De interes public

Consultarea pieței 2023

1. Estimarea valorii de achiziție serviciilor de evaluare bunuri imobile proprietate privată/publică a municipiului Constanța – Lot 1 și Lot 2:

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente   click pentru vizualizare anunț
Raport privind procesul de consultare a pietei - evaluare vanzare
     
obiectul consultării   Estimarea valorii de achiziție a serviciilor de evaluare bunuri imobile proprietate privată/publică a municipiului Constanța – Lot 1 și Lot 2


   
descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța solicită oferte de preț în vederea determinării valorii de achiziție pentru:

-un serviciu de evaluare bunuri imobile proprietate privată a municipiului Constanța prin care să se stabilească prețul de vânzare bunurilor imobile (terenuri și/sau clădiri), proprietate privată a municipiului Constanța, în conformitate cu metodologia de vânzare aprobată prin HCL nr.293/2021 sau cu legislația aplicabilă locuințelor și spațiilor cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, respectiv a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului ; eventuale diferențe de preț rezultate ca urmare a modificării reglementărilor și funcțiunilor urbanistice ale terenurilor ce au aparținut municipiului Constanța și au făcut obiectul contractelor de vânzare cumpărare încheiate de municipiul Constanța cu diverse persoane fizice sau juridice - Lot 1;

-un serviciu de evaluare bunuri imobile aparținând domeniului public sau privat al municipiului Constanța prin care să se stabilească: nivelul minim al redevenței, cota parte aferentă sau nivelul minim al chiriei în vederea concesionării, asocierii, închirierii/constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros pentru bunurile imobile aparținând domeniului privat/public al municipiului Constanța; sulta aferentă ieșirii din indiviziune sau schimburi ce vizează bunuri imobile, contravaloarea lipsei de folosință a terenului, obiecțiuni la rapoarte de expertiză care vizează aspectele mai sus menționate, alte situații incidentale – Lot 2.
     
aspecte supuse consultării  

Se solicită oferte de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciilor de evaluare cu tarifele practicate pentru 2 tipuri de rapoarte pentru fiecare lot:

Tarif per raport de evaluare: stabilire preț vânzare/diferențe de preț (Lot 1)

Tarif per raport de evaluare: stabilire redevență, chirie, cotă-parte, sultă, etc (Lot 2)

Teren liber

(Euro/lei, fără TVA)

Teren liber+construcție

(Euro/lei, fără TVA)

Teren liber

(Euro/lei, fără TVA)

Teren liber+construcție

(Euro/lei, fără TVA)

data afișării anunțului   13.02.2023
dată limită transmitere propuneri
20.02.2023
data limită consultare   23.02.2023

   
modalitate desfășurare   Orice persoană interesată, membru titular acreditat  ANEVAR (pentru ofertanții persoane fizice), respectiv membru corporativ autorizat ANEVAR (pentru ofertanții persoane juridice), are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate în anunț. Adresa depunere oferte: Email: contracte@primaria-constanta.ro; la sediul din Constanța, bd. Tomis nr.51, Birou 204