Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț de publicitate numărul 125607 - Furnizare de dezinfectanți necesare pentru dotarea cabinetelor medicale școlare de medicină generală și stomatologie

miercuri, 4 octombrie 2017

Inapoi

Tip anunț: Cumpărări directe

Tip contract: Furnizare

Denumire achiziție: Furnizare de dezinfectanți necesare pentru dotarea cabinetelor medicale școlare de medicină generală și stomatologie.

CPV: 24455000-8-Dezinfectanti (Rev.2)

Descrierea contractului:  Furnizare de dezinfectanți necesare pentru dotarea cabinetelor medicale școlare de medicină generală și stomatologie.

Valoarea estimată fără TVA: 14303.53 RON

Condiții contract: Contractul se va încheia după data atribuirii pe SEAP și va fi valabil până la 31.12.2017, urmând a-și produce efectele până la îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate prin contract. Produsele vor fi livrate pe baza comenzii emise de autoritatea contractantă, iar comanda trebuie livrată de către furnizor în 3 zile de la primirea comenzii. Produsele respective trebuie să fie ambalate corespunzător, ambalajul să fie intact, sigilat, curat și să dețină certificat de calitate, conformitate, garanție corespunzătoare.

Condiții participare: Dezinfectanții trebuie să se regăsească în lista de biocide aprobata de Ministerul Sănătății. Ofertanții trebuie să fie înregistrați în SEAP, vor face dovada neîncadrării în cazurile de excludere prevazute la art. 164, 167, 59 și 60 din Legea nr. 98/2016. Ofertanții vor prezenta certificatele constatatoare din care să rezulte că obiectul de activitate al agentului economic corespunde obiectului contractului și sunt autorizați în acest sens, în condițiile legii. Ofertele prezentate trebuie să respecte cerințele minime specificate, oferta financiară va fi postată în catalogul electronic SEAP ca urmare a solicitării transmise de către Autoritatea Contractanta către ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire „ prețul cel mai scăzut” și a cărui ofertă îndeplinește cerințele și necesitățile autorității contractante. Oferta financiara se va prezenta la valoarea totală, fără TVA, și va cuprinde centralizarea valorilor ofertate, pe tipuri de produse, menționate în anexa 1 a prezentului anunț. Oferta se va prezenta la valoarea totală, conform formularului de oferta și sub forma centralizatorului de prețuri. Valabilitatea ofertei : 60 zile. Oferta include și costul transportului până la sediul autorității contractante. Nu se acceptă oferte parțiale.

Criterii adjudecare: Autoritatea contractanta își rezervă dreptul să achiziționeze prin catalogul electronic existent pe www.e-licitatii.ro de la operatorul economic care a prezentat prețul cel mai scăzut, raportat la valoarea totală a ofertei; condițiile de furnizare a produselor, conform prevederilor legale, cad în sarcina ofertantului de a le respecta și aplica în totalitate.

Termen limită primire oferte: 09.10.2017

Informații suplimentare: Oferta va fi transmisă la adresa de e-mail achizitii@spas-ct.ro sau la sediul SPAS din str. Unirii nr. 104, biroul 1 – registratură în plic închis, unde se pot solicita și informații suplimentare.


Anexa DEZINFECTANTE

Formular ofertă - 59_60_164_167

Formulare


Atribuit către: SC NASTIMED SERV SRL;
Valoare: 9.081,6 lei fără TVA.