Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț de participare prin procedură simplificată proprie - Achiziționarea de “Servicii medicale de medicină generală"

miercuri, 25 mai 2022

Inapoi

Conţinutul anunţului de participare prin procedură simplificată proprie este următorul:

A. “Directia Generala de Asistență Socială Constanța, cu sediul în Str. Unirii nr. 104, tel. 0341/180102, organizează în data de 03.06.2022, orele 09:00, procedura simplificată proprie privind atribuirea contractului având ca obiect achiziționarea de servicii medicale de medicina de generala, Cod CPV 8512100-4 - Servicii prestate de medici generaliști.”

Valoarea estimată maximă: 16.800 lei, fără TVA (până la 31.12.2022, maxim 7 luni), cu posibilitatea de prelungire pentru 4 luni, în limita disponibilității bugetare (valoarea estimată maximă a posibilei prelungiri fiind de maxim 9.600 lei fără TVA).

CONDIŢII DE PARTICIPARE - conform fișei de date a achiziției:

Ofertanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţiile de participare :

B. Condiții de participare

B.1. Situația personală a ofertanților, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în Registrul Comerțului sau al profesiei.

B.1.1. a) Situația personală a ofertantului

Cerința 1: Ofertanții nu trebuie să se regăsească in situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Modalitatea de îndeplinire: Completare si prezentare în original a unei declarații privind neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Cerința 2: neincadrarea in dispozitiile art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Ofertanții vor prezenta declarația privind neîncadrarea în dispozițiile art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante sunt: Poptile Monica - director general, Bărbatu Andrada - director executiv, Mădularu Anca Claudia - sef birou, Nistorescu Monica - director, Duzinschi Dana – sef serviciu, Cociu Corina - consilier juridic, Voicu Iulian - consilier achizitii, Dobrin Marius - consilier achizitii, Tuzluchi Roxana - consilier achizitii.

Modalitate de îndeplinire: completare si prezentare în original a formularului atasat anuntului publicitar. Se va prezenta Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 60.

B.1.2. b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale

Informații si formalități necesare pentru evaluarea respectării cerinței menționate.

Cerința: ofertanții vor face dovada faptului că serviciile vor fi prestate de un medic cu competențe în domeniu (diplome, certificări, atestări, etc).

Modalitatea de îndeplinire: Certificat si autorizatii de functionare, in conditiile legii, din care sa reiasa corespondenta cu obiectului contractului de prestari servicii, respectiv faptul ca serviciile medicale vor fi prestate de un medic cu competente in domeniu.

NOTA: Documentele se prezintă în original/copie lizibilă semnată de ofertant cu mențiunea ,,conform cu originalul”.

B.2. Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Cerinta: Ofertanții vor prezenta lista principalelor servicii prestate, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor, din care sa reiasa că au prestat servicii similare, având experiență în domeniul medicinei de familie.

Modalitatea de îndeplinire: Se va completa și prezenta în original formularul 4 din sectiunea Modele Formulare.

NOTA: Documentele prezentate trebuie sa fie emise de beneficiar și se prezintă în original /copie lizibilă semnată de ofertant cu mențiunea “conform cu originalul”.

Ofertantul trebuie să facă dovada că are experienţa necesară pentru a presta un serviciu de natura celui ce urmează a se încheia.

C. PROPUNEREA TEHNICĂ

Propunerea tehnică va respecta în totalitate cerințele anexei la anunt. Oferta tehnica trebuie intocmita astfel incat procesul de evaluare a informatiilor pe care le contine sa permita identificarea facila a corespondentei cu specificatiile solicitate. Ofertanții au obligația de a indica în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii, protecția mediului conform: Legea privind securitatea și sănătatea în muncă nr.319/2006, HG nr.1091/2006 cerințe minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă, O.G. nr.195/2005 privind protecția mediului modificată și completată și a Legii nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor. Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind: Legislația fiscală: www.mfinante.ro; Legislația în domeniul protecției mediului: www.gnm.ro; Protecția muncii și condiții de muncă:www.inspectmun.ro.

Se vor prezenta, în copie “conform cu originalul”:

- asigurarea de răspundere civilă profesională a medicilor și a personalului medical cu studii medii;

- contract cu CJAS.

D. PROPUNEREA FINANCIARĂ

Ofertantul trebuie să prezinte propunerea financiara conform solicitărilor din anunt.

Ofertantul va elabora propunerea financiară având in vedere serviciile medicale de medicină de familie necesare până la 31.12.2022, completând în acest scop formularele 5 și 6 din secțiunea Modele formulare.

Toate tarifele vor fi exprimate in lei fara TVA, care se va evidentia distinct. Trebuie specificat daca vreun serviciu este scutit de TVA.

Clauzele contractuale obligatorii vor fi asumate, semnate si stampilate pe fiecare pagina.

E. ALTE INFORMATII

Garanţia de participare:

Garantia de participare este în valoare de: 168 lei, iar perioada de valabilitate a acesteia este de 60 de zile de la termenul limită de depunere a ofertelor.

Modul de constituire:

1. virament bancar, pentru o perioada de valabilitate de 60 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor si se va depune in contul IBAN RO89TREZ2315006XXX026717 deschis la Trezoreria municipiului Constanta, cod fiscal 35804563;

2. depunerea sumei la casieria unitătii.

Autoritatea contractantă are obligaţia de a reţine garanţia de participare atunci când ofertantul se află în oricare dintre următoarele situaţii:

a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

b)oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei.

c)oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei.

Nota: Dovada constituirii garanţiei de participare va însoţi oferta, neintroducându-se în plicul exterior. În orice situatie, dovada constituirii garanţiei de participare trebuie să fie prezentată cel mai târziu la data şi ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.

F. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI

Limba de redactare a ofertei: limba română.

Documentele care au fost emise într-o limbă straină vor fi traduse legalizat în limba română de traducător autorizat.

Durata contractului: până la 31.12.2022, cu posibilitatea prelungirii pentru 4 luni, în limita disponibilitătii bugetare.

Perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare: 60 de zile (de la data depunerii ofertelor).

Perioada de valabilitate a ofertei este de 60 de zile.

Transmiterea ofertelor: prin postă sau depunere a plicului închis la adresa autoritații contractante din Str. Unirii nr. 104, Constanța, camera 1 - Informatizare, Registratură si Relatii cu publicul.

Nota: Riscurile transmiterii ofertei prin postă, inclusiv forța majoră, cad în sarcina ofertantului.

Ofertele depuse la o altă adresă a autorității contractante decât cea stabilită în documentația de atribuire, sau după expirarea datei limită, se consideră oferte întârziate și se returnează nedeschise.

Mod de prezentare:

Oferta se va elabora și depune, în original. Ofertantul are obligația de a numerota și semna fiecare pagina a ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnică, propunerea financiară), precum și de a anexa un opis al documentelor prezentate, pentru fiecare plic.

Sigilarea și marcarea ofertei:

Documentele de calificare, propunerea tehnică și propunerea financiară se vor introduce în plicuri distincte, marcate corespunzător “DOCUMENTE DE CALIFICARE”, “PROPUNERE TEHNICA”, “PROPUNERE FINANCIARA”, și cu menționarea denumirii și adresei ofertantului; plicurile vor fi introduse apoi într-un plic exterior, închis corespunzător și netransparent. Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autorității contractante, denumirea achiziției și cu inscripția “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE 03.06.2022, orele 09:00. ”.

Oferta va fi însoțită de următoarele documente:

a) Scrisoarea de înaintare: Ofertantul va trebui să prezinte scrisoarea de

înaintare în conformitate cu modelul anexat;

b) Împuternicirea scrisă, prin care reprezentantul împuternicit, în scris, este autorizat să angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică; (împuternicirea va fi însoțită de copia dupa actul de identitate al persoanei imputernicite);

c) Garanția de participare (dovada constituirii acesteia, în cuantumul prevazut în documentatie).

Scrisoarea de înaintare, Împuternicirea, Garantia de participare vor însoți oferta neintroducându-se în plicul exterior.

Plicul  exterior  se  va  înregistra  și  depune  la  sediul autoritații contractante din Str. Unirii nr. 104, Constanța, camera 1 - Informatizare, Registratură si Relatii cu publicul.

Termen limită de primire oferte: 02.06.2022, orele: 16:00.

G . Deschiderea şi evaluarea ofertelor

Ofertele se vor deschide in data de 03.06.2022, orele 09:00, la sediul autoritații contractante din Str. Unirii nr. 104, Constanța, camera 1.

Oferta elaborată va respecta în totalitate cerinţele din cuprinsul fișei de date, anexa cuprinzând specificațiile.

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică este: prețul cel mai scăzut pentru ofertele corespunzătoare cerințelor specificate.

Proiect contract

Formulare

Anexa

Fișă date