Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț de publicitate numărul 136106 - Achiziția serviciilor de tipărire a permiselor de călătorie beneficiarilor înscriși în program pentru anul 2018

joi, 9 noiembrie 2017

Inapoi

Tip anunț: Cumpărări directe

Tip contract: Servicii

Denumirea achiziție: Achiziția serviciilor de tipărire a permiselor de călătorie beneficiarilor înscriși în program pentru anul 2018

CPV: 79810000-5-Servicii tipografice (Rev.2)

Descrierea contractului: Obiectul contractului îl reprezintă prestarea serviciilor de tipărire a permiselor de călătorie beneficiarilor înscriși în program pentru anul 2018, conform caietului de sarcini anexat la prezentul anunț;

Valoarea estimata fără TVA: 12000.00 RON

Condiții contract: Oferta va fi prezentata în prețuri unitare, fără TVA, cu respectarea cerințelor din caietul de sarcini; valoarea totală va fi exprimată în lei, cu TVA menționată distinct și va fi întocmită conform formularului de ofertă atașat. Oferta va avea o valabilitate de 60 zile. Contractul se va încheia după data atribuirii în SEAP, urmând a-și produce efectele până la îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate prin contract; livrarea se va realiza la sediul autorității contractante din Str. Unirii nr. 104, conform comenzilor emise de către beneficiar în funcție de necesități, iar comanda trebuie livrată de către furnizor în 5 zile de la primirea comenzii.

Condiții participare: Ofertele prezentate trebuie să respecte cerințele minime specificate, oferta financiară va fi postată în catalogul electronic SEAP ca urmare a solicitării transmise de către Autoritatea Contractantă către ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire „prețul cel mai scăzut” și a cărui oferta îndeplinește cerințele și necesitățile autorității contractante. Ofertanții trebuie să fie înregistrați în SEAP, vor prezenta certificate constatatoare din care să rezulte că obiectul de activitate al acestora corespunde obiectului contractului și sunt autorizați în acest sens, în condițiile legii; vor face totodată dovada neîncadrării în cazurile de excludere prevazute la articolele 164, 167, 59 și 60 din Legea nr. 98/2016. La depunerea ofertei, operatorii economici trebuie să iși asume responsabilitatea perstării serviciilor în conformitate cu caietul de sarcini atașat la prezentul anunț.

Criterii adjudecare: Criteriul de atribuire a contractului îl reprezintă "prețul cel mai scăzut", pentru ofertele conforme specificațiilor din caietul de sarcini și necesității autorității contractante.

Termen limita primire oferte: 14.11.2017

Informații suplimentare: Oferta va fi transmisă la adresa de e-mail achizitii@spas-ct.ro, sau la sediul SPAS din str. Unirii nr. 104, biroul 1 – registratură în plic închis până în data de 14.11.2017, orele. 16.00, iar informațiile suplimentare se pot solicita, până în data de 13.11.2017, orele: 16.00 la adresa de email menționată mai sus.

Caiet de sarcini

Model Permis de călătorie

Formulare

Formular ofertă - 59_60_164_167

Clarificări


Atribuit către: SC Hig Muntenia SRL;
Valoare: 8.800,00 lei fără TVA.