Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1353320 - Serviciul de instalare de utilaje de prelucrare a băuturilor (cafea și alte băuturi calde) în pavilioanele de vară și cluburi pentru pensionari

vineri, 24 martie 2023

Inapoi
Tip anunț: Cumparari directe

Tip contract: Servicii

Denumire contract: Serviciul de instalare de utilaje de prelucrare a băuturilor (cafea și alte băuturi calde) în pavilioanele de vară și cluburi pentru pensionari

CPV și denumire: 51542200-5 - Servicii de instalare de utilaje de prelucrare a bauturilor (Rev.2)

Descriere contract: Obiectul contractului îl reprezintă achiziționarea serviciului de instalare de utilaje de prelucrare a băuturilor (cafea și băuturi calde), pentru perioada mai-octombrie 2023, cu scopul de a crea un mediu recreativ pentru socializarea persoanelor vârstnice, în cadrul Serviciului administrare cluburi pensionari, care administrează 8 pavilioane de vară și 2 cluburi de iarnă pentru pensionari, amplasate în următoarele locații: parc Tăbăcărie, piațeta Badea Cârțan, parc Tomis II, parc Casa de Cultură, parc Teatru de Stat, parc Poarta 6, parc Gară, parc Viitorului, club pensionari Zorelelor, club pensionari Mangaliei. Acest serviciu include instalarea utilajelor, transportul, montarea, prepararea și distribuirea de cafea si băuturi calde, pecum și operațiunile necesare întreținerii acestor utilaje, așa cum sunt prezentate în caietul de sarcini anexati. Necesarul de aparate pentru cafea și băuturi calde este de 10 bucăți, respectiv un aparat pentru fiecare locație. Consumul maxim estimat pentru cele 6 luni este de 230.640 cupe, respectiv 3844 cupe/lună/locație. Valoarea estimată pentru achiziția serviciului de instalare de utilaje de prelucrare a băuturilor în cele 10 locații pentru perioada 01.05.2023-31.10.2023 este de 179.899,20 lei fără TVA (3844 cupe/lună/locație x 10 locații x 6 luni x 0,78 lei fără TVA/cupă).

Valoare estimata: 179.899,20  RON

Condiții referitoare la contract: Contractul se va incheia după data atribuirii și va fi valabil până la 31.10.2022, va produce efectele până la îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate prin contract. Oferta transmisă va cuprinde oferta financiară (formular de oferă, centralizator), precum și oferta tehnică în care se va detalia modul în care ofertanții vor îndeplini cerințele și specificațiile din caietul de sarcini. Garanția de bună execuție se va constitui în procent de 5% din valoarea contractului fără TVA. Oferta se va prezenta în prețuri unitare, fără TVA. Valoarea totală va fi exprimată în lei, cu TVA menționat distinct și se va întocmi conform formularului de ofertă atașat. Valabilitatea ofertei: 120 zile. Ofertele prezentate trebuie să respecte cerințele din caietul de sarcini atașat, oferta financiară va fi postată în catalogul electronic SEAP, ca urmare a solicitării transmise de către Autoritatea Contractantă către ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire „prețul cel mai scăzut” și a cărui ofertă îndeplinește cerințele și necesitățile autorității contractante. Nu se acceptă oferte parțiale sau alternative. Ofertantul va respecta toate reglementările referitoare la protecția muncii, PSI și protecția mediului și este răspunzător de exactitatea și legalitatea datelor înscrise în situațiile de plată și în facturi, obligându-se să restituie sumele încasate necuvenit.

Conditii de participare: Ofertantii vor prezenta certificate constatatoare din care să rezulte că obiectul de activitate corespunde obiectului contractului și sunt autorizați în acest sens, în conditiile legii (autorizatie/atestat sau alte documente doveditoare in acest sens), vor face dovada neîncadrării în cazurile de excludere prevăzute la articolele 164, 167, 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 și vor face dovada experienței profesionale prin unul sau maxim două contracte privind prestarea serviciilor de prelucrare băuturi calde în valoare de minim 179.899,20 lei fără TVA. Ofertanții vor prezenta oferta tehnică care va respecta cerințele prevăzute în caietul de sarcini.

Criterii de atribuire: Criteriul de adjudecare îl reprezintă "prețul cel mai scăzut" pentru ofertele corespunzătoare necesității autorității contractante.

Ofertele vor fi transmise până în data de 30.03.2023, orele 16:30, la adresa de e-mail achizitii@dgas-ct.ro (unde pot fi solicitate și eventuale clarificări necesare) sau în plic închis la sediul DGAS Constanța din str. Unirii nr. 104, biroul 1.

Formular ofertă

Modele declarații

Caiet de sarcini

Atribuit către SC DALLMAYR VENDING & OFFICE SCS S.A. la valoarea de 179.899,20 lei fără TVA.