Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1425550 - Achizitia de materiale consumabile

marți, 14 mai 2024

Inapoi
Tip anunț: Cumparari directe

Tip contract: Furnizare

Denumire contract: Achizitia de materiale consumabile

CPV și denumire: 39222100-5 - Articole de catering de unica folosinta (Rev.2)

Descriere contract: Obiectul achizitiei il reprezinta achizitia de materiale consumabile, conform cerintelor si specificatiilor din caietul de sarcini atasat. Valoarea estimată pentru furnizarea produselor este de 22.889,64 lei fără TVA până la 31.12.2024, valoare în funcție de care se vor elebora și evalua ofertele. Se prevede posibilitatea prelungirii contractului pe o perioadă de maxim 4 luni (Ianuarie - Aprilie 2025), în funcție de disponibilitatea fondurilor bugetare necesare, valoarea estimată totală a eventualei prelungiri fiind de 8.064,33 lei fără TVA. Valorile pana la 31.12.2024 pentru subunitatile DGAS sunt urmatoarele : Caminul pentru persoane varstnice : 9.119,14 lei fara TVA, Serviciul management de caz si protectie persoane vartsnice: 7.570 lei fara TVA, Cantina de ajutor social Constanta : 6.200,50 lei fara TVA. Valorile estimate pentru subunitatile DGAS Constanta pentru eventuala prelungire (Ianuarie - Aprilie 2025)sunt urmatoarele : Caminul pentru persoane varstnice : 5036,33 lei fara TVA, Serviciul management de caz si protectie persoane varstnice : 3028 lei fara TVA.

Valoare estimata: 22.889,64 -30.953,97 RON

Condiții referitoare la contract: Contractul va fi valabil pana la data de 31.12.2024, cu posibilitatea prelungirii pentru perioada Ianuarie 2025 - Aprilie 2025, in limita fondurilor disponibile conform cerintelor din caietul de sarcini. Oferta transmisa va cuprinde oferta financiara (formular de oferta, centralizator), precum si oferta tehnicain care se va detalia modul in care ofertantii vor indeplini cerintele si specificatiile din caietul de sarcini. Oferta financiara se va prezenta in preturi unitare, fara TVA (format cu doua zecimale) .Valabilitatea ofertei financiare: 120 zile. Ofertele prezentate trebuie sa respecte cerintele din caietul de sarciniatasat. Nu se accepta oferte partiale sau alternative. Ofertantul va respecta toate reglementarile referitoare la protectia muncii, PSI si protectia mediului si este raspunzator de exactitatea si legalitatea datelor inscrise in situatiile de plata si in facturi, obligandu-se sa restituie sumele incasate necuvenit.Pretul ofertat in necesarul pe primele 4 luni din anul 2025 ( Ianuarie - Aprilie 2025), nu trebuie sa fie diferit de pretul din necesarul pana la data de 31.12.2024.

Conditii de participare: Ofertantii vor prezenta certificate constatatoare din care sa rezulte ca obiectul de activitate corespunde obiectului contractului si sunt autorizati in acest sens, in conditiile legii; vor face dovada neincadrarii in cazurile de excludere prevazute la articolele 164, 167, 59 si 60 din Legea nr. 98/2016. Se va prezenta propunere TEHNICA si propunere FINANCIARA ce vor fi intocmite distinct, conform cerintelor din caietului de sarcini.

Criterii de atribuire: Criteriul de adjudecare il reprezinta "pretul cel mai scazut" pentru ofertele corespunzatoare necesitatii autoritatii contractante.

Modelele de formulare pot fi vizualizate accesand link-urile: Formular oferta ( formular de oferta ) , Declaratii , ( declaratii ) , Caiet de sarcini ( caiet de sarcini ) , copiindu-le, inserandu-le in browser si apasand tasta "enter" apoi. Oferta va fi transmisa la adresa de e-mail achizitii@dgas-ct.ro, sau la sediul DGAS din str. Unirii nr. 104, biroul 1 – registratura in plic inchis pana in data de 16.05.2024 ora 15:00, iar informatiile suplimentare se pot solicita la adresa de e-mail mentionata mai sus.