Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1299005 - Furnizare de echipamente IT, defalcate pe loturi

luni, 20 iunie 2022

Inapoi
Tip anunț: Cumpărări directe;

Tip contract: Furnizare;

Denumire contract:  Furnizare de echipamente IT, defalcate pe loturi

CPV și denumire: 30213300-8 - Computer de birou (Rev.2)

Descriere contract: Obiectul contractelor il reprezinta achizitia de echipamente IT defalcate pe loturi, in conformitate cu produsele, caracteristicile si cantitatile prevazute in caietul de sarcini atasat. Valoarea estimata totala este de 133.823,92 lei fara TVA, din care: valoarea maxima estimata pentru lotul 1 - Unitate desktop este de: 36.722,78 lei fara TVA, pentru lotul 2 – Laptopuri este de: 54.705,94 lei fara TVA, pentru lotul 3 - imprimante, este de 42.395,50 lei fara TVA. Valoarea ofertata pentru fiecare lot nu poate depasi valoarea estimata aferenta fiecareia, conform punctului 4 din caietul de sarcini.

Valoare estimata: 133.823,92  RON

Condiții referitoare la contract: Oferta va fi prezentata in preturi unitare lei fara TVA (format cu doua zecimale) sub forma de centralizator de preturi, dupa modelul atasat si cu respectarea produselor, respectiv a cantitatilor din caietul de sarcini conform punctului 4 si 9 din caietul de sarcini; valoarea totala va fi exprimata in lei cu TVA mentionata distinct (format cu doua zecimale) si va fi intocmita conform formularului de oferta atasat. Va fi prezentata oferta tehnica, (conform formularului de oferta atasat) pentru lotul pentru care se depune oferta. In propunerea tehnica vor fi prezentate detaliat şi complet în corelaţie cu prevederile caietului de sarcini toate produsele pentru care depun oferta. Oferta va avea o valabilitate de 120 zile. Ofertantul va respecta toate reglementarile referitoare la protectia muncii, PSI si protectia mediului si este raspunzator de exactitatea si legalitatea datelor inscrise in situatiile de plata si in facturi, obligandu-se sa restituie sumele incasate necuvenit. Transportul produselor si manipularea acestora cad in sarcina furnizorului, fara costuri suplimentare din partea achizitorului. Facturile se vor emite pentru fiecare unitate din subordinea DGAS in parte.

Condiții de participare: Ofertantii vor prezenta certificate constatatoare din care sa rezulte ca obiectul de activitate corespunde obiectului contractului si sunt autorizati in acest sens, in conditiile legii; vor face dovada neincadrarii in cazurile de excludere prevazute la articolele 164, 167, 59 si 60 din Legea nr. 98/2016, se vor prezenta modele de declaratii atasate. Nu se accepta oferte alternative sau partiale. Ofertele prezentate trebuie sa se incadreze in valorile maxime estimate pentru fiecare lot in parte. Se va constitui garantie de buna executie, in cuantum de 5% din valoarea totala a contractului, fara TVA. Va fi prezentate o oferta tehnica si oferta financiara conform formularelor atasate. Ofertele pot fi depuse pentru un singur lot sau pentru numarul maxim de loturi, respectiv 3 loturi.

Criterii atribuire: Adjudecarea se va face in favoarea ofertantului care a prezentat pretul total cel mai scazut si care intruneste conditiile cerute prin caietul de sarcini.

Data limita depunere oferta: 01.07.2022 14:00
 
Informații suplimentare: Ofertele se vor transmite pana la data de 01.07.2022, orele 14:00, la adresa de e-mail achizitii@dgas-ct.ro sau, in plic inchis, la sediul DGAS din str. Unirii nr. 104, biroul 1 – registratura, relatii cu publicul si evaluare initiala, iar informatiile suplimentare se pot solicita la adresa de email mentionata mai sus.

Formulare

Caiet de sarcini

Atribuire:

Lot 1 : Atribuit catre SC Verasys International SRL, la valoarea de 35.678,00 lei fara TVA.
Lot 2 : Atribuit catre SC Advancetech SRL, la valoarea de 48.588,48 lei fara TVA.