Arhivă
 • Afiseaza filtre
  • Selecteaza data:
  • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț de participare prin procedură simplificată proprie - Achiziția serviciului de pază umană pentru sediile din cadrul D.G.A.S

luni, 27 iunie 2022

Inapoi

Conţinutul anunţului de participare prin procedură proprie este următorul:

 

“Direcția generală de asistență socială Constanța, cu sediul în Str. Unirii nr. 104, organizează în data de 05.07.2022, ora 09:00, procedura proprie privind atribuirea acordului cadru având ca obiect Achiziția serviciului de pază umană pentru sediile din cadrul D.G.A.S, CPV 79713000-5 - Servicii de pază.

Valoarea estimată totală a procedurii: între 592.750,20 lei fără TVA (valoarea minima a acordului cadru) si 2.364,810,60 lei fără TVA (valoarea maxima a acordului cadru)

 

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE - conform fișei de date a achiziției:

 

Ofertanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţiile de participare :

 

 

B. Condiții de participare pentru toate loturile pentru care se depune oferta

 

B.1. Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în Registrul Comerțului sau al profesiei.

 

B.1. a) Situația personală a ofertantului

 

Cerința 1: Ofertanții nu trebuie să se regăsească in situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările si completările ulterioare.

Modalitatea de îndeplinire: Completare si prezentare în original a unei declarații privind neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

 

Cerința 2: neincadrarea in dispozitiile art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Modalitate de îndeplinire: Ofertanții vor prezenta declarația privind neîncadrarea în dispozițiile art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante sunt: Poptile Monica - Bărbatu Andrada, Câmpeanu Adriana, Nistorescu Monica, Liuta Mihaela, Velica Ecaterina, Leu Aurelia, Nanescu Alexandru, Duzinschi Dana Albena, Madularu Anca, Ou Daniela, Cocos Florin Adrian, Trifan Ion, Zglobiu Elena, Constantin Anica, Ghiorghiță Petruța, Dobrin Marius, Voicu Iulian, Zahiu Roxana, Florea Georgiana, Stere Mihaela.

Modalitate de îndeplinire: completare si prezentare în original a formularului atasat anuntului. Se va prezenta Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 59 si art 60.

 

Cerința 3: Prezentarea certificatelor constatatoare prin care operatorul economic îsi îndeplineste obligația privind plata impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.); cerința se consideră îndeplinită dacă operatorul economic îsi indeplineste obligatiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul consolidat, ori prin alte modalități de stingere a acestora sau beneficiază, în condițiile legii, de esalonarea acestora sau de alte facilități în cedarea plății acestora, inclusiv a eventualelor dobânzi acumulate sau a amenzilor. Din certificatul/certificatele prezentate trebuie să reiasă că ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentării lor.

În cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea cerinței se demonstrează de fiecare operator economic în parte.

Modalitatea de îndeplinire:

A)certificat de atestare fiscală emis de Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local de plată a datoriilor către bugetul local, pentru sediul principal, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declartie pe proprie raspundere privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate.

B)certificat de atestare fiscală emis de M.F.P. - A.N.A.F. a județului unde îsi desfășoară activitatea, de plată a datoriilor către bugetul de stat.

 

B.1. b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale

Informații si formalități necesare pentru evaluarea respectării cerinței menționate.

Cerința: operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedescă o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de îndeplinire: Certificatul ONRC/documente echivalente emise în țara de rezidență care trebuie sa fie valabile la data prezentării. Operatorul economic trebuie să aibă în obiectul de activitate autorizat, principal sau secundar, corespondent al obiectului prezentului contract. În certificatul constator nu trebuie sa existe înscrise mențiuni cu privire la aplicarea Legii 85/2016 privind procedura insolvabilității sau că societatea se afla în incapacitate de plată.

 

În cazul unei asocieri, terți susținători, subcontractant, fiecare este obligat să prezinte documentele din această secțiune conform Legii 98/2016.

 

Se va prezenta certificatul constatator (original/copie lizibilă semnată de ofertant cu mențiunea “conform cu originalul”) emis de Registrul National al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, document echivalent emis în țara de rezidență prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică.

 

Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale, valabile la data prezentării acestuia.

 

În cazul unei asocieri de operatori economici, fiecare dintre membrii asocierii trebuie să prezinte acest document pentru partea de contract pe care o va realiza. Din Certificatul constatator sau documentul echivalent, trebuie să rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic.

 

Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator sau din documentul echivalent.

NOTA: Documentele se prezintă în original/copie lizibilă semnată de ofertant cu mențiunea ,,conform cu originalul”.

 

 

B.2. Capacitatea economică si financiară

 

Cerinta: Media cifrei de afaceri în ultimii 3 ani (2019, 2020, 2021)

În cazul in care operatorii economici participa in comun la procedura de atribuire, fiecare dintre acestia va demonstra indeplinirea criteriului privind capacitatea economica si financiara proportional cu cota de implicare in executarea viitorului contract. In cazul in care un operator economic demonstreaza indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara invocand sustinerea unui/unor terti se solicita ca operatorul economic si tertul/tertii sustinator/sustinatori sa raspunda in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica.

Media cifrei de afaceri în ultimii 3 ani va fi de cel putin 1.172.880,99 lei fără TVA.

Modalitatea de îndeplinire: Ofertantul va prezenta: Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani (2019, 2020, 2021) sau extrase de bilant inregistrat la organele competente, raport de audit, dupa caz, sau orice alte documente echivalente.

 

B.3. Capacitatea tehnică și/sau profesională

 

 

Cerinta 1: Ofertanții vor prezenta lista principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor, (formularul 4), din care sa reiasă că ofertantul a prestat servicii similare în valoare cumulată de:

- minim 1.172.880,99 lei fără TVA

 

Modalitatea de îndeplinire: Se va completa și prezenta în original formularul corespunzator atasat anuntului.

 

NOTA: Documentele prezentate trebuie sa fie emise de beneficiar și se prezintă în original /copie lizibilă semnată de ofertant cu mențiunea “conform cu originalul”.

 

Ofertantul trebuie să facă dovada că are experienţa necesară pentru a presta un serviciu de natura, complexitatea și valoarea celui ce urmează a se încheia.

 

Cerința 2: licență eliberată de Inspectoratul general al poliției române, valabilă pe durata desfășurării contractului, conform obiectului contractului.

Modalitate de îndeplinire: se vor prezenta în copie “conform cu originalul”.

 

Cerința 3: declarație pe propria răspundere referitoare la pregătirea profesională și calificarea persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului de servicii.

 

Cerinta 4: declarație pe propria răspundere privind capacitatea de a asigura resursele tehnice prevăzute în caietul de sarcini.

 

Cerința 5: Informații privind asocierea: se vor prezenta , dacă este cazul, acordul de asociere; documentele justificative.

 

Cerința 6: Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.

Modalitatea de îndeplinire: acordul/acordurile de subcontractare; documente justificative ale subcontractantului/subcontractanților.

 

Cerinta 7: polița de asigurare pentru despăgubiri cu o valoare de minim 100.000 Euro.

Modalitatea de îndeplinire: societatea prestatoare îsi asumă obligația de a o prezenta beneficiarului până la încheierea contractului.

 

 

C. PROPUNEREA TEHNICĂ

 

Propunerea tehnică va respecta în totalitate cerințele din Caietul de sarcini.

Aceasta trebuie intocmita astfel incat să permită identificarea facilă a corespondenței cu caracteristicile tehnice minime, atributiile, obligatiile si cantitatea de servicii asa cum sunt descrise la pct.III CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE ȘI CANTITATEA DE SERVICII CE URMEAZĂ A FI PRESTATEdin caietul de sarcini.

Prin propunerea tehnica ofertantii vor declara ca isi asumă și respectă în totalitate cerintele prevăzute în caietul de sarcini. Propunerea tehnica va fi semnată, datată de reprezentantul legal sau un imputernicit al acestuia. 

Ofertanții au obligația de a indica în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii, protecția mediului (declarație) formular orientativ F8, conform: Legea privind securitatea și sănătatea în muncă nr.319/2006, HG nr.1091/2006 cerințe minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă, O.G. nr.195/2005 privind protecția mediului modificată și completată și a Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind: Legislația fiscală: www.mfinante.ro; Legislația în domeniul protecției mediului: www.gnm.ro; Protecția muncii și condiții de muncă:www.inspectmun.ro.

 

 

D. PROPUNEREA FINANCIARĂ

 

Ofertantul trebuie să prezinte propunerea financiară conform solicitărilor din caietul de sarcini.

 

 

Cerinta 1: Ofertantul va prezenta propunerea financiară completând formularele anexate anunțului, se va include si o detaliere a modului de formare a tarifului orar, pe componente de cost, exprimat in lei fara TVA/ora/post (formularele 5,6 si 7).

 

Tariful va fi exprimat in lei fără TVA, care se va evidenția distinct.

 

La fundamentarea ofertei se vor respecta prevederile legale în vigoare pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, respectiv HG 1071/2021; în caz contrar, oferta va fi respinsă.

 

Ofertantul care declară că beneficiază de subvenții in temeiul Legii 76/2002:

- va prezenta Convenția incheiată cu Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Teritorială;

- va depune o declarație pe proprie raspundere in care sa mentioneze ca persoanele pentru care beneficiaza de subventie vor fi utilizate efectiv pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul contractului de achizitie publica (se vor nominaliza persoanele ce urmeaza a fi implicate in derularea contractului, persoane pentru care ofertantul beneficiaza de subventii de la stat).

 

Cerinta 2 -: Se vor prezenta clauzele contractuale obligatorii asumate, semnate pe fiecare pagină (proiect acord-cadru si contract subsecvent).

 

 

 1. ALTE INFORMATII

   

  Solicitarile de clarificare se vor transmite la adresa de email achizitii@dgas-ct.ro sau la sediul autoritatii contractante din Str. Unirii nr. 104, Constanta, biroul 1 - registratura si relatii cu publicul. Autoritatea va raspunde in mod clar tuturor solicitarilor de clarificare in termen de o zi de la data solicitarii.

   

   

  Garanţia de participare:

   

  Garantia de participare este în valoare de: 11.728 lei (1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent).

  Perioada de valabilitate este de 120 de zile de la termenul limită de depunere a ofertelor.

   

  Modul de constituire:

  Garanţia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel: a) scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit din România sau din alt stat; b) asigurare de garanţii emisă: - fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; – fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

  Garantia de participare trebuie sa fie constituită în suma stabilita pentru o perioada de valabilitate de 120 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor si se va depune in contul IBAN RO89TREZ2315006XXX026717 deschis la Trezoreria municipiului Constanta, cod fiscal 35804563. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

  Autoritatea contractantă are obligaţia de a reţine garanţia de participare atunci când ofertantul se află în oricare dintre următoarele situaţii:

   

  a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

  b)oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună executie.

   

  c)oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul de achiziţie publică/acordul -cadru în perioada de valabilitate a ofertei.

  Nota: Dovada constituirii garanţiei de participare va însoţi oferta, neintroducându-se în plicul exterior. În orice situatie, dovada constituirii garanţiei de participare trebuie să fie prezentată cel mai târziu la data şi ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.

   

   

   

  Garanția de bună executie:

   Garanția de bună execuție se va constitui în procent de 5% din valoarea contractului fără TVA.

   Garanția se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a Prestatorului, fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului.

   Garanția de bună execuție se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii, astfel:

  a. scrisoare de garanție emisă de o instituție de credit din România sau din alt stat;

  b. asigurare de garanții emisă:

  - fie de o societate de asigurări care deține autorizație de funcționare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz;

  - fie de o societate de asigurări dintr-un stat terț printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

  Dacă părţile convin, garanţia de bună execuţie se poate constitui şi prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. Prestatorul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia Beneficiarului la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma iniţială care se depune de către Prestator în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului Beneficiarul urmează să alimenteze contul de disponibil prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite Prestatorului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie şi va înştiinţa Prestatorul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele Prestatorului pot fi dispuse plăţi atât de către Prestator, cu avizul scris al Beneficiarului care se prezintă unităţii Trezoreriei Statului, cât şi de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a Beneficiarului în favoarea căreia este constituită garanţia de bună execuţie. Contul de disponibil este purtător de dobândă în favoarea Prestatorului.

   În cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 de lei, Beneficiarul are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în numerar.

  Beneficiarul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care Prestatorul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie Beneficiarul are obligaţia de a notifica pretenţia atât Prestatorului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, Prestatorul are obligaţia de a reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.

   În cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziţie se suplimentează valoarea acestuia, Prestatorul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a contactului de achiziţie publică.

  Beneficiarul are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către Prestator a obligaţiilor asumate prin contract, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.

   

  Polița de asigurare pentru despăgubiri:

  Prestatorul are obligația de a prezenta beneficiarului, până la încheierea contractului, polița de asigurare pentru despăgubiri cu o valoare de minim 100.000 Euro. Limita răspunderii poliței de asigurare trebuie să fie pe perioada asigurată.

   

  F. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI

   

  Limba de redactare a ofertei: limba română.

   

  Documentele care au fost emise într-o limbă straină vor fi traduse legalizat în limba română de traducător autorizat.

   

  Durata Acordului cadru va fi de 12 luni.

   

  Perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare: 120 de zile (de la data depunerii ofertelor).

   

  Perioada de valabilitate a ofertei este de 120 de zile.

   

  Transmiterea ofertelor: prin postă sau depunere a plicului închis la adresa autoritații contractante din Str. Unirii nr. 104, Constanța, biroul 1.

   

   

  Nota: Riscurile transmiterii ofertei prin postă, inclusiv forța majoră, cad în sarcina operatorului economic.

   

  Ofertele depuse la o altă adresă a autorității contractante decât cea stabilită în documentația de atribuire, sau după expirarea datei limită, se consideră oferte întârziate și se returnează nedeschise.

  Mod de prezentare:

   

  Oferta se va elabora și depune în original. Ofertantul are obligația de a numerota și semna fiecare pagina a ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnică, propunerea financiară), precum și de a anexa un opis al documentelor prezentate, pentru fiecare plic.

   

   

  Sigilarea și marcarea ofertei:

  Documentele de calificare, propunerea tehnică și propunerea financiară se vor introduce în plicuri distincte, marcate corespunzător “DOCUMENTE DE CALIFICARE”, “PROPUNERE TEHNICA”, “PROPUNERE FINANCIARA”, și cu menționarea denumirii și adresei ofertantului; plicurile vor fi introduse apoi într-un plic exterior, închis corespunzător și netransparent. Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autorității contractante, denumirea achiziției și cu inscripția “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE 05.07.2022, ora 09:00 ”.

  Oferta va fi însoțită de următoarele documente:

   

  1. Scrisoarea de înaintare: Ofertantul va trebui să prezinte scrisoarea de înaintare în conformitate cu modelul anexat;

    

  2. Împuternicirea scrisă, prin care reprezentantul împuternicit, în scris, este autorizat să angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică; (împuternicirea va fi însoțită de copia dupa actul de identitate al persoanei imputernicite);

    

 1. Garanția de participare (dovada constituirii acesteia, în cuantumul prevazut în documentatie).

   

  Scrisoarea de înaintare, Împuternicirea, Garantia de participare vor însoți oferta neintroducându-se în plicul exterior.

   

  Plicul  exterior  se  va  înregistra  și  depune  la  sediul autoritații contractante din Str. Unirii nr. 104, Constanța, biroul 1.

   

   

  Termen limită de primire oferte: 04.07.2022, ora 16:00.

   

 1. Deschiderea şi evaluarea ofertelor

Ofertele se vor deschide in data de 05.07.2022, ora 09:00, la sediul autorității contractante din Str. Unirii nr. 104, Constanța.

Ofertanții interesați pot participa la deschiderea ofertelor, în baza prezentării împuternicirii în original.

Oferta elaborată va respecta în totalitate cerinţele din cuprinsul Instructiunilor pentru ofertanti, caietul de sarcini şi propunerea de contract.

 

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică este: prețul cel mai scăzut pentru ofertele corespunzătoare cerințelor specificate în caietul de sarcini.

Evaluarea ofertelor se va realiza prin compararea propunerilor financiare calculate pentru cantitatea maxima estimata a acordului cadru, prin inmultirea tarifului unitar (care va sta la baza acordului cadru) cu cantitatile maxime aferente acordului cadru.


Proiect contract subsecvent

Caiet sarcini

Instructiuni pentru ofertanti

Proiect acord cadru

Formulare