Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț de publicitate numărul 146364 - Achiziția serviciilor de elaborare a strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale a Municipiului Constanța pentru perioada 2018-2023

vineri, 15 decembrie 2017

Inapoi

Tip anunț: Cumpărări directe

Tip contract: Servicii

Denumirea achiziție: Achiziția serviciilor de elaborare a strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale a Municipiului Constanța pentru perioada 2018-2023

CPV: 73000000-2-Servicii de cercetare și de dezvoltare și servicii conexe de consultanța (Rev.2)

Descrierea contractului: Obiectul contractului are ca obiect servicii de elaborare a strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale a Municipiului Constanța pentru perioada 2018-2023, conform cerințelor și specificațiilor din caietul de sarcini atașat.

Valoarea estimata fără TVA: 100000.00 RON

Condiții contract: Contractul se va încheia după data atribuirii în SEAP și va fi valabil pe o perioadă de 120 de zile calendaristice. Valoarea totală a ofertei financiare va fi exprimată în lei, cu TVA menționată distinct, conform cerințelor și specificațiilor din caietul de sarcini atașat. Ofertantul va respecta toate reglementările referitoare la protecția muncii, PSI și protecția mediului și este răspunzător de exactitatea și legalitatea datelor înscrise în situațiile de plată și în facturi, obligându-se să restituie sumele încasate necuvenit. Se va constitui garanție de bună execuție, în cuantum de 5% din valoarea totală a contractului, fără TVA.

Condiții participare: Ofertanții trebuie să fie înregistrați în SEAP. Ofertanții vor prezenta certificate constatatoare din care să rezulte că obiectul de activitate al acestora corespunde obiectului contractului și sunt autorizați în acest sens, în condițiile legii; vor face totodată dovada neîncadrării în cazurile de excludere prevazute la articolele 164, 167, 59 și 60 din Legea nr. 98/2016. Ofertele tehnice prezentate trebuie să respecte cerințele minime specificate din caietul de sarcini, oferta financiară va fi postată în catalogul electronic SEAP ca urmare a solicitării transmise de către Autoritatea Contractantă către ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire „ prețul cel mai scăzut” și a cărui ofertă îndeplinește cerințele și necesitățile autorității contractante. Ofertanții vor prezenta o echipa de specialiști care trebuie să posede toate competentele și experiența generală menționată în caietul de sarcini.

Criterii adjudecare: Adjudecarea se va face în favoarea ofertantului care a prezentat prețul total cel mai scăzut și care întrunește condițiile cerute prin caietul de sarcini.

Termen limita primire oferte: 21.12.2017

Informații suplimentare: Oferta va fi transmisă la adresa de e-mail achizitii@spas-ct.ro, sau la sediul SPAS din str. Unirii nr. 104, biroul 1 – registratură în plic închis până în data de 21.12.2017, orele. 15.00, iar informațiile suplimentare se pot solicita, până în data de 20.12.2017, orele: 15.00 la adresa de email menționată mai sus.


Caiet sarcini

Formular ofertă - 59_60_164_167

Formulare

Clarificări


Atribuit către: SC INSTORE POWER PROVIDER SRL;
Valoare: 99.500,00 lei fără TVA.