De interes public

Formular solicitare Legea 544/2001

Formular solicitare in baza Legii 544/2001click aici pentru a descarca formularul de cerere

Cererile se depun in scris la Centrul de Informare Cetateni, City Park Mall (aripa noua), etaj 1, bd. Alexandru Lapusneanu nr. 116C sau pe email la adresa legea544@primaria-constanta.roUtilizarea formularelor-tip este facultativă. Nu poate constitui motiv de refuz al accesului la informaţiile publice dacă solicitarea este redactată într-o altă formă decât modelul prevăzut mai sus.

Cererile de solicitare a informaţiilor de interes public, indiferent de modul în care au fost formulate, se înregistrează, de îndată, la structurile sau la persoanele responsabile de informarea publică directă, în Registrul pentru înregistrarea solicitărilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile de interes public.

După înregistrarea cererii, structurile sau persoanele responsabile de informarea publică directă au obligaţia să comunice solicitantului, direct sau electronic la adresa de e-mail furnizată, data şi numărul de înregistrare a cererii. Pentru cererile transmise prin poştă, numărul de înregistrare va fi comunicat numai la solicitarea persoanei care a formulat cererea.

In situaţia în care informaţia solicitată este dintre cele care se comunică din oficiu, se asigură de îndată, dar nu mai târziu de 5 zile, informarea solicitantului despre acest lucru, precum şi sursa unde informaţia solicitată poate fi găsită.

La solicitarea expresă a persoanei interesate, informaţiile de interes public comunicate din oficiu vor fi comunicate şi în scris, pe suport electronic sau hârtie.

În cazul în care informaţia solicitată nu este dintre cele care se comunică din oficiu, solicitarea se transmite structurilor competente din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, care deţin informaţiile solicitate, pentru a verifica respectarea prevederilor art. 12 din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Termenele pentru comunicarea în scris a unui răspuns solicitanţilor de informaţii de interes public sunt cele prevăzute de Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume:

a) 10 zile pentru comunicarea informaţiei de interes public solicitate, dacă aceasta a fost identificată în acest termen;

b) 10 zile pentru anunţarea solicitantului că termenul prevăzut la lit. a) nu a fost suficient pentru identificarea informaţiei solicitate;

c) 30 de zile pentru comunicarea informaţiei de interes public identificate peste termenul prevăzut la lit. a);

d) 5 zile pentru transmiterea refuzului de comunicare a informaţiei solicitate şi a motivării refuzului.

Termenele specificate se calculează de la data înregistrării solicitării; nu intră în calculul termenelor ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlineşte.

Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează.

Plata serviciilor de copiere se poate face în numerar, prin mandat poştal, prin decontare bancară, prin intermediul cârdurilor bancare şi prin intermediul altor sisteme de plată, potrivit prevederilor legale în vigoare.
Contul în care se va efectua plata este: RO46TREZ23121360206XXXXX

Prin costul serviciului de copiere se înţelege costul direct al operaţiunii tehnice de copiere a informaţiei solicitate pe suport hârtie.

Conform H.C.L. nr. 463/2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016, taxa de multiplicare s-a stabilit după cum urmează:  

- Format A4 (alb-negru) - 0,30 lei/pag;
- Format A4 (color) - 4 lei/pag;
- Format A3 (alb-negru) - 0,50lei/pag;
- Format A3 (color) - 8 lei/pag;
- Format A2 (alb-negru) - 13 lei/pag;
- Format A2 (color) - 20 lei/pag;
- Format A1 (alb-negru) - 19 lei/pag;
- Format A1 (color) - 24 lei/pag;
- Format A0 (alb-negru) - 25 lei/pag;
- Format A0 (color) - 28 lei/pag.