Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2019

11. achiziția publică a serviciului “Serviciul de ridicare, transport și neutralizare deșeuri de origine animală”

data
publicării
21.02.2019
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

   
denumirea
achiziției

“Serviciul de ridicare, transport și neutralizare deșeuri de origine animală”
Cod CPV:  90524300 – ”Servicii de înlăturare a deșeurilor biologice”
                 
98371120 – ”Servicii de incinerare”

valoare
estimată
121.500 lei fără TVA
descrierea achizitiei  Contractul are ca obiectiv ridicarea, transportul și neutralizarea deșeurilor de origine animală provenite din Adăpostul public pentru câinii fără stăpân situat în incinta Bazei de supraveghere a animalelor fără stăpân de pe domeniul public al Municipiului Constanța. 
   
conditii participare

Conform precizările și solicitările din caietul de sarcini, atașat prezentului anunț. De asemenea, ofertantul trebuie să prezinte autorizări / certificări/ documente echivalente pentru prestarea acestui tip de servicii, conform standardelor legale. Oferta va conține o propunere tehnică care va fi elaborată ținând cont de prevederile Caietului de sarcini și va prezenta modul de îndeplinire a condițiilor și a cerințelor minime prevăzute în Caietul de sarcini. Oferta financiară va fi prezentată în prețuri unitare lei/kg și la valoarea totală (lei fără T.V.A.), conform modelului (tabel) precizat în caietul de sarcini.
Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte cu respectarea cerințelor și condițiilor precizate în caietul de sarcini, pe adresa de e-mail: monica.son@primaria-constanta.ro.

criterii de adjudecare „prețul cel mai scăzut”
termen limită primire oferte 01.03.2019, ora 14:00
informații suplimentare

Se pot solicita la Serviciul Achiziții Publice, tel. 0241.488.157. Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, pe adresa de mail monica.son@primaria-constanta.ro

   

10. Achiziţia Serviciului serviciului de pregătire a unei analize de turism potențial care include evaluarea calității siturilor culturale turistice din  zona eligibilă a țărilor din Bazinul Mării Negre (zona eligibilă a Programului Bazinul Mării Negre 2014-2020 în Romania este NUTS II - Regiunea Sud Est) “Preparation of analysis tourism potential including quality assessment of  existing cultural tourism sites in the eligible area in the BSB countries” aferent proiectului ”Development of Sustainable Cultural Tourism in the Black Sea Basin- CULTOUR-BSB, cu numărul de înregistrare BSB-117”
data
publicării
20.02.2019
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

   
denumirea
achiziției

achiziția directă  a  serviciului de pregătire a unei analize de turism potențial care include evaluarea calității siturilor culturale turistice din  zona eligibilă a țărilor din Bazinul Mării Negre (zona eligibilă a Programului Bazinul Mării Negre 2014-2020 în Romania este NUTS II - Regiunea Sud Est) “Preparation of analysis tourism potential including quality assessment of  existing cultural tourism sites in the eligible area in the BSB countries” aferent proiectului ”Development of Sustainable Cultural Tourism in the Black Sea Basin- CULTOUR-BSB, cu numărul de înregistrare BSB-117”

valoare
estimată

37.815,12 lei fără TVA

descrierea
achiziției

Achiziție directă a serviciului de pregătire a unei analize de turism potențial care include evaluarea calității siturilor culturale turistice din  zona eligibilă a țărilor din Bazinul Mării Negre.

Cod CPV: 79311100-8 Servicii de elaborare studii

   
condiții contract Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini publicat în secțiunea documente.
condiții
participare

Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini publicat în secțiunea documente.

criterii de
adjudecare

atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut” cu respectarea cerințelor prevăzute în caietului de sarcini.

   
termen limită primire oferte 25.02.2019 ora 16:00 
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea tuturor cerințelor din caietul de sarcini publicat în secțiunea documente, pe adresa de e-mail: domnica.bucur@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, B-dul Tomis nr. 51.

Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor la adresa de e-mail domnica.bucur@primaria-constanta.ro, până la data de 22.02.2019, ora 12.00.

   

9. Achiziţia Serviciului de Elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții “Îmbunătățirea mediului urban în zona Km 4 – Faleză Sud” – (SF, avize, altele: studiu topografic, studiu geotehnic, studiu peisagistic, plan de reutilizare)
data
publicării
15.02.2019
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare certificat de urbanism
click pentru descărcare temă de proiectare
click pentru descărcare formular propunere tehnică
   
denumirea
achiziției

Serviciului de Elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții “Îmbunătățirea mediului urban în zona Km 4 – Faleză Sud” – (SF, avize, altele: studiu topografic, studiu geotehnic, studiu peisagistic, plan de reutilizare)

Cod CPV- 71332000-4 Servicii de inginerie geotehnică;
               - 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize
(Rev.2);
           
               - 71351810-4 Servicii de topografie (Rev.2).

valoare
estimată

118.000,00 lei fără TVA

descrierea
achiziției

Serviciul solicitat constă în elaborarea documentației tehnico-economice (SF, avize, altele: studiu topografic, studiu geotehnic, studiu peisagistic, plan de reutilizare) pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea mediului urban în zona Km 4 – Faleză Sud", în vederea depunerii spre finanțare prin intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile, Prioritatea de investiții 4.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului).

   
condiții contract cu respectarea prezentului anunț si a Caietului de sarcini nr. 26112/08.02.2019, Temă de proiectare nr. 9878/16.01.2019, Certificat de urbanism nr. 431/05.02.2019, publicate la secțiunea documente.
condiții
participare

cu respectarea prezentului anunț si a Caietului de sarcini nr. 26112/08.02.2019, Temă de proiectare nr. 9878/16.01.2019, Certificat de urbanism nr. 431/05.02.2019, publicate la secțiunea documente.

criterii de
adjudecare

atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”. 

   
termen limită primire oferte 21.02.2019 ora 16:00 
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: nilghiun.manea@primaria-constanta.ro, Număr telefon contact: 0241.488.157.

   

8. Achiziţia serviciului de elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții “Îmbunătățirea mediului urban în zona Tomis Nord – Henri Coandă " – Elaborare expertiză tehnică
data
publicării
12.02.2019
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției
Achiziţia serviciului de elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții “îmbunătățirea mediului urban în zona Tomis Nord – Henri Coandă " – elaborare expertiză tehnică

Cod CPV: 71319000-7 – Servicii de expertiză

valoare
estimată

23.800 Lei fără TVA 

descrierea
achiziției
Achiziția serviciului de tipografiere necesar Primăriei municipiului Constanța, conform caietului de sarcini publicat în secțiunea documente.
   
condiții contract Cu respectarea prezentului anunț  si al caietului de sarcini atașat.
condiții
participare

Cu respectarea prezentului anunț  si al caietului de sarcini atașat.

criterii de
adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului - prețul cel mai scăzut.

   
termen limită primire oferte 15.02.2019 ora 12:00 
informații suplimentare

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail sofian.kiru@primaria-constanta.ro. Oferta se va depune/transmite în original la adresa Primăriei Municipiului Constanța ,Bd-ul Tomis, Nr. 51 sau pe adresa de e-mail sofian.kiru@primaria-constanta.ro.

   

7. Achiziția Serviciului de tipografiere necesar Primăriei municipiului Constanța

data
publicării
31.01.2019
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare răspuns solicitare clarificări
   
denumirea
achiziției

Serviciul de tipografiere necesar Primăriei municipiului Constanța.
Cod CPV: 79800000-2  – Servicii tipografice și servicii conexe

valoare
estimată

93.490,92 Lei fără TVA

descrierea
achiziției
Achiziția serviciului de tipografiere necesar Primăriei municipiului Constanța, conform caietului de sarcini nr.195561/14.11.2018.
   
condiții contract Cu respectarea prezentului anunț  si al caietului de sarcini atașat.
condiții
participare

Cu respectarea prezentului anunț  si al caietului de sarcini atasat.

criterii de
adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului - prețul cel mai scăzut.

   
termen limită primire oferte 06.02.2019 ora 16:00
informații suplimentare

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, până la data de 04.02.2019 pe adresa de e-mail andreea.apostol@primaria-constanta.ro. Oferta se va depune/transmite în original la adresa Primăriei Municipiului Constanța ,Bd-ul Tomis, Nr. 51 sau pe adresa de e-mail andreea.apostol@primaria-constanta.ro.

   

6. Achizitia De Servicii De Mediere Sanitară Aferent Proiectului "Măsuri Integrate Pentru O Viață Mai Bună"

data
publicării
30.01.2019
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare fișă de date
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare propunere contract
click pentru descărcare modele formulare
   
denumirea
achiziției
Achizitia de Servicii de mediere sanitară aferent proiectului "Măsuri integrate pentru o viață mai bună"

Cod CPV - 85000000-9 Servicii de sănătate și servicii de asistență socială
valoare
estimată

778.521,74 lei fără TVA.

   
descrierea
achiziției

Serviciile sunt adresate unui număr de 600 de persoane din cadrul grupului țintă al proiectului ’’Măsuri integrate pentru o viață mai bună*' și vor consta în interviuri și anchete individuale/familiale în urma cărora vor rezulta fișe cu situația medicală a fiecărui membru al grupului țintă.

Aceste servicii se vor desfășura în baza unei metodologii specifice de mediere sanitară care va descrie procedura de desfășurare a serviciilor.

În ceea ce privește persoanele neînregistrate la medicul de familie vor fi îndrumate și ajutate să se înregistreze. De asemenea, vor fi identificate cazurile în care anumite persoane din cadrul grupului țintă nu posedă cardul individual de sănătate, acestea fiind sprijinite să îl obțină.

În cadrul acestui serviciu persoanele din grupul țintă vor fi îndrumate și încurajate să fie consultate și investigate medical de către medicul de familie la care sunt înscriși. în cazul persoanelor care în urma acestor consultații/investigații au fost depistate anumite afecțiuni, aceștia vor fi îndrumați către medicul specialist, în conformitate cu procedurile medicale legale, fiind pe tot acest parcurs asistate de către mediatorii sanitari, urmărindu-se tratarea afecțiunilor de care aceștia suferă.

Tot în cadrul acestui serviciu, operatorul economic va organiza 3 caravane pentru fiecare din următoarele servicii medicale: sănătatea reproducerii și planificare familială; prevenirea sarcinilor la minore; prevenirea, monitorizarea și/sau tratarea bolilor cu potențial endemoepidemic. Serviciile medicale oferite în cadrul caravanelor vor fi asigurate în mod gratuit de către instituțiile cu atribuții în acest sens, în conformitate cu prevederile legale, în baza protocoalelor de colaborare încheiate în cadrul proiectului.

modalitate desfășurare cu respectarea prezentului anunț si a caietului de sarcini publicate în secțiunea documente.
condiții
participare
Conform prevederilor din fișa de date publicată în secțiunea documente.
criterii de
adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului „prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte 11.02.2019, ora 11:00
ofertant câștigător  
valoare atribuită
data atribuirii
observații  
informații suplimentare

Caietul de sarcini, fișa de date, proiectul de contract, formularele vor fi atașate anunțului în secțiunea documente.

Oferta va fi transmisă până la data de 11.02.2019 ora 11:00, în original, la adresa Primăria Municipiului Constanța, Bd-ul Tomis, nr. 51, în atenția Serviciului achiziții publice, persoană de contact Manea Nilghiun, tel: 0241488157 e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

   

5.  achiziția serviciului ”Organizare stand expozițional în cadrul Târgului de Turism al României, București – 21 - 24 februarie 2019”

data
publicării
29.01.2019
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Organizare stand expozițional în cadrul Târgului de Turism al României, București – 21 - 24 februarie 2019.

CPV: 79950000-8 Servicii de organizare de expoziții, târguri și congrese

valoare
estimată

132.481,23 de lei fără TVA

   
descrierea
achiziției
Achiziţionarea serviciului pentru organizare stand expozițional în cadrul Târgului de Turism al României, București, în perioada 21- 24 februarie 2019, în scopul promovării turistice a orașului Constanța și a stațiunii Mamaia.
modalitate desfășurare cu respectarea prezentului anunț si a caietului de sarcini publicate în secțiunea documente.
condiții
participare

Conform caiet de sarcini. De asemenea, ofertantul trebuie să prezinte Certificatul constatator emis de O.N.R.C., din care să reiasă legătura între obiectul achiziției și obiectul de activitate al operatorului economic. Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț, cu respectarea cerințelor și condițiilor precizate în caietul de sarcini, pe adresa de e-mail: monica.son@primaria-constanta.ro, sau la sediul Primăriei municipiului Constanța, B-dul Tomis nr. 51, Biroul Management Documente (camera 18), cu mențiunea ”În atenția Serviciului Achiziții Publice”.

criterii de
adjudecare

atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”

   
termen limită primire oferte 01.02.2019, ora 15:00
ofertant câștigător  
valoare atribuită
data atribuirii
observații  
informații suplimentare

se pot solicita la Serviciul Achiziții Publice, tel. 0241.488.157. Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, pe adresa de mail (monica.son@primaria-constanta.ro) sau la adresa Primăriei municipiului Constanța din B-dul Tomis nr. 51, Biroul Management Documente, cu mențiunea ”În atenția Serviciului Achiziții Publice”

   

4. Achiziția de materiale și întreținere și curătenie necesare Primăriei Municipiului Constanța

data
publicării
29.01.2019
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Achizitia de materiale de întreținere și curătenie necesare Primăriei Municipiului Constanța

CPV: 39831240 - produse de curățenie

valoare
estimată

19.840,31 Lei fără TVA

   
descrierea
achiziției
Achizitia de materiale și întretinere și curățenie necesare Primăriei municipiului Constanța, conform caietului de sarcini  și anexa publicate în secțiunea documente.
modalitate desfășurare cu respectarea prezentului anunț si a caietului de sarcini publicate în secțiunea documente.
condiții
participare

cu respectarea prezentului anunț si a caietului de sarcini publicate în secțiunea documente.

criterii de
adjudecare

atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”

   
termen limită primire oferte 05.02.2019, ora 15:30
ofertant câștigător  
valoare atribuită
data atribuirii
observații  
informații suplimentare

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor , până la data de 04.02.2019 pe adresa de e-mail nicoleta.popa@primaria-constanta.ro.

Oferta se vadepune/transmite în original la adresa Primăriei municipiului Constanța , Bd-ul Tomis, Nr. 51 sau pe adresa de e-mail nicoleta.popa@primaria-constanta.ro

   

3. Anunț achiziție Servicii instruire (curs Managementul calității în administrația publică, curs Management public și leadership, curs Planificare strategică) aferentă proiectului "Creșterea capacității administrative a Municipiului Constanța prin introducerea și menținerea sistemului de management al calității ISO 9001"


data
publicării
29.01.2019
documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare răspuns solicitare clarificări 1
click pentru descărcare răspuns solicitare clarificări 2
click pentru descărcare răspuns solicitare clarificări 3
click pentru descărcare răspuns solicitare clarificări 4
click pentru descărcare răspuns solicitare clarificări 5
click pentru descărcare răspuns solicitare clarificări 6
click pentru descărcare răspuns solicitare clarificări 7
   
denumirea
achiziției

Servicii instruire (curs Managementul calității în administrația publică, curs Management public și leadership, curs Planificare strategică) aferentă proiectului "Creșterea capacității administrative a Municipiului Constanța prin introducerea și menținerea sistemului de management al calității ISO 9001"

Cod CPV:
80000000-4 Servicii de învățământ și formare profesională;
80521000-2 Servicii privind programele de formare;
80532000-2 Servicii de formare în management;
80530000-8 Servicii de formare profesională;
80570000-0 Servicii de perfecționare personal.

valoare
estimată

90.500 Lei fără TVA (valoare estimata curs Managementul calitatii in administratia publica – 45.500 lei, valoare estimata curs Management public si leadership – 25.000 lei, valoare estimata curs Planificare strategica – 20.000 lei)

   
descrierea
achiziției
 

Serviciile vor consta în activități de instruire, inclusiv evaluarea/testarea cursanților iar la finalizarea instruirii, cursanților li se vor emite certificate de participare.

Această activitate presupune realizarea unor servicii de instruire, astfel:

1. Curs Managementul calității în administrația publică pentru 65 persoane care se va derula pe parcursul a 3 sesiuni a câte 3 zile fiecare, cu participarea a 21-23 persoane/sesiune. Cursul se va desfășura pe o perioadă de maxim 2 luni de la data prevăzută în ordinul de începere;

2. Curs Management public și leadership pentru 25 persoane care se va derula pe parcursul a 2 sesiuni a câte 5 zile fiecare, cu participarea a 10-15 persoane/sesiune. Cursul se va desfășura pe o perioadă de maxim 2 luni de la data prevăzută în ordinul de începere;

3. Curs Planificare strategică pentru 20 persoane care se va derula pe parcursul a 2 sesiuni a câte 5 zile fiecare, cu participarea a 10 persoane/sesiune. Cursul se va desfășura pe o perioadă de maxim 2 luni de la data prevăzută în ordinul de începere.

Operatorii economici trebuie sa se incadreze in valoarea estimata aferenta fiecarui curs.

modalitate desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform caietului de sarcini publicat în secțiunea documente pe adresa de e-mail: alina.jercea@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, B-dul Tomis nr. 51.

condiții
participare

cu respectarea prezentului anunț si a caietului de sarcini publicat în secțiunea documente.

criterii de
adjudecare

atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”

   
termen limită primire oferte 04.02.2019, ora 14.00
ofertant câștigător  
valoare atribuită
data atribuirii
observații  
informații suplimentare Informații suplimentare: Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor la adresa de e-mail alina.jercea@primaria-constanta.ro.
   

2. Achiziția  și contractarea serviciului de consultanță în managementul de proiect  pentru proiectul  "Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic "Ovidius" Constanța"


data
publicării
22.01.2019
documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare răspuns solicitare clarificări
   
denumirea
achiziției

achiziția  și contractarea serviciului de consultanță în managementul de proiect  pentru proiectul  "Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic "Ovidius"   Constanța"

Cod CPV: -79411000-8 – Servicii generale de consultanță în management

valoare
estimată

97.000,00 lei fără TVA

   
descrierea
achiziției
 

Obiectivul general al contractului de servicii este de a facilita implementarea cu succes a proiectului "Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic "Ovidius" Constanța".

Contractarea serviciilor de consultanţă în managementul de proiect este determinată de necesitatea serviciilor calificate pe care le prestează consultanţii, şi anume:

- resurse suplimentare, în special în perioade de vârf ale activităţii, (cum ar fi depunerea cererilor de rambursare/ plată, transmiterea dosarelor de achiziții aferente proiectelor, etc);
calificări interdisciplinare;
obiectivitate şi capacitatea de a da sfaturi imparţiale;
cunoştinţe de specialitate de care dispune firma de consultanţă - experienţa personalului, tehnici speciale, personal cu calificări care generează valoare adaugată

modalitate desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro , cât și la sediul Primăriei municipiului Constanța, b-dul Tomis nr. 51, Număr telefon contact: 0241.488.157

condiții
participare

cu respectarea prezentului anunț si a caietului de sarcini publicat în secțiunea documente.

criterii de
adjudecare

atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”

   
termen limită primire oferte 28.01.2019, ora 10.00
ofertant câștigător  
valoare atribuită
data atribuirii
observații  
informații suplimentare

se pot obține la telefon 0241.488.157 sau pe e-mail la adresa: achizitiipublice@primaria-constanta.ro

   

1. Achiziția Serviciului de Elaborare documentaţie tehnico-economică aferentă obiectivului de investiţii „Îmbunătățirea mediului urban în zona Coiciu – Casa de Cultură", (SF, avize, altele: studiu topografic, studiu geotehnic, studiu peisagistic, plan de reutilizare)

data
publicării
17.01.2019
documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare certificat de urbanism
click pentru descărcare tema de proiectare
click pentru descărcare anexă CU nr. 3261/03.09.2018
click pentru descărcare răspuns solicitare clarificări
   
denumirea
achiziției

Serviciului de Elaborare documentaţie tehnico-economică aferentă obiectivului de investiţii „Îmbunătățirea mediului urban în zona Coiciu – Casa de Cultură", (SF, avize, altele: studiu topografic, studiu geotehnic, studiu peisagistic, plan de reutilizare)

Cod CPV: 
71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize;
- 71332000 - Servicii de inginerie geotehnică;
- 71351810-4 - Servicii de topografie.

valoare
estimată

125.000 Lei fără TVA 

   
descrierea
achiziției
 

În cadrul Priorității de investiție 4.2, sunt vizate reconversia funcțională și/sau reutilizarea unor terenuri și suprafețe abandonate și neutilizate din interiorul municipiilor reşedinţă de judeţ şi transformarea lor în zone de agrement și petrecere a timpului liber pentru comunitate.

Conform ghidului specific, în vederea promovării revitalizării zonelor urbane, pot fi finanțate urmatoarele tipuri de activități asupra terenurilor supuse interventiei:

1. demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor aflate într-o stare avansată de degradare, care nu aparţin patrimoniului naţional cultural;
2. realizarea alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare;
3. amenajare spații verzi (defrișarea vegetației existente; modelarea terenului; plantarea cu plante perene /gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori și arbuști;
4. crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate (zone speciale amenajate pentru sport, locuri de joacă pentru copii, etc.);
5. achiziționarea și montarea elementelor constructive de tipul alei, foișoare, pergole, grilaje, grupuri sanitare, spatii pentru intretinere/vestiare, scene;
6. instalare Wi-Fi în spațiile publice;
7. instalare sisteme de supraveghere video a spațiilor  amenajate prin proiect;
8. dotare mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, toalete ecologice, suport parcare biciclete, împrejmuire etc);
9. modernizarea străzilor urbane care conduc în mod direct la terenul supus intervenției;
10. înlocuirea și/sau racordarea la utilități publice a terenului obiect al investiției;
11. realizare sistem de  irigații/sistem de iluminat pentru spațiile amenajate prin proiect.

modalitate desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanța, b-dul Tomis nr. 51.
Număr telefon contact: 0241.488.157


condiții
participare

cu respectarea prezentului anunț si a caietului de sarcini publicat în secțiunea documente.

criterii de
adjudecare

atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”

   
termen limită primire oferte 28.01.2019, ora 10.00
ofertant câștigător  
valoare atribuită
data atribuirii
observații  
informații suplimentare

se pot obține la telefon 0241.488.157 sau pe e-mail la adresa: achizitiipublice@primaria-constanta.ro