Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1354898 - Servicii de mentenanta a sistemelor de detectie, semnalizare si alarmare in caz de incediu

luni, 3 aprilie 2023

Inapoi
Tip anunț: Cumparari directe

Tip contract: Servicii

Denumire contract: Servicii de mentenanta a sistemelor de detectie, semnalizare si alarmare in caz de incediu

CPV și denumire: 50413200-5 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)

Descriere contract: Obiectul contractului îl reprezintă achizitia de "Servicii de mentenanta a sistemelor de detectie, semnalizare si alarmare in caz de incediu" , necesare pentru fiecare unitate benefica din cadrul Direcției generale de asistenta sociala Constanta, conform cerintelor si specificatiilor din caietul de sarcini atasat. Valoarea maximă estimată pentru prestarea serviciului este de 5.160,96 lei fără TVA până la 31.12.2023, valoare în funcție de care se vor elebora și evalua ofertele, din care: Sediul D.G.A.S - 2.322,69 lei fara TVA, Caminul pentru persoane varstnice : 2.838,27 lei fara TVA. Se prevede posibilitatea prelungirii contractului pe o perioadă de maxim 4 luni (Ianuarie - Aprilie 2024), în funcție de disponibilitatea fondurilor bugetare necesare, valoarea estimată totală a eventualei prelungiri fiind de 2.249,24 lei fără TVA, defalcat pe subunitățile din cadrul DGAS astfel: Sediul D.G.A.S - 1.012,27 lei fara TVA , Caminul pentru persoane varstnice : 1.236,97 lei fara TVA.

Valoare estimata: 5.160,96  - 7.410,20  RON

Condiții referitoare la contract: Contractul va fi valabil pana la data de 31.12.2023, cu posibilitatea prelungirii pentru perioada Ianuarie 2024 - Aprilie 2024, in limita fondurilor disponibile conform specificatiilor din caietul de sarcini. Ofertantul va respecta toate reglementarile referitoare la protectia muncii, PSI si protectia mediului si este raspunzator de exactitatea si legalitatea datelor inscrise in situatiile de plata si in facturi, obligandu-se sa restituie sumele incasate necuvenit. Oferta va fi prezentată în prețuri unitare, fără TVA (format cu două zecimale). Valoarea totală va fi exprimată în lei fara TVA, va fi întocmită conform caietului de sarcini si a formularului de oferta din prezentul anunt. Valoarea ofertată pentru necesarul fiecărei subunități nu trebuie să depășească valoarea estimată aferentă fiecăreia. Facturile vor fi întocmite pentru fiecare unitate beneficiara in parte, transmise si primite conform cap. VII din caietul de sarcini atasat. Valabilitatea ofertei este de 120 de zile. Se va constitui garantie de buna executie, in cuantum de 5% din valoarea totala a contractului fara TVA.

Conditii de participare: Ofertanții vor prezenta certificate constatatoare din care să rezulte că obiectul de activitate al acestora corespunde obiectului contractului și sunt autorizați în acest sens, în condițiile legii; vor face totodată dovada neîncadrării în cazurile de excludere prevăzute la articolele 164, 167, 59 și 60 din Legea nr. 98/2016, prin prezentarea formularelor atașate. Nu se acceptă oferte parțiale sau alternative. Propunerea tehnica si propunerea financiara se vor intocmii conform cerintelor din caietului de sarcini si a formularului de oferta.

Criterii de atribuire: Criteriul de atribuire il reprezintă "pretul cel mai scazut" pentru ofertele corespunzatoare cerințelor si necesitătii autorității contractante conform cerințelor din caietului de sarcini atașat prezentului anunț.

Oferta va fi transmisa la adresa de e-mail achizitii@dgas-ct.ro, sau la sediul DGAS din str. Unirii nr. 104, biroul 1 – registratura in plic inchis pana in data de 10.04.2023 ora 12:00, iar informatiile suplimentare se pot solicita la adresa de email mentionata mai sus.

Caiet de sarcini

Formular ofertă

Modele declarații