Arhivă
 • Afiseaza filtre
  • Selecteaza data:
  • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț concurs angajare în perioada 09 - 11.08.2016 - Cămin pentru persoane vârstnice

luni, 25 iulie 2016

Inapoi

ANUNŢ  CONCURS

 

Serviciul Public de Asistență Socială Constanța

organizează concurs în perioada 09-11.08.2016  

pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale de execuție vacante:

 

1. Asistent social debutant, Compartimentul Asistență Socială, Căminul pentru persoane vârstnice (1 post)

Cerinte specifice:

- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, specializarea asistență socială

- avizul Colegiului Asistenților Sociali din România;

- fără experiență în specialitatea studiilor absolvite

- Să îndeplinească condițiile generale de ocupare a unei funcții contractuale, conform art. 3 din H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare       

2. Paznic, Serviciul Administrativ Gospodăresc, Căminul pentru persoane vârstnice (2 posturi)

Cerințe specifice:

- Studii: minimum studii generale

- Atestat profesional agent de securitate eliberat conform art. 36 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată

- Să îndeplinească condițiile generale de ocupare a unei funcții contractuale, conform art. 3 din H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare       

3. Muncitor necalificat (atribuții de curățenie) - Serviciul Administrativ Gospodăresc, Căminul pentru persoane vârstnice (2 posturi)

Cerințe specifice:

 • Studii: minimum studii generale
 • Fără vechime necesară
 • Să îndeplinească condițiile generale de ocupare a unei funcții contractuale, conform art. 3 din H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare       

4. Asistent medical fizioterapie debutant – Serviciul Centrul Social Constanța (1 post)

Cerințe specifice:

 • Studii postliceale sanitare
 • Certificat de membru valabil eliberat de OAMGMAMR
 • Să îndeplinească condițiile generale de ocupare a unei funcții contractuale, conform art. 3 din H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare       

 

Condiții generale de ocupare a unei funcții contractuale, conform art. 3 din H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare:

 a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

 c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 d) are capacitate deplină de exerciţiu;

 e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va desfăşura în perioada 09-11.08.2016 la sediul Serviciului Public de Asistență Socială, din Str. Unirii nr. 104, după cum urmează :

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE

SELECTAREA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE

PROBA SCRISĂ

INTERVIUL CANDIDAŢILOR ADMIŞI

DATA

02.08.2016

09.08.2016

11.08.2016

ORA

12,00

10,00

12,00

LOCUL

Serviciul Public de Asistență Socială - sediu

Serviciul Public de Asistență Socială - sediu

Serviciul Public de Asistență Socială - sediu

 

În vederea participării la concurs, până la data de  29.07.2016 ora 12,00, candidaţii vor depune la sediul Serviciului Public de Asistență Socială din Str. Unirii nr. 104,  un  dosar plic, care va conţine în mod obligatoriu  următoarele:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică (avizul Colegiului Asistenților Sociali din România – pentru postul de asistent social debutantatestat profesional agent de securitate);

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

 e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

     Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

      Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 9,00 – 15,00 la nr. de tel. 0341.180.112 sau direct la sediul unității din Str. Unirii nr. 104, Constanța.

 

Secretar comisie concurs,

Ref. Abdula Anifea

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

COMPARTIMENT ASISTENȚĂ SOCIALĂ, CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

Ocuparea postului contractual de execuție de Asistent Social Debutant

 

  1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice

 1. Legea nr. 292/2011 legea asistenței sociale;

 2. Ordinul nr. 2126/2014 privind Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidentiale destinate persoanelor vârstnice;

 3. O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale;

 4. O.G. nr. 86/2004 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale:

 5. Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată.

 

 

 

SERVICIUL ADMINISTRATIV GOSPODĂRESC, CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

Ocuparea postului contractual de execuție de Paznic

 

 1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 2. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunuilor, valorilor si protectia persoanelor, republicata, cu m odificarile si completarile ulterioare.
 
TEMATICA - CONCURS PAZNIC
 

      1.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;CAPITOLUL II - ART.5-6-7

       2.Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunuilor, valorilor si protectia persoanelor, republicata, cu m odificarile si completarile ulterioare; 

            CAP.VI SECTIUNEA I

 

SERVICIUL ADMINISTRATIV GOSPODĂRESC, CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

Ocuparea postului contractual de execuție de Muncitor necalificat (atribuții de curățenie)

 

 1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 2. Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice.
 
TEMATICA CONCURS MUNCITOR NECALIFICAT
        
 1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;CAP.II- ART.5-6-7
 2. Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice;CAP.I, CAP.II, SECT.3-ART.19

 

SERVICIUL CENTRUL SOCIAL CONSTANȚA

Ocuparea postului contractual de execuție de Asistent medical fizioterapie debutant

 

1.   Kiss Jaroslav – Fiziokinetoterapia și recuperarea medicală în afecțiuniele aparatului locomotor, Editura Medicală, 2012;

2.   Rădulescu Andrei – Electroterapie, Editura Medicală, 2005

3.   Sbenghe Tudor – Kinetologie profilactică, terapeutică și de recuperare, Editura Medicală, 1987
REZULTATELE  SELECŢIEI  DOSARELOR  PENTRU  CONCURSUL   DIN

PERIOADA  09.08 – 11.08.2016

 

Data selecției dosarelor :02.08.2016 
Numele și prenumele
candidatului
Rezultatul selectiei dosarelor
Motivul respingerii dosarului
Denumirea postului – ASISTENT MEDICAL FIZIOTERAPIE 
debutant - număr -1 post
– SERVICIUL CENTRUL SOCIAL CONSTANȚA

JITARU ANA-NICOLETA

ADMIS

-

BOZOMITU MIRELA

ADMIS

-

 

 
Data selecției dosarelor :02.08.2016 
Numele și prenumele 
candidatului
Rezultatul selectiei dosarelor
Motivul respingerii dosarului
Denumirea postului – ASISTENT SOCIAL 
debutant - număr -1 post
– CAMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

POPESCU LUCIANA ANDREEA

ADMIS

-

COJOCARU DANIELA-CRISTINA

ADMIS

-


 

Data selecției dosarelor :02.08.2016 
Numele și prenumele 
candidatului
Rezultatul selectiei dosarelor
Motivul respingerii dosarului
Denumirea postului – PAZNIC - 
număr 2 posturi
– CAMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

NEMALEAC ELEZOV

ADMIS

-

ZATIK OANA-MARIA

ADMIS

-

EMIN TURGAI

ADMIS

-

SUBȚIRICĂ ANTONICĂ

ADMIS

-

TRUPINĂ ILIE

ADMIS

-

CONDREA JAN

ADMIS

-


 

Data selecției dosarelor :02.08.2016 
Numele și prenumele 
candidatului
Rezultatul selectiei dosarelor
Motivul respingerii dosarului
Denumirea postului – MUNCITOR NECALIFICAT - 
număr 2 posturi
– CAMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

VENCU RODICA

ADMIS

-


În termen de o zi lucrătoare de la data afișării prezentei, candidatii nemultumiti pot depune contestație, înregistrată  la biroul nr.4 (parter) .

 

Proba  scrisă se va desfășura la data de  09.08.2016 la ora  10.00  la sediul institutiei;  candidații se vor prezenta începând cu ora 9.45 cu actul de identitate.