Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1365162 - Servicii de PSI si SU

vineri, 19 mai 2023

Inapoi
Tip anunț: Cumparari directe

Tip contract: Servicii

Denumire contract: Servicii de PSI si SU

CPV și denumire: 71317100-4 - Servicii de consultanta in protectia contraincendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si alexploziilor (Rev.2)

Descriere contract: Obiectul contractului il reprezinta achizitia serviciilor in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor (P.S.I.) si serviciilor in domeniul situatiilor de urgenta (S.U.), conform precizarilor si specificatiilor din caietul de sarcini atasat. Valoarea maxima estimata pana la 31.12.2023 este de 9.239 lei fara TVA.Contractul poate fi prelungit pe o perioada de 4 luni (ianuarie - aprilie 2024), in limita fondurilor bugetare disponibile, valoarea estimata a eventualeiprelungiri fiind de 4640 lei fara TVA.

Valoare estimata:  9.239,00 -13.879,00 RON

Condiții referitoare la contract: Contractul se va incheia dupa data atribuirii si va fi valabil pana la 31.12.2023, existand posibilitatea prelungirii pe o perioada de 4 luni (ianuarie - aprilie 2024), in limita disponibilitatii fondurilor bugetare. Oferta financiara in functie de care se vor evalua propunerile va fi cea intocmita pentru necesarul pana la 31.12.2023; oferta se va prezenta in preturi unitare fara TVA; valoarea totala va fi exprimata in lei, cu TVA mentionata distinct si se va intocmi dupa modelul centralizatoarelor atasate. Pretul ofertat în necesarul pe primele 4 luni din anul 2024 (ianuarie - aprilie 2024 ), nu trebuie să fiediferit de prețul din necesarul până la data de 31.12.2023. Ofertantul va respecta toate reglementarile referitoare la protectia muncii, PSI si protectia mediului si este raspunzator de exactitatea si legalitatea datelor inscrise in situatiile de plata si in facturi, obligandu-se sa restituie sumele incasatenecuvenit. Se va constitui garantie de buna executie, in cuantum de 5% din valoarea totala a contractului, fara TVA.

Conditii de participare: Ofertantii vor prezenta certificate constatatoare din care sa rezulte ca obiectul de activitate al acestora corespunde obiectului contractului si sunt autorizati in acest sens, in conditiile legii; vor face totodata dovada neincadrarii in cazurile de excludere prevazute la articolele 164, 167, 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice conform formularelor atasate. Ofertantii vor prezenta oferta financiara si oferta tehnica. Ofertele financiare se vor evalua in functie de valoarea ofertata pentru necesarul pana la 31.12.2023 (valoarea propunerii financiare va fi cea calculata pentru necesarul pana la 31.12.2023). Pretul ofertat în necesarul pe primele 4 luni din anul 2024 (ianuarie - aprilie 2024 ), nu trebuie să fie diferit de prețul din necesarul până la data de 31.12.2023. Ofertantii vor prezenta oferta tehnica care va respecta cerintele prevazute in caietul de sarcini, respectiv, capitolulII, III, IV, VI, VIII.

Criterii de atribuire: Criteriul de adjudecare il reprezinta "pretul cel mai scazut" pentru ofertele corespunzatoare necesitatii autoritatii contractante.

Ofertele vor fi transmise pana in data de 25.05.2023, orele 12:00, la adresa de e-mail achizitii@dgas-ct.ro (unde pot fi solicitate si eventuale clarificari necesare) sau in plic inchis la sediul DGAS Constanta din str. Unirii nr. 104, biroul 1.


Caiet de sarcini

Formulare și centralizator

Atribuit catre SC  MEDICINA PREVENTIVA DR.IVANUS SRL - 2.278,08 lei fara TVA