Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1427274 - Achiziția de servicii medicale de stomatologie

marți, 21 mai 2024

Inapoi
Tip anunț: Cumparari directe

Tip contract: Cumparari directe

Denumire contract: Achiziția de servicii medicale de stomatologie

CPV și denumire: 85121200-5 - Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)

Descriere contract: Achiziția de servicii medicale de stomatologie, la cabinetul de stomatologie din cadrul Căminului pentru persoane vârstnice, Constanța. Medicul specialist stomatolog își va desfășura activitatea 4 ore/săptămână, conform programului stabilit între părți. Valoarea maximă estimată pentru prestarea serviciilor este de 17.312 lei fără TVA până la 31.12.2024, valoare în funcție de care se vor elebora și evalua ofertele. Se prevede posibilitatea prelungirii contractului pe o perioadă de maxim 4 luni (Ianuarie - Aprilie 2025), în funcție de disponibilitatea fondurilor bugetare necesare, valoarea estimată totală a eventualei prelungiri fiind de 8.656 lei fără TVA.

Valoare estimata: 17.312,00  - 25.968,00  RON

Condiții referitoare la contract: Contractul va fi valabil pana la data de 31.12.2024, cu posibilitatea prelungirii pentru perioada Ianuarie - Aprilie 2025, in limita fondurilor disponibile conform cerintelor autoritatii contractante. Oferta transmisa va cuprinde oferta financiara (formular de oferta, centralizator), precum si oferta tehnica (Formular nr. 4) in care se va detalia modul in care ofertantii vor indeplini cerintele minime solicitate. Oferta financiara se va prezenta in preturi unitare, fara TVA (format cu doua zecimale) .Valabilitatea ofertei financiare: 120 zile. Nu se accepta oferte partiale sau alternative . Ofertantul va respecta toate reglementarile referitoare la protectia muncii, PSI si protectia mediului si este raspunzator de exactitatea si legalitatea datelor inscrise in situatiile de plata si in facturi, obligandu-se sa restituie sumele incasate necuvenit. Pretul ofertat in necesarul pe primele 4 luni din anul 2025 ( Ianuarie - Aprilie 2025 ), nu trebuie sa fie diferit de pretul din necesarul pana la data de 31.12.2024.

Conditii de participare: Ofertantii vor face dovada neincadrarii in cazurile de excludere prevazute la articolele 164, 167, 59 si 60 din Legea nr. 98/2016. Ofertantii vor prezenta certificate constatatoare /documente din care sa rezulte ca obiectul de activitate corespunde obiectului contractului si sunt autorizati in acest sens, in conditiile legii, vor prezenta: - Diploma de licenta in domeniul medicina, specializarea stomatologie ; - Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România, în copie lizibilă semnată de ofertant cu mențiunea „conform cu originalul” - Avizul de funcționare al cabinetului medical/ certificatul de înregistrare la registrul comerţului, în copie lizibilă semnată de ofertant cu mențiunea „conform cu originalul” - Asigurare de răspundere civilă profesională a medicilor, în copie lizibilă semnată de ofertant cu mențiunea „conform cu originalul” .Se va face dovada detinerii experientei similare, la nivelul a unu sau mai multe contracte, in valoare insumata de minim 17.312,00 lei (Formular nr.6) prin prezentarea de documente doveditoare in acest sens (recomandari, contracte, procese verbale, documente constatatoare, etc) propunerea TEHNICA si propunerea FINANCIARA se vor intocmi distinct, conform formularelor atasate F4 si F5.

Criterii de atribuire: Criteriul de atribuire il reprezinta "pretul cel mai scazut" pentru ofertele corespunzatoare necesitatii autoritatii contractante, conform cerintelor minime solicitate.

Cerinte minime

Modelele de formulare si declaratii se pot vizualiza copiind link-urile: Formular oferta ( formular de oferta + declaratii) copiindu-le, inserandu-le in browser si apasand tasta "enter" apoi. Oferta va fi transmisa la adresa de e-mail achizitii@dgas-ct.ro, sau la sediul DGAS din str. Unirii nr. 104, biroul 1 – registratura in plic inchis pana in data de 24.05.2024, ora 12.00