Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1298463 - Serviciul de transport valori pentru serviciile din cadrul DGAS

joi, 16 iunie 2022

Inapoi
Tip anunț: Cumpărări directe;

Tip contract: Servicii;

Denumire contract:  Serviciul de transport valori pentru serviciile din cadrul DGAS

CPV și denumire: 60000000-8 - Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)

Descriere contract: Serviciul de transport valori pentru serviciile din cadrul DGAS, conform cerintelor si specificatiilor din caietul de sarcini atasat.

Valoare estimata: 4.600,80  RON

Condiții referitoare la contract: Contractul va fi valabil pe o perioada de 12 luni. Se va constitui garantie de buna executie, in cuantum de 5% din valoarea totala a contractului, fara TVA.

Condiții de participare: Ofertantii vor prezenta certificate constatatoare din care sa rezulte ca obiectul de activitate corespunde obiectului contractului si sunt autorizati in acest sens, in conditiile legii (autorizatie/atestat sau alte documente doveditoare in acest sens); vor face dovada neincadrarii in cazurile de excludere prevazute la articolele 164, 167, 59 si 60 din Legea nr. 98/2016. Ofertantii vor prezenta propunere tehnica ce va respecta cerintele tehnice minimale si prezentarea locatiilor, conform punctului 3 din caietul de sarcini. Oferta transmisa va cuprinde oferta financiara(formular de oferta, centralizator), precum si oferta tehnica in care se va detalia modul in care ofertantii vor indeplini cerintele si specificatiile din caietul de sarcini. Oferta se va prezenta in preturi unitare, fara TVA; Valoarea totala va fi exprimata in lei, cu TVA mentionat distinct si se va intocmi conform formularului de oferta atasat. Valabilitatea ofertei: 120 zile. Ofertele prezentate trebuie sa respecte cerintele din caietul de sarcini atasat, oferta financiara va fi postata in catalogul electronic SEAP ca urmare a solicitarii transmise de catre Autoritatea Contractanta catre ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire „ pretul cel mai scazut” si a carui oferta indeplineste cerintele si necesitatile autoritatii contractante. Nu se accepta oferte partiale.

Criterii atribuire: Adjudecarea se va face in favoarea ofertantului care a prezentat pretul total cel mai scazut si care intruneste conditiile cerute prin caietul de sarcini.

Data limita depunere oferta: 20.06.2022 14:00
 
Informații suplimentare: Oferta va fi transmisa la adresa de e-mail achizitii@dgas-ct.ro, sau la sediul DGAS din str. Unirii nr. 104, biroul 1 – registratura, in plic inchis pana in data de 20.06.2022, ora 14.00, iar informatiile suplimentare se pot solicita la adresa de email mentionata mai sus.


Caiet sarcini

Formular oferta 59 60 164 167

Formulare oferta


ATRIBUIT CATRE ZIP ESCORT: 4.560 lei fara TVA.