Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1354072 - Furnizare aparatură medicală pentru cabinetele de medicină generală din cadrul Direcției medico-socială – Serviciul Medicină școlară

miercuri, 29 martie 2023

Inapoi
Tip anunț: Cumparari directe

Tip contract: Furnizare

Denumire contract: Furnizare aparatură medicală pentru cabinetele de medicină generală din cadrul Direcției medico-socială – Serviciul Medicină școlară

CPV și denumire: 33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2)

Descriere contract: Descriere contract:
Obiectul contractului îl reprezintă achiziționarea de aparatură medicală pentru anul 2023, pentru asigurarea funcționalității cabinetelor medicale școlare din cadrul Direcției medico-socială – Serviciul medicină școlară, în conformitate cu reglementările în vigoare. Această achiziție este necesară pentru asigurarea asistenței medicale a preșcolarilor, a elevilor din unitățile de învațământ preuniversitar și studenților din instituțiile de învățământ superior, pentru menținerea stării de sănătate a colectivităților și pentru promovarea unui stil de viață sănătos, conform Anexei 9, punctul A și Anexei 10, punctul A din baremul de dotare precizat în Ord. Nr. 438/2021. Valoarea estimată pentru achiziția de aparatură medicală pentru cabinetele de medicină generală pentru anul 2023, este de 17.211,57 lei fără TVA.

Valoare estimata: 17.211,57  RON

Condiții referitoare la contract: Contractul se va incheia după data atribuirii și va fi valabil până la 31.12.2023 sau până la îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate prin contract. Oferta transmisă va cuprinde oferta financiară (formular de oferă, centralizator), precum și oferta tehnică/caracteristicile tehnice în care se vor detalia produsele și specificațiile tehnice solicitate în Anexa atașată. Oferta se va prezenta în prețuri unitare, fără TVA. Valoarea totală va fi exprimată în lei, cu TVA menționat distinct (format cu două zecimale) și se va întocmi conform formularului de ofertă atașat. Valabilitatea ofertei: 120 zile. Ofertele prezentate trebuie să respecte cerințele din Anexa atașată. Criteriului de atribuire este „prețul cel mai scăzut” pentru oferta care îndeplinește cerințele și necesitățile autorității contractante. Nu se acceptă oferte parțiale sau alternative. Ofertantul va respecta toate reglementările referitoare la protecția muncii, PSI și protecția mediului și este răspunzător de exactitatea și legalitatea datelor înscrise în situațiile de plată și în facturi, obligându-se să restituie sumele încasate necuvenit.

Conditii de participare: Ofertantii vor prezenta certificate constatatoare din care să rezulte că obiectul de activitate corespunde obiectului contractului și sunt autorizați în acest sens, în conditiile legii (autorizatie/atestat sau alte documente doveditoare in acest sens) și vor face dovada neîncadrării în cazurile de excludere prevăzute la articolele 164, 167, 59 si 60 din Legea nr. 98/2016. Ofertanții vor prezenta oferta tehnică/caracteristicile tehnice care vor respecta cerințele prevăzute în Anexa atașată și oferta financiară.

Criterii de atribuire: Criteriul de adjudecare îl reprezintă "prețul cel mai scăzut" pentru ofertele corespunzătoare necesității autorității contractante.

Ofertele vor fi transmise până în data de 05.04.2023, orele 16:00, la adresa de e-mail achizitii@dgas-ct.ro (unde pot fi solicitate și eventuale clarificări necesare) sau în plic închis la sediul DGAS Constanța din str. Unirii nr. 104, biroul 1.

Formular ofertă

Declaratie de conformitate

Anexa

Atribuit către SC ALFAMED CLINIC SRL la suma de 11.197,00 lei fără TVA