Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1353268 - Serviciul de inchiriere purificatoare apa si dozator cu bidon de apa de 19 L

vineri, 24 martie 2023

Inapoi
Tip anunț: Cumparari directe

Tip contract: Servicii

Denumire contract: Serviciul de inchiriere purificatoare apa si dozator cu bidon de apa de 19 L

CPV și denumire: 51514110-2 - Servicii de instalare de utilaje si aparate de filtrare sau de purificare a apei (Rev.2)

Descriere contract: Obiectul contractului îl reprezintă achizitia serviciului de inchiriere purificatoare de apa si dozator cu bidon de apa de 19 L, necesare pentru fiecare unitate benefica din cadrul Direcției generale de asistenta sociala Constanta, conform cerintelor si specificatiilor din caietul de sarcini atasat. Valoarea maximă estimată pentru prestarea serviciului este de 8.427,36 lei fără TVA până la 31.12.2023, valoare în funcție de care se vor elebora și evalua ofertele, din care: Serviciul administrare cluburi pensionari - 4.594,08 lei fara TVA, Sediul DGAS - 638,88 lei fata TVA, Caminul pentru persoane varstnice : 2.236,08 lei fara TVA, Sediul din Aleea Malinului Nr. 4 - 638,88 lei fara TVA, Centru pentru persoane fara adapost Sf. Filoftea - 319,44 lei fara TVA. Se prevede posibilitatea prelungirii contractului pe o perioadă de maxim 4 luni (ianuarie - aprilie 2024), în funcție de disponibilitatea fondurilor bugetare necesare, valoarea estimată totală a eventualei prelungiri fiind de 4.213,68 lei fără TVA, defalcat pe subunitățile din cadrul DGAS astfel: Serviciul administrare cluburi pensionari -2.297,04 lei fara TVA, Sediul DGAS - 319,44 lei fata TVA, Caminul pentru persoane varstnice : 1.118,04 lei fara TVA, Sediul din Aleea Malinului Nr. 4 - 319,44 lei fara TVA, Centru pentru persoane fara adapost Sf. Filoftea - 159,72 lei fara TVA.

Valoare estimata: 8.427,36  - 12.641,04  RON

Condiții referitoare la contract: Contractul va fi valabil pana la data de 31.12.2023, cu posibilitatea prelungirii pentru perioada Ianuarie 2024 - Aprilie 2024, in limita fondurilor disponibile si va include instalare, service si mentenanta pentru aparatele de filtrare a apei, conform specificatiilor din caietul de sarcini. Ofertantul va respecta toate reglementarile referitoare la protectia muncii, PSI si protectia mediului si este raspunzator de exactitatea si legalitatea datelor inscrise in situatiile de plata si in facturi, obligandu-se sa restituie sumele incasate necuvenit. Oferta va fi prezentată în prețuri unitare, fără TVA (format cu două zecimale). Valoarea totală va fi exprimată în lei fara TVA, va fi întocmită conform formularului de oferta din prezentul anunt. Valoarea ofertată pentru necesarul fiecărei subunități nu trebuie să depășească valoarea estimată aferentă fiecăreia. Facturile vor fi întocmite pentru fiecare unitate beneficiara in parte, transmise si primite conform cap. VII din caietul de sarcini atasat. Valabilitatea ofertei este de 120 de zile.

Conditii de participare: Ofertanții vor prezenta certificate constatatoare din care să rezulte că obiectul de activitate al acestora corespunde obiectului contractului și sunt autorizați în acest sens, în condițiile legii; vor face totodată dovada neîncadrării în cazurile de excludere prevăzute la articolele 164, 167, 59 și 60 din Legea nr. 98/2016, prin prezentarea formularelor atașate. Nu se acceptă oferte parțiale sau alternative.

Criterii de atribuire: Criteriul de atribuire il reprezintă "pretul cel mai scazut" pentru ofertele corespunzatoare cerințelor si necesitătii autorității contractante conform cerințelor din caietului de sarcini atașat prezentului anunț.

Oferta va fi transmisa la adresa de e-mail achizitii@dgas-ct.ro, sau la sediul DGAS din str. Unirii nr. 104, biroul 1 – registratura in plic inchis pana in data de 31.03.2023 ora 10.00, iar informatiile suplimentare se pot solicita la adresa de email mentionata mai sus.

Formular ofertă

Modele declarații

Caiet de sarcini

Atribuit către SC LA FANTANA SRL, pentru suma de 11.200 lei fără TVA