Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul 107764 - Furnizare de echipamente informatice

miercuri, 12 iulie 2017

Inapoi

Tip anunț: Cumpărări directe

Tip contract: Furnizare

Denumirea achiziție: Furnizare de echipamente informatice.

CPV: 30000000-9-Echipament informatic și accesorii de birou, cu excepția mobilierului și a pachetelor software (Rev.2)

Descrierea contractului:  Obiectul contractului îl reprezintă achiziția de echipamente informatice necesare Serviciului Public de Asistență Socială, conform specificațiilor, cerințelor și parametrilor tehnici și funcționali minim obligatorii din caietul de sarcini anexat prezentului anunț.

Valoarea estimată fără TVA: 113272.00 RON

Condiții contract: Contractul se va încheia după data atribuirii în SEAP și va fi valabil până la îndeplinirea obligațiilor asumate. Oferta va fi prezentată în prețuri unitare, fără TVA, sub formă de centralizator de prețuri, după modelul atașat; valoarea totală va fi exprimată în lei, cu TVA menționată distinct și va fi întocmită conform formularului de ofertă atașat. Oferta va avea o valabilitate de 60 zile și va fi postată în catalogul electronic SEAP până la data limită de depunere a ofertelor. În caz contrar, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a nu o lua în considerare. Ofertantul va respecta toate reglementările referitoare la protecția muncii, PSI și protecția mediului și este răspunzător de exactitatea și legalitatea datelor înscrise în situațiile de plată și în facturi, obligându-se să restituie sumele încasate necuvenit. Se va constitui garanție de bună execuție, în cuantum de 5% din valoarea totală a contractului, fără TVA. Transportul intră în sarcina furnizorului, fără costuri suplimentare din partea achizitorului, produsele fiind livrate la sediul beneficiarului. Termenul de livrare începe de la data atribuirii în SEAP, în baza contractului de achiziție semnat de ambele părți. Valoarea ofertată pentru fiecare produs ce urmează a fi achiziționat nu poate depăși valoarea estimată menționată în caietul de sarcini.

Condiții participare: Ofertanții trebuie să fie înregistrați în SEAP, vor prezenta certificate constatatoare din care să rezulte ca obiectul de activitate corespunde obiectului contractului și sunt autorizați în acest sens, în condițiile legii; vor face dovada experientei similare, de minim 113.272 lei, fără TVA, prin prezentarea de contracte, procese verbale de recepție, orice alte documente constatatoare, după caz, precum și dovada neîncadrării în cazurile de excludere prevăzute la articolele 164, 167, 59 și 60 din Legea nr. 98/2016. Operatorului care a prezentat oferta câștigătoare i se va solicita prezentarea certificatului de atestare fiscală privind plata obligațiilor către bugetul general consolidat de stat, eliberat de ANAF, precum și a certificatului de atestare fiscală privind plata obligațiilor restante către bugetul local, din care să reiasă lipsa datoriilor restante la momentul prezentării. Nu se acceptă oferte alternative sau parțiale.

Criterii adjudecare: Criteriul de adjudecare îl reprezintă "prețul cel mai scăzut" pentru ofertele corespunzătoare necesității autorității contractante.


Termen limită primire oferte: 19.07.2017

Informații suplimentare: Ofertele se vor transmite la adresa de e-mail achizitii@spas-ct.ro, până în data de 19.07.2017, orele 16:00.


Caiet de sarcini

FORMULAR OFERTĂ 59 - 60 - 164 - 167

Formulare ofertă

Atribuit către: SC FLAX COMPUTERS SRL;
Valoare: 99.536,80 lei fără TVA.
Main Image
Item 1 of 0
 
  • fullsizerender-1
  • fullsizerender-2