Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1364024 - Servicii medicale de geriatrie-gerontologie pe anul 2023 pentru ingrijirea la domiciliu a persoanelor varstnice

luni, 15 mai 2023

Inapoi
Tip anunț: Anexa 2

Tip contract: Servicii

Denumire contract: Servicii medicale de geriatrie-gerontologie pe anul 2023 pentru ingrijirea la domiciliu a persoanelor varstnice

CPV și denumire: 85121200-5 - Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)

Descriere contract: Serviciile prestate de către medicul specialist geriatrie-gerontologie sunt următoarele: - deplasarea la domiciliul solicitanților servicii de îngrijire la domiciliu (în cazul persoanelor nedeplasabile) în vederea completării părții medicale din Fișă de evaluare inițială – Formular PO-DSC-24-F-02; - deplasarea anuală la domiciliul beneficiarilor de servicii de îngrijire la domiciliu (în cazul persoanelor nedeplasabile) în vederea completării părții medicale din Fișă de reevaluare– Formular PO-DSC-24-F-02; - colaborarea cu asistentul social desemnat pentru buna desfășurare a acivității de îngrijire la domiciu a persoanelor vârstnice. Valoarea maximă estimată pentru prestarea serviciilor este de 5.856 lei fără TVA până la 31.12.2023, valoare în funcție de care se vorelebora și evalua ofertele. Se prevede posibilitatea prelungirii contractului pe o perioadă de maxim 4 luni (Ianuarie - Aprilie 2024), în funcție de disponibilitatea fondurilor bugetare necesare, valoarea estimată totală a eventualei prelungiri fiind de 2.929 lei fără TVA.

Valoare estimata: 5.856,00 - 8.785,00 RON

Condiții referitoare la contract: Contractul va fi valabil pana la data de 31.12.2023, cu posibilitatea prelungirii pentru perioada Ianuarie 2024 - Aprilie 2024, in limita fondurilor disponibile conform cerintelor autoritatii contractante. Oferta transmisa va cuprinde oferta financiara (formular de oferta, centralizator), precum si oferta tehnica in care se va detalia modul in care ofertantii vor indeplini cerintele minime solicitate. Oferta financiara se va prezenta in preturi unitare, fara TVA(format cu doua zecimale) .Valabilitatea ofertei financiare: 120 zile. Nu se accepta oferte partiale sau alternative . Ofertantul va respecta toate reglementarile referitoare la protectia muncii, PSI si protectia mediului si este raspunzator de exactitatea si legalitatea datelor inscrise in situatiile de plata si infacturi, obligandu-se sa restituie sumele incasate necuvenit. Pretul ofertat in necesarul pe primele 4 luni din anul 2024 ( Ianuarie - Aprilie 2024 ), nu trebuie sa fie diferit de pretul din necesarul pana la data de 31.12.2023.

Conditii de participare: Ofertantii vor face dovada neincadrarii in cazurile de excludere prevazute la articolele 164, 167, 59 si 60 din Legea nr. 98/2016. Ofertantii vor prezentacertificate constatatoare /documente din care sa rezulte ca obiectul de activitate corespunde obiectului contractului si sunt autorizati in acest sens, inconditiile legii, vor prezenta: o propunere tehnica ce va cuprinde cerințele specifice pentru achiziția de servicii medicale de geriatrie-gerontologie caresunt următoarele:”- certificatul de specialist sau primar pentru medici, în copie lizibilă semnată de ofertant cu mențiunea „conform cu originalul”;- certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România, în copie lizibilă semnată de ofertant cu menț unea „conform cu originalul” - avizul de funcționare al cabinetului medical/ certificatul de înregistrare la registrul comerţului, în copie lizibilă semnată de ofertant cu mențiunea „conform cu originalul” -asigurare de răspundere civilă profesională a medicilor, în copie lizibilă semnată de ofertant cu mențiunea „conform cu originalul”. Serviciile prestate de către medicul specialist geriatrie-gerontologie sunt următoarele: - deplasarea la domiciliul solicitanților servicii de îngrijire la domiciliu (în cazul persoanelor nedeplasabile) în vederea completării părții medicale din Fișă de evaluare inițială – Formular PO-DSC-24-F-02; - deplasarea anuală la domiciliul beneficiarilor de servicii de îngrijire la domiciliu (în cazul persoanelor nedeplasabile) în vederea completării părții medicale din Fișă de reevaluare– Formular PO-DSC-24-F-02; - colaborarea cu asistentul social desemnat pentru buna desfășurare a acivității de îngrijire la domiciu a persoanelor vârstnice.”Ofertantii vor face dovada neincadrarii in cazurile de excludere prevazute la articolele 164, 167, 59 si 60 din Legea nr. 98/2016.

Criterii de atribuire: Criteriul de atribuire il reprezinta "pretul cel mai scazut" pentru ofertele corespunzatoare necesitatii autoritatii contractante, conform cerintelor minime solicitate.

Oferta va fi transmisa la adresa de e-mail achizitii@dgas-ct.ro, sau la sediul DGAS din str. Unirii nr. 104, biroul1 – registratura in plic inchis pana in data de 18.05.2023 ora 16:00, iar informatiile suplimentare se pot solicita la adresa de e-mail mentionata mai sus.

Formular ofertă și centralizator

Declaratii

Cerinte obligatorii