Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1296926 - Furnizare de tipizate

miercuri, 8 iunie 2022

Inapoi
Tip anunț: Cumpărări directe;

Tip contract: Furnizare;

Denumire contract:  Furnizare de tipizate

CPV și denumire: 22458000-5 - Imprimate la comanda (Rev.2)

Descriere contract: Obiectul contractului il reprezinta achizitia de tipizate necesare pentru serviciile din cadrul DGAS, conform cerintelor specificate in caietul de sarcini si a modelelor atasate.Valoarea estimata totala pentru necesarul pana la 31.12.2022 este de 12.250,46 lei fara TVA, defalcat pe subunitatile din cadrul DGAS astfel: DGAS - 9821.13 lei fara TVA, Directia administrare crese - 2066.07 lei fara TVA, Caminul pentru persoane varstnice - 363.26 lei fara TVA. Se prevede posibilitatea prelungirii contractului pe o perioada de maxim 4 luni (ianuarie - aprilie 2023), in functie de disponibilitatea fondurilor bugetare necesare, valoarea estimata totala a eventualei prelungiri fiind de 1.584,80 lei fara TVA, defalcat pe subunitatile din cadrul DGAS astfel: DGAS- 1055.76 lei fara TVA, Directia administrare crese - 396.74 lei fara TVA, Caminul pentru persoane varstnice - 132.30 lei fara TVA.

Valoare estimata: 12.250,46  - 13.835,26  RON

Condiții referitoare la contract: Contractul se va incheia dupa atribuire. Ofertele prezentate trebuie sa respecte cantitatile si cerintele specificate din caietul de sarcini. Oferta va fi prezentata in preturi unitare, fara TVA (format cu doua zecimale). Valoarea totala va fi exprimata in lei, cu TVA mentionata distinct si va fi intocmita conform formularului de oferta din prezentul anunt. Valoarea ofertata pentru necesarul fiecarei subunitati nu trebuie sa depaseasca valoarea estimata aferenta fiecareia. Valabilitatea ofertei este de 120 de zile. Ofertantul va respecta toate reglementarile referitoare la protectia muncii, PSI si protectia mediului si este raspunzator de exactitatea si legalitatea datelor inscrise in situatiile de plata si in facturi, obligandu-se sa restituie sumele incasate necuvenit. Se va constitui garantie de buna executie, in cuantum de 5% din valoarea totala a contractului, fara TVA. Se vor emite facturi pentru fiecare subunitate din cadrul DGAS in parte.

Condiții de participare: Ofertantii vor prezenta certificate constatatoare din care sa rezulte ca obiectul de activitate al acestora corespunde obiectului contractului si sunt autorizati in acest sens, in conditiile legii; vor face totodata dovada neincadrarii in cazurile de excludere prevazute la articolele 164, 167, 59 si 60 din Legea nr. 98/2016. Nu se accepta oferte partiale sau alternative.

Criterii atribuire: Criteriul de atribuire a contractului il reprezinta "pretul cel mai scazut", pentru ofertele conforme specificatiilor si necesitatii autoritatii contractante.

Data limita depunere oferta: 15.06.2022 14:00
 
Informații suplimentare: Oferta va fi transmisa, pana in data de 15.06.2022, ora 14:00, la adresa de e-mail achizitii@dgas-ct.ro sau, in plic inchis, la sediul DGAS din str. Unirii nr. 104, biroul 1 – registratura, relatii cu publicul si evaluare initiala.


Caiet de sarcini si modele tipizate

Formulare de ofertă și centralizator

Centralizator anexa

Declarații