Stiri - Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:
    • Selecteaza tipul:

Detalii Ştire

SC Confort Urban SRL angajează

marți, 21 mai 2024

Inapoi
1

S.C. Confort Urban S.R.L., cu sediul în Constanţa, Str. Vârful cu Dor nr.10, anunţă  selecţie de dosare, în vederea participării la examen/concurs pentru ocuparea pe perioada determinată (3 luni):

- 1 post inspector în cadrul Serviciului parcări (atribuții de verificare plată tarif parcare)

Condiţii generale în vederea participării la selecția dosarelor/concurs:

a) are cetațenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor aparținând Spatiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii suplimentare:

- absolvenţi de studii medii şi să deţină diplomă in domeniu;

- permis de conducere și bune abilități de interacționare și comunicare cu oamenii;

- constituie avantaj: cunoașterea limbii engleze, nivel mediu, a legislației în domeniul circulației pe drumurile publice, inclusiv a reglementărilor aprobate la nivelul autorităților locale cu privire la regimul parcarilor pe raza teritorială a municipiului Constanța.

În vederea selecției, candidatul va depune un dosar care va cuprinde următoarele documente:

· Diplome/Certificatele de pregătire profesională (copii conforme cu originalul);

· Actul de identitate (copie conformă cu originalul);

· CV (în original);

· 1 recomandare (în original);

· Adeverință medicală (în original);

· Cazier judiciar (în original).

Dosarele se depun la sediul societății din mun. Constanta, str. Vârful cu Dor nr.10, Biroul Resurse Umane în perioada 23.05-27.05.2024.

Data concursului: 30.05.2023, ora 09:00.

Relatii la telefon 0241/672299, tasta 7.

BIBLIOGRAFIE pentru postul de inspector în cadrul Serviciului parcări

(atribuții de verificare plată tarif parcare):

1. OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;

2. OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare;

3. HCL nr. 123/2021 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a parcarilor publice din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar, cu modificările și completările ulterioare;

5. OMFP nr.2634/2015- documente financiar contabile – norme de întocmire, de utilizare, modele.