De interes public

Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2021

10. Anunț publicitate privind achiziția serviciului de elaborare documentație tehnico-economică pentru Reabilitare și modernizare ”Bază de supraveghere a animalelor fără stăpân ”(studii de teren - studiu topografic, studiu geotehnic, SF de obiectiv mixt, PAC, PT, DDE, CS, documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor)”
data
publicării
03.03.2021
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare certificat de urbanism
click pentru descărcare extras de carte funciară
click pentru anexă factori
   
denumirea
achiziției

Serviciul de elaborare documentație tehnico-economică pentru Reabilitare și modernizare ”Bază de supraveghere a animalelor fără stăpân” ( studii de teren - studiu topografic, studiu geotehnic,  SF de obiectiv mixt, PAC, PT, DDE, CS, documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor)”.       

Coduri  CPV:
- 71000000-8 - servicii de proiectare arhitecturală, de construcții de inginerie și de inspecție
- 71241000 -9 – studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize
- 71351810 – 4 – servicii de topografie

   
valoare
estimată
127.150 Lei fără TVA
   
descriere achiziție

Obiectul serviciului îl constituie achiziționarea de către Primăria municipiului Constanța a serviciului de elaborare documentație tehnico-economică pentru Reabilitare și modernizare ”Bază de supraveghere a animalelor fără stăpân” ( studii de teren - studiu topografic, studiu geotehnic,  SF de obiectiv mixt, PAC, PT, DDE, CS, documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor)”.
Serviciul constă în elaborarea documentațiilor în 3 etape:
Etapa 1
- documentații pentru obținere avize solicitate prin certificatul de urbanism,
- Studii topografice,
- Studii geotehnice,
Etapa   2 -   Elaborarea documentației privind studiul de fezabilitate (SF de obiectiv mixt),
Etapa 3 - elaborare PAC, PT, DDE, CS, documentații pentru obținerea    avizelor/acordurilor

condiții contract

Modalitatea de contractare a serviciilor se va realiza pe bază de contract, conform caiet de sarcini anexat.
Durata contractului va fi de maximum 90 de zile calendaristice. Prestarea serviciului va avea următoarea structură:

Etapa 1 – 20 zile la data emiterii primului ordin de începere

- documentații pentru obținerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism,
Studii topografice,
Studii geotehnice,

Etapa   215 zile de la data emiterii ordinului de începere pentru această etapă -  Elaborarea documentației privind studiul de fezabilitate (SF de obiectiv mixt)

Etapa 315 zile de la data emiterii ordinului de începere pentru această etapă - elaborare PAC, PT, DDE, CS, documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor.

condiții participare 

- cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 32109/18.02.2021;
- prezentarea certificatului constatator eliberat de O.N.R.C. care să probeze existența unei legături între obiectul achiziției și obiectul de activitate al operatorului economic.
Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele caietului de sarcini atașat, astfel încât specificațiile tehnice din oferta depusă să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu toate cerințele și specificațiile din caietul de sarcini atașat.
Oferta va fi prezentată conform structurii din Cap. 6 Modul de întocmire și prezentare a ofertei din Caietul de sarcini nr. 32109/18.02.2021.

criterii de atribuire

Cel mai bun raport calitate – preț, conform documentului atașat prezentului anunț “Anexa factori”

   
termen limită primire oferte 15.03.2021
   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț și a caietului de sarcini anexat pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.roOfertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul.

   
 
9. Anunț publicitate privind achiziția directa având ca obiect ,,SERVICII CADASTRALE necesare înscrierii în inventarul digital în format INIS precum şi înscrierii  în evidenţele de carte funciară a imobilelor ce aparţin domeniului public şi privat al Municipiului Constanţa sau aflate în administrarea Consiliului Local Constanţa”
data
publicării
25.02.2021
documente click pentru descărcare răspuns clarificări
click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

SERVICII CADASTRALE necesare înscrierii în inventarul digital în format INIS precum şi înscrierii  în evidenţele de carte funciară a imobilelor ce aparţin domeniului public şi privat al Municipiului Constanţa sau aflate în administrarea Consiliului Local Constanţa
Cod CPV - 71354300-7-Servicii de cadastru

   
valoare
estimată
133.000,00 lei fără TVA
   
descriere achiziție

Se vor achiziționa servicii cadastrale necesare înscrierii în inventarul digital în format INIS precum şi înscrierii  în evidenţele de carte funciară a imobilelor ce aparţin domeniului public şi privat al Municipiului Constanţa sau aflate în administrarea Consiliului Local Constanţa. 

condiții contract

- 1(un) an de la data semnării și înregistrării contractului de prestări servicii de către ambele părți. 
- cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 26665/10.02.2021.
Valabilitate ofertă: 60 de zile.

condiții participare  Cu respectarea prezentului anunț și a  caietului de sarcini nr. 26665/10.02.2021. Prestatorul  va trebui să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul prezentei achizitii, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul). Informațiile din oferta tehnica depusa  trebuie să permită identificarea cu uşurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse.
criterii de atribuire

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului  - pretul cel mai scăzut.

   
termen limită primire oferte 04.03.2021 ora: 23:59
   
informații suplimentare Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Ofertele vor fi transmise pe adresa de e-mail: alina.jercea@primaria-constanta.ro.
   
 
8. Anunț publicitate privind Serviciul de dirigenţie de şantier pentru urmărirea şi verificarea execuţiei lucrărilor aferente obiectivului de investiţii „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.8, Constanța”
data
publicării
25.02.2021
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
PT_Scoala nr.8
răspuns clarificări
   
denumirea
achiziției

Serviciul de dirigenţie de şantier pentru urmărirea şi verificarea execuţiei lucrărilor aferente obiectivului de investiţii „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.8, Constanța”

Cod CPV: 71520000-9 – Servicii de supraveghere a lucrărilor.

   
valoare
estimată
27.000 lei fără TVA
   
descriere achiziție

Serviciul de dirigenție constă în activitatea de dirigenţie de şantier în domeniile autorizate necesare pentru urmărirea și verificarea de specialitate a execuţiei corecte a lucrărilor aferente obiectivului de investiţii „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.8, Constanța”, în conformitate cu proiectului tehnic, detaliile de execuție și caietele de sarcini, cu autorizația de construire, oferta adjudecată, și cu reglementările legale în vigoare.

Durata serviciului :  Durata serviciului este egală cu durata lucrărilor de execuţie, pentru care asigură serviciul de dirigenție, de la data emiterii primului Ordin de începere, pana la încheierea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate, adică 18 luni şi se calculează de la data prevăzută în primul ordin de începere.

Valabilitatea ofertei:  60 de zile (va fi mentionata in oferta ).

condiții contract

Oferta va fi întocmită în conformitate cu toate cerințele caietului de sarcini nr. 28210/12.02.2021, astfel încât informațiile din propunerea tehnică să permită identificarea cu uşurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse în caietul de sarcini și a proiectului tehnic de executie.

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț, a caietului de sarcini nr. 28210/12.02.2021 și a proiectului tehnic de execuție.

Oferta va fi însoțită de Certificat constatator ONRC din care să rezulte obiectul de activitate corespunzător obiectului contractului.

criterii de atribuire

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului  - pretul cel mai scăzut.

   
termen limită primire oferte 04.03.2021
   
informații suplimentare

Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Oferta se va transmite pe adresa de e-mail nicoleta.popa@primaria-constanta.ro.  pana la data de 04.03.2021, ora 23:59.

   
 
7. Achiziţia serviciului de dirigenţie de şantier aferent obiectivului de investiţii: ”Creşterea eficientei energetice a imobilului Şcoala Gimnazială nr. 38, Dimitrie Cantemir, Constanta” cod SMIS 124053
data
publicării
24.02.2021
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
PT_Scoala nr.38
răspuns clarificări
   
denumirea
achiziției

Serviciul de dirigenţie de şantier aferent obiectivului de investiţii: ”Creşterea eficientei energetice a imobilului Şcoala Gimnazială nr.38, Dimitrie Cantemir, Constanta” - cod SMIS 124053
Cod CPV: - 71520000-9 – servicii de supraveghere a lucrărilor

   
valoare
estimată
28.000,00  lei fără TVA
   
descriere achiziție

Durata serviciului este egală cu durata lucrărilor de execuţie, pentru care asigură serviciul de dirigenție, de la data emiterii primului Ordin de începere, până la încheierea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate, adică 18 luni şi se calculează de la data prevăzută în primul ordin de începere.

condiții contract

Condiții achiziție: Oferta va fi întocmită în conformitate cu toate cerințele caietului de sarcini nr. 28236/12.02.2021, astfel încât informațiile din propunerea tehnică să permită identificarea cu uşurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse în caietul de sarcini și a proiectului tehnic de executie.

Oferta va fi însoțită de Certificat constatator ONRC din care să rezulte obiectul de activitate corespunzător obiectului contractului.

Termenul minim de valabilitate al ofertei este de 90 zile.

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț, a caietului de sarcini nr. 28236/12.02.2021 și a proiectului tehnic de executie.

criterii de atribuire

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului  - pretul cel mai scazut.

   
termen limită primire oferte 03.03.2021, ora 23:59
   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: nilghiun.manea@primaria-constanta.roOfertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail nilghiun.manea@primaria-constanta.ro . 

   
 
7. Achiziţia serviciului de dirigenţie de şantier aferent obiectivului de investiţii: ”Creşterea eficientei energetice a imobilului Şcoala Gimnazială nr. 38, Dimitrie Cantemir, Constanta” cod SMIS 124053
data
publicării
24.02.2021
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
PT_Scoala nr.38
   
denumirea
achiziției

Serviciul de dirigenţie de şantier aferent obiectivului de investiţii: ”Creşterea eficientei energetice a imobilului Şcoala Gimnazială nr.38, Dimitrie Cantemir, Constanta” - cod SMIS 124053
Cod CPV: - 71520000-9 – servicii de supraveghere a lucrărilor

   
valoare
estimată
28.000,00  lei fără TVA
   
descriere achiziție

Durata serviciului este egală cu durata lucrărilor de execuţie, pentru care asigură serviciul de dirigenție, de la data emiterii primului Ordin de începere, până la încheierea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate, adică 18 luni şi se calculează de la data prevăzută în primul ordin de începere.

condiții contract

Condiții achiziție: Oferta va fi întocmită în conformitate cu toate cerințele caietului de sarcini nr. 28236/12.02.2021, astfel încât informațiile din propunerea tehnică să permită identificarea cu uşurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse în caietul de sarcini și a proiectului tehnic de executie.

Oferta va fi însoțită de Certificat constatator ONRC din care să rezulte obiectul de activitate corespunzător obiectului contractului.

Termenul minim de valabilitate al ofertei este de 90 zile.

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț, a caietului de sarcini nr. 28236/12.02.2021 și a proiectului tehnic de executie.

criterii de atribuire

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului  - pretul cel mai scazut.

   
termen limită primire oferte 03.03.2021, ora 23:59
   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: nilghiun.manea@primaria-constanta.roOfertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail nilghiun.manea@primaria-constanta.ro . 

   
 
6. Anunț publicitate privind achiziția directa având ca obiect ,,Dronă profesională cu decolare și aterizare verticală pentru lucrări fotogrammetrice”
data
publicării
15.02.2021
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Dronă profesională cu decolare și aterizare verticală pentru lucrări fotogrammetrice.
Cod CPV - 34711200-6  - aeronave fără pilot

   
valoare
estimată
127.745,00 lei fără TVA
   
descriere achiziție

Se va achiziționa o dronă profesională cu decolare și aterizare verticală pentru lucrări fotogrammetrice, cu software planificare și procesare inclus.

condiții contract

Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 16591/27.01.2021.
Durata contractului: 1 (o) lună de zile de la data semnării și înregistrării contractului de prestări servicii de către ambele părți.
Valabilitate ofertă: 30 de zile

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț și a  caietului de sarcini nr. 16591/27.01.2021. Prestatorul  va trebui să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul prezentei achizitii, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul). Informațiile din oferta tehnica depusa  trebuie să permită identificarea cu uşurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse. 

criterii de atribuire

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului  - pretul cel mai scazut.

   
termen limită primire oferte 22.02.2021 ora: 23:59
   
informații suplimentare Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Ofertele vor fi transmise pe adresa de e-mail: mircea.ciocanel@primaria-constanta.ro.
   
 
5. Anunț publicitate privind achiziția directa având ca obiect întocmirea studiului de fezabilitate "Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța - Etapa III"
data
publicării
28.01.2021
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Intocmirea studiului de fezabilitate "Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța - Etapa III"
Cod CPV- 79314000-8- Studiu de fezabilitate

   
valoare
estimată
133.500 lei fără TVA
   
descriere achiziție

Se va achizitiona serviciul de întocmire a studiului de fezabilitate pentru "Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța - Etapa III"

condiții contract

Durata contractului: 60 de zile lucrătoare.
Termenul de prestare al serviciului este de max. 30 zile lucrătoare de la data emiterii ordinului de începere, pentru “Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța– Etapa III” (SF și ACB). 
Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 14436/25.01.2021.

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț și a  caietului de sarcini nr. 14436/25.01.2021. Prestatorul  va trebui să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul prezentei achizitii, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul).     

criterii de atribuire

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului  - pretul cel mai scazut.

   
termen limită primire oferte 04.02.2021 ora: 23:59
   
informații suplimentare

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Ofertele vor fi transmise pe adresa de e-mail: mircea.ciocanel@primaria-constanta.ro.

   
 
4. Anunț publicitate privind Serviciul de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Realizare lucrări, modernizare și dotare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru Colegiul Comercial Carol I, Str. Decebal  nr. 15, Municipiul Constanța” (PAC, POE, PT+CS+DDE, verificarea proiectelor, documentaţii pentru obţinerea avizelor,  documentaţie tehnică pentru obţinerea autorizaţiei ISU, precum şi asistenţa tehnică)
data
publicării
25.01.2021
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare DALI
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Serviciul de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Realizare lucrări, modernizare și dotare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru Colegiul Comercial Carol I, Str. Decebal  nr. 15, Municipiul Constanța” (PAC, POE, PT+CS+DDE, verificarea proiectelor, documentaţii pentru obţinerea avizelor,  documentaţie tehnică pentru obţinerea autorizaţiei ISU, precum şi asistenţa tehnică)
Coduri CPV :  71322000-1– Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice;  71356200-0 – Servicii de asistenţă tehnică

   
valoare
estimată
66.000  lei fără TVA
   
descriere achiziție

Se va achizitiona serviciul de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Realizare lucrări, modernizare și dotare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru Colegiul Comercial Carol I, Str. Decebal  nr. 15, Municipiul Constanța” (PAC, POE, PT+CS+DDE, verificarea proiectelor, documentaţii pentru obţinerea avizelor,  documentaţie tehnică pentru obţinerea autorizaţiei ISU, precum şi asistenţa tehnică).

condiții contract

Cu respectarea prezentului anunt, a caietului de sarcini si documentelor  atasate.

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunt, a caietului de sarcini si documentelor atasate.
Prestatorul va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridica.
Valabilitatea  ofertei: 60 de zile ( care va fi menționată  în ofertă).     

criterii de atribuire

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului  - pretul cel mai scazut.

   
termen limită primire oferte 01.02.2021
   
informații suplimentare

Ofertantii pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor pe adresa de e-mail nicoleta.popa@primaria-constanta.ro. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul.

   
 
3. Anunț publicitate privind Achiziția directă având ca obiect ”Serviciul de capturare, transport și predare a câinilor fără stăpân de pe raza Municipiului Constanța, pentru situații de urgență”
data
publicării
25.01.2021
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Obiectul achizitiei il reprezinta serviciul de capturare, transport și predare a câinilor fără stăpân de pe raza Municipiului Constanța, pentru situații de urgență
Cod CPV-  85200000 - 1 – Servicii veterinare

   
valoare
estimată
134.243,40 lei fără TVA
   
descriere achiziție

Se va achizitiona serviciul de capturare, transport și predare a câinilor fără stăpân de pe raza Municipiului Constanța, pentru situații de urgență
Durata contractului : 3 luni de la emiterea primului ordin de lucru 

condiții contract

Cu respectarea prezentului anunt si a caietului de sarcini nr. 195880/21.12.2020

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunt si a  caietului de sarcini nr. 195880/21.12.2020. Prestatorul  va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul prezentei achizitii, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul).
Valabitate ofertă: 90 de zile

criterii de atribuire
„prețul cel mai scăzut”
   
termen limită primire oferte 03.02.2021
   
informații suplimentare

Ofertantii pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor pe adresa de e-mail figan.mihai@primaria-constanta.ro. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul.

Transmiterea ofertelor: Ofertele vor fi transmise prin prin e-mail pe adresa figan.mihai@primaria-constanta.ro.

   
 
2. Anunț publicitate privind Achiziția serviciului de elaborare documentație tehnico - economică aferentă obiectivului de investiții „Reamenajarea adăpostului pentru câini fără stăpân” ( studii de teren - studiu topografic, studiu geotehnic,  DALI, deviz estimativ, PAC, PT, DDE, CS, documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor)
data
publicării
22.01.2021
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare răspuns clarificări nr.1
click pentru descărcare răspuns clarificări nr.2
PLAN CADASTRAL-1
PLAN DE AMPLASAMENT
   
denumirea
achiziției

Serviciul de elaborare documentație tehnico - economică aferentă obiectivului de investiții „Reamenajarea adăpostului pentru câini fără stăpân” ( studii de teren - studiu topografic, studiu geotehnic,  DALI, deviz estimativ, PAC, PT, DDE, CS, documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor)”.
Coduri  CPV:
- 71000000-8 - servicii de proiectare arhitecturală, de construcții de inginerie și de inspecție
- 71241000 -9 – studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize
- 71351810 – 4 – servicii de topografie

   
valoare
estimată
130.000,00 Lei fără TVA
   
descriere achiziție

Obiectul serviciului îl constituie achiziționarea de către Primăria municipiului Constanța a Serviciului de elaborare documentație tehnico - economică aferentă obiectivului de investiții „Reamenajarea adăpostului pentru câini fără stăpân” ( studii de teren - studiu topografic, studiu geotehnic,  DALI, deviz estimativ, PAC, PT, DDE, CS, documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor)”.

Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele caietului de sarcini atașat, astfel încât specificațiile tehnice din oferta depusă să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu toate cerințele și specificațiile din caietul de sarcini atașat.

Oferta va fi prezentată conform structurii din Cap. 6 Modul de întocmire și prezentare a ofertei din Caietul de sarcini nr. 11718/20.01.2021

Durata totală de prestare a serviciului finalizat cu proces verbal de recepţie este de maxim 60 de zile calendaristice cu următoarea structură.

ETAPA 1 -  elaborare  DALI, deviz estimativ – 15 zile

  • studiile de teren – 30 zile de la emiterea ordinului de începere I.

ETAPA II – elaborare PAC, PT, DDE, CS, documentaţii pentru obţinerea avizelor/acordurilor – 15 zile de la emiterea ordinului de începere II.

condiții
achiziție

Modalitatea de contractare a serviciilor se va realiza pe bază de contract, conform caiet de sarcini anexat

condiții participare 

- cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 11718/20.01.2021;
- prezentarea certificatului constatator eliberat de O.N.R.C. care să probeze existența unei legături între obiectul achiziției și obiectul de activitate al operatorului economic.

criterii de
adjudecare 
Cel mai bun raport calitate – preț, conform documentului atasat perezentului anunț “Anexa factori”
   
termen limită primire oferte

28.01.2021

   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț și a caietului de sarcini anexat pe adresa de e-mail: ozlem.omer@primaria-constanta.roOfertantii pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail ozlem.omer@primaria-constanta.ro Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul.

   
 
1. Anunț publicitate Achiziția având ca obiect "Serviciul de dirigenţie de şantier aferent obiectivului de investiţii  „Cresterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.17, Ion Minulescu, Constanța”, Cod SMIS 124054"
data
publicării
18.01.2021
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare arhitectură
click pentru descărcare devize
click pentru descărcare instalații electrice
click pentru descărcare instalații sanitare
click pentru descărcare instalații termice
click pentru descărcare rezistență
click pentru descărcare grafic de execuție
   
denumirea
achiziției

"Serviciul de dirigenţie de şantier aferent obiectivului de investiţii  „Cresterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.17, Ion Minulescu, Constanța”, Cod SMIS 124054".
Cod CPV: 71520000-9 – Servicii de supraveghere a lucrărilor

   
valoare
estimată
24.000 lei fără T.V.A. 
   
descriere achiziție

Obiectul serviciului îl constituie achiziţionarea de către Municipiul Constanţa a Serviciului de dirigenţie de şantier pentru urmărirea şi verificarea cantitativă şi calitativă a execuţiei lucrărilor aferente obiectivului de investiţii  finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din resurse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B- Clădiri publice.

condiții
achiziție

Modalitatea de contractare a serviciilor se va realiza pe bază de contract, conform caiet de sarcini anexat.

condiții participare 

- cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 4345/11.01.2021;
- prezentarea certificatului constatator eliberat de O.N.R.C. care să probeze existența unei legături între obiectul achiziției și obiectul de activitate al operatorului economic.

Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele caietului de sarcini atașat, astfel încât specificațiile tehnice din oferta depusă să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu toate cerințele și specificațiile din caietul de sarcini atașat.

Oferta va fi prezentată conform structurii din Cap. 9 Modul de prezentare a ofertelor din Caietul de sarcini nr. 4345/11.01.2021.

criterii de
adjudecare

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”. 

   
termen limită primire oferte
25.01.2021, ora 23:59
   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț și a caietului de sarcini anexat pe adresa de e-mail: ionela.popa@primaria-constanta.ro.

Ofertantii pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail ionela.popa@primaria-constanta.ro

Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul.