Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1364036 - Furnizare instrumentar stomatologic

luni, 15 mai 2023

Inapoi
Tip anunț: Cumparari directe

Tip contract: Furnizare

Denumire contract: Furnizare instrumentar stomatologic

CPV și denumire: 33131100-8 - Instrumente de chirurgie dentara(Rev.2)

Descriere contract: Obiectul achizitiei consta in achizitia de instrumentar stomatologic necesar Directiei medico – sociala, conform cantitatilor din anexa la prezentul anunt, respectiv si a specificatiilor din anexa atasata.

Valoare estimata: 2.311,25 RON

Condiții referitoare la contract: Oferta financiara se va prezenta la valoarea totala, fara TVA (format cu doua zecimale) si va cuprinde centralizarea valorilor ofertate, pe tipuri de produse, mentionate in anexa la prezentul anunt. Oferta financiara va cuprinde formularul de oferta si centralizatorul de preturi. Valabilitatea ofertei : 120 zile. Pretul ofertat include si costul transportului pana la sediul autoritatii contractante. Conditiile de furnizare a produselor, conform prevederilor legale, cad in sarcina ofertantului de a le respecta si aplica in totalitate. Ofertantul va respecta toate reglementarile referitoare la protectia muncii, PSI si protectia mediului si este raspunzator de exactitatea si legalitatea datelor inscrise in situatiile de plata si in facturi, obligandu-se sa restituie sumele incasate necuvenit. Produsele trebuie sa corespunda din punct de vedere calitativ si cantitativ cu cerintele autoritatii contractante.

Conditii de participare: Ofertantii vor prezenta certificate constatatoare din care sa rezulte ca obiectul de activitate corespunde obiectului contractului si sunt autorizati in acest sens, in conditiile legii; vor face dovada neincadrarii in cazurile de excludere prevazute la articolele 164, 167, 59 si 60 din Legea nr. 98/2016. Nu se accepta oferte alternative sau partiale. Vor fi prezentate caracteristicile tehnice pentru produsele ofertate, distinct de oferta financiara.

Criterii de atribuire: Adjudecarea se va face in favoarea ofertantului a carui oferta are pretul cel mai scazut, raportat la valoarea totala a ofertei si care este conforma necesitatii autoritatii contractante

Ofertele se vor transmite pana la data de 22.05.2023, orele 16:00 la adresa de email achizitii@dgas-ct.ro sau in plic inchis, la sediul autoritatii din Str. Unirii nr. 104, biroul 1 - registratura, relatii cu publicul si evaluare initiala.

Anexa

Formular ofertă și centralizator

Declaratii

Atribuit catre SC AQUATOR SRL - 2.309,07 lei fara TVA