatea municipiului Constanța și în administrarea societății Administrația Fondului Imobiliar S.R.L., destinate închirierii fără licitație publică (data publicării 10.05.2024)

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștință publică proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al comisiei pentru analiza și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în proprietatea municipiului Constanța și în administrarea societății Administrația Fondului Imobiliar S.R.L., destinate închirierii fără licitație publică.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat, începând cu data de 10.05.2024:

-  La sediul societății Administrația Fondului Imobiliar S.R.L. din mun. Constanța, Bvd. Tomis nr. 101;
- Pe site-ul societății Administrația Fondului Imobiliar S.R.L., la adresa: https://afi-constanta.ro/ , secțiunea „De interes public – Transparență decizională”.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, în intervalul 10.05.2024 - 21.05.2024, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

 Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în scris:
- Prin poștă, la sediul societății Administrația Fondului Imobiliar S.R.L. din mun. Constanța, Bvd. Tomis nr. 101;
- Prin e-mail, la adresa public@raedpp-constanta.ro

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Recomandări aduse la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al comisiei pentru analiza și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în proprietatea municipiului Constanța și în administrarea societății Administrația Fondului Imobiliar S.R.L., destinate închirierii fără licitație publică”.

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241.623.340, Serviciul Administrare Imobile și Vânzări Locuințe.

239. Proiect de hotărâre pentru modificarea unor planșe anexă la HCL nr. 261/2014 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – pentru zona delimitată de șoseaua Mangaliei la vest, bd. 1 Mai la est, str. Frigului la sud și str. dr. Marcovici la nord, zona studiată în suprafață de 90806,30 mp, inițiator societatea Poliplast Conf SRL (data publicării 11.04.2024)


În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică proiectul de hotărâre pentru modificarea unor planșe anexă la HCL nr. 261/2014 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – pentru zona delimitată de șoseaua Mangaliei la vest, bd. 1 Mai la est, str. Frigului la sud și str. dr. Marcovici la nord, zona studiată în suprafață de 90806,30 mp, initiator societatea Poliplast Conf SRL.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, la secțiunea "De interes public - Transparență decizională pe Legea 52/2003", începând cu data de 11.04.2024

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 13.05.2024, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise în scris:

- prin poștă, la sediul din bd. Tomis nr. 51,
- prin email, la adresa primarie@primaria-constanta.ro

Materialele transmise vor purta mențiunea: "Observație / recomandare la proiectul pentru modificarea HCL nr. 261/2014.


238. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al comisiei pentru analiza și repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat destinate închirierii (data publicării 11.04.2024)

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștință publică proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al comisiei pentru analiza și repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat destinate închirierii.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat, începând cu data de 11.04.2024:
-  La sediul societății Administrația Fondului Imobiliar S.R.L. din mun. Constanța, Bvd. Tomis nr. 101;
- Pe site-ul societății Administrația Fondului Imobiliar S.R.L., la adresa: https://afi-constanta.ro/ , secțiunea „De interes public – Transparență decizională”.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, în intervalul 11.04.2024 - 21.04.2024, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

 Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în scris:
- Prin poștă, la sediul societății Administrația Fondului Imobiliar S.R.L. din mun. Constanța, Bvd. Tomis nr. 101;
- Prin e-mail, la adresa public@raedpp-constanta.ro

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Recomandări aduse la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al comisiei pentru analiza și repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat destinate închirierii”.

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241.623.340, Serviciul Administrare Imobile și Vânzări Locuințe.

237. Proiect plan de selecție – Componența inițială pentru selecția a 5 membri în Consiliul de Administrație al Societății Termocentrale Constanța SRL (data publicării 09.04.2024)


În conformitate cu prevederile Anexei 1, secțiunea a 2-a, art. 5, alin. 3-4 din H.G. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, autoritatea publică tutelară elaborează şi publică planul de selecţie – componenta iniţială, a membrilor Consiliului de Administrație al societății  Termocentrale Constanța SRL pe pagina de internet proprie şi a întreprinderii publice, în vederea definitivării elaborării componentei inițiale a planului de selecție.

Propunerile vor fi transmise, în atenția Compartimentului Monitorizare Întreprinderi Publice și ADI-uri, la adresa de e-mail secretar.municipal@primaria-constanta.ro, până la data de 15.04.2024.

236. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 105/2021 privind aprobarea Regulamentului local de publicitate la nivelul municipiului Constanța (data publicării 08.04.2024)

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, referitoare la participarea cetățenilor și a asociațiilor legal constituite la procesul de elaborare a actelor normative, Primăria municipiului Constanța, aduce la cunoștință publicarea în data de 08.04.2024 a Proiectului de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 105/2021 privind aprobarea Regulamentului local de publicitate la nivelul municipiului Constanța de publicitate la nivelul municipiului Constanța.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, la adresa www.primaria-constanta.ro la secțiunea  „De interes public - Transparență decizională pe Legea 52/2003″, începând cu data de 08.04.2024
- la sediul Primăriei municipiului Constanța, situat în bd. Tomis nr. 51.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de hotărâre supus consultării publice se pot depune până la data de 18.04.2024, astfel:
- prin poștă, la sediul Primăriei municipiului Constanța, Direcția Generală Urbanism și Patrimoniu-Direcția Patrimoniu din B-dul Tomis nr. 51;
- prin e-mail, la adresa patrimoniu@primaria-constanta.ro

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri referitoare la Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 105/2021 privind aprobarea Regulamentului local de publicitate la nivelul municipiului Constanța de publicitate la nivelul municipiului Constanța”.

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon: 0241/488125, persoane de contact: Cristescu Vasilica.


235. Raport de consultare publică - Proiect de hotărâre pentru suspendarea aplicării prevederilor HCL nr. 121/2013 privind aprobarea PUZ Stațiunea Mamaia – modificare HCL nr. 129/2001, teren în suprafață de 207,72 ha, aparținând persoanelor fizice și juridice, domeniului public și privat al municipiului Constanța (data publicării 13.02.2024)

234. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 227/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și executarea serviciului de transport în regim de taxi în municipiul Constanța (data publicării 12.02.2024)

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, referitoare la participarea cetățenilor și a asociațiilor legal constituite la procesul de elaborare a actelor normative, Primăria municipiului Constanța, aduce la cunoștință publicarea în data de 12.02.2024 a Proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 227/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și executarea serviciului de transport în regim de taxi  în municipiul Constanța.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, la adresa www.primaria-constanta.ro la secțiunea  „De interes public - Transparență decizională pe Legea 52/2003″, începând cu data de 12.02.2024
- la sediul Primăriei municipiului Constanța, situat în bd. Tomis nr. 51.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de hotărâre supus consultării publice se pot depune până la data de 21.02.2024, astfel:
- prin poștă, la sediul Primăriei municipiului Constanța, Direcția Generală Gestionare Servicii Publice, Serviciul Management Drumuri și Transport din str. Ștefan Mihăileanu nr. 10;
- prin e-mail, la adresa drumuri.transport@primaria-constanta.ro

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri referitoare la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 227/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și executarea serviciului de transport în regim de taxi în municipiul Constanța”.

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon: 0241/485890, persoane de contact: Constantin Damașaru, Teodora Duma, Iulian Trașcă.


233. Proiect de hotărâre nr. 433/2023 pentru suspendarea aplicării prevederilor HCL nr. 121/2013 privind aprobarea Planului urbanistic zonal Stațiunea Mamaia – modificare HCL nr. 121/2013, teren în suprafață de 207,74 ha, aparținând persoanelor fizice, juridice, domeniului public și privat al municipiului Constanța ( data publicării 29.01.2024)

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (10) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se anunță desfășurarea unei ședințe de dezbatere publică cu subiectul Proiect de hotărâre nr. 433/2023 pentru suspendarea aplicării prevederilor HCL nr. 121/2013 privind aprobarea Planului urbanistic zonal Stațiunea Mamaia – modificare HCL nr. 121/2013, teren în suprafață de 207,74 ha, aparținând persoanelor fizice, juridice, domeniului public și privat al municipiului Constanța,în următoarele condiții:

- Ședința va avea loc în sala de ședințe Remus Opreanu din sediul Consiliului județean Constanța, în data de 07.02.2024, începând cu ora 14;
- Înscrierea la cuvânt a participanților se va face prin email, la adresa primarie@primaria-constanta.ro. Vor fi luate în considerare mesajele transmise până la data de 06.02.2024, ora 24:00, iar mesajele transmise vor purta mențiunea: "Înscriere la cuvânt – dezbatere publică PHCL nr. 433/2023 pentru suspendarea PUZ Mamaia";
- Timpul alocat fiecărui participant la dezbatere va fi de maxim 5 minute. În cadrul întâlnirii se pot prezenta observații sau recomandări cu referire concretă doar la proiectul de hotărâre în discuţie;
- Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise și în scris la adresa primarie@primaria-constanta.ro. Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare la PHCL nr. 433/2023 pentru suspendarea PUZ Mamaia".

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, la secțiunea "De interes public - Transparență decizională pe Legea 52/2003", poziția 227, conform anunțului publicat în data de 08.01.2024.

Documentele care pot fi consultate sunt următoarele:
- Proiectul de hotărâre
- Referatul de aprobare
- Raportul Biroului planificare urbană - Direcția generală urbanism și patrimoniu
- Raportul Biroului legislație, contracte, avize de legalitate și legile proprietății.


232. În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică proiectul de hotărâre privind aprobarea ”Regulamentului de intervenție pentru reabilitarea clădirilor din zonele protejate construite ale municipiului Constanța și a studiilor de fundamentare corespunzătoare: studiu istoric, studiu stilistic, studiu fotografic(data publicării 23.01.2024).

Având în vedere că protejarea monumentelor istorice reprezintă un ansamblul de măsuri complexe menite să asigure identificarea, cercetarea, inventarierea, evidenţa, conservarea, consolidarea, restaurarea, punerea în valoare a monumentelor istorice, regulamentul va fi un instrument prin care cetățenii pot conștientiza asupra importanței valorilor de patrimoniu imobiliar și să îi orienteze pe cei implicați în operațiunile de conservare și reabilitare a clădirilor de patrimoniu și a zonelor de protecție a acestora.

Astfel, proiectul supus dezbaterii publice, poate fi consultat începând cu data de 23.01.2024, pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, la secțiunea "De interes public - Transparență decizională pe Legea 52/2003",

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, în intervalul 23.01.2024 – 05.03.2024, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, prin:

- email pe adresa: programe.proiecte@primaria-constanta.ro

- poștă pe adresa Primăriei Municipiului Constanța, Bd. Tomis, nr. 51

- depuse la Centrul de informare pentru cetățeni - Primăria Municipiului Constanța, Bd. Alexandru Lăpușneanu nr.116C, incinta City Park Mall.

Materialele transmise primăriei vor purta mențiunea: ”Recomandare privind Regulamentul de intervenție pentru reabilitarea clădirilor din zonele protejate construite ale municipiului Constanța și a studiilor de fundamentare corespunzătoare: studiu istoric, studiu stilistic, studiu fotografic

În atașament, puteți vizualiza PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea "Regulament zonă protejată" și Regulament intervenție și studii ZCP Constanța.

Regulament intervenție și studii ZCP Constanța
PHCL - Regulament zona protejată


231. Proiect “Elaborare Plan de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă (PAEDC) al municipiului Constanța” (data publicării 23.01.2024)

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștință publică proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului “Elaborare Plan de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă (PAEDC) al municipiului Constanța”, ce s-a derulat pe parcursul anului 2023 și are în vedere actualizarea viziunii strategice a municipalității Constanța în legătură cu abordarea problematicii schimbărilor climatice la nivel local.

Domeniile vizate, în cadrul Planului, se referă, în principal, la consumul și producerea energiei, în special, în clădiri și transport, precum și la îmbunătățirea rezilienței localității față de efectele schimbărilor climatice.

Primăria Constanța, membru al Convenției Primarilor din anul 2013, invită publicul interesat să își exprime opinia în legătură cu proiectul “Elaborare Plan de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă (PAEDC) al municipiului Constanța.

Proiectul supus dezbaterii publice poate fi consultat pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Constanța - la adresa www.primaria-constanta.ro, în secțiunea „De Interes Public / Transparență Decizională pe Legea 52/2003/Informare și consultare publică”, începând cu data de 23.01.2024.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, în intervalul 23.01.2024 – 05.03.2024, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, prin:
- email pe adresa: programe.proiecte@primaria-constanta.ro
- poștă pe adresa Primăriei Municipiului Constanța, Bd. Tomis, nr. 51
- depuse la Centrul de informare pentru cetățeni - Primăria Municipiului Constanța, Bd. Alexandru Lăpușneanu nr.116C, incinta City Park Mall

Materialele transmise primăriei vor purta mențiunea: ”Recomandare privind Elaborare Plan de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă (PAEDC) al municipiului Constanța”.

În atașament, puteți vizualiza PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea "Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă (PAEDC) al municipiului Constanța" și Planul de Acțiune pentru energie Durabilă și Climă al municipiului Constanța.

Planul de acțiune pentru energie durabilă și climă (PAEDC) al municipiului Constanța
PHCL - Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă al municipiului Constanța


230. Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 (data publicării 22.01.2024)

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, Primăria Constanța aduce la cunoștința publică "Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024". Potrivit prevederilor art. 8 și 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, proiectul bugetului local se publică în presa locală, pe pagina de internet a instituției publice sau se afișează la sediul unității administrativ-teritoriale.

Astfel, proiectul supus dezbaterii publice, poate fi consultat:
pe site-ul Primăriei Municipiului Constanța - www.primaria-constanta.ro

Până în data de 06.02.2024 se pot înainta propuneri, sugestii și opinii privitoare la acest material, prin:
- email pe adresa: dirfin@primaria-constanta.ro
- poștă pe adresa Primăriei Municipiului Constanța, Bd. Tomis, nr. 51
- depuse la Centrul de informare pentru cetățeni - Primăria Municipiului Constanța, Bd. Alexandru Lăpușneanu nr.116C, incinta City Park Mall

Materialele transmise primăriei vor purta mențiunea: "Recomandare privind Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024"

În atașament, puteți vizualiza "Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024" și anexele  acestuia.
Raport BVC
Raport Anexa 3

Anexele Proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024
Anexele 1, 2, 4, 5, 6
Anexa 3, Anexa 3 bis

229.  Regulamentul de organizare și funcționare al comisiei pentru analiza și repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat destinate închirierii (data publicării 10.01.2024)


În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștință publică proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al comisiei pentru analiza și repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat destinate închirierii.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat, începând cu data de 10.01.2024:
-  La sediul societății Administrația Fondului Imobiliar S.R.L. din mun. Constanța, Bvd. Tomis nr. 101;
- Pe site-ul societății Administrația Fondului Imobiliar S.R.L., la adresa: https://afi-constanta.ro/ , secțiunea „De interes public – Transparență decizională”.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, în intervalul 10.01.2024 - 22.01.2024, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

 Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în scris:
- Prin poștă, la sediul societății Administrația Fondului Imobiliar S.R.L. din mun. Constanța, Bvd. Tomis nr. 101;
- Prin e-mail, la adresa public@raedpp-constanta.ro

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Recomandări aduse la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al comisiei pentru analiza și repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat destinate închirierii”.

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241.623.340, Serviciul Administrare Imobile.


228. Proiect de hotărâre privind aprobarea regimului acordării de finanțări nerambursabile din bugetul local al municipiului Constanța (data publicării 10.01.2024)

În conformitate cu prevederile art.7 al Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, se aduce la cunoștința publică proiectul de hotărâre privind aprobarea regimului acordării de finanțări nerambursabile din bugetul local al municipiului Constanța.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- la sediul primăriei municipiului Constanța din Str. Cuza Vodă nr.27;
- pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, în secțiunea „De Interes Public / Transparență Decizională pe Legea 52/2003/Informare și consultare publică” începând cu data de 10.01.2024.

Potrivit prevederilor art.7 alin.(4) din Legea nr.52/2003 se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice până la data de 22.01.2024.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul Primăriei municipiului Constanţa din Str. Cuza Vodă nr.27;
- prin email, la adresa evenimente@primaria-constanta.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Recomandări aduse la proiectul de hotărâre privind aprobarea regimului acordării de finanțări nerambursabile din bugetul local al municipiului Constanța”.

În atașament, puteți vizualiza "Proiectul de hotărâre privind aprobarea regimului acordării de finanțări nerambursabile din bugetul local al municipiului Constanța" și anexele acestuia, respectiv:
Anexa 1 - Metodologia generală privind finanțările nerambursabile acordate din bugetul local al municipiului Constanța;
Anexa 2 - Ghidul solicitantului privind finanțările nerambursabile acordate din bugetul local al municipiului Constanța – domeniul cultură, care cuprinde anexele de la 1 - 26;    
- Anexa 3 - Ghidul solicitantului privind finanțările nerambursabile acordate din bugetul local al municipiului Constanța – domeniul sport, care cuprinde anexele de la 1 - 22;
Anexa 4 - Ghidul solicitantului privind finanțările nerambursabile acordate din bugetul local al municipiului Constanța – domeniul activități nonprofit de interes general, care cuprinde anexele de la 1 – 26.

227. Proiect de hotărâre nr. 433/03.10.2023 pentru suspendarea aplicării prevederilor HCL nr. 121/2013 privind aprobarea Planului urbanistic zonal Stațiunea Mamaia – modificare HCL nr. 121/2013, teren în suprafață de 207,74 ha, aparținând persoanelor fizice, juridice, domeniului public și privat al municipiului Constanța (data publicării 08.01.2024)

În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică proiectul de hotărâre nr. 433/03.10.2023 pentru suspendarea aplicării prevederilor HCL nr. 121/2013 privind aprobarea Planului urbanistic zonal Stațiunea Mamaia – modificare HCL nr. 121/2013, teren în suprafață de 207,74 ha, aparținând persoanelor fizice, juridice, domeniului public și privat al municipiului Constanța.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, la secțiunea "De interes public - Transparență decizională pe Legea 52/2003", începând cu data de 08.01.2024.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 08.02.2024, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul din bd. Tomis nr. 51,
- prin email, la adresa primarie@primaria-constanta.ro

Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare la proiectul de hotărâre nr. 433/03.10.2023 pentru suspendarea aplicării prevederilor HCL nr. 121/2013."

Documentele anexate anunțului, transmise prin e-mail și care vor putea fi consultate sunt următoarele:
- Proiectul de hotărâre;
- Referatul de aprobare;
- Raportul Biroului planificare urbană - Direcția generală urbanism și patrimoniu;
- Raportul Biroului legislație, contracte, avize de legalitate și legile proprietății.


226. Proiectul de hotărâre pentru modificarea Regulamentului de urbanism aprobat prin HCL nr. 210/2022 privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona situată în Palazu Mare, mal lac Siutghiol, inițiator Mobipark SRL (fostă 4 Ever Development SRL) (data publicării 19.12.2023)

În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică proiectul de hotărâre pentru modificarea Regulamentului de urbanism aprobat prin HCL nr. 210/2022 privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona situată în Palazu Mare, mal lac Siutghiol, inițiator Mobipark SRL (fostă 4 Ever Development SRL).

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:

- pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, la secțiunea "De interes public - Transparență decizională pe Legea 52/2003", începând cu data de 19.12.2023

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 05.01.2024, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul din bd. Tomis nr. 51,
- prin email, la adresa primarie@primaria-constanta.ro

Materialele transmise vor purta mențiunea: Recomandare la proiectul pentru modificarea Regulamentului de urbanism aprobat prin HCL nr. 210/2022 privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona situată în Palazu Mare, mal lac Siutghiol, inițiator Mobipark SRL (fostă 4 Ever Development SRL)

Documentele anexate anunțului, transmise prin e-mail și care vor putea fi consultate sunt următoarele:
- Proiectul de hotărâre
- Referatul de aprobare
- Raportul Direcției generale urbanism și patrimoniu.


225. Scrisoare de așteptări a Consiliului local al municipiului Constanța privind selecția membrilor Consiliului de administrație ai societății Termocentrale Constanța S.R.L. (data publicării 18.12.2023)


224. 
Regulamentul de vânzare a locuințelor construite prin Agenția Națională pentru Locuințe (A.N.L.), situate în Municipiul Constanța (data publicării 11.12.2023)


Primăria municipiului Constanța aduce la cunoștința publică, în conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor construite prin Agenția Națională pentru Locuințe (A.N.L.), situate în Municipiul Constanța.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat, începând cu data de 11.12.2023, pentru o perioadă de 30 de zile, pe site-ul instituției www.primaria-constanta.ro la secțiunea ”De interes public – Transparență decizională pe legea nr.52/2003 – Informare și consultare publică”.

În temeiul prevederilor art.7, alin (4) din legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, până la data de 26.01.2024 se pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile se vor transmite în scris:
-prin poștă, la sediul Primăriei municipiului Constanța din bd. Tomis nr.51, birou 219;
-prin e-mail la adresa contracte@primaria-constanta.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea ”Recomandare la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor construite prin Agenția Națională pentru Locuințe (A.N.L.), situate în Municipiul Constanța.

223. Registrul pentru consemnarea şi analizarea propunerilor, sugestiilor, opiniilor cu valoare de recomandare primite, referitoare la Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor la nivelul municipiului Constanța în anul 2024 (data publicării 27.11.2023)

222. Minuta dezbaterii publice din data de 16.11.2023 asupra proiectului intitulat Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 339/2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor la nivelul municipiului Constanța în anul 2024 (data publicării 27.11.2023)

221. Referatul Direcției Servicii Publice – Serviciul salubritate cu nr. 193799/09.10.2023 de aprobare a taxei de salubrizare pentru anul 2024 însoțit de exemplul de calcul a taxei de salubrizare conform modelului prevăzut în Anexa nr. 7 la Ordinul ANRSC nr. 640/2022 (data publicării 17.11.2023)

Având în vedere solicitările transmise în perioada de consultare publică, Primăria municipiului Constanța și Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local aduc la cunoștință publică azi, 17.11.2023, Referatul Direcției Servicii Publice – Serviciul salubritate cu nr. 193799/09.10.2023 de aprobare a taxei de salubrizare pentru anul 2024 însoțit de exemplul de calcul a taxei de salubrizare conform modelului prevăzut în Anexa nr. 7 la Ordinul ANRSC nr. 640/2022.

 

220.Proiect HCL modificare si completare HCL nr.339 privind stabilirea impozitelor și taxelor la nivelul municipiului Constanța în anul 2024 (data publicării 10.11.2023)

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și ale art. 6 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 aprobate prin HG nr. 831/2022, Primăria Municipiului Constanţa şi Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanța anunţă astăzi, 10.11.2023, deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 339/2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor la nivelul municipiului Constanța în anul 2024.

Paragraf descriptiv: Proiectul propus are în vedere următoarele:
- modificarea cuantumului și denumirii taxelor gestionate de Direcția Locală de Evidență Persoane prevăzute în Anexa nr.10 la HCL nr. 339/2023;
- completarea Anexei nr. 10 la HCL nr. 339/2023 prin introducerea scutirii persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate de la plata taxei pentru oficierea căsătoriei în afara sediului Serviciului de stare civilă sub condiția prezentării documentelor doveditoare.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:
- referatul de aprobare privind necesitatea adoptării proiectului propus;
- raportul de specialitate al proiectului propus;
- textul complet al proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 339/2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor la nivelul municipiului Constanța în anul 2024.

Documentaţia poate fi consultată:
- pe site-ul Primăriei Municipiului Constanţa www.primaria-constanta.ro la secțiunea „Transparență decizională” şi la sediul acesteia situat pe bd. Tomis nr. 51;
- pe site-ul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local www.spit-ct.ro la secțiunea „Transparență decizională” sau la sediile acestuia, situate în bd. Tomis nr. 112, str. Ștefan cel Mare nr. 36-40 - Centrul Comercial Tomis Mall, etaj 3, str. Sg. Nicolae Grindeanu nr. 66, str. Soveja nr. 104, bl. 44, parter, bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 116C – City Park Mall, bd. Tomis nr. 391 – Centrul Comercial TOM (Carrefour).
- proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii cu publicul al instituţiei. 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 20.11.2023:
- ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: sj@spit-ct.ro;
- prin poştă, pe adresa sediului secundar al Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local din municipiul Constanța, bd. Tomis nr. 112;
- la sediile instituţiei situate în bd. Tomis nr. 112, str. Ștefan cel Mare nr. 36-40 - Centrul Comercial Tomis Mall, etaj 3, str. Sg. Nicolae Grindeanu nr. 66, str. Soveja nr. 104, bl. 44, parter, bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 116C – City Park Mall, bd. Tomis nr. 391 – Centrul Comercial TOM (Carrefour).

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri privind proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 339/2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor la nivelul municipiului Constanța în anul 2024‟.

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 20.11.2023.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: numere de telefon 0241/488.546 și 0241/488.561, persoane de contact Seila Cair și Roxana - Gabriela Stan.

219. Proiect de hotărâre privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru acordarea reducerilor de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren pentru întreprinderile care activează pe raza administrativ - teritorială a municipiului Constanța, constând în reducerea cu 60% a impozitului pe clădiri și a impozitului pe terenurile aferente acestora, utilizate pentru prestarea de servicii turistice pentru o perioadă de cel puțin 6 luni într-un an calendaristic (data publicării 09.11.2023)

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și ale art. 6 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 aprobate prin HG nr. 831/2022, Primăria Municipiului Constanța și Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța anunță astăzi, 09.11.2023, deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru acordarea reducerilor de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren pentru întreprinderile care activează pe raza administrativ - teritorială a municipiului Constanța, constând în reducerea cu 60% a impozitului pe clădiri și a impozitului pe terenurile aferente acestora, utilizate pentru prestarea de servicii turistice pentru o perioadă de cel puțin 6 luni într-un an calendaristic

Paragraf descriptiv: Proiectul propus are în vedere stimularea activității turistice pe raza municipiului Constanța prin acordarea unor facilități fiscale pentru operatorii economici, respectiv persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și persoane juridice constând în reducerea cu 60% a impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren datorate de către operatorii economici pentru clădirile și terenurile aferente acestora utilizate pentru prestarea de servicii turistice pe o perioadă de cel puțin 6 luni într-un an calendaristic, printr-o schemă de minimis de ajutor de stat.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:
- referatul de aprobare privind necesitatea adoptării proiectului propus;
- raportul de specialitate al proiectului propus;
- textul complet al proiectului de hotărâre privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru acordarea reducerilor de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren pentru întreprinderile care activează pe raza administrativ - teritorială a municipiului Constanța, constând în reducerea cu 60% a impozitului pe clădiri și a impozitului pe terenurile aferente acestora, utilizate pentru prestarea de servicii turistice pentru o perioadă de cel puțin 6 luni într-un an calendaristic.

Documentația poate fi consultată:
- pe site-ul Primăriei Municipiului Constanța www.primaria-constanta.ro la secțiunea „Transparență decizională" și la sediul acesteia situat pe bd. Tomis nr. 51;
- pe site-ul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local www.spit-ct.ro la secțiunea „Transparență decizională" sau la sediile acestuia, situate în bd. Tomis nr. 112, str. Ștefan cel Mare nr. 36-40 - Centrul Comercial Tomis Mall, etaj 3, str. Sg. Nicolae Grindeanu nr. 66, str. Soveja nr. 104, bl. 44, parter, bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116C - City Park Mall, bd. Tomis nr. 391 - Centrul Comercial TOM (Carrefour).
- proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relații cu publicul al instituției.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 20.11.2023: 
ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: sj@soit-ct.ro;
- prin poștă, pe adresa sediului secundar al Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local din municipiul Constanța, bd. Tomis nr. 112;
- la sediile instituției situate în bd. Tomis nr. 112, str. Ștefan cel Mare nr. 36-40 - Centrul Comercial Tomis Mall, etaj 3, str. Sg. Nicolae Grindeanu nr. 66, str. Soveja nr. 104, bl. 44, parter, bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116C - City Park Mall, bd. Tomis nr. 391 - Centrul Comercial TOM (Carrefour).

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri privind proiectul de hotărâre privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru acordarea reducerilor de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren pentru întreprinderile care activează pe raza administrativ - teritorială a municipiului Constanța, constând în reducerea cu 60% a impozitului pe clădiri și a impozitului pe terenurile aferente acestora, utilizate pentru prestarea de servicii turistice pentru o perioadă de cel puțin 6 luni într-un an calendaristic".

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică până la data de 20.11.2023.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact: numere de telefon 0241/488.546 și 0241/488.561, persoane de contact Seila Cair și Roxana - Gabriela Stan.

 

218. Anunț privind organizarea unei întâlniri de dezbatere publică (data publicării 07.11.2023) 

Primăria Municipiului Constanța și Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța invită pe toți cei interesați la întâlnirea de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 339/2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor la nivelul municipiului Constanța în anul 2024.

217. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 339/2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor la nivelul municipiului Constanța în anul 2024 (data publicării 17.10.2023)

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și ale art. 6 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 aprobate prin HG nr. 831/2022, Primăria Municipiului Constanţa şi Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanța anunţă astăzi, 17.10.2023,deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 339/2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor la nivelul municipiului Constanța în anul 2024.

Paragraf descriptiv: Proiectul propus are în vedere completarea și modificarea HCL nr. 339/2023 cu următoarele reglementări:
-      indexarea valorii impozitului pe mijloacele de transport cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone și a unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone cu rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a anului 2023, respectiv 2 octombrie și publicată în Jurnalul Uniunii Europene din 29 septembrie 2023, conform prevederilor art. 491 alin. (11) din Codul fiscal: respectiv 1 euro = 4,9735 lei, publicată pe pagina de internet a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;
-    stabilirea taxei de salubrizare datorată de persoanele fizice în anul 2024;
-  stabilirea criteriilor și a procedurii de acordare a scutirii de la plata impozitului pe clădiri pentru proprietarii care au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
-      corelarea prevederilor HCL nr. 339/2023 cu denumirile și competențele structurilor funcționale din cadrul primăriei municipiului Constanța rezultate din modificarea structurii organizatorice și a regulamentului de organizare și funcționare potrivit HCL nr. 298/2023 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Primăriei municipiului Constanța și HCL nr. 299/2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Primăriei municipiului Constanța.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:
- referatul de aprobare privind necesitatea adoptării proiectului propus;
- raportul de specialitate al proiectului propus;
- textul complet al proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 339/2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor la nivelul municipiului Constanța în anul 2024.

Documentaţia poate fi consultată:
- pe site-ul Primăriei Municipiului Constanţa www.primaria-constanta.ro la secțiunea „Transparență decizională” şi la sediul acesteia situat pe bd. Tomis nr. 51;
- pe site-ul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local www.spit-ct.ro la secțiunea „Transparență decizională” sau la sediile acestuia, situate în bd. Tomis nr. 112, str. Ștefan cel Mare nr. 36-40 - Centrul Comercial Tomis Mall, etaj 3, str. Sg. Nicolae Grindeanu nr. 66, str. Soveja nr. 104, bl. 44, parter, bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 116C – City Park Mall, bd. Tomis nr. 391 – Centrul Comercial TOM (Carrefour).
- proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii cu publicul al instituţiei. 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 27.10.2023:
- ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: sj@spit-ct.ro;
- prin poştă, pe adresa sediului secundar al Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local din municipiul Constanța, bd. Tomis nr. 112;
- la sediile instituţiei situate în bd. Tomis nr. 112, str. Ștefan cel Mare nr. 36-40 - Centrul Comercial Tomis Mall, etaj 3, str. Sg. Nicolae Grindeanu nr. 66, str. Soveja nr. 104, bl. 44, parter, bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 116C – City Park Mall, bd. Tomis nr. 391 – Centrul Comercial TOM (Carrefour).

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri privind proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 339/2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor la nivelul municipiului Constanța în anul 2024‟.

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 27.10.2023.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: numere de telefon 0241/488.546 și 0241/488.561, persoane de contact Seila Cair și Roxana - Gabriela Stan.


216.Proiect de hotărâre privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a municipiului Constanța, județ Constanța ( data publicării 06.10.2023)

click pentru vizualizare varianta finală de stemă

În conformitate cu prevederile art.7 al Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, se aduce la cunoștință publică varianta finală de stemă a Municipiului Constanța privind „Însușirea proiectului de stemă a Municipiului Constanța, județ Constanța”,

Ca urmare adresei nr.160681/21.08.2023 a Comisiei Județene de Heraldică Constanța din cadrul Consiliului Județean Constanța pentru analizarea propunerilor privind elaborarea stemelor municipiilor, orașelor și comunelor din județul Constanța, şi ţinând cont de necesitatea actualizării şi îmbunătăţirii stemei municipiului se procedează la refacerea proiectului de stemă în conformitate cu recomandările Comisiei Județene.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- la sediul Primăriei Municipiului Constanța din Str. Cuza Vodă nr.27;
- pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, în secțiunea „De Interes Public / Transparență Decizională pe Legea 52/2003/Informare și consultare publică” începând cu data de 06.10.2023.

Potrivit prevederilor art.7 alin.(4) din Legea nr.52/2003 se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice până la data de 20.10.2023.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul Primăriei municipiului Constanţa din Str. Cuza Vodă nr.27;
- prin email, la adresa evenimente@primaria-constanta.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Recomandări aduse la proiectul de hotărâre privind însușirea proiectului de stemă a Municipiului Constanța, județ Constanța”.

În atașament, puteți vizualiza „Însușirea proiectului de stemă a Municipiului Constanța, județ Constanța”, și anexele acestuia, respectiv:
- Varianta finală a stemei cu descrierea elementelor;
- Stema municipiului Constanța se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, despicat.
- În partea dreaptă, în câmp roșu, se află silueta unui Far de argint, iar în colțul din dreapta sus un soare de aur, ieșind.
- În partea stângă, în câmp verde, un personaj feminin îmbrăcat cu un chiton cu mâneci și care poartă un văl; părul este coafat după moda Romei antice și pe cap poartă o diademă. Personajul ține în mâna stângă un corn al abundenței plin cu fructe, iar mâna dreaptă este poziționată pe echea unei corăbii. Personajul feminin are lângă piciorul stâng o imagine simbolică a Pontului Euxin, care reprezintă torsul, mult micșorat, al unui personaj masculin, nud, ieșind din valurile mării. Personajul masculin este încoronat, poartă plete și barbă și se sprijină cu mâna stângă de prova unei corăbii, ieșind. Capul îi este întors trei sferturi spre dreapta, privind spre personajul feminin, parcă cerând ajutorul, totul de aur.
- În vârful scutului trei fascii subțiri undate de argint, trecând dintr-o partiție în alta.
- Scutul este timbrat cu o coroană murală de argint cu șapte turnuri crenelate.


215. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.498/2022 „privind aprobarea regulamentului de închiriere a bunurilor imobile aflate în domeniul public al municipiului Constanța și administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat” (data publicării 19.09.2023)

Primăria municipiului Constanța aduce la cunoștința publică, în conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL nr.498/2022 „privind aprobarea regulamentului de închiriere a bunurilor imobile aflate în domeniul public al municipiului Constanța și administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat”.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat, începând cu data de 19.09.2023, pentru o perioadă de 30 de zile, pe site-ul instituției www.primaria-constanta.ro la secțiunea ”De interes public – Transparență decizională pe legea nr.52/2003 – Informare și consultare publică”.

În temeiul prevederilor art.7, alin (4) din legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, până la data de 28.10.2023 se pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile se vor transmite în scris:
-prin poștă, la sediul Primăriei municipiului Constanța din bd. Tomis nr.51, Direcția Urbanism și Patrimoniu;
- prin e-mail la adresele: primarie@primaria-constanta.ro, patrimoniu@primaria-constanta.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea ”Recomandare la proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL nr.498/2022 „privind aprobarea regulamentului de închiriere a bunurilor imobile aflate în domeniul public al municipiului Constanța și administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat”


214. Proiect de hotărâre pentru suspendarea aplicării prevederilor HCL nr. 121/2011 privind aprobarea documentației ”Reactualizare PUZ Palazu Mare III, modificare HCLM nr. 116/2003 și HCLM nr. 126/2003, teren în suprafață de 585 ha, aparținând persoanelor fizice și juridice”, pentru zona delimitată de bd. Tomis, lacul Siutghiol, incinta RAJA și limita UAT Ovidiu (data publicării 27.07.2023)

Raport de specialitate la proiectul de hotărâre pentru "Suspendarea aplicării prevederilor HCL nr. 121 din 2011 privind aprobarea documentaţiei Reactualizare PUZ Palazu Mare III, modificare HCL nr. 116/2003 şi HCL nr.126/2003, teren în suprafaţă de 585 ha, aparţinând persoanelor fizice şi juridice" pentru zona delimitată de Bd. Tomis, Lacul Siutghiol, incinta RAJA şi limita UAT Ovidiu (data publicării 01.08.2023)

În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică proiectul de hotărâre pentru suspendarea aplicării prevederilor HCL nr. 121/2011 privind aprobarea documentației ”Reactualizare PUZ Palazu Mare III, modificare HCLM nr. 116/2003 și HCLM nr. 126/2003, teren în suprafață de 585 ha, aparținând persoanelor fizice și juridice”, pentru zona delimitată de bd. Tomis, lacul Siutghiol, incinta RAJA și limita UAT Ovidiu.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, la secțiunea "De interes public - Transparență decizională pe Legea 52/2003", începând cu data de 27.07.2023

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 26.08.2023, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul din bd. Tomis nr. 51,
- prin email, la adresa primarie@primaria-constanta.ro

Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare la proiectul pentru suspendarea aplicării prevederilor HCL nr. 121/2011 privind aprobarea documentației ”Reactualizare PUZ Palazu Mare III, modificare HCLM nr. 116/2003 și HCLM nr. 126/2003, teren în suprafață de 585 ha, aparținând persoanelor fizice și juridice”, pentru zona delimitată de bd. Tomis, lacul Siutghiol, incinta RAJA și limita UAT Ovidiu.

213. Proiect de hotărâre pentru suspendarea aplicării prevederilor HCL nr. 121/2011 privind aprobarea documentației ”Reactualizare PUZ Palazu Mare III, modificare HCLM nr. 116/2003 și HCLM nr. 126/2003, teren în suprafață de 585 ha, aparținând persoanelor fizice și juridice” (data publicării 27.07.2023)

În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică proiectul de hotărâre pentru suspendarea aplicării prevederilor HCL nr. 121/2011 privind aprobarea documentației ”Reactualizare PUZ Palazu Mare III, modificare HCLM nr. 116/2003 și HCLM nr. 126/2003, teren în suprafață de 585 ha, aparținând persoanelor fizice și juridice”.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
-  pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, la secțiunea "De interes public - Transparență decizională pe Legea 52/2003", începând cu data de 27.07.2023

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 26.08.2023, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul din bd. Tomis nr. 51,
- prin email, la adresa primarie@primaria-constanta.ro

Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare la proiectul pentru suspendarea aplicării prevederilor HCL nr. 121/2011 privind aprobarea documentației ”Reactualizare PUZ Palazu Mare III, modificare HCLM nr. 116/2003 și HCLM nr. 126/2003, teren în suprafață de 585 ha, aparținând persoanelor fizice și juridice”.212. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor la nivelul municipiului Constanța în anul 2024 ( data publicare 12.07.2023 )

Actualizare 14.07.2023 - Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor la nivelul municipiului Constanța în anul 2024
Actualizare 13.07.2023 ( raportul primarului ) - click pentru vizualizare document

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

- referatul de aprobare privind necesitatea adoptării proiectului propus;
- raportul de specialitate al proiectului propus;
- textul complet al proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor la nivelul municipiului Constanța în anul 2024;
- raportul primarului.

Documentaţia poate fi consultată: 

- pe site-ul Primăriei Municipiului Constanţa www.primaria-constanta.ro la secțiunea „Transparență decizională” şi la sediul acesteia situat pe bd. Tomis nr. 51;
- pe site-ul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local www.spit-ct.ro la secțiunea „Transparență decizională” sau la sediile acestuia, situate în bd. Tomis nr. 112, str. Ștefan cel Mare nr. 36-40 - Centrul Comercial Tomis Mall, etaj 3, str. Sg. Nicolae Grindeanu nr. 66, str. Soveja nr. 104, bl. 44, parter, bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 116C – City Park Mall, bd. Tomis nr. 391 – Centrul Comercial TOM (Carrefour).
- proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 23.07.2023:

- ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: sj@spit-ct.ro;
- prin poştă, pe adresa sediului secundar al Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local din municipiul Constanța, bd. Tomis nr. 112;
la sediile instituţiei situate în bd. Tomis nr. 112, str. Ștefan cel Mare nr. 36-40 - Centrul Comercial Tomis Mall, etaj 3, str. Sg. Nicolae Grindeanu nr. 66, str. Soveja nr. 104, bl. 44, parter, bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 116C – City Park Mall, bd. Tomis nr. 391 – Centrul Comercial TOM (Carrefour).

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri privind proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor la nivelul municipiului Constanța în anul 2024‟. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.  

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 23.07.2023.    

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: numere de telefon 0241/488.546 și 0241/488.561, persoane de contact Seila Cair și Roxana - Gabriela Stan.

 211. Proiect hotărâre privind aprobarea documentației necesară pentru delegarea serviciului public de salubrizare (data publicării 14.06.2023)

Astăzi, 14.06.2023, Primăria municipiului Constanța, anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre pentru aprobarea documentației necesară pentru delegarea serviciului public de salubrizare pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare și tratamente fitosanitare în municipiul Constanța;

Documentaţia aferentă proiectului de hotărâre include:

• Referat de aprobare privind aprobarea documentației necesară pentru delegarea serviciului public de salubrizare pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare și tratamente fitosanitare în municipiul Constanța;
• Raport de specialitate privind aprobarea documentației necesară pentru delegarea serviciului public de salubrizare pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare și tratamente fitosanitare în municipiul Constanța;
• Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației necesară pentru delegarea serviciului public de salubrizare pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare și tratamente fitosanitare în municipiul Constanța;
• Studiul de oportunitate a deciziei de  delegare a  gestiunii prin contract de achiziție publică  privind  serviciul  public  de  salubrizare pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare și tratamente fitosanitare în  municipiul   Constanța;
• Caietul de sarcini pentru achiziția serviciului public de salubrizare activitatea dezinsecție, dezinfecție, deratizare și tratamente fitosanitare  al  municipiului Constanța;
• Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare și tratamente fitosanitare în municipiul Constanța;

Documentaţia poate fi consultată:

• pe pagina de internet a instituţiei, la adresa www.primaria-constanta.ro, secțiunea „De interes public/Transparenta decizională pe Legea 52/2003/Informare și consultare publică”, începând cu data de 14.06.2023;
•la sediul Primăriei municipiului Constanța, situat în bd. Tomis nr. 51;
• proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul salubritate din cadrul Direcției generale gestionare servicii publice, situat în Constanța, str. Ștefan Mihăileanu nr. 10.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 23.06.2023, astfel:

- prin poștă, la sediul Primăriei municipiului Constanța, Direcția generală gestionare servicii publice, Serviciul Salubritate din strada Ștefan Mihăileanu nr. 10;
- prin email, la adresa:  igienapublica@primaria-constanta.ro

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației necesară pentru delegarea serviciului public de salubrizare pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare și tratamente fitosanitare în municipiul Constanța;

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0241/488178, e-mail: igienapublica@primaria-constanta.ro , persoană de contact: Gica Sălceanu.


210. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţa în municipiul Constanţa (data publicării 13.06.2023)

Primăria municipiului Constanţa aduce la cunoştinţa publică, în conformitate cu prevedrile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică:

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţa în municipiul Constanţa.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat, începând cu data de 13.06.2023, pentru o perioadă de 10 zile lucrătoare:

- pe site-ul instituţiei noastre www.primaria-constanta.ro, la secţiunea „De interes public – Transparenţă Decizională pe Legea 52/2003 – Informare şi Consultare publică’’;
- pe pagina de facebook www.facebook.com/PrimariaConstanţa.         

Până la data de 22.06.2023 se pot trimite în scis propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotârâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţa în municipiul Constanţa supus transparenţei decizionale. Propunerile, sugestiile sau opiniile se vor transmite în scris prin e-mail la adresa agenti.economici@primaria-constanta.ro.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon 0724/085303, persoană de contact Petcu Doina.

Materialele transmise vor purta menţiunea Recomandare la Proiectului de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţa în municipiul Constanţa.


209. Erată (data publicării 26.06.2023)

Forma actualizată ( data publicării 07.06.2023 )

Proiect de hotărâre a Studiului de fundamentare privind stabilirea modalității optime de gestiune a serviciului de administrare a patrimoniului public și privat al municipiului Constanța (data publicării 16.05.2023)

Studiu de fundamentare privind stabilirea modalității optime de gestiune a serviciului de administrare a patrimoniului public și privat al municipiului Constanța (data publicării 22.05.2023)

Primăria municipiului Constanța aduce la cunoștința publică, în conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Studiului de fundamentare privind stabilirea modalității optime de gestiune a serviciului de administrare a patrimoniului public și privat al municipiului Constanța.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat, începând cu data de 16.05.2023, pentru o perioadă de 30 de zile, pe site-ul instituției www.primaria-constanta.ro la secțiunea ”De interes public – Transparență decizională pe legea nr.52/2003 – Informare și consultare publică”.

În temeiul prevederilor art.7, alin (4) din legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, până la data de 29.06.2023 se pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile se vor transmite în scris:

-prin poștă, la sediul Primăriei municipiului Constanța din bd. Tomis nr.51, Direcția Urbanism și Patrimoniu, Direcția Patrimoniu;
-prin e-mail la adresele : directia.patrimoniu@primaria-constanta.ro,  patrimoniu@primaria-constanta.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea ”Recomandare la proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare privind stabilirea modalității optime de gestiune a serviciului de administrare a patrimoniului public și privat al municipiului Constanța.

 

208. Anunț public de recrutare şi selecţie pentru 1 (una) poziţie de membru cu competenţe de audit în Consiliul de administraţie al societăţii CT BUS S.A. pentru un mandat de 4 ani ( data publicarii 10.05.2023 )

FORMULARE


207. În conformitate cu prevederile art.7 al Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, se aduce la cunoștință publică cele 3 variante de stemă ale Municipiului Constanța privind „Însușirea proiectului de stemă a Municipiului Constanța, județ Constanța” (data publicarii 28.04.2023)

Stema Municipiul Constanta var 1
Stema Municipiul Constanta var 2
Stema Municipiul Constanta var 3

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:

-la sediul Primăriei Municipiului Constanța din Str. Cuza Vodă nr.27;
-pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, în secțiunea „De Interes Public / Transparență Decizională pe Legea 52/2003/Informare și consultare publică” începând cu data de 28.04.2023.

Potrivit prevederilor art.7 alin.(4) din Legea nr.52/2003 se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice până la data de 15.05.2023.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul Primăriei municipiului Constanţa din Str. Cuza Vodă nr.27;
- prin email, la adresa evenimente@primaria-constanta.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Recomandări aduse la proiectul de hotărâre privind însușirea proiectului de stemă a Municipiului Constanța, județ Constanța”.

În atașament, puteți vizualiza „Însușirea proiectului de stemă a Municipiului Constanța, județ Constanța”, și anexele acestuia, respectiv:
-Cele 3 modele de stemă cu descrierea elementelor;
-Stemele au formă de scut triunghiular cu marginile rotunjite, timbrate cu o coroană murală de argint cu șapte turnuri crenelate.
-Coroana murală cu șapte turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de municipiu reședinţă de judeţ.
-Culoarea gri a coroanei murale în varianta finală pictată va avea nuanța argintiu, iar galbenul din scut, va avea nuanța auriu.
-Simboluri stemă:
-Farul de argint face referire la  Farul „Genovez”, monument istoric din localitate.
-Zeița Fortuna de aur, protectoarea Tomisului, ținând pe brațul stâng cornul abundenței, iar mâna dreaptă este poziționată pe echea unei corăbii.
-Soarele de aur este emblematic pentru stațiunile litoralului românesc și reprezintă viață, bucurie, bogăție și lumină.
-Sfinții Împărați Constantin și Elena.
206. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 597/29.11.2022 privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Constanța

Astăzi, 06.04.2023, Primăria municipiului Constanța, anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 597/29.11.2022 privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Constanța.

Documentaţia aferentă proiectului de hotărâre include:

• Referat de aprobare privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Constanța;
• Raport de specialitate privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Constanța;
• Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 597/29.11.2022 privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Constanța.
• Studiul de oportunitate în vederea determinării formei de gestiune a serviciului de iluminat public în municipiul Constanța;
• Caietul de sarcini al serviciului de iluminat public în  municipiul Constanța;
• Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Constanța.

Documentaţia poate fi consultată:

• pe pagina de internet a instituţiei, la adresa www.primaria-constanta.ro, secțiunea „De interes public/Transparența decizională pe Legea 52/2003/Informare și consultare publică”, începând cu data de 06.04.2023;
• la sediul Primăriei municipiului Constanța, situat în bd. Tomis nr. 51;
• proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Biroul iluminat public din cadrul Direcției generale gestionare servicii publice, situat în Constanța, str. Ștefan Mihăileanu nr. 10.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 15.04.2023, astfel:

- prin poștă, la sediul Primăriei municipiului Constanța, Direcția generală gestionare servicii publice, Birou iluminat public din strada Ștefan Mihăileanu nr. 10;
- prin email, la adresa: iluminat@primaria-constanta.ro

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri pentru proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 597/29.11.2022 privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Constanța”.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0241/488177, e-mail: iluminat@primaria-constanta.ro, persoană de contact: Elena Bănică.205. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 614/2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor la nivelul municipiului Constanța în anul 2023 ( data publicării 28.03.2023)

În conformitate cu dispozițiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, referitoare la participarea cetățenilor și a asociațiilor legal constituite la procesul de elaborare a actelor normative, Primăria Municipiului Constanţa şi Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local aduc la cunoştinţă publicarea în data de 28.03.2023 a

Proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 614/2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor la nivelul municipiului Constanța în anul 2023.

Proiectul poate fi consultat:

- pe site-ul Primăriei Municipiului Constanţa www.primaria-constanta.ro la secțiunea „Transparență decizională” şi la sediul acesteia situat pe Bd. Tomis nr. 51;

- pe site-ul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local www.spit-ct.ro la secțiunea „Transparență decizională” sau la sediile acestuia, situate pe bd. Tomis nr. 112, str. Ștefan cel Mare nr. 36-40 - Centrul Comercial Tomis Mall, etaj 3, str. Sg. Nicolae Grindeanu nr. 66, str. Soveja nr. 104, bl. 44, parter, bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 116C – City Park Mall, bd. Tomis nr. 391 – Centrul Comercial TOM (Carrefour).

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de hotărâre supus consultării publice se pot trimite până la data de 10.04.2023 inclusiv Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa prin următoarele modalități:

- prin e-mail, la adresa sj@spit-ct.ro;
- prin poştă, la adresa din municipiul Constanța, bd. Tomis nr. 112;
- prin fax, la numărul 0241/488.559.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri referitoare la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 614/2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor la nivelul municipiului Constanța în anul 2023‟. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0241/488.561, persoană de contact Roxana - Gabriela Stan.


204. Proiectul de hotărâre pentru modificare şi completare a HCL 350/2021 privind aprobarea unor măsuri pentzru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul municipiului Constanţa’’ (data publicării 16.03.2023)

Primăria municipiului Constanța aduce la cunoștința publică, în  conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, ,,Proiectul de hotărâre pentru modificare şi completare a HCL 350/2021 privind aprobarea unor măsuri pentzru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul municipiului Constanţa’’   

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, la secțiunea "De interes public/Transparență decizională pe Legea 52/2003", începând cu data de 16.03.2023. În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se pot transmite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice , până la data de 26.03.2023.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în scris:
- prin poștă, la sediul Primăriei municipiului Constanţa din Ștefan Mihăileanu nr. 10, Direcţia generală gestionare servicii publice, Serviciul management drumuri și transport;
- prin email, la adresa drumuri.transport@primaria-constanta.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare la Proiectul de hotărâre pentru modificare şi completare a HCL 350/2021 privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul municipiului Constanţa’’   
203. Proiect de modificare a regulamentului aprobat prin HCL nr. 427/2017 ( dată publicare 27.03.2023 )
Anexe la proiectul de modificare a regulamentului aprobat prin HCL nr. 427/2017 (dată publicare 28.03.2023)

Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în municipiul Constanţa, aprobat prin H.C.L. nr.427/2017, cu modificările şi completările ulterioare (data publicării 13.03.2023)

Primăria municipiului Constanţa organizează dezbaterea publică pe tema Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în municipiul Constanţa, aprobat prin H.C.L. nr.427/2017, cu modificările şi completările ulterioare şi invită operatorii economici interesaţi, asociaţiile şi organizaţiile patronale, ONG-urile sau orice entităţi interesate în data de 17.03.2023, ora 10:00, sala Remus Opreanu, bd. Tomis nr. 51”. 

Accesul în sală se va face în ordinea confirmărilor de participare primite la adresa de e-mail: agenti.economici@primaria-constanta.ro, până la data de 16.03.2023, ora 14:00. Odată cu confirmarea participării, vă rugăm să precizaţi dacă doriţi să luaţi cuvântul la dezbaterea publică, conform Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată.


202. Anexe - variantă actualizată ( dată publicare 30.03.2023 )

anexa 3 - actualizată
anexa 4 - actualizată
anexa 5 - actualizată
Registru propuneri


Proiect de hotărâre privind aprobarea regimului acordării de finanțări nerambursabile din bugetul local al municipiului Constanța ( data publicării 22.02.2023 )

În conformitate cu prevederile art.7 al Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, se aduce la cunoștința publică proiectul de hotărâre privind aprobarea regimului acordării de finanțări nerambursabile din bugetul local al municipiului Constanța.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- la sediul primăriei municipiului Constanța din Str. Cuza Vodă nr.27;
- pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, în secțiunea „De Interes Public / Transparență Decizională pe Legea 52/2003/Informare și consultare publică” începând cu data de 22.02.2023.

Potrivit prevederilor art.7 alin.(4) din Legea nr.52/2003 se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice până la data de 13.03.2023.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul Primăriei municipiului Constanţa din Str. Cuza Vodă nr.27;
- prin email, la adresa evenimente@primaria-constanta.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Recomandări aduse la proiectul de hotărâre privind aprobarea regimului acordării de finanțări nerambursabile din bugetul local al municipiului Constanța”.

•  Anexa 1 - Program Anual 2023;
Anexa 2 - Metodologia generală privind finanțările nerambursabile acordate din bugetul local al municipiului Constanța;
Anexa 3 - Ghidul solicitantului privind finanțările nerambursabile acordate din bugetul local al municipiului Constanța – domeniul cultură, care cuprinde anexele de la 1 - 27;
Anexa 4 - Ghidul solicitantului privind finanțările nerambursabile acordate din bugetul local al municipiului Constanța – domeniul sport, care cuprinde anexele de la 1 - 22;
Anexa 5 - Ghidul solicitantului privind finanțările nerambursabile acordate din bugetul local al municipiului Constanța – domeniul activități nonprofit de interes general, care cuprinde anexele de la 1 – 26.
201. Anunţ începere procesului de recrutare şi selecţie pentru 5 (cinci) poziţii de membru în Consiliul de administraţie al societăţii CT BUS S.A. pentru un mandat de 4 ani ( data publicării 18.01.2023 )


200. Anunţ începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru 5 (cinci) poziţii de membru în Consiliul de administraţie al societăţii CONFORT URBAN S.R.L. pentru un mandat de 4 ani ( data publicării 18.01.2023 )


199. Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 (data publicării 05.01.2023)

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, Primăria Constanța aduce la cunoștința publică "Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023". Potrivit prevederilor art. 8 și 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, proiectul bugetului local se publică în presa locală, pe pagina de internet a instituției publice sau se afișează la sediul unității administrativ-teritoriale.

Astfel, proiectul supus dezbaterii publice, poate fi consultat:
- pe site-ul Primăriei Municipiului Constanța - www.primaria-constanta.ro

Până în data de 20.01.2023 se pot înainta propuneri, sugestii și opinii privitoare la acest material, prin:
- email pe adresa: dirfin@primaria-constanta.ro
- poștă pe adresa Primăriei Municipiului Constanța, Bd. Tomis, nr. 51
- depuse la Centrul de informare pentru cetățeni - Primăria Municipiului Constanța, Bd. Alexandru Lăpușneanu nr.116C, incinta City Park Mall

Materialele transmise primăriei vor purta mențiunea: "Recomandare privind Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023"

În atașament, puteți vizualiza "Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023" și anexele  acestuia.
Raport BVC
Raport Anexa 3

Anexele Proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023: Anexele 1, 2, 5, 6Anexa 3Anexa 4


198. Rezultat final evaluare finală a managementului Muzeului de Artă Populară Constanța (data publicării 29.12.2022)

197.  Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor la nivelul municipiului Constanța în anul 2023 , formă consolidată la data de 21.12.2022 (data publicării 21.12.2022)

196. Continuarea dezbaterii publice stabilită pentru data de 10.01.2023, ora 10:00, referitoare la Proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în municipiul Constanţa, aprobat prin H.C.L. nr.427/2017, cu modificările şi completările ulterioare, va fi reprogramată la o dată stabilită ulterior. Vom reveni, în timp util, cu informaţii referitoare la data şi locul continuării dezbaterii publice. (dată publicare 09.01.2023)

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L./427/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța (data publicării 29.11.2022) 

Primăria municipiului Constanţa reprogramează dezbaterea publică pe tema Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în municipiul Constanţa, aprobat prin H.C.L. nr.427/2017, cu modificările şi completările ulterioare şi invită operatorii economici interesaţi, asociaţiile şi organizaţiile patronale, ONG-urile sau orice entităţi interesate în data de 29.12.2022, ora 09:30, sala Remus Opreanu, bd. Tomis nr. 51”
Accesul în sală se va face în ordinea confirmărilor de participare primite la adresa de e-mail:agenti.economici@primaria-constanta.ro, până la data de 23.12.2022, ora 14:00. Odată cu confirmarea participării, vă rugăm să precizaţi dacă intenţionaţi să luaţi cuvântul la dezbaterea publică, conform Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată. ( data publicarii 15.12.2022 )

Primăria municipiului Constanţa organizează dezbaterea publică pe tema Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în municipiul Constanţa, aprobat prin H.C.L. nr.427/2017, cu modificările şi completările ulterioare şi invită operatorii economici interesaţi, asociaţiile şi organizaţiile patronale, ONG-urile sau orice entităţi interesate în data de 19.12.2022, ora 09:30, sala Remus Opreanu, bd. Tomis nr. 51.
Accesul în sală se va face în ordinea confirmărilor de participare primite la adresa de e-mail:agenti.economici@primaria-constanta.ro, până la data de 16.12.2022, ora 14:00. Odată cu confirmarea participării, vă rugăm să precizaţi dacă intenţionaţi să luaţi cuvântul la dezbaterea publică, conform Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată. ( data publicare 13.12.2022 )

 

Primăria municipiului Constanța aduce la cunoștința publică, în conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr.427/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat, începând cu data de 29.11.2022, pentru o perioadă de 30 de zile lucrătoare:
- pe site-ul instituției www.primaria-constanta.ro, la secțiunea “De interes public – Transparență Decizională pe Legea 52/2003 – informare și consultare publică”;
- pe pagina de facebook www.facebook.com/Primăria Constanța.

Până la data de 12.12.2022 se pot transmite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr.427/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța supus transparenței decizionale. Propunerile, sugestiile sau opiniile se vor transmite în scris, utilizând serviciile CN Poșta Română, la sediul Primăriei municipiului Constanța situat pe bd. Tomis, nr. 51, sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail  agenti.economici@primaria-constanta.ro.

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488136, sau 0241/488192.

Materialele transmise vor purta mențiunea Recomandare la Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L./427/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța.

195. Proiect de hotărâre privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru acordarea reducerilor de la plata impozitelor pe clădiri și a impozitului pe teren pentru întreprinderile care activează pe raza administrativ - teritorială a municipiului Constanța ( data publicării 08.11.2022 )194. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor la nivelul municipiului Constanța în anul 2023 ( data publicarii 08.11.2022 )


193. Anunț pentru recrutarea și selecția membrilor Consiliului de Administrație al Societății TERMOFICARE CONSTANTA SRL (data publicării 25.10.2022)

192. Proiect de hotărâre privind "aprobarea Nomenclatorului stradal al municipiului Constanta" (data publicării 12.10.2022)

Proiectul de hotărâre poate fi consultat, începând cu data de 12.10.2022 pe site-ul instituției  www.primaria-constanta.ro la sectiunea ”De interes public - Transparență decizională pe Legea nr. 52/2003-informare și consultare publică”.
În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 21.11.2022, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în scris:
- prin poștă, la sediul Direcției Generală Urbanism şi Patrimoniu, Serviciul Topografie, Cadastru şi Cartografie Digitală, Bd.Tomis nr.51
- prin email, la adresa : nicoleta.florescu@primaria-constanta.ro

Materialele transmise vor purta mențiunea: Recomandare la proiectul de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului stradal al  municipiul Constanța. 191. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Constanța ( data publicării 03.10.2022 )

Astăzi, 03.10.2022, Primăria municipiului Constanța, anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Constanța (Studiul de oportunitate în vederea determinării formei de gestiune a serviciului de iluminat public în municipiul Constanța şi Raportul de audit energetic şi luminotehnic al sistemului de iluminat public pentru obiectivul de investiţii, anexă la Studiul de oportunitate, Regulamentul serviciului de iluminat public din municipiul Constanța, Caietul de sarcini al serviciului de iluminat public în municipiul Constanța și Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Constanța).

Documentaţia aferentă proiectului de hotărâre include:

- Referat de aprobare privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Constanța;
- Raport de specialitate privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Constanța;
- Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Constanța (Studiul de oportunitate în vederea determinării formei de gestiune a serviciului de iluminat public în municipiul Constanța şi Raportul de audit energetic şi luminotehnic al sistemului de iluminat public pentru obiectivul de investiţii, anexă la Studiul de oportunitate, Regulamentul serviciului de iluminat public din municipiul Constanța, Caietul de sarcini al serviciului de iluminat public în municipiul Constanța și Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Constanța).
- Studiul de oportunitate în vederea determinării formei de gestiune a serviciului de iluminat public în municipiul Constanța şi Raportul de audit energetic şi luminotehnic al sistemului de iluminat public pentru obiectivul de investiţii, anexă la Studiul de oportunitate;
- Regulamentul serviciului de iluminat public din municipiul Constanța;
- Caietul de sarcini al serviciului de iluminat public în  municipiul Constanța;
- Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Constanța.

Documentaţia poate fi consultată:
- pe pagina de internet a instituţiei, la adresa www.primaria-constanta.ro, secțiunea „De interes public/Transparența decizională pe Legea 52/2003/Informare și consultare publică”, începând cu data de 03.10.2022;
- la sediul Primăriei municipiului Constanța, situat în bd. Tomis nr. 51;
- proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Biroul iluminat public din cadrul Direcției generale gestionare servicii publice, situat în Constanța, str. Ștefan Mihăileanu nr. 10.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 13.10.2022, astfel:

- prin poștă, la sediul Primăriei municipiului Constanța, Direcția generală gestionare servicii publice, Birou iluminat public din strada Ștefan Mihăileanu nr. 10;
- prin email, la adresa: iluminat@primaria-constanta.ro

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Constanța (Studiul de oportunitate în vederea determinării formei de gestiune a serviciului de iluminat public în municipiul Constanța şi Raportul de audit energetic şi luminotehnic al sistemului de iluminat public pentru obiectivul de investiţii, anexă la Studiul de oportunitate, Regulamentul  serviciului de iluminat public din municipiul Constanța, Caietul de sarcini al serviciului de iluminat public în municipiul Constanța și Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Constanța)”.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0241/488177, e-mail: iluminat@primaria-constanta.ro

190. Scrisoare de așteptări a municipiului Constanța privind selecția membrilor Consiliului de administrație al societății CT BUS S.R.L. conform prevederilor art.2 din H.C.L. nr.401/2022. ( data publicării 14.09.2022 )


189. Scrisoare de așteptări a municipiului Constanța privind selecția membrilor Consiliului de administrație al societății Confort Urban S.R.L. conform prevederilor art.2 din H.C.L. nr.400/2022. ( data publicării 14.09.2022 )

188. Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea HCL nr. 123/2021 privind “Regulamentul de organizare și funcționare a parcărilor publice din municipiul Constanța, inițiat de grupul consilierilor locali PNL și USR (data publicării 01.09.2022)

Proiectul de hotărâre poate fi consultat, începând cu data de 01.09.2022 pe site-ul instituției  www.primaria-constanta.ro la sectiunea ”De interes public - Transparență decizională pe Legea nr. 52/2003-informare și consultare publică”. 

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 21.09.2022, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în scris:

Materialele transmise vor purta mențiunea: Recomandare la proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 123/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice din municipiul Constanța. 187. Proiect de hotărâre nr. 243/17.05.2022, referitor la modificarea și completarea HCL nr. 123/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice din municipiul Constanța, inițiat de grupul consilierilor PSD (data publicării 01.09.2022)

Proiectul de hotărâre poate fi consultat, începând cu data de 01.09.2022, pe site-ul instituției www.primaria-constanta.ro la sectiunea ”De interes public-Transparență decizională pe Legea nr. 52/2003-informare și consultare publică”. 

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 21.09.2022, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

 

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în scris:

Materialele transmise vor purta mențiunea: Recomandare la proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 123/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice din municipiul Constanța. 

 

186. Proiect de hotărâre vizând completarea HCL nr. 121/2013 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Saţiunea Mamaia – modificare HCL nr. 129/2001, teren în suprafaţă de 207,74 ha, aparţinând persoanelor fizice, juridice, domeniul public şi privat al Municipiului Constanţa ( data publicării 31.08.2022 )

În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică proiectul de hotărâre vizând completarea HCL nr. 121/2013 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Satţiunea Mamaia – modificare HCL nr. 129/2001, teren în suprafaţă de 207,74 ha, aparţinând persoanelor fizice, juridice, domeniul public şi privat al Municipiului Constanţa.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- la sediul primăriei municipiului Constanța din bd. Tomis nr. 51
- pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, la secțiunea "De interes public - Transparență decizională pe Legea 52/2003", începând cu data de 01.09.2022.

Proiectul de hotărâre se poate obține pe bază de cerere depusă la sediul Primăriei municipiului Constanța din bd. Tomis nr. 51. În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 12.09.2022, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul din bd. Tomis nr. 51,
- prin email, la adresa primarie@primaria-constanta.ro

Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare la proiectul vizând completarea HCL nr. 121/2013 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Satţiunea Mamaia – modificare HCL nr. 129/2001, teren în suprafaţă de 207,74 ha, aparţinând persoanelor fizice, juridice, domeniul public şi privat al Municipiului Constanţa."


185. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind administrarea și întreținerea spațiilor verzi, măsuri și reguli specifice pentru protecția mediului în municipiului Constanta ( data publicării 31.08.2022 )

Primăria municipiului Constanța aduce la cunoștința publică, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publică proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind administrarea și întreținerea spațiilor verzi, măsuri și reguli specifice pentru protecția mediului în municipiului Constanta

Proiectul de hotărâre poate fi consultat, începând cu data de 31.08.2022 pentru o perioada de 30 de zile lucrătoare, pe site-ul instituției www.primaria-constanta.ro la secțiunea "De interes public-Transparență decizională pe Legea nr. 52/2003- informare și consultare publică".

In temeiul prevederilor art. 7 alin(4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publică, până la data de 30.09.2022 inclusiv, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii [publice la Direcția Generală Gestionare Servicii Publice, Direcția Gestionare, îndrumare și Sprijin Comunitar, Serviciul Spații Verzi, pe email la adresa servicii.publice@primaria-constanta.ro ,  precum și prin poștă la sediul Primăriei municipiului Constanța din str. Ștefan Mihăileanu, nr. 10.

184. Proiect de hotărâre privind înființarea Asociației Organizația de Management al Destinației Mamaia - Constanța

- minuta dezbaterii publice 20.09.2022
- anexa 3 - registrul propunerilor
- versiune imbunatatita a Statutului Asociatiei Organizația de Management al Destinației Mamaia - Constanța.

click pentru vizualizare document   ( data publicării 30.09.2022 )


Se modifică data și ora la care trebuie să se desfășoare dezbaterea publică privind Proiectul de act normativ: Proiect de hotărâre privind înființarea Asociației Organizația de Management al Destinației Mamaia-Constanța ( data publicării 13.09.2022 )

-  Evenimentul va avea loc în data de 20.09.2022, ora 15.00, în sala ,,Remus Opreanu’’ din cadrul Palatului Administrativ, aflat la adresa Bd. Tomis nr. 51.

 
Primăria municipiului Constanța îi invită pe toţi cei interesaţi la dezbaterea publică privind Proiectul de act normativ: Proiect de hotărâre privind înființarea Asociației Organizația de Management al Destinației Mamaia-Constanța. ( data publicării 12.09.2022 )

Evenimentul va avea loc în data de 19.09.2022, ora 14.00, în sala ,,Remus Opreanu’’ din cadrul Palatului Administrativ, aflat la adresa Bd. Tomis nr. 51.

Organizația de Management al Destinației Mamaia-Constanța își propune ca scop elaborarea și implementarea strategiei de dezvoltare și marketing turistic al destinației, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, în vederea dezvoltării și valorificării potențialului turistic, precum și al creșterii competitivității destinației turistice Mamaia-Constanța, prin coalizarea tuturor factorilor interesați. Acest deziderat poate fi atins prin asigurarea unui management turistic al destinației profesionist, competitiv, coordonat, integrator, reprezentativ pentru toți stakeholderii, respectiv, prin inițierea unei structuri administrative cu scopul unic de a dezvolta și promova turismul în Municipiul Constanța.

La dezbaterea publică sunt invitaţi să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toţi cei interesaţi: asociații legal constituite, societăţi comerciale, persoane fizice şi juridice, organizaţii ale societăţii civile, reprezentanţi ai instituţiilor publice interesate, ai presei etc.

În conformitate cu art. 8 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, și ținând cont de capacitatea sălii de ședințe:

  • participarea persoanelor interesate la dezbaterea publică se va face în ordinea de precădere dată de interesul asociațiilor legal constituite în raport cu subiectul dezbaterii publice, stabilită de persoana care prezidează ședința publică, în limita locurilor;
  • cei interesați să participe la dezbaterea publică vor transmite o solicitare pe adresa de e-mail: compartiment.turism@primaria-constanta.ro, cu numele persoanelor delegate să participe din partea organizației pe care o reprezintă, până în data de 15.09.2022, ora 16:00;
  • confirmarea accesului în sală va fi transmis pe e-mail în data de 16.09.2022.

Timpul alocat luărilor de cuvânt pentru fiecare vorbitor va fi stabilit în funcție de numărul total al celor care vor participa la dezbaterea publică.

Propunerile și recomandările referitoare la Proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise pe adresa de e-mail compartiment.turism@primaria-constanta.ro până în data de 15.09.2022, ora 16.00 și vor purta mențiunea  "Propuneri pentru Proiectul de hotărâre privind înființarea Asociației Organizația de Management al Destinației Mamaia-Constanța".

Proiect de hotarare privind înființarea Asociației Organizația de Management al Destinației Mamaia-Constanța ( data publicării 26.08.2022 )

Primăria municipiului Constanța aduce la cunoștință publică, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, proiectul de hotărâre privind înființarea Asociației Organizația de Management al Destinației Mamaia-Constanța.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat, începând cu data de 26.08.2022, pentru o perioadă de 30 zile lucrătoare:

- pe site-ul instituției www.primăria-constanța.ro, la secțiunea “De interes public - Transparență decizională pe Legea 52/2003 – Informare și consultare publică”;
- pe pagina de facebook www.facebook.com/PrimăriaConstanța

În temeiul prevederilor art.7, alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 06.09.2022, se pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în scris prin poștă, la sediul Direcției Cultură, Educație, Sport, Turism, str. Cuza Vodă nr.27, sau prin email, la adresa de e-mail:compartiment.turism@primaria-constanta.ro

Materialele transmise vor purta mențiunea: ''Recomandare la proiectul privind înființarea Asociației Organizația de Management al Destinației Mamaia-Constanța.

 

183. Anunț pentru ocuparea funcției contractuale vacante de director al Clubului Sportiv Municipal Constanţa. ( data publicării 24.08.2022 )

Rezultat final
Rezultat probă unică
Rezultat selecție dosare

182. Proiect de hotărâre privind Regulamentul de închiriere a bunurilor imobile aflate în domeniul public al municipiului Constanța și administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat (data publicării 22.08.2022)

ERATA Regulament art.10, lit.c)

Primăria municipiului Constanța aduce la cunoștința publică, în conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de închiriere a bunurilor imobile aflate în domeniul public al municipiului Constanța și administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat, începând cu data de 22.08.2022, pentru o perioadă de 30 de zile, pe site-ul instituției www.primaria-constanta.ro la secțiunea ”De interes public – Transparență decizională pe legea nr.52/2003 – Informare și consultare publică”.

În temeiul prevederilor art.7, alin (4) din legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, până la data de 30.09.2022 se pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile se vor transmite în scris:
-prin poștă, la sediul Primăriei municipiului Constanța din bd. Tomis nr.51, Cabinet viceprimar Florin Cocargeanu;
-prin e-mail la adresele : florin.cocargeanu@primaria-constanta.roprimarie@primaria-constanta.ro, patrimoniu@primaria-constanta.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea ”Recomandare la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de închiriere a bunurilor imobile aflate în domeniul public al municipiului Constanța și administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat.


181. Anunț pentru recrutarea și selecția membrilor Consiliului de Administrație al Societății TERMOFICARE CONSTANTA SRL (data publicării 09.08.2022)

180. Proiect de hotărâre privind regulamentul de organizare și funcționare a cimitirelor de pe raza municipiului Constanța ( data publicării 20.07.2022 )

Proiectul de hotărâre poate fi consultat, începând cu data de 20.07.2022, pentru o perioadă de 30 de zile lucrătoare, pe site-ul instituției www.primaria-constanta.ro la sectiunea ”De interes public-Transparență decizională pe Legea nr. 52/2003-informare și consultare publică”.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 31.08.2022, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în scris: 
- Prin poștă, la sediul Direcției Generală Gestionare Servicii Publice, str. Mihăileanu nr.10 
- Prin email, la adresa E-mail: servicii.publice@primaria-constanta.ro

Materialele transmise vor purta mențiunea: Recomandare la proiectul pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea de pe raza municipiului Constanța.

179. Proiect de hotărâre privind înființarea Asociației Organizația de Management al Destinației Mamaia-Constanța ( data publicării 30.05.2022 )

Primăria municipiului Constanța aduce la cunoștință publică, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, proiectul de hotărâre privind înființarea Asociației Organizația de Management al Destinației Mamaia- Constanța.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat, începând cu data de 30.05.2022, pentru o perioadă de 30 zile lucrătoare:

- pe site-ul instituției www.primăria-constanța.ro, la secțiunea "De interes public - Transparență decizională pe Legea 52/2003 - Informare și consultare publică";
-  pe pagina de facebook www.facebook.com/PrimariaConstanta

În temeiul prevederilor art.7, alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 15.06.2022, se pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice. Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în scris prin poștă, la sediul Direcției Cultură, Educație, Sport, Turism, str. Cuza Vodă nr.27, sau prin email, la adresa de e-mail compartiment.turism@primaria-constanta.ro

Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare la proiectul privind înființarea Asociației Organizația de Management al Destinației Mamaia-Constanța".


178. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr.77/2021 privind aprobarea "Regulamentului privind îmbunătățirea activității de gospodărie, protecția mediului, întreținerea și înfrumusețarea municipiului Constanța" ( data publicării 29.04.2022 )

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștință publică proiectul de hotărâre nr. 157/29.03.2022 pentru modificarea și completarea HCL nr. 77/2021 privind aprobarea “Regulamentului privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținerea și înfrumusețare a municipiului Constanța”.

Proiectului de hotărâre poate fi consultat:

- Pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro , la secțiunea “Transparență decizională pe Legea 52/2003”, începând cu data de 29.04.2022.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 09.05.2022, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în scris:

- Prin poștă, la sediul din bd. Tomis nr.51,
- Prin email, la adresa primarie@primaria-constanta.ro și secretar.municipal@primaria-constanta.ro

Materialele transmise vor purta mențiunea:

“Recomandare la Proiectul de hotărâre nr. 157/29.03.2022 pentru modificarea și completarea HCL nr. 77/2021 privind aprobarea “Regulamentului privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținerea și înfrumusețare a municipiului Constanța”.”177. Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de manager - persoană fizică, la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța (data publicării 08.03.2022)

click pentru descărcare documente

176. Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța (data publicării 15.02.2022)

În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică proiectul de hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, la secțiunea "De interes public - Transparență decizională pe Legea 52/2003", începând cu data de 15.02.2022.

Proiectul de hotărâre se poate obține pe bază de cerere depusă la sediul Primăriei municipiului Constanța din bd. Tomis nr. 51.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 25.02.2022, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul din bd. Tomis nr. 51,
- prin email, la adresa primarie@primaria-constanta.ro și urbanism@primaria-constanta.ro

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488129, persoană de contact: Stamat Cristina.

Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare la proiectul pentru modificarea Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța."

175. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind Normele pentru lucrările tehnico-edilitare din domeniul public și/sau privat al municipiului Constanța (data publicării 14.02.2022)

În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind Normele pentru lucrările tehnico-edilitare din domeniul public și/sau privat al  municipiului Constanța.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat: 
 - pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, la secțiunea "De interes public/Transparență decizională pe Legea 52/2003", începând cu data de 14.02.2022, pentru o perioadă de 30 de zile lucrătoare.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 25.02.2022 se pot transmite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în scris:
- prin poștă, la sediul din Ștefan Mihăileanu nr. 10 – serviciul Management Drumuri și Transport;
- prin email, la adresa drumuri.transport@primaria-constanta.ro.

Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon 0241/488169, persoană de contact Cătălin Gârbă.

Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare la proiectul pentru aprobarea Regulamentului privind Normele pentru lucrările tehnico-edilitare din domeniul public și/sau privat al  municipiului Constanța”.


174. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind finanțările nerambursabile acordate din bugetul local al municipiului Constanța  ( data publicării 07.02.2022 )

Primăria municipiului Constanța aduce la cunoștință publică, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind finanțările nerambursabile acordate din bugetul local al municipiului Constanța.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat, începând cu data de 07.02.2022, pentru o perioadă de 30 zile lucrătoare:

- pe site-ul instituției www.primăria-constanța.ro, la secțiunea "De interes public - Transparență decizională pe Legea 52/2003 - Informare și consultare publică";
- pe pagina de facebook https://ro-ro.facebook.com/PrimariaConstanta

În temeiul prevederilor art.7, alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 25.02.2022, se pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice. Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în scris prin poștă, la sediul Direcției Cultură, Educație, Sport, Turism, str. Cuza Vodă nr.27, sau prin email, la adresa de e-mail: evenimente@primaria-constanta.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: Recomandare la proiectul pentru aprobarea Regulamentului privind finanțările nerambursabile acordate din bugetul local al municipiului Constanța.

173. Proiect de hotărâre privind Strategia de sănătate publică a municipiului Constanța 2022-2031 (data publicării 03.02.2022)

În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică proiectul de hotărâre privind "Strategia de sănătate publică a municipiului Constanța 2022-2031" .

Proiectul de hotărâre poate fi consultat pe site-ul oficial al instituției la adresa www.primaria-constanta.ro, secțiunea "De interes public - Transparență decizională pe Legea 52/2003 - Informare și consultare publică", începând cu data de 03.02.2022, pentru o perioadă de 30 de zile lucrătoare.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 16.03.2022, se pot trimite în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise:
-prin poștă, la sediul D.G.A.S. Constanța din Str. Unirii, nr. 104, sau electronic, la una din următoarele adrese de e-mail: office@dgas-ct.ro sau stefanianicolae@dgas-ct.ro;

Materialele transmise vor purta mențiunea Recomandare la Poiectul de hotărâre privind "Strategia de sănătate publică a municipiului Constanța 2022-2031". 

172. Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL 193/2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al municipiului Constanța, forma consolidată la data de 31.01.2022 ( data publicării 31.01.2022)

171. Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 (data publicării 12.01.2022)

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, Primăria Constanța aduce la cunoștința publică "Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022". Potrivit prevederilor art. 8 și 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, proiectul bugetului local se publică în presa locală, pe pagina de internet a instituției publice sau se afișează la sediul unității administrativ-teritoriale.

Astfel, proiectul supus dezbaterii publice, poate fi consultat:

Până în data de 27.01.2022 se pot înainta propuneri, sugestii și opinii privitoare la acest material, prin:

  • email pe adresa: dirfin@primaria-constanta.ro
  • poștă pe adresa Primăriei Municipiului Constanța, Bd. Tomis, nr. 51
  • depuse la Centrul de informare pentru cetățeni - Primăria Municipiului Constanța, Bd. Alexandru Lăpușneanu nr.116C, incinta City Park Mall

Materialele transmise primăriei vor purta mențiunea: "Recomandare privind Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022"

Raport BVC
Raport Anexa 3

Anexele Proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022: Anexele 1,2,5,6Anexa 3Anexa 4Anexa 7


170. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 294/2021 privind “Aprobarea regulamentului de acces în Zona Peninsulară a municipiului Constanța" (data publicării 13.12.2021)

În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 294/2021 privind “Aprobarea regulamentului de acces în Zona Peninsulară a municipiului Constanța"

Proiectul de hotărâre poate fi consultat pe site-ul oficial al instituției la adresa www.primaria-constanta.ro, secțiunea "De interes public - Transparență decizională pe Legea 52/2003 - Informare și consultare publică", începând cu data de 13.12.2021, pentru o perioadă de 30 de zile lucrătoare.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 24.12.2021, se pot trimite în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise:
-prin poștă, la sediul din Str. Ștefan Mihăileanu, nr. 10, sau electronic, la una din următoarele adrese de e-mail: servicii.publice@primaria-constanta.ro , permise.acceszp@primaria-constanta.ro

Materialele transmise vor purta mențiunea Recomandare la Poiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 294/2021 privind “Aprobarea regulamentului de acces în Zona Peninsulară a municipiului Constanța.169. Primăria Municipiului Constanța efectuează, în această perioadă, un Sondaj de opinie a publicului în cadrul Studiului privind mobilitatea la nivel urban, periurban și metropolitan. (data publicării 07.12.2021)

În perioada 7 – 21 decembrie 2021, constănțenii sunt invitați să își exprime părerea cu privire la diverse aspecte care vor ajuta la sistematizarea nevoilor și preferințelor privind mobilitatea, cum ar fi:

- Nevoia de navetă / deplasare zilnică
Transportul public din Constanța, zonele pietonale, rețeaua de ciclism
Folosirea mijloacelor alternative de transport (bicicletă, transport în comun, mersul pe jos etc.) și operațiunile urbane necesare îmbunătățirii condițiilor utilizării acestora
Politicile agresive de taxare a parcărilor publice și implementarea zonelor cu trafic calmat, în ariile cu atracție turistică mare

Cetățenii sunt invitați să participe la Sondajul de opinie de mai sus prin completarea chestionarului online disponibil la acest link: https://survey.alchemer.eu/s3/90410721/Studiu-sociologic-privind-mobilitatea-din-Municipiul-Constanta
Chestionarul poate fi completat până la data de 21 decembrie 2021, orele 23:59.
Studiul de mobilitate este parte integrantă a etapei Studii de fundamentare din cadrul elaborării noului Plan Urbanistic General al Municipiului Constanța.
 Vă mulțumim pentru sprijin!


168. Anunț pentru recrutarea și selecția membrilor Consiliului de Administrație al Societății TERMOFICARE CONSTANTA SRL (data publicării 06.12.2021)

167. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor incluse în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanța (data publicării 26.11.2021) .

Primăria municipiului Constanța aduce la cunostința publică, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publică proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor incluse în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanța.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat, începând cu data de 26.11.2021, pentru o perioada de 30 de zile lucrătoare, pe site-ul instituției www.primaria-constanta.ro la sectiunea ”De interes public-Transparență decizională pe Legea nr. 52/2003-informare și consultare publică”.

In temeiul prevederilor art. 7 alin(4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publică, până la data de 10.12.2021 inclusiv, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice la Direcția patrimoniu din cadrul Direcției generale urbanism și patrimoniu pe email la adresele patrimoniu@primaria-constanta.ro, contracte@primaria-constanta.ro, precum și prin poștă la sediul Primăriei municipiului Constanța din B-dul Tomis nr. 51.


166. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Constanța în anul 2022, formă consolidată la data de 26.11.2021 (data publicării 26.11.2021) .

165. Anunț cu privire la informarea și consultarea publicului privind Actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Constanța Etapa Studii de fundamentare. ( data publicării 22.11.2021 )

 

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, nr. 2701/30.12.2010, referitor la “informarea și consultarea publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism”, Primăria Municipiului Constanța anunță cetățenii, precum și toți factorii interesați, că în perioada 22 noiembrie – 6 decembrie 2021 pot identifica/sesiza și comunica probleme, nevoi și pot face sugestii privind domeniile relevante pentru dezvoltarea teritorială a Municipiul Constanța, în cadrul procesului de consultare a publicului.

Consultarea publicului în etapa Studii de fundamentare, are ca scop o mai bună înțelegere a priorităților de dezvoltare ale municipiului Constanța, în context metropolitan, vizează 3 categorii de public (Cetățenii, Profesioniștii, Investitorii) și se realizează prin intermediul a 3 chestionare specifice (câte unul pentru fiecare categorie), disponibile online la următoarele link-uri:

1. Chestionar Cetățenii: https://survey.alchemer.eu/s3/90404812/Studiu-sociologic-locuitori-Constanta
2. Chestionar Profesioniștii (specialiști în arhitectură, în urbanism și amenajarea teritoriului, în domeniul protejării monumentelor istorice, în domeniul rețelelor tehnico-edilitare, în domeniul traficului și transporturilor, precum și alți specialiști): https://survey.alchemer.eu/s3/90405223/Studiu-sociologic-profesionisti-Constanta
3. Chestionar Investitorii: https://survey.alchemer.eu/s3/90405149/Studiu-sociologic-investitori-Constanta
Chestionarele rămân active și pot fi completate până la data de 6 decembrie 2021, orele 23:59.


164. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Constanța în anul 2022 (data publicării 10.11.2021)

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, referitoare la participarea la procesul de elaborare a actelor normative,

Având în vedere obligația autorităților locale de a indexa impozitele și taxele locale și limitele amenzilor contravenționale în conformitate cu prevederile art. 491 și ale art. 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și dispozițiile art. 489 al aceluiași act normativ,

Primăria Municipiului Constanţa şi Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local aduc la cunoştinţa cetățenilor publicarea în data de 10.11.2021Proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor la nivelul municipiului Constanța în anul 2022.

Proiectul poate fi consultat:

- pe site-ul Primăriei Municipiului Constanţa www.primaria-constanta.ro la secțiunea „Transparență decizională” şi la sediul acesteia situat pe Bd. Tomis nr. 51;
- pe site-ul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local www.spit-ct.ro la secțiunea „Transparență decizională” sau la sediile acestuia, situate pe Bd. Tomis nr. 112, str. Sulmona nr. 22, str. Nicolae Grindeanu nr. 66,  str. Badea Cârţan nr. 3 și Bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 116C.

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003, până la data de 22.11.2021 inclusiv se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, la Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa prin următoarele modalități: prin e-mail la adresa sj@spit-ct.ro, prin poştă la adresa din Constanța, Bd. Tomis nr. 112, prin fax la numărul 0241/488559.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon 0241/488561, persoane de contact Cair Seila şi Stan Roxana - Gabriela.