Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul 157185 - Achiziția serviciilor de închiriere purificatoare de apă necesară SPAS

miercuri, 28 februarie 2018

Inapoi

Tip anunț: Cumpărări directe

Tip contract: Servicii

Denumire achiziție: Achiziția serviciilor de închiriere purificatoare de apă necesară Serviciului public de asistență socială Constanța

CPV: 51514110-2 - Servicii de instalare de utilaje și aparate de filtrare sau de purificare a apei (Rev.2)

Descrierea contractului: Obiectul contractului îl constituie achiziția serviciilor de închiriere purificatoare de apă, necesară Serviciului public de asistență socială Constanța, conform cerințelor și specificațiilor din caietul de sarcini atașat.

Valoarea estimata fără TVA: 19600.00 RON

Condiții contract: Contractul se va încheia după data atribuirii în SEAP și va fi valabil până la data de 31.12.2018, cu posibilitatea prelungirii până în aprilie 2019, în limita fondurilor disponibile și va include instalare, service și mentenanță pentru aparatele de filtrare a apei, conform specificațiilor din caietul de sarcini. Ofertantul va respecta toate reglementările referitoare la protecția muncii, PSI și protecția mediului și este răspunzător de exactitatea și legalitatea datelor înscrise în situațiile de plată și în facturi, obligându-se să restituie sumele încasate necuvenit. Valoarea totală maximă estimată a achiziției pentru perioada martie 2018 - 31.12.2018 este 19.600 lei fără TVA; cu posibilitatea prelungirii pentru perioada ianuarie 2019 - aprilie 2019 având o valoare maximă estimată de 7840 lei fără TVA, în limita fondurilor disponibile. Operatorii economici interesați vor prezenta oferta financiară pentru perioada martie 2018 - 31.12.2018.

Condiții participare: Ofertanții trebuie să fie înregistrați în SEAP. Ofertanții vor prezenta certificate constatatoare din care să rezulte că obiectul de activitate al acestora corespunde obiectului contractului și sunt autorizați în acest sens, în condițiile legii; vor face totodată dovada neîncadrării în cazurile de excludere prevăzute la articolele 164, 167, 59 și 60 din Legea nr. 98/2016. Ofertele prezentate trebuie să respecte cerințele minime specificate din caietul de sarcini, oferta financiară va fi postată în catalogul electronic SEAP ca urmare a solicitării transmise de către Autoritatea Contractantă către ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire „ prețul cel mai scăzut” și a cărui ofertă îndeplinește cerințele și necesitățile autorității contractante. Valabilitatea ofertei: 60 zile. Nu se acceptă oferte parțiale.

Criterii adjudecare: autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a achiziționa din catalogul electronic existent pe www.e-licitatii.ro de la operatorul care a prezentat oferta cu prețul cel mai scăzut, raportat la valoarea totală a ofertei; prestarea serviciilor de instalare de utilaje și aparate de filtrare/purificare, service și mentenanță cad în sarcina ofertantului de a le respecta și aplica în totalitate.

Termen limită primire oferte: 05.03.2018

Informații suplimentare:
Documentația de atribuire poate fi vizualizată accesând link-urile de mai jos. Oferta va fi transmisă la adresa de e-mail achizitii@spas-ct.ro, sau la sediul SPAS din str. Unirii nr. 104, biroul 1 – registratură în plic închis până în data de 05.03.2018, orele. 16.00, iar informațiile suplimentare se pot solicita, până în data de 02.03.2017, orele: 16.00 la adresa de email menționată mai sus.

Caiet de sarcini și formulare


Atribuit către: CUMPANA 1993 S.R.L.;
Valoare: 15.456,00 lei fără TVA