Informare şi consultare publică

32. Anunţ selecţie parteneri în cadrul Axei prioritare 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (romă și non-romă) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC  (data publicării 13.04.2017)

31. Proiectul bugetului local pe anul 2017 (data publicării 09.03.2017)

30. Plan de selectie - Componenta inițială pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Confort Urban S.R.L. (data publicării 21.02.2017)

29. Regulamentul privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare (în afara domeniului public) pentru investițiile noi de pe raza municipiului Constanța ( data publicării 16.02.2017)

Primăria Municipiului Constanța anunță persoanele care doresc să consulte forma finală a Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare (în afara domeniului public) pentru investițiile noi de pe raza municipiului Constanța că o pot face accesând regulamentul de mai sus.

Votul se poate exprima, prin accesarea link-ului de pe prima pagină a regulamentului.
Menționăm că Regulamentul a fost supus de două ori procedurii de informare și consultare a publicului. 

28. Proiectul bugetului local pe anul 2017 (data publicării: 20.01.2017)

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de vânzare  (data publicării: 17.01.2017)

În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţa publică:
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de vânzare a bunurilor imobile (terenuri și/sau clădiri) aflate în domeniul privat al municipiului Constanța.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat, începând cu data de 17.01.2017, pentru o perioadă de 30 de zile:
-  la sediul Primăriei municipiului Constanţa situat pe Bd. Tomis nr. 51;
- pe site-ul instituţiei www.primaria-constanta.ro, la secțiunea ,,De interes public - Transparenţă Decizională pe Legea 52/2003 – Informare și consultare publică”;
- pe pagina de facebook www.facebook.com/PrimariaConstanta.

În temeiul prevederilor art.7, alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, până la data 31.01.2017 se pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile se vor transmite în scris:
- prin poştă la sediul Primăriei Municipiului Constanţa din Bd. Tomis nr. 51, cam. 204;
- sau prin e-mail la adresa gina.buttuceanu@primaria-constanta.ro.
Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488151, persoană de contact Eugenia Buttuceanu.

Materialele transmise vor purta menţiunea Recomandare la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de vânzare a bunurilor imobile (terenuri și/sau clădiri) aflate în domeniul privat al municipiului Constanța.

26. Regulamentul privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța (data publicării: 12.01.2017)


În urma organizării, în data de 07.12.2016, a dezbaterii publice cu tema Regulament privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța, facem public Raportul consultării publice realizate în perioada 01.11.2016 - 31.12.2016, precum și Regulamentul aflat în dezbatere cu modificările efectuate în urma colectării observațiilor și propunerilor din partea participanților.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise în scris, până la data de 31.01.2017:
- prin poștă, la sediul din bd. Tomis nr. 51;
- prin fax, la nr. 0241/488189, 0241/488195;
- prin email, la adresa primarie@primaria-constanta.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare la proiectul pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța.

25. Anunț dezbatere publică cu tema Regulament privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța (data publicării: 29.11.2016).

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (9) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, precum și în baza adresei nr. 151833/01.11.2016 din partea Organizației pentru promovarea transportului alternativ în România - OPTAR, în data de 07.12.2016, în intervalul orar 11:00 - 12:00, în sala de ședințe "Remus Opreanu" din bd. Tomis nr. 51, se organizează dezbaterea publică cu tema Regulament privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța.

Regulamentul aflat în dezbatere se poate consulta pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, la secțiunea "De interes public - Transparență decizională pe Legea 52/2003", punctul 20, încă din data de 01.11.2016.

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488194, persoane de contact: Gemănaru Ancuța și Stamat Cristina.

24. Anunț intenție actualizare Plan urbanistic general al municipiului Constanța (data publicării: 15.11.2016)

În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, precum și ale Ordinului MDRT nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism se aduce la cunoștința publică intenția de actualizare a Planului urbanistic general al municipiului Constanța, în temeiul HCL nr. 323/31.10.2016 privind aprobarea inițieri demersurilor de actualizare a PUG Constanța.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4), al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 30.11.2016, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind intenția de actualizare a PUG Constanța.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul din bd. Tomis nr. 51;
- prin fax, la nr. 0241/488189, 0241/488195;
- prin email, la adresa primarie@primaria-constanta.ro.

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488194, persoane de contact: Gemănaru Ancuța și Stamat Cristina.
Materialele transmise vor purta mențiunea: Recomandare la intenția de actualizare a Planului urbanistic general al municipiului Constanța.

Documentele anexate anunțului și care vor putea fi consultate sunt următoarele:
- Tema de proiectare pentru actualizarea PUG Constanța;
- Planul de mobilitate urbană durabilă - versiunea a doua.


23. Regulamentul privind organizarea şi desfășurarea activităților comerciale și serviciilor de piață în municipiul Constanţa (data publicării: 09.11.2016)

În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţa publică:

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfășurarea activităților comerciale și serviciilor de piață în municipiul Constanţa.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat, începând cu data de 09.11.2016, pentru o perioadă de 30 de zile:
- la sediul Primăriei municipiului Constanţa situat pe Bd. Tomis nr. 51;
- pe site-ul instituţiei www.primaria-constanta.ro, la secțiunea ,,De interes public - Transparenţă Decizională pe Legea 52/2003 - Informare și consultare publică”;
- pe pagina de facebook www.facebook.com/PrimariaConstanta.

În temeiul prevederilor art.7, alin.(4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, până la data 25.11.2016 se pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile sugestiile sau opiniile se vor transmite în scris:
- prin poştă la sediul Primăriei Municipiului Constanţa din Bd. Tomis nr. 51, cam. 129;
- sau prin e-mail la adresa agenti.economici@primaria-constanta.ro.  

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488192, persoană de contact Carmen Popa.

Materialele transmise vor purta menţiunea Recomandare la Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfășurarea activităților comerciale și serviciilor de piață în municipiul Constanţa.

22. Regulamentul privind normele pentru lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța și utilizarea tramei stradale în zona pietonală a autovehiculelor care transportă materiale de construcții (data publicării: 09.11.2016)

În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind normele pentru lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța și utilizarea tramei stradale în zona pietonală a autovehiculelor care transportă materiale de construcții
.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- la sediul primăriei municipiului Constanța din strada Mihail Kogălniceanu nr. 28 – serviciul Drumuri și Iluminat Public
- pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, la secțiunea "De interes public - Transparență decizională pe Legea 52/2003", începând cu data de 09.11.2016

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 28.11.2016, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul din Mihail Kogălniceanu nr. 28 - Serviciul Drumuri și Iluminat Public;
- prin fax, la nr. 0241/488168;
- prin email, la adresa alexandru.bica@primaria-constanta.ro

Informatii suplimentare pot fi obtinute la numarul de telefon 0241/488177, persoana de contact: Alexandru Bică. 

Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare la proiectul pentru aprobarea Regulamentului privind normele pentru lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța și utilizarea tramei stradale în zona pietonală a autovehiculelor care transportă materiale de construcții."

21.Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017 (data publicării: 02.11.2016)

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Constanţa şi Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local aduc la cunoştinţa publică:

Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- la sediul Primăriei Municipiului Constanţa, situat pe bd. Tomis nr. 51 şi pe site-ul acesteia www.primaria-constanta.ro;
- la sediile Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local, situate pe str. Sulmona nr. 22, str. Atelierelor nr. 6, str. Nicolae Grindeanu nr. 66, str. Badea Cârţan, nr. 3, Bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 116C şi str. Dumbrăveni nr. 1, precum şi pe site-ul acestuia www.spit-ct.ro;
Proiectul de hotărâre se poate obţine în format electronic, pe bază de cerere depusă la sediul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local, situat în Constanţa, str. Sulmona nr. 22.

În temeiul prevederile art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 până la data de 14.11.2016 se pot trimite în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi transmise în scris, prin poştă, la sediul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa, prin fax la numărul 0241/488571, sau prin e-mail la adresa sj@spit-ct.ro

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon 0241/488561, persoane de contact Tiţa Roberta Alexandra şi Stan Roxana.
Materialele transmise vor purta menţiunea: „Recomandare la proiectul privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017”. Data publicării 01.11.2016.

20. Regulamentul privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța (data publicării: 01.11.2016)

În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- la sediul primăriei municipiului Constanța din bd. Tomis nr. 51
- pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, la secțiunea "De interes public - Transparență decizională pe Legea 52/2003", începând cu data de 01.11.2016

Proiectul de hotărâre se poate obține pe bază de cerere depusă la sediul Primăriei municipiului Constanța din bd. Tomis nr. 51.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 15.11.2016, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul din bd. Tomis nr. 51;
- prin fax, la nr. 0241/488189, 0241/488195;
- prin email, la adresa primarie@primaria-constanta.ro .

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488194, persoane de contact: Gemănaru Ancuța și Stamat Cristina.

Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare la proiectul pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța."


19. Parteneriat POCU în cadrul POCU Axa 5.1 (data publicării: 27.10.2016)

În urma studierii dosarelor depuse în vederea selecţei de parteneri în cadrul POCU Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (romă și non-romă) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității romă, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC, au fost selectate următoarele entităţi: 
1.S.C. Gea Strategy & Consulting S.A.; 
2.Asociația de Dezvoltare Intercomunitară - Zona Metropolitană Constanța. 

Partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct la datele de contact furnizate în Fișa partenerului. 


18. Anunț intenție reabilitare Parc Teatru Național de Operă și Balet „Oleg Danovski" (data publicării: 09.09.2016)

Potrivit prevederilor art. 2 lit. a) și c) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică se aduce la cunștință publică intenția de reabilitare a Parcului din fața Teatrului Național de Operă și Balet "Oleg Danovski", pentru care se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare până la data de 23.09.2016. 

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise în scris: 
- prin poștă, la sediul Primăriei Municipiului Constanța din str. Mihail Kogalniceanu nr. 28; 
- prin fax, la nr. 0241/488168; 
- prin email, la adresa gheorghe.coman@primaria-constanta.ro 

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488168, persoane de contact: Gheorghe Coman, Șef Serviciu Administrare Spații Verzi.

17. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii art. 2 din HCL nr. 119/2014 in sensul actualizarii si revizuirii regulamentului serviciului delegat de iluminat public din municipiul Constanta (data publicării: 01.04.2016)

Potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, pana la data de 14.04.2016, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotarare supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise in scris:
- prin posta, la sediul Primariei Municipiului Constanta din str. Mihail Kogalniceanu nr. 28;
- prin fax, la nr. 0241/488168;
- prin email, la adresa maria.patrutoiu@primaria-constanta.ro

Informatii suplimentare pot fi obtinute la numarul de telefon 0241/488169, persoane de contact: Mihaela Patrutoiu.


16. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii art. 1 din HCL nr. 119/2014 in sensul actualizarii si revizuirii studiului de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Constanta si denumit Studiu de fundamentare a deciziei de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Constanta (data publicarii: 14.03.2016)

Potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, pana la data de 23.03.2016, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotarare supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise in scris:
- prin posta, la sediul Primariei Municipiului Constanta din str. Mihail Kogalniceanu nr. 28;
- prin fax, la nr. 0241/488168;
- prin email, la adresa maria.patrutoiu@primaria-constanta.ro

Informatii suplimentare pot fi obtinute la numarul de telefon 0241/488169, persoane de contact: Mihaela Patrutoiu.15. Proiect de hotarare pentru aprobarea regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor de plata in statiunea Mamaia si Sat Vacanta (data publicarii: 02.03.2016)

In temeiul prevederilor art 7 alin (4) in Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, pana la data de 12.03.2016 se pot trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotarare supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile se vor transmite in scris, prin posta la sediul Primariei Municipiului Constanta din Bulevardul Tomis nr. 51, cam. 129 sau prin e-mail la adresa agenti.economici@primaria-constanta.ro.

Informații suplimentare pot fi obținute la telefon. 0241.488192
Persoana de contact : d-na Carmen Popa14. Proiect de hotarare pentru aprobarea regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor de plata in municipiul Constanta (data publicarii: 02.03.2016)

In temeiul prevederilor art 7 alin (4) in Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, pana la data de 12.03.2016 se pot trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotarare supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile se vor transmite in scris, prin posta la sediul Primariei Municipiului Constanta din Bulevardul Tomis nr. 51, cam. 129 sau prin e-mail la adresa agenti.economici@primaria-constanta.ro.

Informații suplimentare pot fi obținute la telefon. 0241.488192
Persoana de contact : d-na Carmen Popa


13. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii si functionarii serviciului de gestionare a cainilor fara stapan din municipiul Constanta, prin gestiune directa (data publicarii: 29.01.2016)

Potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotarare supus dezbaterii publice până la data de 19.02.2016.

Proiectul de hotarare se poate obtine în format electronic, pe baza de cerere depusa la sediul primariei din str. Mihail Kogalniceanu nr. 28.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise în scris:
- prin posta, la sediul Primariei municipiului Constanta din str. Mihail Kogalniceanu nr. 28;
- prin fax, la nr. 0241/488176;
- prin e-mail, la adresa cristina.itoafa@primaria-constanta.ro.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la tel. 0241/488175, persoana de contact: Cristina Itoafa.


13.1. Minuta dezbaterii publice avand ca tema proiectul de hotarare privind aprobarea, organizarea si functionarea serviciului de gestionare a cainilor fara stapan din municipiul Constanta, prin gestiune directa (data publicarii 12.02.2016)

13.2. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii si functionarii serviciului de gestionare a cainilor fara stapan din municipiul Constanta, prin gestiune directa - forma consolidata (data publicarii: 23.02.2016)


12. Proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului de acordare a Finantarii Nerambursabile pentru proiecte, programe si actiuni de interes general, din domenii culturale, sportive (data publicarii: 14.01.2016)

Potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotarare supus dezbaterii publice pana la data de 12.02.2016.

Proiectul de hotarare se poate obtine in format electronic, pe baza de cerere depusa la sediul Primariei municipiului Constanta, din Piata Ovidiu nr.9.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise in scris:
- prin posta, la sediul Primariei municipiului Constanta din Piata Ovidiu nr.9;
- prin fax, la nr. 0241/485891;
- prin email, la adresa transport.local@primaria-constanta.ro

Informatii suplimentare pot fi obtinute la tel. 0241/485893, persoane de contact: Georgeana Preoteasa sau Laura Baltag.

12.1. Dezbatere publica cu privire la proiectul de hotarare privind aprobarea regulamentului de acordare a finantarii nerambursabile pentru proiecte, programe si actiuni de interes general, din domenii culturale, sportive sau pentru alte categorii, finantate din bugetul municipiului Constanta. (data publicarii: 19.02.2016)

12.2. Minuta dezbaterii publice cu privire la proiectul de hotarare pentru aprobarea Regulamentului de acordare a finantarii nerambursabile pentru proiecte, programe si actiuni de interes general, din domenii culturale, sportive sau pentru alte categorii, finantate din bugetul municipiului Constanta. (data publicarii: 02.03.2016)

12.3. Proiect Consolidat - Regulament Finantare Nerambrusabila. (data publicarii: 07.03.2016)11. Proiectul de hotarare privind comunicarea lucrarilor de interventii in regim de urgenta pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța (data publicarii: 28.12.2015)

Potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotarare supus dezbaterii publice pana la data de 15.01.2016.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise in scris:
- prin posta, la sediul Primariei municipiului Constanta din Bulevardul Tomis nr. 51;
- prin fax, la nr. 0241/488189 sau 0241/488.195;
- prin email, la adresa primarie@primaria-constanta.ro

Informatii suplimentare pot fi obtinute la tel. 0241/488.121, persoane de contact: Viorica Curut sau Daniela Ionescu.


10. Proiectul de hotarare pentru aprobarea regulamentului privind organizarea si functionarea teraselor sezoniere in municipiul Constanta (data publicarii: 24.12.2015)

In temeiul prevederilor art 7 alin (4) in Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, pana la data de 10.01.2016 se pot trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotarare supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile se vor transmite in scris, prin posta la sediul Primariei Municipiului Constanta din Bulevardul Tomis nr. 51, cam. 129 sau prin e-mail la adresa agenti.economici@primaria-constanta.ro.

10.1. Regulament privind organizare si functionarea teraselor de alimentatie publica (data publicarii: 02.03.2016)

10.1.1. Amendamente (data publicarii: 02.03.2016)9. Proiect de hotarare privind stabilirea conditiilor de asigurare a locurilor de parcare in vederea autorizarii pe raza municipiului Constanta (data publicarii: 24.12.2015)

In temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, pana la data de 10.01.2016, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotarare supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise in scris:
- prin posta, la sediul din Bulevardul Tomis nr. 51;
- prin fax, la nr. 0241/488189, 0241/488195;
- prin e-mail, la adresa primarie@primaria-constanta.ro

Informatii suplimentare pot fi obtinute la numarul de telefon 0241/488194, persoane de contact: Buculeasa Andreea Eugenia, Stamat Cristina si Martinciuc Madalina. 8. Proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor de incadrare a imobilelor situate in Municipiul Constanta in categoria cladirilor si terenurilor neingrijite (data publicarii: 24.12.2015)

In temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, pana la data de 10.01.2016, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotarare supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise în scris:
- prin posta, la sediul din Bulevardul Tomis nr. 51;
- prin fax, la nr. 0241/488189, 0241/488195;
- prin e-mail, la adresa primarie@primaria-constanta.ro.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la numarul de telefon 0241/488194, persoane de contact: Buculeasa Andreea, Martinciuc Madalina si Stamat Cristina.


7. Proiectul bugetului local pe anul 2016 (data publicarii: 18.11.2015)

7.1. Minuta intalnirii publice organizata in data de 28 ianuarie 2016, ora 10.00, cu ocazia dezbaterii bugetului municipal pe anul 2016 (data publicarii 29.01.2016)


6. Proiect de hotarare privind taxele si impozitele locale pentru anul 2016


5. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea hcl nr. 246/2014 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015


4. Proiect de hotarare regulament privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor de piata in Municipiul Constanta


3. Proiect de hotarare regulament salubrizare


2. Proiect de hotarare privind taxele si impozitele locale pentru anul 2015


1. Proiectul bugetului local pe anul 2015