Comisiile de specialitate ale consiliului local


Comisia nr. 1 - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, cu următoarele atribuții:

- aprobă, la propunerea primarului, bugetul unității administrativ-teritoriale, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar;
- aprobă, la propunerea primarului, contractarea și/sau garantarea împrumuturilor, precum și contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unității administrativ-teritoriale, în condițiile legii;
- stabilește și aprobă impozitele și taxele locale, în condițiile legii;
- aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările, de investiții de interes local, în condițiile legii;
- aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale;
- asigură un mediu favorabil înființării și/sau dezvoltării afacerilor, inclusiv prin valorificarea patrimoniului existent, precum și prin realizarea de noi investiții care să contribuie la îndeplinirea programelor de dezvoltare economică regională și locală;
- hotărăște darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosință gratuită a bunurilor proprietate publică a comunei, orașului sau municipiului, după caz precum și a serviciilor publice de interes local, în condițiile legii;
- hotărăște vânzarea, darea în administrare, concesionarea, darea în folosință gratuită sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, orașului sau municipiului, după caz, în condițiile legii;
- poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau al celui de administrare, lucrările și fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea și funcționarea clădirilor în care își desfășoară activitatea autorități sau instituții publice a căror activitate prezintă un interes local. Bunurile achiziționate pentru dotări rămân în proprietatea unității administrativ-teritoriale;
- soluționează împreună cu compartimentul de specialitate cererile și sesizările cetățenilor;
- comisia exercită și alte atribuții stabilite de lege sau de consiliul local.       

Componența comisiei : BUGET - FINANȚE

PREȘEDINTE - DUMITRU CARAGHEORGHE

USR

SECRETAR - MARIUS TULICĂ

PNL

IONUȚ RUSU

PNL

ATEȘ CASIMCEALI

PNL

DANIEL GEORGESCU

PSDComisia nr. 2 - Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură
, cu următoarele atribuții:

- avizează sau aprobă, în condițiile legii, documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților;
- atribuie sau schimbă, în condițiile legii, denumiri de străzi, de piețe și de orice alte obiective de interes public local;
- asigură realizarea lucrărilor și ia măsurile necesare implementării și conformării cu prevederile angajamentelor asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene în domeniul protecției mediului și gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetățenilor;
- conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice și rezervațiilor naturale;
- punerea în valoare, în interesul colectivității locale, a resurselor naturale de pe raza unității administrativ-teritoriale;
- soluționează împreună cu compartimentul de specialitate cererile și sesizările cetățenilor;
- comisia exercită și alte atribuții stabilite de lege sau de consiliul local.

Componența comisiei: URBANISM

PREȘEDINTE -  GIGI-DANIEL TATU

PNL

SECRETAR - CRISTIANA POPESCU

USR

MIHAELA ANDREI

PNL

FLORIN-CĂTĂLIN IACOB

USR

RĂSĂUȚEANU COSTIN-IOAN

PSD
Comisia nr. 3 - Comisia pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, cu următoarele atribuții:

- hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;
- poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul instituției sau autorității publice titulare a dreptului de proprietate sau de administrare, lucrări de amenajare, dotare și întreținere a clădirilor sau terenurilor aflate în proprietatea publică sau privată a statului, în scopul creșterii nivelului de atractivitate turistică a unității administrativ- teritoriale, cu condiția ca, prin acordul exprimat, titularul dreptului să permită accesul publicului în spațiile astfel îmbunătățite pe o perioadă de minimum 5 ani. Bunurile achiziționate pentru dotări rămân în proprietatea unității administrativ- teritoriale.
- locuințele sociale și celelalte unități locative aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;
- aprobă construirea locuințelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuințelor sociale și a utilităților locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa;
- alte servicii publice de interes local stabilite prin lege;
- soluționează împreună cu compartimentul de specialitate cererile și sesizările cetățenilor;
- comisia exercită și alte atribuții stabilite de lege sau de consiliul local.

Componența comisiei: SERVICII PUBLICE

PREȘEDINTE - IULIAN CĂLIN

PLUS

SECRETAR - CRISTIAN OMOCEA

PNL

NICOLAE CONSTANTIN

PNL

ALEXANDRU-MARIAN NAZÎRU

PNL

CERASELA-AURA BADEA

USR

DOBRE IOANA-CLAUDIA

PSD

MIHĂILESCU CRISTIAN

PSD

 

Comisia nr. 4 - Comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, cu următoarele atribuții:

- educația;
- serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
- sănătatea;
- cultura;
- tineretul;
- sportul;
- sprijină, în condițiile legii, activitatea cultelor religioase;
- soluționează împreună cu compartimentul de specialitate cererile și sesizările cetățenilor;
- comisia exercită și alte atribuții stabilite de lege sau de consiliul local.

Componența comisiei: INVATAMANT, SANATATE, SPORT

PREȘEDINTE -IONUȚ RUSU

PNL

SECRETAR - MIRELA GARIP

USR

ROMEO STAVAR-VERGEA

PLUS

NICOLAE IRINELA

PSD

MERDINIAN LIVIU

PSDComisia nr. 5 - Comisia pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățeanului, cu următoarele atribuții:

- aprobă statutul comunei, orașului sau municipiului, precum și regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local;
- aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice de interes local, reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local, precum și înființarea, reorganizarea sau desființarea de societăți de interes local și statul de funcții al acestora;
- hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local în colaborare cu comisiile pe domenii de specialitate;
- hotărăște, în condițiile legii, înfrățirea comunei, orașului sau municipiului cu unități administrativ-teritoriale din alte țări;
- hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unități administrativ-teritoriale din țară sau din străinătate, precum și aderarea la asociații naționale și internaționale ale autorităților administrației publice locale, în vederea promovării unor interese comune.
- ordinea publică;
- poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetățean de onoare al comunei, orașului sau municipiului, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc și condițiile retragerii titlului conferit. Acest regulament poate fi parte integrantă a statutului unității administrativ-teritoriale.
- soluționează împreună cu compartimentul de specialitate cererile și sesizările cetățenilor;
- comisia exercită și alte atribuții stabilite de lege sau de consiliul local.

 

Componența comisiei: JURIDIC

PREȘEDINTE - ADRIANA ARGHIRESCU

PNL

SECRETAR - MIHAI OCHIULEȚ

USR

COSTIN VALERIU AVĂTAVULUI

PNL

MARIUS TULICĂ

PNL

FLORIN-DANIEL COCARGEANU

USR

PERODIN DEDE

PSD

TINCU CRISTIAN

PSD