De interes public

Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2019

123. Achiziţia de Accesorii necesare pentru echipamentele foto/video și pentru mediatizarea evenimentelor Primăriei Municipiului Constanța
Data
publicării

30.12.2019

Documente

click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare specificații tehnice

Denumirea
achiziției

Accesorii necesare pentru echipamentele foto/video și pentru mediatizarea evenimentelor Primăriei Municipiului Constanța

Cod CPV: 32351000-8 Accesorii pentru echipament audio şi video,32323300-6 Echipament video, 38650000-6 Echipament fotografic.

   
Valoare estimată

2.389,29 lei fără TVA

Descriere contract   

Se vor achiziționa accesorii necesare pentru echipamentele foto/video și pentru mediatizarea evenimentelor Primăriei Municipiului Constanța conform specificatiilor tehnice atasate.

Durata contractului/comenzii: 2 luni de la emiterea notei de comandă, cu posibilitate de prelungire.

Conditii contract 

Cu respectarea prezentului anunț.

Condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț si a specificatiilor tehnice atasate. Ofertantul  va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul).

Criterii de adjudecare  Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.
Termen limită primire oferte


08.01.2020


Informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: alina.jercea@primaria-constanta.ro.

Termenul minim de valabilitate al ofertei: 30 de zile.
Informații suplimentare: Ofertantii pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor la adresa de e-mail alina.jercea@primaria-constanta.ro.

   

122. Achiziţia de tipizate
Data
publicării

30.12.2019

Documente

click pentru descărcare anunț
răspuns clarificări 1

Denumirea
achiziției

Achiziția de tipizate
Cod CPV: 79800000 - 2 ”Servicii tipografice și servicii conexe

   
Valoare estimată

1.400 lei fără TVA

Descriere contract

1. Carnete pe față policromie, pe spate o culoare cu perforație

Tip hârtie A4 landscape

Cantitate

Carnet pe față policromie, pe spate o culoare cu perforație hârtie offset 90 gr/mp.

Cu 100 file/carnet

40 carnete

 

- carnetele vor conține câte 100 file, înseriate și numerotate în ordine crescătoare;
- carnetele vor fi capsate la cotor.

Cerneala folosită va fi de bună calitate și ecologică.
Modelul tipizatului va fi anexat de către beneficiar la lansarea comenzii.
Transportul produselor până la sediul beneficiarului din Str. Cuza Vodă nr. 27 - Constanța, să fie inclus în prețul produselor.

Durata contractului/comenzii:
Produsele vor fi furnizate la sediul Primăriei municipiului Constanța din str. Cuza Vodă, nr. 27, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea comenzii, fără costuri suplimentare și vor respecta caracteristicile impuse de instituția noastră.

Livrarea produselor se va finaliza prin încheierea unui proces verbal de recepție semnat fără obiecțiuni, de către ambele părți.

   
Conditii contract 

Cu respectarea prezentului anunț.

Condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț.
Ofertantul  va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul).

Criterii de adjudecare  Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.
Termen limită primire oferte


08.01.2020


Informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: alina.jercea@primaria-constanta.ro.

Termenul minim de valabilitate al ofertei: 30 de zile.
Informații suplimentare: Ofertantii pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor la adresa de e-mail alina.jercea@primaria-constanta.ro.

   

121. Achiziţia serviciului de „Tăiere/toaletare și corecție arbori în caz de forță majoră din municipiul Constanța
Data
publicării
19.12.2019
Documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

Denumirea
achiziției

Tăiere/toaletare și corecție arbori în caz de forță majoră din municipiul Constanța
Cod CPV:  77211400-6 - Servicii de tăiere a arborilor;

   
Valoare estimată 134 343,61 fără TVA
Descriere contract

Serviciul de tăiere/toaletare și corecție arbori în caz de forță majoră din municipiul Constanța, confo rm condițiilor tehnologice minimale si operațiunilor descrise în caietul de sarcini cu nr. 239745/11.1 2.2019. Cantități solicitate: Conform cap. 6 din caietul de sarcini cu nr. 239745/11.12.2019; Oferta fi nanciară se va elabora în conformitate cu cap. 12.2. Modul de prezentare al propunerii financiare di n caietul de sarcini nr. 239745/11.12.2019 si va cuprinde costul total al serviciului pentru toate canti tatile solicitate in caietul de sarcini, cu TVA-ul evidențiat distinct. Oferta tehnică se va elabora în con formitate cu cap. 12.1. Modul de prezentare al propunerii tehnice din caietul de sarcini nr. 239745/ 11.12.2019 și va fi însoțită de Certificatul ONRC din care să rezulte obiectul de activitate corespunză tor obiectului contractului. Oferta va fi întocmită astfel încât specificațiile tehnice din oferta depusă să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu toate cerințele și specificațiile tehnice din caietul de sarcini nr. 239745/11.12.2019.

   
Conditii contract 

Conform Caiet de sarcini cu nr. 239745/11.12.2019;
Durata contractului este de 2 luni de la data inregistrarii si semnării;

Condiții participare 

Conform cap. 14 din caietul de sarcini cu nr. 239745/11.12.2019, Cerințe minime privind dotarea cu utilaje/echipamente pentru indeplinirea in condiții bune a contractului. Certificatul ONRC din care să rezulte obiectul de activitate corespunzător obiectului contractului.

Criterii de adjudecare  Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului - prețul cel mai scăzut.
Termen limită primire oferte 27.12.2019, ora 23:59
Informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro; Număr telefon contact: 0241.488.157.
Caietul de sarcini va fi atașat anunțului și pe site-ul institutiei www.primaria-constanta.ro, la rubrica Achiziții Publice/Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile.
Ofertantul a carui ofertă va fi declarata castigătoare, la solicitarea autoritătii contractante, va transmite oferta in original la adresa: municipiul Constanta , Bdul. Tomis nr. 51 Biroul Management Documente, camera 18. In atentia: Serviciului Achiziţii Publice, cu menţiunea: ,,Achiziţia serviciului de „Tăiere/toaletare și corecție arbori în caz de forță majoră din municipiul Constanța’’.

   

120. Achiziția de telefoane mobile, tablete și baterii externe
Data
publicării
10.12.2019
Documente click pentru descărcare anunț

Denumirea
achiziției
Achiziția de telefoane mobile, tablete și baterii externe.
Coduri CPV: 32250000-0 Telefoane mobile.
                    30213200-7 Tablete PC
                    31440000-2 Baterii
   
Valoare estimată 35.659,95 lei Lei fără TVA
Descriere contract Achiziția de telefoane mobile, tablete și baterii externe
   
Conditii contract  Cu respectarea prezentului anunț.
Condiții participare  Cu respectarea prezentului anunț, a detaliilor tehnice si a caracteristicilor produselor:
13 bucăți telefoane mobile:
- android 9;
- 4 GB RAM;
- 128 GB memorie internă
- cameră foto rezoluție minim 18 Mp;
- interfață Bluethooth;
- conexiune date mobile;
- GPS;
- dual sim;
- frecvență rețea 4G;
- procesor octa-core;
- culoare negru;
- capacitate baterie minim 4000 mAh.
12 bucăți tablete:
- diagonală ecran de minim 10";
- procesor octa-core;
- recptor de poziționare integrat, minim GPS;
- minim 4 GB RAM;
- memorie internă minim 32 GB;
- conectivitate Wi-Fi și 4 G (posibilitate de a folosi cartele pentru a avea internet pe teren);
- baterie cu capacitate cât mai mare.
12 bucăți baterii, externe:
- compatibile cu tabletele ofertate (din punct de vedere al utilizării în teren pt. folosirea suplimentară în caz de necesitate);
- minim 20.000 mAh;
- să se poată încărca la o intesitate de minim 2A (doi amperi).
- perioada de valabilitate a ofertei 60 zile.
Criterii de adjudecare  Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului - prețul cel mai scăzut.
Termen limită primire oferte 16-12-2019 ora 23:59

Informații suplimentare

Ofertantii pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor , pana la data de 12.12.2019 pe adresa de e-mail sofian.kiru@primaria-constanta.ro. Oferta se va transmite pe adresa de e-mail sofian.kiru@primaria-constanta.ro

   

119. achiziția serviciului de informare și publicitate aferente proiectului  „Achiziție mijloace de transport - autobuze electrice - 12 m șes,  Alba  Iulia, Buzău, Constanța, Ploiești”
Data
publicării
06.12.2019

Documente
click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

Denumirea
achiziției

Achiziția directa a serviciului de informare și publicitate aferent proiectului „Achiziție mijloace de transport - autobuze electrice - 12 m șes,  Alba  Iulia, Buzău, Constanța, Ploiești”

Cod CPV: 79341000 – 6 Servicii de publicitate de supraveghere

   
Valoare estimată

72.905,00 lei fără T.V.A

Descriere achiziție

Serviciul de informare și publicitate consta in realizarea și  furnizerea/montarea următoarele materiale promoționale:
a) 1 (una) bucată comunicat de presă privind începerea proiectului;
b) 1 (una)  bucată comunicat de presă privind finalizarea proiectului;
c) 1 (una) bucată panou de informare temporar;
d) 1 (una) bucată placă permanentă la finalizarea investiţiei;
e) 45 (patruzeci și cinci) bucăți de autocolante informative;
f) 45 (patruzeci și cinci) bucăți de plăcuțe metalice informative.

   
Conditii contract 

Cu respectarea prezentului anunt si a caietului de sarcini nr. 219283/12.11.2019.

Condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț si a caietului de sarcini nr. 219283/12.11.2019.

Ofertantul  va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul).

Criterii de adjudecare 

„prețul cel mai scăzut”

Termen limită primire oferte
12.12.2019 
Informații suplimentare

Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor, pana la data de 10.12.2019 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Oferta se va transmite pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

Ofertantul a carui ofertă va fi declarata castigătoare, la solicitarea autoritătii contractante, va transmite oferta in original  la adresa: 

Municipiul Constanta , Bd. Tomis nr. 51 Biroul Management Documente, camera 18.
In atentia: Serviciul  Achiziţii Publice
Cu menţiunea: Achiziționarea serviciului de informare și publicitate aferent proiectului „Achiziție mijloace de transport - autobuze electrice - 12 m șes,  Alba  Iulia, Buzău, Constanța, Ploiești”

   

118. achiziția serviciului de informare și publicitate aferente proiectului  „Achiziție mijloace de transport – autobuze electrice – 10 m șes,  Alexandria, Brăila, Constanța, Dr.Tr.Severin, Focșani, Slobozia”

Data
publicării
06.12.2019

Documente
click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

Denumirea
achiziției

Achiziționarea serviciului de informare și publicitate aferent proiectului  „Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice - 10 m șes, Alexandria, Brăila, Constanța, Dr. Tr. Severin, Focșani, Slobozia”

Cod CPV: 79341000 – 6 Servicii de publicitate de supraveghere

   
Valoare estimată 75.483,00 lei fără T.V.A
Descriere achiziție

Serviciul de informare și publicitate constă în realizarea și furnizarea/montarea următoarelor materiale promoționale:

a) 1 (una) bucată comunicat de presă privind începerea proiectului;
b) 1 (una)  bucată comunicat de presă privind finalizarea proiectului;
c) 1 (una) bucată panou de informare temporar;
d) 1 (una) bucată placă permanentă la finalizarea investiţiei;
e) 47 (patruzeci și șapte ) bucăți de autocolante informative;
f)  47 (patruzeci și șapte) bucăți de plăcuțe metalice informative

   
Conditii contract 

Cu respectarea prezentului anunt si a caietului de sarcini nr. 232586/29.11.2019

Condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț si a caietului de sarcini nr. 232586/29.11.2019

Ofertantul  va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul).

Criterii de adjudecare 

„prețul cel mai scăzut”

Termen limită primire oferte
12.12.2019 
Informații suplimentare

Informații suplimentare:  Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor, pana la data de 10.12.2019 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Oferta se va transmite pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

Ofertantul a carui ofertă va fi declarata castigătoare, la solicitarea autoritătii contractante, va transmite oferta in original  la adresa: 
Municipiul Constanta , Bd. Tomis nr. 51 Biroul Management Documente, camera 18. 
In atentia: Serviciul  Achiziţii Publice
Cu menţiunea: Achiziționarea serviciului de informare și publicitate aferent proiectului  „Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice - 10 m șes, Alexandria, Brăila, Constanța, Dr. Tr. Severin, Focșani, Slobozia”

   

117. Servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică pentru punerea în executare a Hotărârii nr. 32/07.02.2019 pronunțată de înalta Curte de Casație și Justiție în Dosarul penal nr. 6536/2008

Data
publicării
06.12.2019

Documente
click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare fișă de date
click pentru descărcare modele de formulare
click pentru descărcare propunere contract
răspuns solicitare clarificări 3
răspuns solicitare clarificări 2
răspuns solicitare clarificări 1

Denumirea
achiziției

Servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică pentru punerea în executare a Hotărârii nr. 32/07.02.2019 pronunțată de înalta Curte de Casație și Justiție în Dosarul penal nr. 6536/2008

Cod CPV-79100000 - 5 Servicii juridice
   
Valoare estimată

Valoarea estimată este de 3.231.500 lei fără TVA, compusă din:

 1. Servicii consultanță juridică: 1.035.000 lei fără TVA
 2. Servicii asistență și reprezentare juridică: 2.196.500 lei fără TVA 
Descriere achiziție

Obiectul contractului de achiziție publică îl constituie asistenta, consultanța si reprezentare juridică pentru punerea în executare a Hotărârii nr. 32/07.02.2019 pronunțată de înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul penal nr.6536/2/2008.
Astfel, în vederea punerii în aplicare a celor dispuse de ICCJ prin Decizia penală nr. 32/07.02.2019, obiectul contractului de achiziție publică a serviciilor juridice va consta, în principal, dar fără a se limita la, în:

- acțiuni civile în constatarea nulității;
acțiuni civile pentru anulare de acte/înscrisuri, titluri de proprietate, contracte de vânzare cumpărare etc. și repunerea părților in situația inițială;
acțiuni în revendicare;
acțiuni posesorii;
acțiuni de evacuare;
acțiuni în anulare acte administrative;
acțiuni in domeniul penal constând in lămurirea Deciziei penale nr. 32/2019 în vederea punerii in executare a acesteia, completarea și îndreptarea erorilor materiale cuprinse in Decizia penala nr. 32/2019, etc.;
orice alt litigiu ce ar rezulta din punerea în executare a Deciziei penale nr. 32/2019.

   
Conditii contract  Conform proiectului de contract publicat.
Condiții participare  Conform prevederilor din fișa de date publicată.
Criterii de adjudecare  „cel mai bun raport calitate - preț"
Termen limită primire oferte 20.12.2019, ora 12:00
Informații suplimentare

Caietul de sarcini, fișa de date, proiectul de contract, formularele vor fi atașate anunțului pe SEAP, la rubrica Publicitate Anunțuri și pe site-ul instituției www.primaria-constanta.ro, la rubrica Achiziții Publice/Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile.
Oferta va fi transmisă până la data de 20.12.2019, ora 12:00, la adresa Primăria Municipiului Constanța, Bd-ul Tomis, nr. 51, în atenția Serviciului Achiziții Publice, persoană de contact Monica Son, tel: 0241.488.157, e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

   

116. Anunț publicitate privind achiziția directă de mobilier nou necesar Primăriei municipiului Constanța

Data
publicării
29.11.2019

Documente

click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare specificații tehnice
răspuns solicitare clarificări

Denumirea
achiziției

Achiziția de mobilier nou necesar Primăriei municipiului Constanța
Cod CPV: 39100000-3 - mobilier

Valoare estimată 72.545,00 lei fără TVA
Descriere achiziție

Obiectul contractului se referă la furnizarea de mobilier nou, conform specificațiilor atașate.

   
Conditii contract 

Cu respectarea prezentului anunț și a specificațiilor atașate.

Condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț și a specificațiilor atașate. Ofertantul va trebui sa dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul).

   
Criterii de adjudecare 

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului de atribuire prețul cel mai scăzut.

Termen limită primire oferte 05.12.2019 ora 23:59
Informații suplimentare

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, până la data de 02.12.2019 pe adresa de e-mail mihai.raicu@primaria-constanta.ro
Oferta se va transmite pe adresa de e-mail mihai.raicu@primaria-constanta.ro.

   


115. Anunț publicitate privind achiziția directă a unui număr de 137 scaune necesare Primăriei municipiului Constanța

Data
publicării
29.11.2019

Documente

click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare specificații tehnice

Denumirea
achiziției

Achiziția unui număr de 137 scaune necesare Primăriei municipiului Constanța
Cod CPV: 39112000-0 - scaune

Valoare estimată 40.763,00 lei fără TVA 
Descriere achiziție Obiectul achiziției se referă la furnizarea unui număr de 137 scaune, conform specificațiilor atașate.  
   
Conditii contract 

Produsele vor fi furnizate la sediul Primăriei municipiului Constanța din str. Cuza Vodă, nr. 27, în termen de 5 zile de la primirea comenzii, fără costuri suplimentare și vor respecta caracteristicile impuse de instituția noastră.
Livrarea produselor se va finaliza prin încheierea unui proces verbal de recepție semnat fără obiecțiuni, de către ambele părți.

Condiții participare  Cu respectarea prezentului anunț și a specificațiilor atașate. Ofertantul va trebui sa dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul).
   
Criterii de adjudecare  Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului  - prețul cel mai scăzut.
Termen limită primire oferte 05.12.2019 ora 23:59
Informații suplimentare

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, până la data de 02.12.2019 pe adresa de e-mail mihai.raicu@primaria-constanta.roOferta se va transmite pe adresa de e-mail mihai.raicu@primaria-constanta.ro.

   

114. Anunț publicitate privind achiziția directă de ”Diverse echipamente informatice”

Data
publicării
27.11.2019

Documente

click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

Denumirea
achiziției

Diverse echipamente informatice
Cod CPV:   
Cod CPV 30000000-9 – Echipament informatic și accesorii de birou, cu 
excepția mobilierului și a pachetelor software
Cod CPV 30192113-6 – Cartușe de cerneală
Cod CPV 30125100-2 – Cartușe de tip toner

Valoare estimată 84.002,00 lei fără TVA
Descriere achiziție Obiectul contractului se referă la furnizare de diverse echipamente informatice, conform caietului de sarcini nr. 227170 din 22.11.2019
Conditii contract  Cu respectarea prezentului anunț şi a caietului de sarcini atașat. 
Condiții participare  Cu respectarea prezentului anunț şi a caietului de sarcini atașat. Ofertantul  va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul).
Criterii de adjudecare  Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului  - prețul cel mai scăzut.
Termen limită primire oferte 03.12.2019 ora 23:59
Informații suplimentare

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, până la data de 29.11.2019 pe adresa de e-mail mihai.raicu@primaria-constanta.roOferta se va transmite pe adresa de e-mail mihai.raicu@primaria-constanta.ro

   

113. Anunț publicitate privind achiziția directă a Serviciului actualizare soft antivirus - prelungire valabilitate 

Data
publicării
27.11.2019

Documente

click pentru descărcare anunț

Denumirea
achiziției

Serviciul actualizare soft antivirus - prelungire valabilitate.                                                                   

Cod CPV: 72540000 – Servicii de actualizare informatică

Valoare estimată

27.192,00 lei fără TVA.

Descriere achiziție

Obiectul comenzii se referă la prestarea serviciului de actualizare soft antivirus - prelungire valabilitate.

Condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț şi a caietului de sarcini atașat. Ofertantul  va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul).

Criterii de adjudecare  Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului  - prețul cel mai scăzut.
Termen limită primire oferte

03.12.2019 ora 23:59


Informații suplimentare

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, până la data de 29.11.2019 pe adresa de e-mail mihai.raicu@primaria-constanta.ro.

Oferta se va transmite pe adresa de e-mail mihai.raicu@primaria-constanta.ro.

   

112. Anunț achiziție Serviciul de Închiriere, aplicație informatică de tip WEBGIS, dezvoltată pe tehnologia ESRI- ARcGIS, pentru gestionarea activității desfășurate de Direcția Urbanism din cadrul Primăriei municipiului Constanța

Data
publicării
27.11.2019

Documente
click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
răspuns clarificări

Denumirea
achiziției

Serviciul de închiriere, aplicație informatică de tip WEBGIS, dezvoltată pe tehnologia ESRI- ARcGIS, pentru gestionarea activității desfășurate de Direcția Urbanism din cadrul Primăriei municipiului Constanța

Cod CPV: 72230000 - 6 ”Servicii de dezvoltare de software personalizat”

Valoare estimată

135.000 lei fără TVA

Descriere achiziție

Se va achiziționa Serviciul de închiriere, aplicație informatică de tip WEBGIS, dezvoltată pe tehnologia ESRI- ARcGIS, pentru gestionarea activității desfășurate de Direcția Urbanism din cadrul Primăriei municipiului Constanța.

Condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini. Ofertantul  va trebui să  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul).

Criterii de adjudecare  Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului  - prețul cel mai scăzut.
Termen limită primire oferte
03.12.2019 
Informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform caiet de sarcini 225832/20.11.2019 pe adresa de e-mail: alina.jercea@primaria-constanta.ro. Ofertantul a carui ofertă va fi declarată castigătoare, la solicitarea autoritătii contractante, va transmite oferta in original la adresa: Municipiul Constanta, Bd. Tomis nr. 51 - Biroul Management Documente, camera 18. Pentru: Serviciul Achiziţii Publice, Cu menţiunea: Achiziția Serviciul de inchiriere, aplicatie informatica de tip WEBGIS.

Informații suplimentare: Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor la adresa de e-mail alina.jercea@primaria-constanta.ro.

   

111. Anunț achiziție Materiale electrice necesare întreținerii sediilor ce aparțin Primăriei municipiului Constanța

Data
publicării
26.11.2019

Documente

click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare specificații tehnice

Denumirea
achiziției

Materiale electrice necesare întreținerii sediilor ce aparțin Primăriei municipiului Constanța

Cod CPV: 31680000 - 6 ”Articole si accesorii electrice”

Valoare estimată 9.872,74 lei fără TVA
Descriere achiziție

Se vor achiziționa materiale electrice necesare întreținerii sediilor ce aparțin Primăriei municipiului Constanța conform specificațiilor tehnice atașate.

Condiții participare  Cu respectarea prezentului anunț si a specificatiilor tehnice atasate. Ofertantul va trebui să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul).
Criterii de adjudecare  Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului  - prețul cel mai scăzut.
Termen limită primire oferte
02.12.2019 
Informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: alina.jercea@primaria-constanta.ro. Ofertantul a cărui ofertă va fi declarată câștigătoare, la solicitarea autoritătii contractante, va transmite oferta în original la adresa: Municipiul Constanta, Bd. Tomis nr. 51 - Biroul Management Documente, camera 18. Pentru: Serviciul Achiziţii Publice, cu menţiunea: Materiale electrice necesare întreținerii sediilor ce aparțin Primăriei municipiului Constanța
Informații suplimentare: Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor la adresa de e-mail alina.jercea@primaria-constanta.ro.

   

110. Anunț privind achiziția de tipizate

Data
publicării
25.11.2019

Documente

click pentru descărcare anunț
răspuns clarificări 1
răspuns clarificări 2

Denumirea
achiziției

Achiziția de tipizate
Cod CPV: 79800000 - 2 ”Servicii tipografice și servicii conexe”

Valoare estimată

1.400 lei fără TVA

Descriere achiziție

Carnete pe față policromie, pe spate o culoare cu perforație:

Tip hârtie A4 landscape

 

Cantitate

Carnet pe față policromie, pe spate o culoare cu perforație

hârtie offset 90 gr/mp

Cu 100 file/carnet

40 carnete

 

- carnetele vor conține câte 100 file, înseriate și numerotate în ordine crescătoare.
- carnetele vor fi capsate la cotor.

Cerneala folosită va fi de bună calitate și ecologică.
Modelul tipizatului va fi anexat de către beneficiar la lansarea comenzii.

Transportul produselor până la sediul beneficiarului din Str. Cuza Vodă nr. 27 - Constanța, să fie inclus în prețul produselor.

Condiții participare 

cu respectarea prezentului anunț. Ofertantul  va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul).

Criterii de adjudecare  Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului  - prețul cel mai scăzut.
Termen limită primire oferte
29.11.2019
Informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: alina.jercea@primaria-constanta.ro. Ofertantul a carui ofertă va fi declarată castigătoare, la solicitarea autoritătii contractante, va transmite oferta in original la adresa: Municipiul Constanta, Bd. Tomis nr. 51 - Biroul Management Documente, camera 18. Pentru: Serviciul Achiziţii Publice, Cu menţiunea: Achiziția de tipizate.

Informații suplimentare: Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor la adresa de e-mail alina.jercea@primaria-constanta.ro.

   

109. Anunț privind achiziția de încălțăminte de protecție (bocanci)

Data
publicării
25.11.2019

Documente

click pentru descărcare anunț

Denumirea
achiziției

Achiziția de încălțăminte de protecție (bocanci).
Cod CPV: 18830000 - 6 ” Încălțăminte de protecție ”

Valoare estimată

5.378,80 lei fără TVA

Descriere achiziție

Se vor achiziționa 8 perechi de încălțăminte de protecție (bocanci) pentru intervenții în situații specifice protecției civile

CaracteristiciImpermeabili, respirabili și rezistenți la vânt;
Material :
piele naturală;
-vârf galosat pentru o protecție suplimentară;
membrana – 100% polyester; 
inele solide inoxidabile ;
protecție împotriva zgârieturilor;
grad de confort termic;
culoare- maro.

Condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț. Ofertantul  va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul).

Criterii de adjudecare  Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului  - prețul cel mai scăzut.
Termen limită primire oferte
29.11.2019
Informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: alina.jercea@primaria-constanta.ro. Ofertantul a cărui ofertă va fi declarată câstigătoare, la solicitarea autoritătii contractante, va transmite oferta în original la adresa: Municipiul Constanta, Bd. Tomis nr. 51 - Biroul Management Documente, camera 18. Pentru: Serviciul Achiziţii Publice, Cu menţiunea: Achiziția de încălțăminte de protecție (bocanci).

Informații suplimentare: Ofertantii pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor la adresa de e-mail alina.jercea@primaria-constanta.ro.

   

108. Anunț privind achiziția directă având ca obiect „Produse consumabile auto”

Data
publicării
21.11.2019

Documente

click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

Denumirea
achiziției

Produse consumabile auto
Coduri CPV: 09211100 ”Uleiuri pentru motoare”
                     
24951311 Produse antigel”
                     
24316000 ”Apă distilată”
                     
39831500 ”Produse de curățat pentru automobile”
                     
44530000 ”Dispozitive de fixare”
                     
09221100 ”Vaselina”
                     
42123400 ”Compresoare de aer”
                     
44541000 ”Lanțuri articulate”

Valoare estimată

19.538 lei fără TVA 

Descriere achiziție

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze „Produse consumabile auto” în vederea protejării, funcționării și asigurării celor mai bune condiții de utilizare a autovehiculelor în timpul sezonului rece, de către Direcțiile/compartimentele din cadrul Primăriei.

Autoritatea contractantă deține 66 autovehicule folosite zilnic pentru diferite activități de către Direcțiile/compartimentele din cadrul Primăriei municipiului Constanța, inclusiv de către Direcția Generală Poliția Locală și Serviciul Protecție Civilă, Securitate, Sănătate în Muncă și Situații de Urgență.

Produsele sunt necesare pentru completarea stocului de consumabile auto și echipamente necesare autovehiculelor pe timpul iernii.

Condiții participare 

Ofertantul trebuie să prezinte:

 • Certificatul Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului;
 • Oferta, care va fi compusă dintr-o propunere tehnică și o propunerea financiară:
  • Propunerea tehnică va conține o descriere a produselor ofertate, cu respectarea cantităților, cerințelor și specificațiilor din caietul de sarcini – Cap. 3 ”DESCRIEREA PRODUSELOR OFERTATE”;
   • Informațiile din propunerea tehnică trebuie să permită identificarea cu uşurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse în Caietul de sarcini;
   • Va fi prezentat un tabel cu caracteristicile produselor ofertate, comparativ cu caracteristicile solicitate prin caietul de sarcini;
   • Pentru a dovedi conformitatea cu specificaţiile tehnice și caracteristicile solicitate, propunerea tehnică va fi însoţită de un document emis de producător precum Specificații tehnice sau Certificate/Declarații de conformitate ale produselor.
   • Produsele livrate vor fi însoţite de certificatele de garanție;

     

  • Propunerea financiară va fi prezentată în prețuri unitare (lei fără TVA) precum și la valoarea totală, în lei fără T.V.A., care se va evidenția distinct.

    

 • Durata de valabilitate a ofertei va fi de cel puțin 60 de zile de la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor.
Criterii de adjudecare  Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului  - prețul cel mai scăzut.
Termen limită primire oferte
28.11.2019, ora 23:59 
Informații suplimentare

Tel. 0241-484.157. Oferta se va transmite pe adresa de e-mail: monica.son@primaria-constanta.ro. 

   

107. Achiziția de interfețe radio VHF pentru cofrete inteligente

Data
publicării
21.11.2019

Documente

click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

Denumirea
achiziției

Achiziția de interfețe radio VHF pentru cofrete inteligente
Cod CPV :  32570000-9 Echipament  de comunicații

Valoare estimată 18.000 lei fără TVA
Descriere achiziție

Se vor achizitiona interfețe radio VHF pentru cofrete inteligente, conform caiet de sarcini.

Condiții contract  Cu respectarea prezentului anunț și al caietului de sarcini anexat.

Condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunt și al caietului de sarcini.
Furnizorul va trebui sa dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridica.

Criterii de adjudecare 

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului  - prețul cel mai scăzut.

Termen limită primire oferte
27.11.2019
Informații suplimentare Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor , pâna la data de 26.11.2019 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Oferta se va transmite pe adresa de e-mail nicoleta.popa@primaria-constanta.ro.
   

106. Servicii de formare profesională ”Competențe informatice” – inițiere aferente proiectului ”Măsuri integrate pentru o viaţǎ mai bună- COD MySMIS 114654

Data
publicării
15.11.2019

Documente

click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare propunere contract
click pentru descărcare fișă de date
click pentru descărcare modele de formulare

Denumirea
achiziției

Servicii de formare profesională ”Competențe informatice” – inițiere aferente proiectului ”Măsuri integrate pentru o viaţǎ mai bună- COD MySMIS 114654

Cod CPV: 80000000-4 Servicii de învățământ și formare profesională

Valoare estimată

149.500 lei fără TVA

Descriere achiziție

Obiectul contractului de achiziţie publică îl constituie prestarea serviciilor de formare profesională pentru 13 grupe a câte 1-14 persoane, respectiv 182 persoane participante la cursuri de inițiere „Competențe informatice”.

Condiții contract 

Conform proiectului de contract publicat în secțiunea documente.

Condiții participare  Conform prevederilor din fișa de date publicată în secțiunea documente.
Criterii de adjudecare 

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului - prețul cel mai scăzut.

Termen limită primire oferte

27.11.2019, ora 11.00


Informații suplimentare

Caietul de sarcini, fișa de date, proiectul de contract și formularele sunt atașate în secțiunea documente.
Oferta va fi transmisă până la data de 27.11.2019 ora 11:00, în original, la adresa Primăria municipiului Constanța, Bd-ul Tomis, nr. 51, în atenția Serviciului achiziții publice, persoană de contact Manea Nilghiun, tel: 0241.488.157 e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

   

105. Achiziția lucrărilor de reparații jardiniere amplasate pe domeniul public al municipiului Constanța

Data
publicării
14.11.2019

Documente

click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini și listă de cantități

Denumirea
achiziției

Achiziția lucrărilor de reparații jardiniere amplasate pe domeniul public al municipiului Constanța

Coduri CPV:
- 45262500-6 Lucrări de zidărie și zidire;
- 45442100-8 Lucrări de vopsitorie

Valoare estimată

397.445,11 lei fără TVA

Descriere achiziție

Lucrările de reparații jardiniere amplasate pe domeniul public al Municipiului Constanța nu necesită o tehnologie de execuție deosebită, dar se vor respecta normativele în vigoare, pentru fiecare categorie de lucrări, precum și prevederile referitoare la protecția mediului și a muncii.  

Jardinierele se vor repara conform listei de cantități prevăzute în anexă, ținând cont de următoarea detalii / condiții tehnice :

- delimitarea și semnalizarea perimetrului de lucru;
- reparațiile jardinierelor vizate se va realiza fără afectarea rețelelor de utilități precum și a altor dotări de pe domeniul public sau privat precum și altor bunuri private;
- vor fi dezafectate inclusiv fundațiile acestora, situație în care se va intervenii sub nivelul solului;
- terenul va fi adus la starea inițială unde se realizează lucrările de demolare;
- se va interveni asupra lor manual sau mecanic, în funcție de gradul de deteriorare;
- se vor îndepărta cu atenție părțile deteriorate de la trepte, capacele mozaicate, placajul din piatră naturală tip Techirghiol, tencuiala și cărămida aparentă, pe porțiunile unde se vor efectua reparații;
- se va cofra și se va turna beton B 150 în fundații și elevații;
- se va înlocui travertinul deteriorat;
- se vor tencuii și se vor finisa cu terasit;
- capacele mozaicate, placajul din piatră naturală și cărămida aparentă vor fi curățate de mortar, vor fi stivuite cu grijă, manipulate manual;
-  fisurile din punctele izolate vor fi acoperite cu mortar pe bază de aracet sau chit special;
- pentru finisarea suprafețelor, dacă este cazul se va realiza o curățare atentă și se va aplica un tinci înaintea operațiunii de vopsire;
- după refacere se va aplica lavabil de exterior, rezistent la condițiile meteo nefavorabile ( ploi, îngheț/dezgheț, etc);
- după refacerea zonelor deteriorate se va executa o igienizare a suprafețelor;
- toate lucrările se vor executa conform normativelor în vigoare și în baza ordinelor de lucru emise de beneficiar.

Pentru executarea lucrărilor de reparații jardiniere, executantul va dispune de echipe mobile, având în dotare scule, utilaje și unelte specifice.
Molozul rezultat în urma săpăturilor, se va transporta și depozita la rampa de deșeuri inerte aflată la Poarta 9, cu respectarea obligațiilor executantului de a obține documentația necesară (autorizație tramă stradală, Aviz Acces Poarta 9).

Condiții contract 

Modalitatea de achiziționare a serviciilor se va realiza pe bază de contract, conform caiet de sarcini anexat.

Condiții participare 

- cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 207527/28.10.2019;
-prezentarea certificatului constatator eliberat de O.N.R.C. care să probeze existența unei legături între obiectul achiziției și obiectul de activitate al operatorului economic.

Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele caietului de sarcini atașat, astfel încât specificațiile tehnice din oferta depusă să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu toate cerințele și specificațiile din caietul de sarcini atașat.

Oferta va fi prezentată conform structurii din Cap. 6 Modul de prezentare a ofertei din Caietul de sarcini nr. 207527/28.10.2019

Criterii de adjudecare 

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului - prețul cel mai scăzut.

Termen limită primire oferte

20.11.2019, ora 23:59


Informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț și a caietului de sarcini anexat pe adresa de e-mail: ionela.popa@primaria-constanta.ro.

Ofertantului câștigător i se va solicita oferta în original la sediul Primariei municipiului Constanța din bulevardul Tomis nr. 51, camera 18 “Serviciul Management Documente”.

Ofertantii pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, până la data de 18.11.2019 ora 10:00 pe adresa de e-mail ionela.popa@primaria-constanta.ro .

În vederea efectuării vizitelor în teren, ofertanții se vor adresa Direcției Gestionare Servicii Publice, Serviciul Amenajări Urbane 0241488176.

   

104. Achiziția serviciilor de asistență, consultanță și reprezentare juridică în vederea soluționării notificărilor formulate în baza Legii nr. 10/2001

Data
publicării
13.11.2019

Documente

click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare propunere contract
click pentru descărcare fișă de date
click pentru descărcare modele de formulare
răspuns solicitare clarificări 1
răspuns solicitare clarificări 2
răspuns solicitare clarificări 3
răspuns solicitare clarificări 4

Denumirea
achiziției

Servicii de asistență, consultanță și reprezentare juridică în vederea soluționării notificărilor formulate în baza Legii nr. 10/2001

Cod CPV-79100000 -5 Servicii juridice

Valoare estimată

731.500,00 lei fără TVA

Descriere achiziție

Obiectul contractului de achiziție publică îl constituie asistenta, consultanţa si reprezentare juridică in vederea  solutionarii  notificărilor formulate în baza Legii nr.10/2001, constand in:
- solutionarea unui numar de 350 dosare de notificare (formate dintr-o singura notificare sau prin conexarea mai multor notificari);
- reprezentarea juridica in fata instantelor de judecata, ce se va realiza strict cu privire la eventualele litigii ce pot aparea ca urmare a solutionarii notificarilor formulate in baza Legii nr.10/2001, pentru care se realizeaza prezenta achizitie, pentru un numar de 250 dosare civile/fond, 200 dosare civile/cale ordinara de atac si 20 dosare civile/cale extraordinara de atac;

Condiții contract 

Conform proiectului de contract publicat în secțiunea documente.

Condiții participare  Conform prevederilor din fișa de date publicată în secțiunea documente.
Criterii de adjudecare 

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului - prețul cel mai scăzut.

Termen limită primire oferte

25.11.2019 ora 11:00


Informații suplimentare

Caietul de sarcini, fișa de date, proiectul de contract, formularele vor fi atașate anunțului pe SEAP, la rubrica Publicitate Anunțuri și pe site-ul instituției www.primaria-constanta.ro. la rubrica Achiziții Publice/Anunțuri achiziții publice și finanțări neramburabile. 
Oferta va fi transmisă până la data de 25.11.2019, ora 11:00, în original, la adresa Primăria Municipiului Constanța, Bd-ul Tomis, nr. 51, în atenția Serviciului achiziții publice, persoană contact Ozlem Omer, tel: 0241488157 e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro

   

103. Achiziția serviciului de dirigenție de șantier pentru urmărirea/verificarea lucrărilor de construcții, reparare și ranforsare din cadrul obiectivului ”Lucrări de intervenții și modernizare Bd. Mamaia, pe sectorul cuprins între I.G.Duca și str. Mircea cel Bătrân, municipiul Constanța

Data
publicării
05.11.2019

Documente

click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

Denumirea
achiziției

Achiziția serviciului de dirigenție de șantier pentru urmărirea/verificarea lucrărilor de construcții, reparare și ranforsare din cadrul obiectivului ”Lucrări de intervenții și modernizare Bd. Mamaia, pe sectorul cuprins între I.G.Duca și str. Mircea cel Bătrân, municipiul Constanța

Cod CPV   - 71520000 – Servicii de supraveghere a lucrărilor

Valoare estimată

36.325,27 lei fără TVA

Descriere achiziție

Obiectul serviciului îl constituie achiziționarea de către Primăria Municipiului Constanța a serviciului de dirigenție de șantier pentru urmărirea/verificarea lucrărilor de construcții, reparare și ranforsare din cadrul obiectivului ”Lucrări de intervenții și modernizare Bd. Mamaia, pe sectorul cuprins între I.G.Duca și str. Mircea cel Bătrân, municipiul Constanța:

Prin lucrările propuse se urmărește realizarea principalului obiectiv de continuare a îmbunătățirii mobilității urbane în municipiul Constanța conform Planului de Mobilitate Urbană-PMUD, prin:
-redistribuirea spațiului pe bd.Mamaia în vederea realizării pistelor pentru biciclete la nivelul carosabilului pentru fiecare sens de circulație;
-interconectarea și continuitatea acestora cu celelalte trasee de piste de biciclete existente pe bd. Tomis și cele de perspectivă;
-fluidizarea traficului;
-îmbunătățirea condițiilor de circulație rutieră, inclusive pentru transportul public și a circulației pietonale;
-sporirea gradului de confort;
-creșterea siguranței circulației rutiere și pietonale;
-îmbunătățirea aspectului urbanistic a zonei.

Condiții contract 

Modalitatea de achiziționare a serviciilor se va realiza pe bază de contract, conform caiet de sarcini anexat.

Condiții participare 

- cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 207477/28.10.2019;
- prezentarea certificatului constatator eliberat de O.N.R.C. care să probeze existența unei legături între obiectul achiziției și obiectul de activitate al operatorului economic.

Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele caietului de sarcini atașat, astfel încât specificațiile tehnice din oferta depusă să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu toate cerințele și specificațiile din caietul de sarcini atașat.

Oferta va fi prezentată conform structurii din Cap. 6 Modul de prezentare a ofertei din Caietul de sarcini nr. 207477/28.10.2019

Criterii de adjudecare 

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului - prețul cel mai scăzut.

Termen limită primire oferte

13.11.2019 ora 23:59


Informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț și a caietului de sarcini anexat pe adresa de e-mail: ionela.popa@primaria-constanta.ro.

Ofertantului câștigător i se va solicita oferta în original la sediul Primariei municipiului Constanța din bulevardul Tomis nr. 51, camera 18 “Serviciul Management Documente”.

Ofertantii pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, până la data de 11.11.2019 ora 10:00 pe adresa de e-mail ionela.popa@primaria-constanta.ro

 

   

102. Anunț publicitate privind : Achiziția serviciului de asistență tehnică/dirigenţie de şantier pentru urmărirea execuţiei lucrărilor aferente obiectivului de investiţii „Reamenajarea locurilor de joacă existente în municipiul Constanţa” ETAPA 2 - 7 LOCAȚII

Data
publicării
30.10.2019

Documente

click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
răspuns solicitare clarificări

Denumirea
achiziției

Achiziția serviciului de asistență tehnică/dirigenţie de şantier pentru urmărirea execuţiei lucrărilor aferente obiectivului de investiţii „Reamenajarea locurilor de joacă existente în municipiul Constanţa” ETAPA 2 - 7 LOCAȚII
Cod CPV : 71520000-9- Servicii de supraveghere  a lucrărilor

Valoare estimată

11.541,67 lei Lei fără TVA 

Descriere achiziție

Achiziția serviciului de asistență tehnică/dirigenţie de şantier pentru urmărirea execuţiei lucrărilor aferente obiectivului de investiţii „Reamenajarea locurilor de joacă existente în municipiul Constanţa” ETAPA 2 - 7 LOCAȚII, conform caiet de sarcini nr. 189874/02.10.2019.

Condiții contract 

Cu respectarea prezentului anunt și al caietului de sarcini atasat. 

Condiții participare 

- cu respectarea prezentului anunt și al caietului de sarcini atașat.
- prezentarea certificatului constatator eliberat de O.N.R.C. care să probeze existența unei legături între obiectul achizitiei și obiectul de activitate al operatorului economic    
- perioada de valabilitate a ofertei 60 zile

Criterii de adjudecare 

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului - prețul cel mai scăzut.

Termen limită primire oferte

08.11.2019 ora 23:59


Informații suplimentare

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor , până la data de 06.11.2019 pe adresa de e-mail sofian.kiru@primaria-constanta.ro. Oferta se va transmite pe adresa de e-mail sofian.kiru@primaria-constanta.ro.

   


101. Anunț publicitate privind achiziția Unui Sistem de monitorizare a utilizării copiatoarelor de rețea

Data
publicării
28.10.2019

Documente

click pentru descărcare anunț

Denumirea
achiziției

Sistem de monitorizare a utilizării copiatoarelor de rețea.

CPV: 30216200-8 Cititoare de carduri magnetice

Valoare estimată

34.273,00 Lei fără TVA

Descriere achiziție

Acest sistem de monitorizare este compus din:

Card Reader - Dispozitiv electronic care citește cardurile magnetice privind autentificarea utilizatorilor pentru fiecare copiator în parte. În cadrul instituției sunt utilizate 12 copiatoare.
ID-Card – card magnetic – 700 buc carduri;
Manopera instalare și configurare inițială Card Reader (pentru fiecare echipament ce va fi înrolat în sistem);
Licență KNMP 1 device license (este necesar o licență pentru fiecare copiator)
Suport KNM E-Terminal Lite 1 PC License (este necesar o licență pentru fiecare copiator).

Sistemul de monitorizare a utilizării copiatoarelor de rețea din cadrul instituției va fi instalat pentru următoarele modele de multifuncționale: Kyocera TaskAlfa 3501i; Kyocera TaskAlfa 6501i; Kyocera TaskAlfa 4002i; Kyocera TaskAlfa 6002i.

Acest sistem de management va fi instalat pe un server pe care se află instalat un sistem de operare de tip Windows Server aflat în dotarea Serviciului Tehnologia Informației și Echipamente Informatice.

Condiții contract 

Cu respectarea prezentului anunț.

Condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunt.

Criterii de adjudecare 

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului  - prețul cel mai scăzut.

Termen limită primire oferte

31.10.2019


Informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea cerințelor din prezentul anunț, pe adresa de e-mail: andreea.apostol@primaria-constanta.ro până la data de 31.10.2019.

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor , până la data de 29.10.2019 pe adresa de e-mail andreea.apostol@primaria-constanta.ro.

   

100. Anunț publicitate privind achiziția Serviciului de întreținere și actualizare pagina de web a Primăriei municipiului Constanța

Data
publicării
28.10.2019

Documente

click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

Denumirea
achiziției

Servicii de întreținere și actualizare pagina de web a Primăriei municipiului Constanța.

Cod CPV: 72500000Servicii informatice .

Valoare estimată

18.900 lei fără TVA.

Descriere achiziție

Se vor achizitiona: Servicii de întreținere și actualizare pagina de web a Primăriei municipiului Constanța, conform caietului de sarcini anexat.

Condiții contract 

Cu respectarea prezentului anunț şi a caietului de sarcini atașat.

Condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunt  si al caietului de sarcini.

Prestatorul   va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică.

Criterii de adjudecare 

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului  - prețul cel mai scăzut.

Termen limită primire oferte

01.11.2019


Informații suplimentare

Informații suplimentare: Ofertantii pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor ,până la data de 31.10.2019 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Oferta se va transmite pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

   

99. Anunț publicitate privind achiziția Expertizei tehnice la obiectivul de investiţii Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Liceului cu program sportiv Nicolae Rotaru

Data
publicării
22.10.2019

Documente

click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

Denumirea
achiziției

Expertiză tehnică la obiectivul de investiţii ”Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Liceului cu program sportiv Nicolae Rotaru”

Cod CPV: 71319000-7 Servicii de expertiză;

Valoare estimată

96.800,00 lei fără TVA

Descriere achiziție

Obiectul contractului îl constituie achiziţia expertizei tehnice la obiectivul de investiţii ”Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Liceului cu program sportiv Nicolae Rotaru, Constanţa” pentru identificarea/evaluarea clară atât a lucrărilor care au fost executate în temeiul prevederilor contractuale, cât și a celor rămase de executat pentru care este necesară luarea unor măsuri de finalizare. Suprafaţă construită desfăşurată propusă 8.009,40 mp, conform caietului de sarcini nr. 189800 din 02.10.2019 (atașat).

Condiții contract 

Cu respectarea prezentului anunț şi a caietului de sarcini atașat.

Condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț şi a caietului de sarcini atașat. Ofertantul  va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul).

Criterii de adjudecare 

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului  - prețul cel mai scăzut.

Termen limită primire oferte

29.10.2019 ora 23:59


Informații suplimentare

Ofertanții, anterior întocmirii Ofertei tehnice şi pentru o corectă informare, vor vizita amplasamentul situat pe strada Ion Corvin nr 2, împreună cu dirigintele de şantier S.C.Cinemax S.R.L. la o dată prestabilită (cel puţin cu 24 ore înainte).

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, până la data de 24.10.2019 ora 16:00 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

Oferta se va transmite pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro

 

   

98. Anunț publicitate privind achiziția Lucrări de amenajare a secțiilor de votare din municipiul Constanța pentru alegerea Președintelui României în anul 2019
Data
publicării
22.10.2019

Documente

click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare anunț

Denumirea
achiziției

Lucrări de amenajare a secțiilor de votare din municipiul Constanța pentru alegerea Președintelui României în anul 2019

Cod CPV: 45420000 Lucrări de dulgherie

Valoare estimată

150.006,67 lei fără TVA

Descriere achiziție

Se vor achiziționa Lucrări de amenajare a secțiilor de votare din municipiul Constanța pentru alegerea Președintelui României în anul 2019

Condiții contract 

Cu respectarea caietului de sarcini anexat.

Condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț si a caietului de sarcini. Ofertantul  va trebui să  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul).

Criterii de adjudecare 

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului  - prețul cel mai scăzut.

Termen limită primire oferte
24.10.2019
Informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform caiet de sarcini 181874/20.09.2019 pe adresa de e-mail: alina.jercea@primaria-constanta.ro. Ofertantul a carui ofertă va fi declarată castigătoare, la solicitarea autoritătii contractante, va transmite oferta in original la adresa: Municipiul Constanta, Bd. Tomis nr. 51 - Biroul Management Documente, camera 18. Pentru: Serviciul Achiziţii Publice, Cu menţiunea: Achiziția Lucrărilor de amenajare a secțiilor de votare din municipiul Constanța pentru alegerea Președintelui României în anul 2019.

Informații suplimentare: Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor la adresa de e-mail alina.jercea@primaria-constanta.ro.

 

   

97. Anunț publicitate privind achiziția Serviciului de consultanță în domeniul evaluării

Data
publicării
21.10.2019
Documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

Denumirea
achiziției

Serviciul de consultanță în domeniul evaluării
CPV: 79419000-4-servicii de consultanta in domeniul evaluarii

Valoare estimată

42.050,00 Lei fără TVA 

Descriere achiziție

Obiectul contractului consta in prestarea serviciului de consultanta in domeniul evaluarii, dupa cum urmează:
Întocmire de obiecțiuni la rapoarte de actualizare cu indici de inflaţie sume primite cu titlu de despăgubiri;
Formularea de obiecțiuni la rapoarte de expertiză având ca obiect stabilirea valorii de circulaţie a imobilelor, evaluare imobiliara aferenta unei perioade determinate (actiuni in constatare, Legea nr. 10/2001, Legea nr. 165/2013, etc.);
Elaborare lucrări ce apar în mod incidental în activitatea Primăriei, lucrări ce necesită cunoștințe de specialitate in domeniul evaluarii imobiliare.

Propunerea tehnică  va fi elaborată în conformitate cu cerințele prevăzute în caietul de sarcini nr. 192147/07.10.2019 atasat.
Propunerea financiară va cuprinde costul total al serviciului, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, care va fi evidențiată distinct. Prețul este ferm pe toată perioada derulării contractului.

Propunerea financiară va fi elaborată conform tabelului din caietul de sarcini Cap 7.1.
Prestatorul  va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică(copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul).

Condiții contract 

Cu respectarea prezentului anunț  și al caietului de sarcini anexat.

Condiții participare 

Conform caietului de sarcini anexat.

Criterii de adjudecare 

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului  - prețul cel mai scăzut.

Termen limită primire oferte
25.10.2019
Informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea cerințelor din prezentul anunț și al caietului de sarcini anexat, pe adresa de e-mail: andreea.apostol@primaria-constanta.ro până la data de 25.10.2019.
Ofertantii pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor , până la data de 23.10.2019 pe adresa de e-mail andreea.apostol@primaria-constanta.ro.

Ofertantul a cărui ofertă va fi declarată castigătoare, la solicitarea autoritătii contractante,va transmite oferta în original  la adresa: Municipiul Constanta , Bd. Tomis nr. 51  Biroul Management Documente, camera 18 . 
Pentru: Serviciul  Achiziţii Publice
C
u menţiunea: Achizitia Serviciului de consultanță în domeniul evaluării”.

   

96. Anunț publicitate privind achiziția lucrărilor de reparaţii curente și igienizare la 6 (șase) adăposturi de protecţie civilă din municipiul Constanţa

Data
publicării
16.10.2019
Documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini, listă cantități și planuri

Denumirea
achiziției

Lucrări de reparaţii curente și igienizare la 6 (șase) adăposturi de protecţie civilă din municipiul Constanţa

Cod CPV:
- 45453000-7 Lucrări de reparații generale și de renovare;
- 45410000-4 Lucrări tencuire;
- 45442180-2 Lucrări de revopsire;
- 45311100-1 Lucrări de cablare electrică;
- 45232460-4 Lucrări sanitare.

Valoare estimată

220.179,45 lei fără TVA

Descriere achiziție

Execuția de lucrări de reparații curente și igenizare la 6 (șase) adăposturi publice de protecție civilă din municipiul Constanța.

Condiții contract 

Cu respectarea în totalitate a cerințelor caietului de sarcini nr. 112992/10.06.2019.

Condiții participare  Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 112992/10.06.2019, lista de cantități și planuri.
Criterii de adjudecare 

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”

Termen limită primire oferte 25.10.2019 ora 23:59
Informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor, până la data de 21.10.2019 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro .

Ofertantul a carui ofertă va fi declarată castigătoare, la solicitarea autoritătii contractante, va transmite oferta in original la adresa: Municipiul Constanta, Bd. Tomis nr. 51 - Biroul Management Documente, camera 18. Pentru: Serviciul  Achiziţii Publice, Cu menţiunea: Achiziția lucrărilor de reparaţii curente și igienizare la 6 (șase) adăposturi de protecţie civilă din municipiul Constanţa

   

95. Anunț publicitate privind achiziția directă a unei ”Aplicații soft pentru gestionarea spațiilor de parcare (G.I.S)”

Data
publicării
14.10.2019
Documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

Denumirea
achiziției

Aplicație soft pentru gestionarea spațiilor de parcare (G.I.S)

Cod CPV: 48300000-1 – Pachete software pentru creare de documente, pentru desen, imagistică, planificare și productivitate;

Valoare estimată

109.822,48 lei fără TVA

Descriere achiziție Obiectul contractului se referă la implementarea unei aplicații software integrată pentru gestionarea online a spațiilor de parcare care să includă o hartă (G.I.S) a locurilor de parcare, tipul și statutul acestora, conform caietului de sarcini nr. 149810/05.08.2019.
Condiții contract 

Cu respectarea prezentului anunț şi a caietului de sarcini atașat.

Condiții participare  Cu respectarea prezentului anunț şi a caietului de sarcini atașat. Ofertantul  va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul).
Criterii de adjudecare 

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului prețul cel mai scăzut. Durata contractului: 1 an.

Termen limită primire oferte 21.10.2019 ora 23:59
Informații suplimentare

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, până la data de 16.10.2019 ora 16:00 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Oferta se va transmite pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

   

94. Anunț publicitate privind inițierea achiziției directe Serviciul de elaborare documentaţie tehnico-economice aferentă obiectivului „Realizare lucrări, modernizare și dotare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru Colegiul Comercial Carol I, Str. Decebal  nr. 15, Municipiul Constanța” (ISU, expertize tehnice, DALI, DTAC, PT, avize, altele) – etapa D.A.L.I și Expertize tehnice - securitate la incendiu

Data
publicării
11.10.2019

Documente

click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare anexă la formularul de propunere financiară

Denumirea
achiziției

Serviciul de elaborare documentaţie tehnico-economice aferentă obiectivului „Realizare lucrări, modernizare și dotare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru Colegiul Comercial Carol I, Str. Decebal  nr. 15, Municipiul Constanța” (ISU, expertize tehnice, DALI, DTAC, PT, avize, altele) – etapa D.A.L.I și Expertize tehnice - securitate la incendiu.

CPV: 79933000-3 Servicii de asistenţă de proiectare;
        
71319000-7 Servicii de expertiză

Valoare estimată

79.000,00 Lei fără TVA 

Descriere achiziție

Serviciul constă în elaborarea documentației tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții  “Realizare lucrări, modernizare și dotare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru Colegiul Comercial Carol I, Str. Decebal, nr. 15, Municipiul Constanța” – etapa DALI ( Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții) și Expertize tehnice pentru cerințele: “Securitate la incendiu” și “rezistență mecanică și stabilitate”, inclusiv studii și documentații pentru obținerea avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism.

Propunerea tehnică  va fi elaborată în conformitate cu cerințele prevăzute în caietul de sarcini nr. 138559/18.07.2019 atasat.

Propunerea financiară va cuprinde costul total al serviciului, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, care va fi evidențiată distinct. Prețul este ferm pe toată perioada derulării contractului. Propunerea financiara va fi însoțită de o anexa atașată prezentului anunț, în care va fi defalcat prețul fără TVA pe fiecare activitate în parte. 
Furnizorul  va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică(copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul).

Condiții contract 

Cu respectarea prezentului anunt si a caietului de sarcini anexat.

Condiții participare  Conform caietului de sarcini anexat.
Criterii de adjudecare 

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului  - prețul cel mai scăzut.

Termen limită primire oferte
18.10.2019 
Informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea cerințelor din prezentul anunț și al caietului de sarcini anexat, pe adresa de e-mail: andreea.apostol@primaria-constanta.ro până la data de 18.10.2019.

Ofertantii pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor , până la data de 15.10.2019 pe adresa de e-mail andreea.apostol@primaria-constanta.ro.

Ofertantul a carui ofertă va fi declarată castigătoare, la solicitarea autoritătii contractante, va transmite oferta în original  la adresa: Municipiul Constanța , Bd. Tomis nr. 51  Biroul Management Documente, camera 18.

Pentru: Serviciul  Achiziţii Publice
Cu menţiunea: Achiziția „Serviciului de elaborare documentaţie tehnico-economice aferentă obiectivului „Realizare lucrări, modernizare și dotare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru Colegiul Comercial Carol I, Str. Decebal  nr. 15, Municipiul Constanța” (ISU, expertize tehnice, DALI, DTAC, PT, avize, altele) – etapa D.A.L.I și Expertize tehnice - securitate la incendiu''.

   

93. Anunț publicitate privind inițierea achiziției directe ce are ca obiect "Sisteme electronice de securitate și întreținerea a acestora, pentru sediile Primăriei municipiului Constanța"

Data
publicării
10.10.2019

Documente

click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
răspuns solicitare clarificări 1
răspuns solicitare clarificări 2

Denumirea
achiziției

Sisteme electronice de securitate și întreținere a acestora, pentru sediile Primăriei municipiului Constanța
Coduri  CPV: 35121700 – 5 Sisteme de alarmă
                     32323500 – 8 Sisteme video de supraveghere

Valoare estimată

132.791,33 lei fără T.V.A

Descriere achiziție

Achiziția de sisteme electronice de securitate și întreținere a acestora, pentru sediile Primăriei municipiului Constanța
Durata contractului : 12 luni

Condiții contract 

Cu respectarea prezentului anunt si a caietului de sarcini nr. 161523/22.08.2019

Condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunt si a caietului de sarcini nr. 161523/22.08.2019.
Ofertantul  va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul).
Ofertantul va trebui sa prezinte licenta de functionare, eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane, in conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003, privind activitatile de proiectare, instalare, modificare sau intretinere sisteme de alarmare.

Criterii de adjudecare 

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului  - prețul cel mai scăzut.

Termen limită primire oferte 18.10.2019 
Informații suplimentare

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, până la data de 15.10.2019 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Oferta se va transmite pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.roOfertantul a carui ofertă va fi declarată câștigătoare, la solicitarea autorității contractante, va transmite oferta în original la adresa: Municipiul Constanta , Bd. Tomis nr. 51 Biroul Management Documente, camera 18. In atentia: Serviciul  Achiziţii Publice cu menţiunea:Sisteme electronice de securitate și întreținere a acestora, pentru sediile Primăriei municipiului Constanța"

   

92. Anunț publicitate privind inițierea achiziției directe ce are ca obiect "Servicii de organizare eveniment ” Revelion 2020”

Data
publicării
09.10.2019

Documente

click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare propunere contract
click pentru descărcare fișă de date
click pentru descărcare modele de formulare

Denumirea
achiziției

Servicii de organizare evenimente ” Revelion 2020”
Cod CPV: 79952100-3-Servicii de organizare evenimentele culturale

Valoare estimată

676.415,78 lei fără TVA

Descriere achiziție Obiectul contractului îl reprezintă achiziția serviciilor necesare pentru organizarea evenimentului "Revelion 2020", în aer liber, Piața Ovidiu, Constanța. Evenimentul ce urmează a fi organizat însumează mai multe momente si se va desfășura în perioada 31.12.2019-01.01.2020.
Condiții contract 

Conform proiectului de contract

Condiții participare 

Conform prevederilor din fișa de date

Criterii de adjudecare 

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului  - prețul cel mai scăzut.

Termen limită primire oferte 21.10.2019, ora 11:00
Informații suplimentare

Caietul de sarcini, fișa de date, proiectul de contract, formularele vor fi atașate anunțului pe SEAP, la rubrica Publicitate Anunțuri și pe site-ul instituției www.primaria-constanta.ro. la rubrica Achiziții Publice/Anunțuri achiziții publice și finanțări neramburabile. Oferta va fi transmisă până la data de 21.10.2019, ora 11:00, în original, la adresa Primăria Municipiului Constanța, Bd-ul Tomis, nr. 51, în atenția Serviciului achiziții publice, persoană contact Mihai Figan, tel: 0241488157 e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro

   

91. Anunț publicitate privind inițierea achiziției directe ce are ca obiect Lucrări de reparare a podețelor pietonale de traversare a minicanalelor din Parcul Tăbacariei și Satul de Vacanță

Data
publicării
08.10.2019

Documente

click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

Denumirea
achiziției

Lucrări de reparare a podețelor pietonale de traversare a minicanalelor din Parcul Tăbacariei și Satul de Vacanță.
Cod CPV:   45223210-1 Lucrări structure metalice
                  45262500 – Lucrări de zidărie

Valoare estimată

104.338,09  lei fără TVA

Descriere achiziție

Se vor achizitiona lucrarile  de reparare a podețelor pietonale de traversare a minicanalelor din Parcul Tăbacariei și Satul de Vacanță, conform caietului de sarcini anexat.

Condiții contract 

Cu respectarea prezentului anunt si a caietului de sarcini anexat

Condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunt si a caietului de sarcini anexat

Criterii de adjudecare 

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului  - prețul cel mai scăzut.

Termen limită primire oferte 11.10.2019
Informații suplimentare

Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor , până la data de 10.10.2019 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Oferta se va transmite pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

   

90. Anunț publicitate privind inițierea achiziției directe ce are ca obiect prestarea serviciului de elaborare cerere de finanțare aferentă proiectului  "Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Traian, Constanța"

Data
publicării
03.10.2019

Documente

click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

Denumirea
achiziției

Serviciul de elaborare cerere de finanțare aferentă proiectului "Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Traian, Constanța
Cod CPV- 79411000-8 - Servicii generale de consultanţă în management

Valoare estimată

12.000 lei fără T.V.A

Descriere achiziție

Se va achizitiona serviciul de elaborare cerere de finanțare aferentă obiectivului de investiții “Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Traian, Constanța”. Durata contractului : 12 luni, cu posibilitatea de prelungire în funcție de perioada de evaluare a cererii de finanțare

Condiții contract 

Cu respectarea prezentului anunt si a  caietului de sarcini nr. 185825/26.09.2019

Condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunt si a  caietului de sarcini nr. 185825/26.09.2019

Criterii de adjudecare 

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului  - prețul cel mai scăzut.

Termen limită primire oferte 08.10.2019 
Informații suplimentare

Ofertantii pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor , până la data de 07.10.2019 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Oferta se va transmite pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.roOfertantul a cărui ofertă va fi declarată castigătoare, la solicitarea autoritătii contractante, va transmite oferta in original  la adresa: Municipiul Constanta , Bd. Tomis nr. 51  Biroul Management Documente, camera 18 . In atentia: Serviciul  Achiziţii Publice Cu menţiunea: Serviciul de elaborare cerere de finanțare aferentă proiectului "Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Traian, Constanța"

   

89. Anunț publicitate privind inițierea achiziției directe ce are ca obiect prestarea serviciului de elaborare cerere de finanțare aferentă proiectului  "Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Decebal, Constanța"

Data
publicării
03.10.2019

Documente

click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

Denumirea
achiziției

Serviciul de elaborare cerere de finanțare aferentă proiectului "Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Decebal, Constanța"
Cod CPV- 79411000-8 - Servicii generale de consultanţă în management

Valoare estimată

12.000 lei fără T.V.A

Descriere achiziție

Se va achizitiona serviciul de elaborare cerere de finanțare aferentă obiectivului de investiții “Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Decebal, Constanța”. Durată contract: 12 luni, cu posibilitatea de prelungire în funcție de perioada de evaluare a cererii de finanțare

Condiții contract 

Cu respectarea prezentului anunt si a  caietului de sarcini nr. 185834/26.09.2019

Condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunt si a  caietului de sarcini nr. 185834/26.09.2019

Criterii de adjudecare 

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului  - prețul cel mai scăzut.

Termen limită primire oferte 08.10.2019 
Informații suplimentare

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor , până la data de 07.10.2019 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Oferta se va transmite pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro.
Ofertantul a cărui ofertă va fi declarată castigătoare, la solicitarea autoritătii contractante, va transmite oferta în original la adresa: Municipiul Constanta , Bd. Tomis nr. 51  Biroul Management Documente, camera 18. In atenția: Serviciul  Achiziţii Publice cu menţiunea: Serviciul de elaborare cerere de finanțare aferentă proiectului "Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Decebal, Constanța"

   

88. Achiziția Serviciul de elaborare cerere de finanțare aferentă obiectivului de investiții “ Creșterea eficienței energetice a imobilului Colegiul Național Mircea cel Bătrân, Constanța”

Data
publicării
03.10.2019

Documente

click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

Denumirea
achiziției

Serviciul de elaborare cerere de finanțare aferentă obiectivului de investiții “ Creșterea eficienței energetice a imobilului Colegiul Național Mircea cel Bătrân, Constanța”.

Cod CPV   - 79411000-8 Servicii generale de consultanță în management.

Valoare estimată


12.000 lei fără TVA.lei fără TVA

Descriere achiziție

Se va achizitiona serviciul de elaborare cerere de finanțare aferentă obiectivului de investiții “ Creșterea eficienței energetice a imobilului Colegiul Național Mircea cel Bătrân, Constanța”.


Condiții contract 

Cu respectarea prezentului anunț și al caietului de sarcini anexat.

Condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț și al caietului de sarcini.

Criterii de adjudecare 

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului  - prețul cel mai scăzut.

Termen limită primire oferte

08.10.2019

Informații suplimentare

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, până la data de 07.10.2019 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Oferta se va transmite pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro

ofertantul a carui ofertă va fi declarată căștigătoare, la solicitarea autorității contractante, va transmite oferta în original  la adresa: Municipiul Constanta , Bd. Tomis nr. 51 Biroul Management Documente, camera 18.

Pentru: Serviciul  Achiziţii Publice, 
C
u menţiunea: Serviciul de elaborare cerere de finanțare aferentă obiectivului de investiții “ Creșterea eficienței energetice a imobilului Colegiul Național Mircea cel Bătrân, Constanța”.

 

 

   

87. Achiziția Serviciul de elaborare cerere de finanțare aferentă obiectivului de investiții “ Creșterea eficienței energetice a imobilului Spitalul de Boli Infecțioase Constanța”


Data
publicării
03.10.2019

Documente

click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini


Denumirea
achiziției

Serviciul de elaborare cerere de finanțare aferentă obiectivului de investiții “Creșterea eficienței energetice a imobilului Spitalul de Boli Infecțioase Constanța”.

Cod CPV   - 79411000-8 Servicii generale de consultanță în management.

Valoare estimată


12.000 lei fără TVA.lei fără TVA

Descriere achiziție

Se va achizitiona serviciul de elaborare cerere de finanțare aferentă obiectivului de investiții “ Creșterea eficienței energetice a imobilului Spitalul de Boli Infecțioase Constanța”.


Condiții contract 

Cu respectarea prezentului anunț și al caietului de sarcini anexat.

Condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț și al caietului de sarcini.

Criterii de adjudecare 

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului  - prețul cel mai scăzut.

Termen limită primire oferte

08.10.2019

Informații suplimentare

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, până la data de 07.10.2019 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Oferta se va transmite pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro

ofertantul a carui ofertă va fi declarată căștigătoare, la solicitarea autorității contractante, va transmite oferta în original  la adresa: Municipiul Constanta , Bd. Tomis nr. 51 Biroul Management Documente, camera 18.

Pentru: Serviciul  Achiziţii Publice, 
C
u menţiunea: Serviciul de elaborare cerere de finanțare aferentă obiectivului de investiții “Creșterea eficienței energetice a imobilului Spitalul de Boli Infecțioase Constanța”.

 

   

86. Achiziția De Servicii de prospectare, mediere și plasare aferent proiectului Măsuri integrate pentru o viaţǎ mai bună” - COD MySMIS 114654

Data
publicării
30.09.2019

Documente

click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare model de contract
click pentru descărcare fișă de date
click pentru descărcare modele de formulare

Denumirea
achiziției
Servicii De Prospectare, Mediere Și Plasare Aferent Proiectului Măsuri Integrate Pentru O Viaţǎ Mai Bună” - COD MySMIS 114654
Cod CPV-

85312300-2 Servicii de orientare şi de consultanţă profesională;
79414000-9 Servicii de consultanţă în gestionarea resurselor umane.

Valoare estimată


850.000,00 lei fără TVA

Descriere achiziție

Prestarea serviciilor de prospectare, mediere și plasare pe piața muncii pentru minim 244 de persoane din grupul țintă al proiectului care vor fi mediate colectiv și individual, în cadrul proiectului ”Măsuri integrate pentru o viață mai bună”. Minim 244 de persoane din Grupul țintă vor beneficia de sesiuni colective și individuale de mediere care au drept scop pregătirea și sprijinirea acestora pentru integrarea pe piața muncii.
Sesiunile de mediere se va desfășura în săli corespunzătoare numărului de participanți, spațioase, iluminate, dotate corespunzător activității de mediere.
Asigurarea locaţiei pentru defăşurarea sesiunilor de mediere este în sarcina operatorului economic declarat câştigător;


Condiții contract 

Conform proiectului de contract publicat în secțiunea documente.

Condiții participare 

Conform prevederilor din fișa de date.

Criterii de adjudecare 

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului  - prețul cel mai scăzut.

Termen limită primire oferte

14.10.2019 ora 11:00

Informații suplimentare

Caietul de sarcini, fișa de date, proiectul de contract, formularele vor fi atașate anunțului și pe site-ul instituției www.primaria-constanta.ro, la rubrica Achiziții Publice/Anunțuri achiziții publice și finanțări neramburasbile.
Oferta va fi transmisă până la data de 14.10.2019 ora 11:00, în original, la adresa Primăria municipiului Constanța, Bd-ul Tomis, nr. 51, în atenția Serviciului achiziții publice, persoană de contact Manea Nilghiun, tel: 0241.488.157 e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro

   

85. Achiziția De Servicii De Mediere Sanitară Aferent Proiectului "Măsuri Integrate Pentru O Viață Mai Bună" - COD MySMIS 114654

Data
publicării
20.09.2019

Documente

click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare model de contract
click pentru descărcare fișă de date
click pentru descărcare modele de formulare

Denumirea
achiziției
Servicii de mediere sanitară aferent proiectului "Măsuri integrate pentru o viață mai bună" - COD MySMIS 114654
Cod CPV- 85000000-9 Servicii de sanatate si servicii de asistenta sociala.
Valoare estimată


778.521,74 lei fără TVA

Descriere achiziție Serviciile sunt adresate unui număr de 600 de persoane din cadrul grupului țintă al proiectului "Măsuri integrate pentru o viață mai bună” și vor consta în interviuri și anchete individuale/familiale în urma cărora vor rezulta fișe cu situația medicală a fiecărui membru al grupului țintă.
Aceste servicii se vor desfășura în baza unei metodologii specifice de mediere sanitară care va descrie procedura de desfășurare a serviciilor.
în ceea ce privește persoanele neînregistrate la medicul de familie vor fi îndrumate si ajutate să se înregistreze. De asemenea, vor fi identificate cazurile în care anumite persoane din cadrul grupului țintă nu posedă cârdul individual de sănătate, acestea fiind sprijinite să îl obțină.
în cadrul acestui serviciu persoanele din grupul țintă vor fi îndrumate și încurajate să fie consultate și investigate medical de către medicul de familie la care sunt înscriși. în cazul în care, în urma consultațiilor/învestigațlilor au fost depistate anumite afecțiuni, persoanele în cauză vor fi îndrumate către medicul specialist, în conformitate cu procedurile medicale legale, fiind pe tot acest parcurs asistate de către mediatorii sanitari, urmărindu-se tratarea afecțiunilor de care aceștia suferă.
Tot în cadrul acestui serviciu, operatorul economic va organiza 3 caravane pentru fiecare din următoarele servicii medicale: sănătatea reproducerii și planificare familială; prevenirea sarcinilor la minore; prevenirea, monitorizarea și/sau tratarea bolilor cu potențial endemoepidemic. Serviciile medicale oferite în cadrul caravanelor vor fi asigurate în mod gratuit de către instituțiile cu atribuții în acest sens, în conformitate cu prevederile legale, în baza protocoalelor de colaborare încheiate în cadrul proiectului.

Condiții contract 

Conform proiectului de contract publicat în secțiunea documente.

Condiții participare 

Conform prevederilor din fișa de date.

Criterii de adjudecare 

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului  - prețul cel mai scăzut.

Termen limită primire oferte

07.10.2019 ora 11:00

Informații suplimentare

Caietul de sarcini, fișa de date, proiectul de contract, formularele vor fi atașate anunțului și pe site-ul instituției www.primaria-constanta.ro, la rubrica Achiziții Publice/Anunțuri achiziții publice și finanțări neramburasbile.
Oferta va fi transmisă până la data de 07.10.2019 ora 11:00, în original, la adresa Primăria municipiului Constanța, Bd-ul Tomis, nr. 51, în atenția Serviciului achiziții publice, persoană de contact Manea Nilghiun, tel: 0241488157 e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro

   

84. Anunț de publicitate privind achiziția directă pentru “Serviciul de promovare online a Primăriei municipiului Constanța”

Data
publicării
20.09.2019

Documente
click pentru descărcare erată anunț
click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

Denumirea
achiziției

Serviciul de promovare online a Primăriei municipiului Constanța
Cod CPV: 79342200-5 Servicii de promovare.

Valoare estimată

102.000,00 lei fără TVA.

Descriere achiziție Realizarea acțiunilor de promovare online, inclusiv realizarea de materiale de promovare precum advertoriale multimedia și postarea lor pe canale de socializare care asigură o largă vizibilitate, conform caietului de sarcini nr. 178381/17.09.2019.
Condiții contract  Cu respectarea prezentului anunț şi a caietului de sarcini atașat.

Condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț şi a caietului de sarcini atașat. Ofertantul  va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul).
Durata contractului: 12 luni.

Criterii de adjudecare 

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului  - prețul cel mai scăzut.

Termen limită primire oferte

27.09.2019 ora 23:59

Informații suplimentare

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, până la data de 24.09.2019 ora 16:00 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.roOferta se va transmite pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

   

83. Anunț Privind Achiziția lucrărilor de reparaţii curente și igienizare la 6 (șase) adăposturi de protecţie civilă din municipiul Constanţa

Data
publicării
18.09.2019

Documente

click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare listă cantități
click pentru descărcare planuri

Denumirea
achiziției

Lucrări de reparaţii curente și igienizare la 6 (șase) adăposturi de protecţie civilă din municipiul Constanţa

Cod CPV:
- 45453000-7 Lucrări de reparații generale și de renovare;
- 45410000-4 Lucrări tencuire;
- 45442180-2 Lucrări de revopsire;
- 45311100-1 Lucrări de cablare electrică;
- 45232460-4 Lucrări sanitare.

Valoare estimată


220.179,45 lei fără TVA;

Descriere achiziție

Execuția de lucrări de reparații curente și igienizare la 6 (șase) adăposturi publice de protecție civilă din municipiul Constanța;

Condiții contract  Durata de finalizare a lucrărilor: 90 de zile (3 luni) de la transmiterea Ordinului de începere a lucrărilor pentru cele 6 (șase) adăposturi publice din municipiul Constanța.

Cu respectarea în totalitate a cerințelor caietului de sarcini publicat în secțiunea documente.

Oferta financiară va fi însoțită de devize pe categorii de lucrări cu respectarea tehnologiei de execuție aferentă fiecărei categorii de lucrări și va fi însoțită de extrase de resurse: material, manoperă, utilaj și transport, conform cap. 10 din caietul de sarcini.

Oferta tehnică va fi elaborată conform tuturor cerințelor din caietul de sarcini publicat în secțiunea documente. Oferta va fi însoțită de Certificat ONRC din care să rezulte obiectul de activitate corespunzător obiectului contractului.

Termenul minim de valabilitate al ofertei este de 90 zile.

Condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 112992/10.06.2019, lista de cantități și planuri.

Criterii de adjudecare 

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului  - prețul cel mai scăzut.

Termen limită primire oferte

30.09.2019, ora 23:59

Informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro; Număr telefon contact: 0241.488.157.
Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor, până la data de 24.09.2019 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro .

Ofertantul a carui ofertă va fi declarată castigătoare, la solicitarea autoritătii contractante, va transmite oferta in original la adresa: Municipiul Constanta, Bd. Tomis nr. 51 - Biroul Management Documente, camera 18. Pentru: Serviciul  Achiziţii Publice, Cu menţiunea: Achiziția lucrărilor de reparaţii curente și igienizare la 6 (șase) adăposturi de protecţie civilă din municipiul Constanţa.

   

82. Anunț privind achiziția serviciului de întreținere a coroanei vegetației arboricole și tăiere de necesitate arbori, din municipiul Constanța, conform Legii Nr.24/2007

Data
publicării
11.09.2019

Documente

click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare formular de oferta

Denumirea
achiziției

„întreținerea coroanei vegetației arboricole și tăiere de necesitate arbori, din municipiul Constanța", conform Legii Nr.24/2007";

Cod CPV: 77211400-6 servicii de tăiere a arborilor;

Valoare estimată

134 343,61 fără TVA;

Descriere achiziție

Serviciul de întreținere a coroanei vegetației arboricole și tăiere de necesitate arbori din municipiul Constanța, conform condițiilor tehnologice minimale si operațiunilor descrise în caietul de sarcini cu nr.147867/01.08.2019;

Condiții contract  Durata contractului: 2 luni;

Oferta financiară se va elabora în conformitate cu cap. 12.2. Modul de prezentare al propunerii financiare din caietul de sarcini nr. 147867/01.08.2019 si va cuprinde costul total al serviciului pentru toate cantitatile solicitate in caietul de sarcini, cu TVA-ul evidențiat distinct.
Oferta tehnică se va elabora în conformitate cu cap. 12.1. Modul de prezentare al propunerii tehnice din caietul de sarcini nr. 147867/01.08.2019 și va fi însoțită de Certificat ONRC din care să rezulte obiectul de activitate corespunzător obiectului contractului.
Oferta va fi întocmită astfel încât specificațiile tehnice din oferta depusă să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu toate cerințele și specificațiile tehnice din caietul de sarcini nr.147867/01.08.2019.
Termenul minim de valabilitate al ofertei este de 90 de zile.

Condiții participare 

Conform cap. 14 din caietul de sarcini cu nr. 147867/01.08.2019, Cerințe minime privind dotarea cu utilaje/echipamente prentru indeplinirea in condiții bune a contractului.

Criterii de adjudecare 

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului  - prețul cel mai scăzut.

Termen limită primire oferte
16.09.2019, ora 23:59
Informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro; Număr telefon contact: 0241.488.157. 

   

81. Anunț privind achiziția de ”scaune stadion” la stadionul ”Gheorghe Hagi” din Constanța aflat în administrarea Primăriei municipiului Constanța
Data
publicării
10.09.2019

Documente

click pentru descărcare anunț
raspuns solicitare clarificări

Denumirea
achiziției

Achiziția de ”scaune stadion” la stadionul ”Gheorghe Hagi” din Constanța aflat în administrarea Primăriei municipiului Constanța.

Cod CPV: 39111000-3 Scaune (locuri)

Valoare estimată

109.095,00 Lei fără TVA 

Descriere achiziție

Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze „scaune stadion” format din scaune pentru dotarea tribunelor stadionului și crearea băncilor de rezerve jucatori și observatori necesare pentru desfășurarea în condiții optime a activităților sportive pe stadionul „Gheorghe Hagi” aflat în administrarea Primăriei municipiului Constanța, cu respectarea anunțului publicat în secțiunea documente.

Condiții contract   

Cu respectarea prezentului anunt.

Condiții participare  Cu respectarea prezentului anunt.
Criterii de adjudecare 

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului  - prețul cel mai scăzut.

Termen limită primire oferte
16.09.2019, ora 23:59
Informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro; Număr telefon contact: 0241.488.157.

Ofertanții pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor, pana la data de 12.09.2019 pe adresa de e-mail
achizitiipublice@primaria-constanta.ro .

Ofertantul a cărui ofertă va fi declarată câstigătoare, la solicitarea autoritătii contractante, va transmite oferta în original la adresa: Municipiul Constanta, Bd. Tomis nr. 51 - Biroul Management Documente, camera 18. Pentru: Serviciul  Achiziţii Publice,
Cu menţiunea:
Achiziția de ”scaune stadion” la stadionul ”Gheorghe Hagi” din Constanța aflat în administrarea Primăriei municipiului Constanța.

   

80. Anunț privind Achizitia serviciului de traducere și colare plăcuțe
Data
publicării
03.09.2019
Documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare specificații tehnice
click pentru vizualizare răspuns clarificări

Denumirea
achiziției

Serviciul de traducere și colare plăcuțe
Cod CPV   - 31523200 - 0 - „Panouri cu mesaje permanente”
                 - 
79530000 - 8 -„Serviciul de traducere”

Valoare estimată

5.291,25 lei fără TVA;

Descriere achiziție

Achiziția serviciului de traducere și colare plăcuțe;

Condiții contract   

Cu respectarea prezentului anunt.

Condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunt  si specificatiilor tehnice  atasate. Prestatorul  va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică(copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul).

Criterii de adjudecare 

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului  - prețul cel mai scăzut.

Termen limită primire oferte
06.09.2019
Informații suplimentare

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor , până la data de 05.09.2019 pe adresa de e-mail nicoleta.popa@primaria-constanta.ro.
Oferta se va transmite pe adresa de e-mail nicoleta.popa@primaria-constanta.ro.

Ofertantul a cărui ofertă va fi declarată câstigătoare, la solicitarea autorității contractante, va transmite oferta în original  la adresa: Municipiul Constanța , Bd. Tomis nr. 51  Biroul Management Documente, camera 18 ;
Pentru: Serviciul  Achiziţii Publice;
C
u menţiunea: Serviciul de traducere și colare plăcuțe.

   

79. Anunț privind Achizitia de accesorii de echipamente audio
Data
publicării
29.08.2019
Documente click pentru descărcare anunț

Denumirea
achiziției

Achizitia de accesorii de echipamente audio.
Cod CPV  - 323513000- accesorii de echipamente audio

Valoare estimată

7.840  lei fără TVA.           

Descriere achiziție

Cu respectarea prezentului anunt.

Condiții contract   

Cu respectarea prezentului anunt.

Condiții participare 

În vederea întocmirii ofertei pentru achizitia de echipamente audio, furnizorul va avea în vedere condițiile din anunțul publicat la secțiunea documente.

 

Criterii de adjudecare 

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului  - prețul cel mai scăzut.

Termen limită primire oferte
03.09.2019
Informații suplimentare

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor , până la data de 02.09.2019 pe adresa de e-mail nicoleta.popa@primaria-constanta.ro.
Oferta se va transmite pe adresa de e-mail nicoleta.popa@primaria-constanta.ro.

 • ofertantul a carui ofertă va fi declarată castigătoare, la solicitarea autorității contractante, va transmite oferta în original  la adresa: Municipiul Constanța , Bd. Tomis nr. 51  Biroul Management Documente, camera 18 ;
 • Pentru: Serviciul  Achiziţii Publice;
 • Cu menţiunea: Achizitia de accesorii de echipamente audio.

   

78. Anunț privind inițierea achiziției directe având ca obiect Servicii de organizare eveniment ”ZIUA PENSIONARULUI”
Data
publicării
29.08.2019
Documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

Denumirea
achiziției

Servicii de organizare eveniment ”ZIUA PENSIONARULUI”
Cod CPV  - 79952100-3 : Servicii de organizare evenimente culturale

Valoare estimată
35.475,00 Lei fără TVA 
           
Descriere achiziție

Achiziţia serviciilor de organizare eveniment cultural cu ocazia ”Zilei Pensionarului”, la Casa de Cultură a Sindicatelor, Constanța.
Serviciile ce urmează a fi furnizate se referă la prestația artistică pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor Constanța, a următorilor artiști români:

 1. ȘTEFANIA RAREȘ
 2. STELA ENACHE
 3. PAUL SURUGIU (FUEGO)
 4. RAUL

Programul artistic va avea o durată de minimum 2 ore.
Ofertantul va depune acorduri de colaborare în vederea asigurării disponibilității artiștilor menționați.
Prestatorul își asumă integral responsabilitatea asigurării tuturor resurselor materiale, umane și financiare necesare realizării activităților cuprinse în Caietul de sarcini.
Durata contractului : 30 septembrie 2019 – 1 octombrie 2019

Condiții contract  Conform caiet de sarcini nr. 154835/12.08.2019
Condiții participare 

Conform precizărilor și solicitărilor din caietul de sarcini, atașat prezentului anunț.
Ofertantul trebuie să prezinte:
Certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, valabil la momentul prezentării. Operatorul economic trebuie sa aibă in obiectul de activitate autorizat, principal sau secundar, corespondent al obiectului contractului;
Autorizări /certificări/ documente echivalente pentru prestarea acestui tip de servicii, conform standardelor legale (Ex: Obţinerea de la UCMR-ADA a autorizaţiei exclusive de utilizare a muzicii în scop lucrativ pentru organizarea Zilei Pensionarului şi achitarea contravalorii obţinerii acestei autorizaţii, achitarea către UCMR-ADA şi a celorlalte entităţi a contravalorii taxelor pentru drepturile de autor);
Oferta va conține o propunere tehnică care va fi elaborată ținând cont de cerințele Caietului de sarcini și va conține o descriere a modului de îndeplinire a acestora;
Propunerea financiară va fi prezentată la valoarea totală lei fără T.V.A., care se va evidenția distinct. Va fi elaborată ținând cont de precizările din caietul de sarcini de la Cap. III.
Termenul de valabilitate al ofertei: 60 zile

Criterii de adjudecare  „prețul cel mai scăzut”
Termen limită primire oferte
09.09.2019, ora 15:00 
Informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte cu respectarea cerințelor și condițiilor înscrise în caietul de sarcini și în prezentul anunț, pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.roInformații suplimentare se pot solicita la Serviciul Achizitii Publice, tel. 0241.488.157.

   

77. Anunț achiziție "Serviciul de expertiză tehnică a taluzului din zona lucrărilor de viabilizare a terenurilor aferente blocurilor ANL str. Brizei"
Data
publicării
23.08.2019
Documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru vizualizare răspuns clarificări

Denumirea
achiziției

Serviciul de expertiza tehnica a taluzului din zona lucrarilor de viabilizare a terenurilor aferente blocurilor ANL str. Brizei
Cod CPV: 71319000 – Serviciul de expertiza tehnica 

Valoare estimată 98.000,00Lei fără TVA            
Descriere achiziție

Ca urmare a faptului că în zona lucrărilor de viabilizare a terenurilor aferente blocurilor ANL, str. Brizei și adiacent acestora, a cedat taluzul pe o suprafață de aproximativ S=950 mp, sub forma unor ravinări, care ulterior, după fiecare ploaie au favorizat apariția fenomenului de alunecare de teren în zonă, este necesar și oportun luarea unor măsuri de punere în siguranță a acestora.
În acest sens Primăria municipiului Constanta intenționează să achiziționeze un contract pentru întocmirea unei Expertize tehnice.
Durata contractului: 25 zile lucrătoare

Condiții contract 

Cu respectarea caietului de sarcini nr. 113546/10.06.2019, oferta financiară va cuprinde costul aferent serviciului contractat, precum si durata de realizare a acestuia, inclusiv taxa pe valoare adugata, care va fi evidentiata distinct.
Oferta tehnică va fi elaborata conform tuturor cerintelor din caietul de sarcini nr. 113546/10.06.2019 și va fi însoțită de Certificat ONRC din care să rezulte obiectul de activitate corespunzător obiectului contractului. Termenul minim de valabilitate al ofertei este de 60 zile.

Condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț si a caietului de sarcini nr. 113546/10.06.2019.

Criterii de adjudecare  Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut” .
Termen limită primire oferte
29.08.2019, ora 23:59 
Informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro; Număr telefon contact: 0241.488.157.
Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor, pana la data de 27.08.2019 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro .
Ofertantul a carui ofertă va fi declarata castigătoare, la solicitarea autoritătii contractante, va transmite oferta in original la adresa: Municipiul Constanta, Bd. Tomis nr. 51  Biroul Management Documente, camera 18. Pentru: Serviciul  Achiziţii Publice, Cu menţiunea: Serviciul de expertiză tehnică a taluzului din zona lucrărilor de viabilizare a terenurilor aferente blocurilor ANL str. Brizei.

   

76. anunț publicitate privind "Echipamente medicale obligatorii necesare pentru dotarea punctelor de prim ajutor pe plajele din Municipiul Constanța"
Data
publicării
21.08.2019
Documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare specificații tehnice

Denumirea
achiziției

Echipamente medicale obligatorii necesare pentru dotarea punctelor de prim ajutor pe plajele din Municipiul Constanța      
Cod CPV   - 33100000- echipamente medicale.

Valoare estimată 80.521,95  lei fără TVA           
Descriere contract Se vor achiziționa  echipamente medicale obligatorii necesare pentru dotarea punctelor de prim ajutor pe plajele din Municipiul Constanța
Condiții contract  Cu respectarea prezentului anunț şi a caietului de sarcini atașat.
Condiții participare  Cu respectarea prezentului anunt  si specificatiilor tehnice  atasate. Furnizorul va trebui sa dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică(copie lizibilă cu mențiunea conform cu originalul).
Criterii de adjudecare  Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut” .
Termen limită primire oferte
26.08.2019
Informații suplimentare

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor , până la data de 23.08.2019 pe adresa de e-mail nicoleta.popa@primaria-constanta.ro. Oferta se va transmite pe adresa de e-mail nicoleta.popa@primaria-constanta.ro.
Ofertantul a carui ofertă va fi declarată căștigătoare, la solicitarea autorității contractante, va transmite oferta în original la adresa: Municipiul Constanta , Bd. Tomis nr. 51  Biroul Management Documente, camera 18 . Pentru: Serviciul  Achiziţii Publice , cu menţiunea: Echipamente medicale obligatorii necesare pentru dotarea punctelor de prim ajutor pe plajele din Municipiul Constanța.

   

75. Anunț privind proiectele nonprofit de interes general din domeniul sportiv - Skandenberg
Data
publicării
19.08.2019
Documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare anexe
click pentru descărcare regulament
Buget maxim
disponibil

Bugetul alocat sesiunii de selecție: 600.000 de lei.
Cuantumul maxim de finanțare pentru un proiect: 500.000 de lei.

anunț
rezultat intermediar
 click pentru vizualizare
Observații

Data limită de depunere : 19.09.2019, ora 16:00.
Ofertele se depun la sediul Primăriei Municipiului Constanţa din str. Cuza Vodă, nr.27.

   
   
   

74. Festivalul iernii 2019
Data
publicării
19.08.2019
Documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini și instrucțiuni
click pentru descărcare formulare
Buget maxim
disponibil

700.000 de lei inclusiv TVA
anunț
rezultat
anunț rezultat final
 click pentru vizualizare rezultat
ofertant câștigător
Asociația Culturală pentru Tineret și Copii Art Theatre 
 valoare atribuită  700.000 de lei cu TVA inclus
Observații

Data limită pentru depunerea propunerilor: 19.09.2019, ora 16.00. 
Ofertele se depun la sediul Primăriei Municipiului Constanţa din str. Cuza Vodă, nr.27.

   

73. achiziția directă pentru Serviciul de promovare online a Primăriei municipiului Constanța
Data
publicării
19.08.2019
Documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

Denumirea
achiziției

Serviciul de promovare online a Primăriei municipiului Constanța
Cod CPV: 79342200-5 Servicii de promovare.

Valoare estimată 102.000,00 lei fără TVA              
Descriere contract Realizarea acțiunilor de promovare online, inclusiv realizarea de materiale de promovare precum advertoriale multimedia și postarea lor pe canale de socializare care asigură o largă vizibilitate, conform caietului de sarcini nr. 149813/05.08.2019.
Condiții contract  Cu respectarea prezentului anunț şi a caietului de sarcini atașat.
Condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț şi a caietului de sarcini atașat. Ofertantul  va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul). Durata contractului: 12 luni.

Criterii de adjudecare  Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut” .
Termen limită primire oferte
26.08.2019 ora 23:59
Informații suplimentare

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, până la data de 21.08.2019 ora 23:59 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.roOferta se va transmite pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

   

72. achiziţia Serviciului de mentenanță și suport tehnic pentru aplicație soft gestionare locuri de veci - CIMTAX
Data
publicării
14.08.2019
Documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

Denumirea
achiziției

Serviciul de mentenanță și suport tehnic pentru aplicație soft gestionare locuri de veci – CIMTAX
Cod CPV: 72267000-4 Servicii de întreținere și reparații de software

Valoare estimată 24.000,00 Lei fără TVA  
Descriere contract

Obiectul achiziției îl constituie achizitionarea serviciului de mentenanță și suport tehnic pentru aplicație soft gestionare locuri de veci - CIMTAX, conform cerintelor din caietul de sarcini atașat.
Furnizorul  va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică(copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul).
Ofertantul a carui ofertă va fi declarată câștigătoare, la solicitarea autoritătii contractante, va transmite oferta in original  la adresa:Municipiul Constanta , Bd. Tomis nr. 51  Biroul Management Documente, camera 18 . Pentru: Serviciul  Achiziţii Publice. Cu menţiunea:Achizitia „Serviciului de mentenanță și suport tehnic pentru aplicație soft gestionare locuri de veci – CIMTAX”

Condiții contract  Cu respectarea prezentului anunț și al caietului de sarcini anexat.
Condiții participare 

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea cerințelor din prezentul anunț și al caietului de sarcini anexat, pe adresa de e-mail: andreea.apostol@primaria-constanta.ro până la data de 21.08.2019

Criterii de adjudecare  Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut” .
Termen limită primire oferte 21.08.2019
Informații suplimentare

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor , până la data de 19.08.2019 pe adresa de e-mail andreea.apostol@primaria-constanta.ro.     

   

71. achiziţia serviciilor de asistenţă si reprezentare juridică în legătură cu organizarea, funcționarea, restructurarea și integrarea serviciului public de termoficare în municipiul constanța
Data
publicării
08.08.2019
Documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare fișă de date
click pentru descărcare model contract
click pentru descărcare formulare
răspuns clarificare nr.1
răspuns clarificare nr.2
răspuns clarificare nr.3
contract - format word
formulare - format word

Denumirea
achiziției

Achiziţia serviciilor de asistenţă si reprezentare juridică în legătură cu organizarea, funcționarea, restructurarea și integrarea serviciului public de termoficare în municipiul Constanța.
Cod CPV potrivit Regulamentului (CE) nr. 213/2008 al comisiei din 28 noiembrie 2007 – care asigură descrierea cât mai exactă a obiectului contractului: 79100000-5 Servicii juridice.

Valoare estimată 210.000 lei fără TVA
Descriere contract

Serviciile de asistență și reprezentare juridică aferente proiectului presupun - în linii generale, dar fără a se limita la acestea, următoarele activități:
-  servicii de reprezentare juridică a Municipiului Constanta în legatura cu dosarele aflate în prezent sau care se vor afla pe rolul instanţelor judecătoreşti în legatură cu organizarea, functionarea, restructurarea si integrarea serviciului public de termoficare in municipiul Constanta;
-  promovarea unor noi acţiuni si/sau demersuri în faţa instanţelor de judecată şi/sau autoritarilor publice în legătura cu preluarea  actiunilor deținute de statul român la SC ELECTROCENTRALE SA, la cererea noastră sau la propunerea consultantului ,dar numai cu acordul autoritarii locale.
De asemenea,  serviciile de asistenţă  şi reprezentare vor consta şi în reprezentarea autorităţii contractante în faţa oricăror autorităţi publice şi a oricăror instanţe de judecată, prestându-se prin întocmirea tuturor actelor de procedură necesare, îndeplinirea oricăror formalităţi, şi/sau operaţiuni necesare ocrotirii şi apărării intereselor autorităţii contractante, fie că privesc organizarea, funcţionarea, controlul, jurisdicţia şi sancţionarea sa. În îndeplinirea acestui serviciu, Consultantul va depune toate diligenţele pentru asigurarea unui nivel calitativ al serviciilor corespunzător principiilor deontologiei profesionale şi rezultatului urmărit de autoritatea contractantă, cu respectarea procedurilor legale şi a normelor juridice în vigoare.

Condiții contract  Conform proiectului de contract.
Condiții participare 

Conform prevederilor din fișa de date .

Criterii de adjudecare  Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut” .
Termen limită primire oferte 21.08.2019 ora 11:00
Informații suplimentare

Caietul de sarcini, fișa de date, proiectul de contract și modelele de formulare vor fi atașate anunțului în secțiunea documente. Oferta va fi transmisă până la data de 21.08.2019 ora 11:00, în original, la adresa Primăria Municipiului Constanța, Bd-ul Tomis, nr. 51, în atenția Serviciului achiziții publice, persoană de contact Kiru Sofian, tel: 0241488157 e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro        

   70. Achiziția  de containere pentru punctele de prim ajutor
Data
publicării
05.08.2019
Documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

Denumirea
achiziției

Achiziția  de containere pentru punctele de prim ajutor.
Cod CPV   - 34221000-2 containere mobile cu utilizare special.

Valoare estimată

54.720 lei fără TVA.

Descriere contract

Se vor achiziționa 3 containere de (tip modular) cu dimensiunile 6000x2400x2700 mm, de culoare roșie.

Condiții contract  Cu respectarea prezentului anunț și al caietului de sarcini atașat.  
Condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț și al caietului de sarcini atașat.  

Criterii de adjudecare  Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut” .
Termen limită primire oferte 08.08.2019 
Informații suplimentare

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor , până la data de 07.08.2019 pe adresa de e-mail nicoleta.popa@primaria-constanta.ro. Oferta se va transmite pe adresa de e-mail nicoleta.popa@primaria-constanta.ro.        

   

69. achiziția serviciului de Elaborare documentație de urbanism P.U.Z. (plan urbanistic zonal) ”Sentință Tomis Nord”, municipiul Constanța
Data
publicării
23.07.2019
Documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

Denumirea
achiziției

Elaborare documentație de urbanism P.U.Z. (plan urbanistic zonal) P.U.Z. ”Sentință Tomis Nord”, municipiul Constanța

Cod CPV71220000-6: Servicii de proiectare arhitecturală (Rev.2)

Valoare estimată

6.388,00 lei fără T.V.A

Descriere contract

Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia serviciului de proiectare pentru ”Elaborare documentație de urbanism P.U.Z. (plan urbanistic zonal) P.U.Z. ”SENTINȚĂ TOMIS NORD”, municipiul Constanța”

Condiții contract 

Cu respectarea caietului de sarcini nr. 137528/17.07.2019

Condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț si a caietului de sarcini.

Criterii de adjudecare  Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”. 
Termen limită primire oferte

30.07.2019

 


Informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro.
Număr telefon contact: 0241.488.157

Condiții pentru ofertanți: atestări/autorizări, prezentarea certificatului constatator emis de ONRC din care să rezulte că ofertantul are înscris obiectul de activitate corespunzător obiectului contractului.

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, până la data de 25.07.2019 ora 10:00 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

   

68. Achiziția De Servicii De Mediere Sanitară Aferent Proiectului "Măsuri Integrate Pentru O Viață Mai Bună" - COD MySMIS 114654
Data
publicării
23.07.2019
Documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare model de contract
click pentru descărcare fișă de date
click pentru descărcare modele de formulare

Denumirea
achiziției

Servicii de mediere sanitară aferent proiectului "Măsuri integrate pentru o viață mai bună" - COD MySMIS 114654
Cod CPV- 85000000-9 Servicii de sanatate si servicii de asistenta sociala.

Valoare estimată

778.521,74 lei fără TVA

Descriere contract Serviciile sunt adresate unui număr de 600 de persoane din cadrul grupului țintă al proiectului "Măsuri integrate pentru o viață mai bună” și vor consta în interviuri și anchete individuale/familiale în urma cărora vor rezulta fișe cu situația medicală a fiecărui membru al grupului țintă.
Aceste servicii se vor desfășura în baza unei metodologii specifice de mediere sanitară care va descrie procedura de desfășurare a serviciilor.
în ceea ce privește persoanele neînregistrate la medicul de familie vor fi îndrumate si ajutate să se înregistreze. De asemenea, vor fi identificate cazurile în care anumite persoane din cadrul grupului țintă nu posedă cârdul individual de sănătate, acestea fiind sprijinite să îl obțină.
în cadrul acestui serviciu persoanele din grupul țintă vor fi îndrumate și încurajate să fie consultate și investigate medical de către medicul de familie la care sunt înscriși. în cazul în care, în urma consultațiilor/învestigațlilor au fost depistate anumite afecțiuni, persoanele în cauză vor fi îndrumate către medicul specialist, în conformitate cu procedurile medicale legale, fiind pe tot acest parcurs asistate de către mediatorii sanitari, urmărindu-se tratarea afecțiunilor de care aceștia suferă.
Tot în cadrul acestui serviciu, operatorul economic va organiza 3 caravane pentru fiecare din următoarele servicii medicale: sănătatea reproducerii și planificare familială; prevenirea sarcinilor la minore; prevenirea, monitorizarea și/sau tratarea bolilor cu potențial endemoepidemic. Serviciile medicale oferite în cadrul caravanelor vor fi asigurate în mod gratuit de către instituțiile cu atribuții în acest sens, în conformitate cu prevederile legale, în baza protocoalelor de colaborare încheiate în cadrul proiectului.
Condiții contract 

Conform proiectului de contract publicat în secțiunea documente.

Condiții participare 

Conform prevederilor din fișa de date.

Criterii de adjudecare  atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”. 
Termen limită primire oferte

05.08.2019, ora 11:00

 


Informații suplimentare

Caietul de sarcini, fișa de date, proiectul de contract, formularele vor fi atașate anunțului și pe site-ul instituției www.primaria-constanta.ro, la rubrica Achiziții Publice/Anunțuri achiziții publice și finanțări neramburasbile.
Oferta va fi transmisă până la data de 05.08.2019 ora 11:00, în original, la adresa Primăria municipiului Constanța, Bd-ul Tomis, nr. 51, în atenția Serviciului achiziții publice, persoană de contact Manea Nilghiun, tel: 0241488157 e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro

   

67. Achiziția de garduri mobile de protecție
Data
publicării
22.07.2019
Documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

Denumirea
achiziției

Achiziția de garduri mobile de protecție

Cod CPV   - 34928200 – 0 Garduri

Valoare estimată

24.734,17 lei fără TVA      

Descriere contract
 • Garduri mobile de protecție – 75 bucăți

   - gard cu înălțimea de 2.000 mm și de lungimea 3.500 mm, fabricat din oțel galvanizat și prevăzut cu cadru confecționat din țeavă zincată (galvanizată), se admit abateri în plus sau în minus de aprox. 50 mm pentru înălțime și lungime;
- dimensiunea ochilor de plasă trebuie să nu fie mai mare de 300/100 mm;
- pentru punerea pe poziție de asemenea sunt necesari suporți din PVC reciclat pentru susținere, precum și cleme cu șurub pentru realizarea legăturii dintre panouri.

Deoarece panourile de garduri ce urmează a fi achiziționate se vor amplasa în mai multe locații, este necesar un număr de 100 de suporți pentru garduri și 200 de cleme de conectare pentru panourile de gard.

 • Garduri mobile de delimitare tip jandarmerie – 15 bucăți

- gard cu înălțimea 1.100 mm și lungimea de 2.500 mm, fabricat din țeavă zincată (galvanizată), se admit abateri în plus sau în minus de aprox. 10 mm pentru înălțime și de aprox. 100 mm la lungime.

Condiții contract 

Modalitatea de achiziționare a serviciilor se va realiza pe bază de contract, conform caiet de sarcini nr. 127216/02.07.2019.

Condiții participare 

- cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 127216/02.07.2019
- prezentarea certificatului constatator eliberat de O.N.R.C. care să probeze existența unei legături între obiectul achiziției și obiectul de activitate al operatorului economic.

Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele caietului de sarcini nr. 127216/02.07.2019, astfel încât specificațiile tehnice din oferta depusă să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu toate cerințele și specificațiile din caietul de sarcini atașat.

Oferta financiară va fi prezentată conform structurii din cap. 12 Prezentarea ofertelor din Caietul de sarcini nr. 127216/02.07.2019.

Propunerea tehnică
se va elabora astfel încât să răspundă tuturor solicitărilor prevăzute în caietul de sarcini nr. 127216/02.07.2019.

Criterii de adjudecare  atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”. 
Termen limită primire oferte

26.07.2019, ora 23:59

 


Informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț și a caietului de sarcini anexat pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro, Număr telefon contact: 0241.488.157. Ofertantului câștigător i se va solicita oferta în original la sediul Primariei municipiului Constanța din bulevardul Tomis nr. 51, camera 18 “Serviciul Management Documente”.

Ofertantii pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, până la data de 24.07.2019 ora 10:00 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro

   

66. Achiziția serviciului de dirigenție pentru urmărirea/verificarea lucrărilor de construcții, reparare și ranforsare a 11 drumuri din municipiul Constanța din cadrul obiectivului „ Lucrări de investiții drumuri publice/alei/trotuare din mun. Constanța
Data
publicării
18.07.2019
Documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

Denumirea
achiziției

Achiziția serviciului de dirigenție pentru urmărirea/verificarea lucrărilor de construcții, reparare și ranforsare a 11 drumuri din mun. Constanța din cadrul obiectivului „ Lucrări de investiții drumuri publice/alei/trotuare din mun. Constanța”

Cod CPV   - 71520000 – Servicii de supraveghere a lucrărilor

Valoare estimată

24.120,00 lei fără TVA          

Descriere contract

Obiectul serviciului îl constituie achiziționarea de către Primăria Municipiului Constanța a serviciului de dirigenție de șantier pentru urmărirea lucrărilor de construcții, reparare și ranforsare a 11 drumuri din municipiul Constanța:

 1. Construcții, reparare și ranforsare drumuri ”Aleea Constantin Bobescu”;
 2. Construcții, reparare și ranforsare drumuri "Prelungirea Eduard Caudella"
 3. Construcții, reparare și ranforsare drumuri "Strada Zeno Vancea"
 4. Construcții, reparare și ranforsare drumuri "Strada Cella Delavrancea"
 5. Construcții, reparare și ranforsare drumuri "Strada Sf. Ioan Damaschin"
 6. Construcții, reparare și ranforsare drumuri "Strada Dumitru Kiriac"
 7. Construcții, reparare și ranforsare drumuri "Strada Alexandru Bogza"
 8. Construcții, reparare și ranforsare drumuri "Strada Titus Cergau continuare"
 9. Construcții, reparare și ranforsare drumuri "Strada Al. Alexandridi continuare"
 10. Construcții, reparare și ranforsare drumuri "Strada Cernica"
 11. Construcții, reparare și ranforsare drumuri "Prelungirea Barbu Delavrancea"
Condiții contract 

Modalitatea de achiziționare a serviciilor se va realiza pe bază de contract, conform caiet de sarcini anexat.

Condiții participare 

- cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 136414/16.07.2019
-prezentarea certificatului constatator eliberat de O.N.R.C. care să probeze existența unei legături între obiectul achizitiei si obiectul de activitate al operatorului economic.

Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele caietului de sarcini atașat, astfel încât specificațiile tehnice din oferta depusă să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu toate cerințele și specificațiile din caietul de sarcini atașat.

Oferta va fi prezentată conform structurii din cap. 7 Modul de prezentare a ofertei din Caietul de sarcini nr. 136414/16.07.2019

Criterii de adjudecare  atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”. 
Termen limită primire oferte

24.07.2019, ora 23:59


Informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț și a caietului de sarcini anexat pe adresa de e-mail: achizițiipublice@primaria-constanta.ro, Număr telefon contact: 0241.488.157. Ofertantului câștigător i se va solicita oferta în original la sediul Primariei municipiului Constanța din bulevardul Tomis nr. 51, camera 18 “Serviciul Management Documente”.

Ofertantii pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, până la data de 22.07.2019 ora 10:00 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro

   

65. Achiziția serviciului de telefonie mobilă și date mobile
Data
publicării
12.07.2019
Documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

Denumirea
achiziției

Achiziția serviciului de telefonie mobilă și date mobilă.
Cod CPV   - 64212000 – 5 Servicii de telefonie mobilă

Valoare estimată 68.576,52 lei fără TVA             
Descriere contract

Obiectul serviciului îl constituie achiziționarea de către Primăria Municipiului Constanța a serviciului de telefonie mobilă și date mobile, prin asigurarea serviciilor de voce/date pentru:
un număr de minim 179 și maxim 220 abonamente voce și date mobile, astfel: pentru abonament tip 1: un număr minim de 36 abonamente și maxim 40 abonamente; pentru abonament tip 2: un număr minim de 143 abonamente și maxim de 180 abonamente);
un număr minim 45 și maxim 50 abonați date mobile, inclusiv cartelele SIM astfel: pentru abonament tip 3: un număr minim de 36 abonamente și maxim 40 abonamente; pentru abonament tip 4un număr minim de 9 abonamente și maxim 10 abonamente.

Ofertantul câștigător are obligația să mențină numerele de telefon ale beneficiarului, prin serviciul de portabilitate dacă este altă rețea de telefonie mobilă decât cea existentă, fără plata suplimentară și fără a se întrerupe asigurarea serviciului, mai mult de 6 ore.

Condiții contract 

Modalitatea de achiziționare a serviciilor se va realiza pe bază de contract, conform caiet de sarcini nr. 121498/24.06.2019.

Condiții participare 

cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 121498/24.06.2019.
Oferta elaborată va respecta în totalitate cerințele din caietul de sarcini.

Oferta va fi întocmită în conformitate cu capitolul V „Modalitatea de întocmire și prezentare a ofertei” din caietul de sarcini atașat.

Criterii de adjudecare  Atribuirea se va face pe baza criteriului “cel mai bun raport calitate preț”.
Termen limită primire oferte 18.07.2019, ora 23:59
Informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț și a caietului de sarcini anexat pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro, Număr telefon contact: 0241.488.157. Ofertantului câștigător i se va solicita oferta în original la sediul Primariei municipiului Constanța din bulevardul Tomis nr. 51, camera 18 “Serviciul Management Documente”.

Ofertantii pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, până la data de 16.07.2019 ora 10:00 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro

   

64. Promovarea Sportului De Performanță Și Sportul Pentru Toți
Data
publicării
11.07.2019
Documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare regulament
click pentru descărcare instrucțiuni
click pentru descărcare formulare
Bugetul alocat sesiunii de selecție

11.190.000  de lei
anunț rezultat  click pentru vizualizare
observații

Ofertele se depun la sediul Primăriei Municipiului Constanţa din str. Cuza Vodă, nr.27. Data limită de depunere a ofertelor este 24.07.2019, ora 15:00.

   

63. Achiziția de aranjamente florale și flori tăiate necesare activității de reprezentare și protocol în Primăria municipiului Constanța
Data
publicării
11.07.2019
Documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

Denumirea
achiziției

Achiziția de aranjamente florale și flori tăiate necesare activității de reprezentare și protocol în Primăria municipiului Constanța.
Cod CPV  : 03121200-7 Flori tăiate
                 03121210-0 Aranjamente florale

Valoare estimată 24.000,00 lei fără TVA 
Descriere contract

Achiziția de aranjamente florale și flori tăiate necesare activității de reprezentare și protocol în Primăria municipiului Constanța conform caiet de sarcini 128725/04.07.2019.
Cantitate: 
Aranjamente florale- 50 buc. - compuse din flori combinate ,naturale, proaspete, plasate pe unsuport având dimensiunea aproximativă: înălțime ~50 cm, diametru de ~35 cm.
Flori tăiate - 3.000 buc. – trandafiri, naturali, de culoare roșie.

Condiții contract  Cu respectarea prezentului anunt  si al caietului de sarcini  nr. 128725/04.07.2019 atasat.
Condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunt  si al caietului de sarcini  nr. 128725/04.07.2019 atasat.

Criterii de adjudecare  Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului  - prețul cel mai scăzut.
Termen limită primire oferte 17.07.2019
Informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea cerințelor din prezentul anunț și al caietului de sarcini  nr. 128725/04.07.2019, pe adresa de e-mail: andreea.apostol@primaria-constanta.ro până la data de 17.07.2019. Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor , până la data de 15.07.2019 pe adresa de e-mail andreea.apostol@primaria-constanta.ro.

   

62. Achiziția de coroane necesare activității de reprezentare și protocol în Primăria municipiului Constanța 
Data
publicării
11.07.2019
Documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

Denumirea
achiziției

Achiziția de coroane necesare activității de reprezentare și protocol în Primăria municipiului Constanța.
Cod CPV 03121210-0 Aranjamente florale

Valoare estimată 7.280,00 lei fără TVA
Descriere contract

Achiziția de coroane necesare activității de reprezentare și protocol în Primăria municipiului Constanța conform caiet de sarcini 128724/04.07.2019.
Cantitate: Coroane flori - 14 buc. - compuse din gerbera roșii, 80 bucăți,  având diametrul de 80 cm. Florile vor fi montate pe suport din burete iar coroanele vor avea bandă tricoloră. La ansamblarea acestora, ne dorim să se țină cont ca printre flori să iasă în evidență elementul verde decorativ, natural.

Condiții contract 

Cu respectarea prezentului anunt  si al caietului de sarcini  nr. 128724/04.07.2019atasat.

Condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunt  si al caietului de sarcini  nr. 128724/04.07.2019 atasat.

Criterii de adjudecare  Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului  - prețul cel mai scăzut.
Termen limită primire oferte 17.07.2019 
Informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea cerințelor din prezentul anunț și al caietului de sarcini  nr. 128724/04.07.2019, pe adresa de e-mail: andreea.apostol@primaria-constanta.ro până la data de 17.07.2019. Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor , până la data de 12.07.2019 pe adresa de e-mail andreea.apostol@primaria-constanta.ro.

   

61. Achiziția serviciului de dirigenție pentru urmărirea/verificarea lucrărilor de construcții, reparare și ranforsare a 11 drumuri din mun. Constanța din cadrul obiectivului „ Lucrări de investiții drumuri publice/alei/trotuare din mun. Constanța”
Data
publicării
04.07.2019
Documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

Denumirea
achiziției

Achiziția serviciului de dirigenție pentru urmărirea/verificarea lucrărilor de construcții, reparare și ranforsare a 11 drumuri din mun. Constanța din cadrul obiectivului „ Lucrări de investiții drumuri publice/alei/trotuare din mun. Constanța”

Cod CPV   - 71520000 – Servicii de supraveghere a lucrărilor

Valoare estimată

24.120,00 lei fără TVA

Descriere contract

Obiectul serviciului îl constituie achiziționarea de către Primăria Municipiului Constanța a serviciului de dirigenție de șantier pentru urmărirea lucrărilor de construcții, reparare și ranforsare a 11 drumuri din municipiul Constanța:

 1. Construcții, reparare și ranforsare drumuri ”Aleea Constantin Bobescu”;
 2. Construcții, reparare și ranforsare drumuri "Prelungirea Eduard Caudella"
 3. Construcții, reparare și ranforsare drumuri "Strada Zeno Vancea"
 4. Construcții, reparare și ranforsare drumuri "Strada Cella Delavrancea"
 5. Construcții, reparare și ranforsare drumuri "Strada Sf. Ioan Damaschin"
 6. Construcții, reparare și ranforsare drumuri "Strada Dumitru Kiriac"
 7. Construcții, reparare și ranforsare drumuri "Strada Alexandru Bogza"
 8. Construcții, reparare și ranforsare drumuri "Strada Titus Cergau continuare"
 9. Construcții, reparare și ranforsare drumuri "Strada Al. Alexandridi continuare"
 10. Construcții, reparare și ranforsare drumuri "Strada Cernica"
 11. Construcții, reparare și ranforsare drumuri "Prelungirea Barbu Delavrancea"
Condiții contract 

Modalitatea de achiziționare a serviciilor se va realiza pe bază de contract, conform caiet de sarcini anexat.

Condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 113540/10.06.2019.

Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele caietului de sarcini atașat, astfel încât specificațiile tehnice din oferta depusă să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu toate cerințele și specificațiile din caietul de sarcini atașat.

Oferta financiară se va prezenta la valoarea totală fără TVA care se va evidenția distinct. Formularul de ofertă financiară va fi însoțit de o anexă (anexa 1 din caietul de sarcini) în care se va evidenția distinct costul efectiv al serviciului de dirigenție pentru fiecare stradă, fără/cu TVA și durata conform Graficului fizic de execuție al lucrărilor (anexa 2 din caietul de sarcini).

Oferta financiară va fi prezentată conform structurii din cap. 7 Modul de prezentare a ofertei din Caietul de sarcini anexat.

Propunerea tehnică se va elabora astfel încât să răspundă tuturor solicitărilor prevăzute în caietul de sarcini anexat.

Criterii de adjudecare  Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut” .
Termen limită primire oferte

09.07.2019, ora 23:59

 
Informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț și a caietului de sarcini anexat pe adresa de e-mail: achizițiipublice@primaria-constanta.ro, Număr telefon contact: 0241.488.157. Ofertantului câștigător i se va solicita oferta în original la sediul Primariei municipiului Constanța din bulevardul Tomis nr. 51, camera 18 “Serviciul Management Documente”.

Ofertantii pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, până la data de 08.07.2019 ora 10:00 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro

   

60. Achiziția  de containere pentru punctele de prim ajutor
Data
publicării
03.07.2019
Documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

Denumirea
achiziției

Achiziția  de containere pentru punctele de prim ajutor.
Cod CPV   - 34221000-2 containere mobile cu utilizare special.

Valoare estimată

54.720 lei fără TVA.

Descriere contract

Se vor achiziționa 3 containere de (tip modular) cu dimensiunile 6000x2400x2700 mm, de culoare roșie.

Condiții contract  Cu respectarea prezentului anunț și al caietului de sarcini atașat.  
Condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț și al caietului de sarcini atașat.  

Criterii de adjudecare  Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut” .
Termen limită primire oferte 08.07.2019 
Informații suplimentare

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor , până la data de 05.07.2019 pe adresa de e-mail nicoleta.popa@primaria-constanta.ro. Oferta se va transmite pe adresa de e-mail nicoleta.popa@primaria-constanta.ro.        

   

59. Achiziție și montare echipamente de joacă
Data
publicării
01.07.2019
Documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

Denumirea
achiziției

Achiziție și montare echipamente de joacă
Cod CPV: 37535200-9 – Echipament pentru terenuri de joacă

Valoare estimată

133.873,37  lei Lei fără TVA 

Descriere contract

Achiziție și montare echipamente de joacă, conform caiet de sarcini nr. 113315/10.06.2019 .

Condiții contract  Cu respectarea prezentului anunț și al caietului de sarcini atașat.  
Condiții participare 

- perioada de valabilitate a ofertei 60 zile
- cu respectarea prezentului anunt  si al caietului de sarcini atașat.
- prezentarea certificatului constatator eliberat de O.N.R.C. care să probeze existența unei legături între obiectul achizitiei si obiectul de activitate al operatorului economic  

Criterii de adjudecare  Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut” .
Termen limită primire oferte 05.07.2019 ora 23:59 
Informații suplimentare

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor , până la data de 03.07.2019 pe adresa de e-mail adriana.istrate@primaria-constanta.ro. Oferta se va transmite pe adresa de e-mail adriana.istrate@primaria-constanta.ro.           

   

58. Achiziția Serviciului de Servicii de întreţinere şi curăţenie la sediile Primăriei municipiului Constanţa şi la parcarea supraetajată
Data
publicării
28.06.2019
Documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

   
Denumirea
achiziției

Serviciul de întreținere și curațenie
Cod CPV   - 90910000- servicii de curatenie.

Valoare estimată

105208,59  lei fără TVA.

Condiții contract

Cu respectarea prezentului anunț  și al caietului de sarcini atașat.

Condiții participare  Cu respectarea prezentului anunț  și al caietului de sarcini atașat.
Criterii de adjudecare  Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut” .
Termen limită primire oferte 02.07.2019
Informații suplimentare

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor , până la data de 01.07.2019 pe adresa de e-mail nicoleta.popa@primaria-constanta.ro. Oferta se va depune/transmite în original la adresa Primăriei Municipiului Constanța ,Bd-ul Tomis, Nr. 51 sau pe adresa de e-mail nicoleta.popa@primaria-constanta.ro.

   

57. Achiziția serviciului de colectare a deșeurilor electrice și electronice
Data
publicării
28.06.2019
Documente click pentru descărcare anunț
   
Descriere convenție Contractul va lua forma unei convenții de prestări servicii pentru colectarea, manipularea, depozitarea și valorificarea deșeurilor din echipamente electrice și electronice și a deșeurilor de baterii
Valoare estimată 0 lei
Condiții convenție

Colectorul trebuie să asigure ridicarea, manipularea, sortarea, procesarea și valorificarea deșeurilor în condiții de maximă siguranță din punct de vedere al sănătății publice și a protecției mediului înconjurător și să preia cu titlu gratuit deșeuri din echipamente electrice și electronice și deșeuri de baterii provenite din activitatea Primăriei municipiului Constanța, de la punctele de lucru specificate în nota de comandă, la termenele, în cantitățile, tipurile și sortimentele, prevăzute în convenție. Preluarea deșeurilor se va face în baza unei comenzi scrise și transmisă de către generator colectorului cu minim 48 de ore înainte de ridicarea deșeurilor.

Condiții participare 

- cu respectarea prevederilor legale;
-ofertantul să facă dovada că deține autorizație pentru desfășurarea activității de colectare și tratare a DEEE pe raza municipiului Constanța, eliberată de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului;
ofertantul se obligă să asigure transportul mărfurilor cu titlu gratuit;
ofertantul trebuie să garanteze că personalul desemnat pentru ridicarea, manipularea, sortarea, procesarea și valorificarea deșeurilor este instruit la zi și conform prevederilor legale în vigoare cu privire la protecția muncii
recepția cantitativă finală a deșeurilor se face la sediul Primăriei municipiului Constanța. Din momentul predării deșeurilor proprietatea și răspunderea privind manipularea și gestionarea acestora trec în sarcina ofertantului.
recepția cantitativă a deșeurilor se face pe cântare autorizate metrologic cu participarea delegațiilor ambelor părți, care au obligația de a semna nota de cântar.
în avizul de expediție se va menționa în mod obligatoriu: calitatea deșeurilor (complete/incomplete), categoria deșeului conform HG nr. 856/2002, numărul de bucăți pe categorie de deșeu conform HG nr. 5/2015, cantitatea conform notei de cântar pentru fiecare categorie de deșeu conform OG nr. 5/2015.

Criterii de selecție 

Ofertantul va prezenta experiența similară (factură, contract etc.) din care să reiasă că a prestat servicii cu diverse instituții publice sau private cu dotări similare

Termen limită primire oferte 05.07.2019
Informații suplimentare Oferta va fi transmisă până la data de 05.07.2019, scanată la adresa de e-mail: cristina.toma@primaria-constanta.ro, precum și în original, prin poștă, la adresa Primăria municipiului Constanța, bd. Tomis nr. 51, în atentia Serviciului Tehnologia Informației și Echipamente Informatice, persoană de contact Toma Cristina Laura.

   

56. Achiziția Serviciului de salvare acvatică - salvamar și de prim ajutor pe plajele din constanța și stațiunea mamaia
Data
publicării
20.06.2019
Documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare propunere de contract
click pentru descărcare formulare salvamar
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare regulament
click pentru descărcare fișă date
   
Denumirea
achiziției

Serviciul De Salvare Acvatică - Salvamar Si De Prim Ajutor PePlajele Din Constanța Și Stațiunea Mamaia
Coduri CPV:  75252000 –7 servicii de salvare

Valoare estimată 2.608.174,95  lei fără TVA
Condiții contract

Conform proiectului de contract.

Condiții participare  Conform prevederilor din fișa de date.
Criterii de adjudecare  Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut” .
Termen limită primire oferte 01.07.2019, ora 11:00 
Informații suplimentare

Caietul de sarcini, fișa de date, proiectul de contract, formularele vor fi atașate anunțului și pe site-ul instituției www.primaria-constanta.ro, la rubrica Achiziții Publice/Anunțuri achiziții publice și finanțări neramburasbile și anunțului pe SEAP, la rubrica Publicitate Anunțuri. Oferta va fi transmisă până la data de 01.07.2019 ora 11:00, în original, la adresa Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis, nr. 51, în atenția Serviciului achiziții publice, persoană de contact Popa Alexandru Mihaela Nicoleta, tel: 0241.488.157 e-mail: achizitiipublice@primaria- constanta.ro

   

55. Achiziția de flori si aranjamente florale
Data
publicării
10.06.2019
Documente click pentru descărcare anunț
   
Denumirea
achiziției

Achiziția de flori și aranjamente florale
Coduri CPV:
- 03121200-7 Flori tăiate
- 03121210-0 Aranjament floral

Valoare estimată 2.296,50 lei fără TVA
Condiții contract

Ținând cont de festivitatea de premiere a persoanelor care împlinesc 80, 90 și 100 ani și a cuplurilor care aniversează 50 de ani de căsătorie din data de 18.06.2019 care se va desfășura la Casa de Cultură a Sindicatelor Constanța este necesară achiziționarea a 363 fire trandafiri roșii și a două aranjamente florale pentru a fi oferite persoanelor aniversate în lunile aprilie și mai 2019.

Cantitatea:
-flori tăiate 363 buc – trandafiri, naturali, de culoare roșie
-aranjamente florale – 2 buc – compus din flori mixte, plasate pe un suport tip având dimensiune de h-60 cm, l-40 cm.

Durata comandă: produsele se vor livra în data de 18.06.2019.

Condiții participare  Conform prezentului anunț.
Criterii de adjudecare  Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut” .
Termen limită primire oferte 13.06.2019, ora 23:59 
Informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro Număr telefon contact: 0241.488.157

   

54. Serviciul De Salvare Acvatică - Salvamar Si De Prim Ajutor Pe Plajele Din Constanța Și Stațiunea Mamaia
Data
publicării
05.06.2019
Documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare propunere de contract
clcik pentru descărcare formulare salvamar
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare regulament
click pentru descărcare fișă date
   
Denumirea
achiziției

Serviciul De Salvare Acvatică - Salvamar Si De Prim Ajutor PePlajele Din Constanța Și Stațiunea Mamaia
Cod CPV- 75252000 -7 servicii de salvare

Valoare estimată 2.140.193,24 lei fără TVA
Condiții contract Conform proiectului de contract 
Condiții participare  Conform prevederilor din fișa de date 
Criterii de adjudecare  Prețul cel mai scăzut 
Termen limită primire oferte 18.06.2019 ora 11:00
Informații suplimentare

Caietul de sarcini, fișa de date, proiectul de contract, formularele vor fi atașate anunțului și pe site-ul instituției www.primaria-constanta.ro, la rubrica Achiziții Publice/Anunțuri achiziții publice și finanțări neramburasbile și anunțului pe SEAP, la rubrica Publicitate Anunțuri. Oferta va fi transmisă până la data de 18.06.2019 ora 11:00, în original, la adresa Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis, nr. 51, în atenția Serviciului achiziții publice, persoană de contact Popa Alexandru Mihaela Nicoleta, tel: 0241.488.157 e-mail: achizitiipublice@primaria- constanta.ro

   

53. Achiziția de Servicii de mediere sanitară aferent proiectului "Măsuri integrate pentru o viață mai bună" - COD MySMIS 114654
Data
publicării
04.06.2019
Documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare model de contract
click pentru descărcare fișă de date
click pentru descărcare modele de formulare
   
Denumirea
achiziției

Servicii de mediere sanitară aferent proiectului "Măsuri integrate pentru o viață mai bună" - COD MySMIS 114654
Cod CPV- 85000000-9 Servicii de sanatate si servicii de asistenta sociala.

Valoare estimată 778.521,74 lei fără TVA
Condiții contract

Serviciile sunt adresate unui număr de 600 de persoane din cadrul grupului țintă al proiectului "Măsuri integrate pentru o viață mai bună” și vor consta în interviuri și anchete individuale/familiale în urma cărora vor rezulta fișe cu situația medicală a fiecărui membru al grupului țintă.
Aceste servicii se vor desfășura în baza unei metodologii specifice de mediere sanitară care va descrie procedura de desfășurare a serviciilor.
în ceea ce privește persoanele neînregistrate la medicul de familie vor fi îndrumate si ajutate să se înregistreze. De asemenea, vor fi identificate cazurile în care anumite persoane din cadrul grupului țintă nu posedă cârdul individual de sănătate, acestea fiind sprijinite să îl obțină.
în cadrul acestui serviciu persoanele din grupul țintă vor fi îndrumate și încurajate să fie consultate și investigate medical de către medicul de familie la care sunt înscriși. în cazul în care, în urma consultațiilor/învestigațlilor au fost depistate anumite afecțiuni, persoanele în cauză vor fi îndrumate către medicul specialist, în conformitate cu procedurile medicale legale, fiind pe tot acest parcurs asistate de către mediatorii sanitari, urmărindu-se tratarea afecțiunilor de care aceștia suferă.
Tot în cadrul acestui serviciu, operatorul economic va organiza 3 caravane pentru fiecare din următoarele servicii medicale: sănătatea reproducerii și planificare familială; prevenirea sarcinilor la minore; prevenirea, monitorizarea și/sau tratarea bolilor cu potențial endemoepidemic. Serviciile medicale oferite în cadrul caravanelor vor fi asigurate în mod gratuit de către instituțiile cu atribuții în acest sens, în conformitate cu prevederile legale, în baza protocoalelor de colaborare încheiate în cadrul proiectului.

Condiții participare  Conform prevederilor din fișa de date
Criterii de adjudecare  Prețul cel mai scăzut 
Termen limită primire oferte 18.06.2019 ora 11:00
Informații suplimentare

Caietul de sarcini, fișa de date, proiectul de contract, formularele vor fi atașate anunțului și pe site-ul instituției www.primaria-constanta.ro, la rubrica Achiziții Publice/Anunțuri achiziții publice și finanțări neramburasbile.
Oferta va fi transmisă până la data de 18.06.2019 ora 11:00, în original, la adresa Primăria municipiului Constanța, Bd-ul Tomis, nr. 51, în atenția Serviciului achiziții publice, persoană de contact Manea Nilghiun, tel: 0241488157 e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro

   

52. Achiziția de Servicii de organizare evenimente ”Spectacole estivale Piața Ovidiu, Constanta -2019”
Data
publicării
04.06.2019
Documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare model de contract
click pentru descărcare fișă de date
click pentru descărcare modele de formulare
click pentru descărcare răspuns solicitare clarificări 1
click pentru descărcare răspuns solicitare clarificări 2
click pentru descărcare răspuns solicitare clarificări 3
click pentru descărcare răspuns solicitare clarificări 4
click pentru descărcare răspuns solicitare clarificări 5
   
Denumirea
achiziției

Servicii de organizare evenimente ” Spectacole estivale Piața Ovidiu, Constanta -2019”
Cod CPV: 79952100-3-Servicii de organizare evenimentele culturale.

Valoare estimată 2.472.024,33 lei fără TVA
Condiții contract Conform proiectului de contract   
Condiții participare  Conform prevederilor din fișa de date
Criterii de adjudecare  Prețul cel mai scăzut
Termen limită primire oferte 18.06.2019, ora 11:00
Informații suplimentare

Caietul de sarcini, fișa de date, proiectul de contract, formularele vor fi atașate anunțului pe SEAP, la rubrica Publicitate Anunțuri și pe site-ul instituției www.primaria-constanta.ro, la rubrica Achiziții Publice/Anunțuri achiziții publice și finanțări neramburasbile. Oferta va fi transmisă până la data de 18.06.2019, ora 11:00, în original, la adresa Primăria Municipiului Constanța, Bd-ul Tomis, nr. 51, în atenția Serviciului achiziții publice, persoană de contact Mihai Figan, tel: 0241488157 e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

   

51. achiziția serviciului de organizare conferințe ”ALT/BAU Alterntive Building Activation Units”

 

Data
publicării
30.05.2019
Documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare răspuns solicitare clarificări

   
Denumirea
achiziției

Serviciul de organizare conferințe ”ALT/BAU Alterntive Building Activation Units”

Cod CPV: 79952000-2 - Servicii pentru evenimente;
                
79951000-5 - Servicii de organizare de seminarii.

Valoare estimată 31.944,21 Lei fără TVA 
Condiții contract Cu respectarea prezentului anunț  și al caietului de sarcini atașat.
Condiții participare  Cu respectarea prezentului anunt  si al caietului de sarcini atasat.

 

Criterii de adjudecare 

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului  - prețul cel mai scăzut.

Termen limită primire oferte 07.06.2019, ora 23:59
Informații suplimentare

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, până la data de 04.06.2019 pe adresa de e-mail adriana.istrate@primaria-constanta.ro. Oferta se va transmite pe adresa de e-mail adriana.istrate@primaria-constanta.ro.

   

50. achiziția serviciului de traducere şi interpretariat aferent proiectului  „CERTOUR II: FOR A BETTER SME MANAGEMENT, cu numărul de înregistrare BSB – 17”

 

Data
publicării
27.05.2019
Documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare răspuns solicitare clarificări

   
Denumirea
achiziției

Serviciul de traducere şi interpretariat aferent proiectului  „CERTOUR II: FOR A BETTER SME MANAGEMENT, cu numărul de înregistrare BSB – 17”
Cod CPV: 79530000-8 – Servicii de traducere

Valoare estimată 5.680,00 Lei fără TVA 
Condiții contract Cu respectarea prezentului anunț  și al caietului de sarcini atașat.
Condiții participare 

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea cerințelor din prezentul anunț și al caietului de sarcini  nr. 100888/23.05.2019., pe adresa de e-mail: andreea.apostol@primaria-constanta.ro până la data de 30.05.2019

 

Criterii de adjudecare 

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului  - prețul cel mai scăzut.

Termen limită primire oferte 30.05.2019
Informații suplimentare

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, până la data de 29.05.2019 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro .           

   

49. achiziția serviciului de traducere, aferent proiectului ”Development of Sustainable Cultural Tourism in the Black Sea Basin - CULTOUR-BSB, cu numărul de înregistrare BSB-117

 

Data
publicării
24.05.2019
Documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare răspuns solicitare clarificări

   
Denumirea
achiziției

Serviciul de traducere, aferent proiectului ”Development of Sustainable Cultural Tourism in the Black Sea Basin - CULTOUR-BSB, cu numărul de înregistrare BSB-117
Cod CPV: 79530000-8 – Servicii de traducere

Valoare estimată 8.399 lei fără TVA 
Condiții contract Cu respectarea prezentului anunț  și al caietului de sarcini atașat.
Condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț  și al caietului de sarcini atașat.

Criterii de adjudecare 

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului  - prețul cel mai scăzut.

Termen limită primire oferte 31.05.2019
Informații suplimentare

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor , până la data de 29.05.2019 pe adresa de e-mail nicoleta.popa@primaria-constanta.ro. Oferta se va depune/transmite în original la adresa Primăriei Municipiului Constanța ,Bd-ul Tomis, Nr. 51 sau pe adresa de e-mail nicoleta.popa@primaria-constanta.ro.

   

48. achiziția serviciului de salvare acvatică – salvamar și de prim ajutor pe plajele din constanța și stațiunea mamaia.
Data
publicării
24.05.2019
Documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini și anexe
click pentru descărcare regulament
click pentru descărcare fișă date
click pentru descărcare formulare
click pentru descărcare propunere de contract
   
Denumirea
achiziției
Serviciul de salvare acvatică - salvamar și de prim ajutor pe plajele din Constanța și stațiunea Mamaia
Cod CPV 75252000-7 servicii de salvare
Valoare estimată 2.140.193,24 lei fără T.V.A
Condiții contract Conform proiectului de contract
Condiții participare 

Conform prevederilor din fișa de date

Criterii de adjudecare 

Atribuirea se face pe baza criteriului "prețul cel mai scăzut"

Termen limită primire oferte 04.06.2019 ora 11:00
Informații suplimentare Oferta va fi transmisă până la data de 04.06.2019 ora 11:00 în original, la adresa primăria municipiului Constanța, b-dul Tomis, nr.51, în atenția Serviciului achiziții publice, persoană de contact Popa Alexandru Nicoleta, tel. 0241.488.157, e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro

   

47. achiziția directă pentru ,,Furnizare și montare rulouri de gazon’’
Data
publicării
23.05.2019
Documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
Denumirea
achiziției
Furnizare și montare rulouri de gazon

Cod CPV  - 45111291-4 – Lucrări de amenajare a terenului

Valoare estimată 134.470 lei fără T.V.A 
Condiții contract Conform caiet de sarcini nr. 72434/08.04.2019 , publicat în secțiunea documente.

1) Obiectul contractului îl reprezintă furnizarea și montarea rulourilor de gazon.
2) Rulourile de gazon solicitate vor fi din gazon natural și sunt necesare pentru amenajarea rapidă a terenurilor pe amplasamentele de dimensiuni mici (casete stradale, fâșii stradale, intersecții, sensuri giratorii, etc.) în care este necesară reducerea semnificativă a timpului de instalare a unei peluze de gazon.
3) Rulourille de gazon natural vor fi rezistente la secetă și arșiță, fenomene specifice climei din Dobrogea, unde este încadrat municipiul Constanța, inclusiv stațiunea Mamaia.
4) Operațiunile specifice care fac obiectul prezentului caiet de sarcini sunt:
-furnizarea rulourilor de gazon natural, inclusiv transportul la beneficiar.
-montarea rulourilor de gazon natural (pregătirea terenului, întinderea și instalarea rulourilor de gazon).

Condiții participare 

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform caiet de sarcini nr.72434/08.04.2019 pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro

Criterii de adjudecare 

Atribuirea se face pe baza criteriului "prețul cel mai scăzut"

Termen limită primire oferte
27.05.2019
Informații suplimentare

Număr telefon contact: 0241.488.157. Ofertantii pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, pana la data de 24.05.2019 ora 10:00 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

   

46. Sesiune De Selecție De Proiecte Nonprofit De Interes General Din Domeniul social
Data
publicării
20.05.2019
Documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare regulament anexele 1,2,3,4
click pentru descărcare regulament nr.73/2018
Bugetul alocat sesiunii de selecție

150.000 de lei
Cuantumul maxim de finanțare pentru un proiect 50.000 de lei
anunț rezultat  click pentru vizualizare
observații

Ofertele se depun la sediul Primăriei Municipiului Constanţa din str. Cuza Vodă, nr.27. Data limită de depunere a ofertelor este 05.06.2019, ora 16:00.

   

45. Sesiune De Selecție De Proiecte Nonprofit De Interes General Din Domeniul Tineret
Data
publicării
20.05.2019
Documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare regulament anexele 1,2,3,4
click pentru descărcare regulament nr.73/2018
Bugetul alocat sesiunii de selecție

300.000 de lei
Cuantumul maxim de finanțare pentru un proiect 150.000 de lei
anunț rezultat  click pentru vizualizare
observații

Ofertele se depun la sediul Primăriei Municipiului Constanţa din str. Cuza Vodă, nr.27. Data limită de depunere a ofertelor este 05.06.2019, ora 16:00.

   

44. Sesiune De Selecție De Proiecte Nonprofit De Interes General Din Domeniul sportiv
Data
publicării
20.05.2019
Documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare regulament anexele 1,2,3,4
click pentru descărcare regulament nr.73/2018
Bugetul alocat sesiunii de selecție

600.000 de lei
Cuantumul maxim de finanțare pentru un proiect 200.000 de lei
anunț rezultat  click pentru vizualizare
observații

Ofertele se depun la sediul Primăriei Municipiului Constanţa din str. Cuza Vodă, nr.27. Data limită de depunere a ofertelor este 05.06.2019, ora 16:00.

   

43. Sesiune De Selecție De Proiecte Nonprofit De Interes General Din Domeniul Cultural
Data
publicării
20.05.2019
Documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare regulament anexele 1,2,3,4
click pentru descărcare regulament nr.73/2018
Bugetul alocat sesiunii de selecție

1.121.000 de lei
Cuantumul maxim de finanțare pentru un proiect 250.000 de lei
anunț rezultat click pentru vizualizare
anunt rezultat final  click pentru vizualizare 
observații

Ofertele se depun la sediul Primăriei Municipiului Constanţa din str. Cuza Vodă, nr.27. Data limită de depunere a ofertelor este 05.06.2019, ora 16:00.

   

42. Competiții Triatlon
Data
publicării
20.05.2019
Documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare instrucțiuni ofertanți
clcik pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare formulare
Buget maxim
disponibil

500.000 de lei inclusiv TVA
anunț rezultat click pentru vizualizare
ofertant câștigător  Asociația Club Sportiv Smart Atletic 
observații

Ofertele se depun la sediul Primăriei Municipiului Constanţa din str. Cuza Vodă, nr.27. Data limită de depunere a ofertelor este 05.06.2019, ora 16:00.

   

41. Festivalul verii 2019
Data
publicării
20.05.2019
Documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare instrucțiuni ofertanți
clcik pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare formulare
Buget maxim
disponibil

1.200.000 de lei inclusiv TVA
anunț rezultat click pentru vizualizare
anunt rezultat final  click pentru vizualizare 
ofertant câștigător   Asociația Colorăm Zâmbete 
valoare atribuită  1.068.000 lei cu TVA inclus 
observații

Ofertele se depun la sediul Primăriei Municipiului Constanţa din str. Cuza Vodă, nr.27. Data limită de depunere a ofertelor este 06.06.2019, ora 16:00.

   

40. Competiții Streetball
Data
publicării
20.05.2019
Documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare instrucțiuni ofertanți
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare formulare
Buget maxim
disponibil

500.000 de lei inclusiv TVA
anunț rezultat click pentru vizualizare
ofertant câștigător  Asociația Județeană de Baschet Constanța 
valoare atribuită  500.000 lei cu TVA inclus 
observații

Ofertele se depun la sediul Primăriei Municipiului Constanţa din str. Cuza Vodă, nr.27. Data limită de depunere a ofertelor este 05.06.2019, ora 16:00.

   

39. Achiziția serviciului de colectare a deșeurilor electrice și electronice
Data
publicării
17.05.2019
Documente click pentru descărcare anunț

Denumirea
achiziției

Contractul va lua forma unei convenții de prestări servicii pentru colectarea, manipularea, depozitarea și valorificarea deșeurilor din echipamente electrice și electronice și a deșeurilor de baterii 
Valoare estimată 0 lei  
Condiții convenție

Colectorul trebuie să asigure ridicarea, manipularea, sortarea, procesarea și valorificarea deșeurilor în condiții de maximă siguranță din punct de vedere al sănătății publice și a protecției mediului înconjurător și să preia cu titlu gratuit deșeuri din echipamente electrice și electronice și deșeuri de baterii provenite din activitatea Primăriei municipiului Constanța, de la punctele de lucru specificate în nota de comandă, la termenele, în cantitățile, tipurile și sortimentele, prevăzute în convenție.  Preluarea deșeurilor se va face în baza unei comenzi scrise și transmisă de către generator colectorului cu minim 48 de ore înainte de ridicarea deșeurilor.

condiții participare 

- Cu respectarea prevederilor legale;
- Ofertantul să facă dovada că deține autorizație pentru desfășurarea activității de colectare și tratare a DEEE pe raza municipiului Constanța, eliberată de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului;
- O
fertantul se obligă să asigure transportul mărfurilor cu titlu gratuit;
- O
fertantul trebuie să garanteze că personalul desemnat pentru ridicarea, manipularea, sortarea, procesarea și valorificarea deșeurilor este instruit la zi și conform prevederilor legale în vigoare cu privire la protecția muncii;
- R
ecepția cantitativă finală a deșeurilor se face la sediul Primăriei municipiului Constanța. Din momentul predării deșeurilor proprietatea și răspunderea privind manipularea și gestionarea acestora trec în sarcina ofertantului.
- R
ecepția cantitativă a deșeurilor se face pe cântare autorizate metrologic cu participarea delegațiilor ambelor părți, care au obligația de a semna nota de cântar.
- Î
n avizul de expediție se va menționa în mod obligatoriu: calitatea deșeurilor (complete/incomplete), categoria deșeului conform HG nr. 856/2002, numărul de bucăți pe categorie de deșeu conform HG nr. 5/2015, cantitatea conform notei de cântar pentru fiecare categorie de deșeu conform OG nr. 5/2015.

Criterii de selecție 

Ofertantul va prezenta experiența similară din ultimii 3 ani din care să reiasă că a prestat servicii cu diverse instituții publice sau private cu dotări similare (cel puțin 500 de stații de lucru)

Termen limită primire oferte
21.05.2019
Informații suplimentare

Oferta va fi transmisă până la data de 21.05.2019, scanată la adresa de e-mail: cristina.toma@primaria-constanta.ro, precum și în original, prin poștă, la adresa Primăria municipiului Constanța, bd. Tomis nr. 51, în atenția Serviciului Tehnologia Informației și Echipamente Informatice, persoană de contact Toma Cristina Laura  

   

38. Achiziția Serviciului de traducere şi interpretariat aferent proiectului  „CERTOUR II: FOR A BETTER SME MANAGEMENT, cu numărul de înregistrare BSB – 17
data
publicării

15.05.2019
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

   
denumirea
achiziției

Serviciul de traducere şi interpretariat aferent proiectului  „CERTOUR II: FOR A BETTER SME MANAGEMENT, cu numărul de înregistrare BSB – 17”

CPV: 79530000-8 – Servicii de traducere

valoare estimată 5.680,00 Lei fără TVA 
descrierea
achiziției

Serviciul de traducere şi interpretariat aferent proiectului  „CERTOUR II: FOR A BETTER SME MANAGEMENT, cu numărul de înregistrare BSB – 17”
Traducerea modelelor aferente proiectului şi a platformei de e-training.
Servicii  de interpretariat pentru conferinţa internaţională de o zi (8 ore).

criteriul de adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului  - prețul cel mai scăzut la valoarea totală.

condiții participare  Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea cerințelor din prezentul anunț și al caietului de sarcini  nr. 55053/18.03.2019., pe adresa de e-mail: andreea.apostol@primaria-constanta.ro până la data de 21.05.2019
condiții contract 

Cu respectarea prezentului anunt si al caietului de sarcini atasat în secțiunea documente.

termen limită primire oferte
21.05.2019 
informații suplimentare

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, până la data de 17.05.2019 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro.           

   

37. Achiziția Serviciului de organizare sesiuni de mentorat și personalizarea
instrumentelor de management în IMM-uri aferent proiectului „CERTOUR II: FOR A BETTER SME MANAGEMENT, cu numărul de înregistrare BSB - 17” 
data
publicării
15.05.2019
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare formulare
click pentru descărcare propunere contract
click pentru descărcare fișă de date
click pentru descărcare erată propunere de contract
click pentru descărcare răspuns solicitare clarificări
   
denumirea
achiziției

Serviciul de organizare sesiuni de mentorat și personalizarea instrumentelor de management în IMM-uri aferent proiectului „CERTOUR II: FOR A BETTER SME MANAGEMENT, cu numărul de înregistrare BSB -17”
Cod CPV:
80000000 - 4 Servicii de învățământ și formare profesională
80530000 - 8 Servicii de formare profesională
80532000 - 2 Servicii privind programele de formare
80570000 - 0 Servicii de perfecționare personală

valoare estimată 242.354,00 lei fără TVA
descrierea
achiziției

Obiectul achiziției îl constituie organizarea a 2 activități de mentorat (Activitatea de Mentorat I și Activitatea de Mentorat II) și a unei activități de personalizare a instrumentelor de management în IMM -uri, conform caiet de sarcini nr. 80546/18.04.2019. Proiectul urmărește participarea directă a părților interesate din turism la toate etapele proiectului. Exemplele de bună practică și metodele manageriale care vor fi dezvoltate vor fi urmărite și adaptate IMM - urilor din sectorul turistic, astfel încât acestea să fie ușor de utilizat în perioada de derulare a proiectului, cât și după finalizarea acestuia.

criteriul de adjudecare "prețul cel mai scăzut"
condiții participare  Conform prevederilor din fișa de date.
condiții contract  Conform proiectului de contract. 
termen limită primire oferte 27.05.2019 ora 11:00
informații suplimentare Oferta va fi transmisă până la data de 27.05.2019 ora 11:00, în original, la adresa Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis, nr. 51, în atenția Serviciului achiziții publice, persoană de contact Ozlem Omer, tel: 0241.488.157 e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro
   

36. Anunț publicitate privind : Reparații și întreținere locuri de joacă amplasate în municipiul Constanța
data
publicării
10.05.2019
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare răspuns solicitare clarificări
   
denumirea
achiziției

Reparații și întreținere locuri de joacă amplasate în municipiul Constanța
Cod CPV: 45420000-7lucrări de tâmplărie și dulgherie,
                
45442100 –8 lucrari de vopsire,    
                 
45453000 –7 lucrări de reparatii generale si de renovare

valoare estimată 149.728,32 lei Lei fără TVA 
descrierea
achiziției
Reparații și întreținere locuri de joacă amplasate în municipiul Constanța, conform caiet de sarcini nr. 79464/17.04.2019 
criteriul de adjudecare Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului  - pretul cel mai scazut.
condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunt și al caietului de sarcini atașat.

termen limită primire oferte

20.05.2019 ora 23:59 

informații suplimentare

Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor , pana la data de 15.05.2019 pe adresa de e-mail adriana.istrate@primaria-constanta.ro. Oferta se va transmite pe adresa de e-mail adriana.istrate@primaria-constanta.ro.

   

35. Achiziția serviciului de organizare campanie de informare aferent proiectului ”CERTOUR II: FOR A BETTER SME MANAGEMENT, cu numar de înregistrare BSB-17“ 
data
publicării
08.05.2019
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Achiziția serviciului de organizare campanie de informare aferent proiectului ”CERTOUR II: FOR A BETTER SME MANAGEMENT, cu numar de înregistrare BSB-17“ .

Cod  CPV: 79341400-0 servicii de campanii de publicitate;
            22462000-60 – materiale publicitare ;
            
QA02-1 -  Servicii de publicitate la radio;
            
QA03- 4 - Servicii de publicitate la televiziune;
           
QA06 - 3 -  Servicii de publicitate în ziar.

valoare estimată 34.793  lei, fără TVA
descrierea
achiziției
Conform prezentului anunț atașat în secțiunea documente.
   
criteriul de adjudecare Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului  - prețul cel mai scăzut.
   
condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunt și al caietului de sarcini atașat.

termen limită primire oferte

15.05.2019

informații suplimentare

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor , pănă la data de 13.05.2019 pe adresa de e-mail nicoleta.popa@primaria-constanta.ro

   

34. achiziția directă a Serviciului de organizare conferință de selectare a IMM-urilor aferent proiectului ”CERTOUR II: FOR A BETTER SME MANAGEMENT, cu numărul de înregistrare BSB-17”
data
publicării
08.05.2019
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare răspuns solicitare clarificări
   
denumirea
achiziției

Serviciul de organizare conferință de selectare a IMM-urilor aferent proiectului ”CERTOUR II: FOR A BETTER SME MANAGEMENT, cu numărul de înregistrare BSB-17”.
Cod CPV: 79952000-2 ”Servicii pentru evenimente”

valoare estimată 7999 lei fără TVA
descrierea
achiziției

Obiectul constă în achiziționarea Serviciului de organizare conferință de selectare a IMM-urilor în cadrul proiectului ”CERTOUR II: FOR A BETTER SME MANAGEMENT, cu numărul de înregistrare BSB-17”. Se va organiza o conferință care are ca tematică recrutarea IMM-urilor din turism care vor fi instruite în cadrul proiectului.

   
criteriul de adjudecare Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului  - pretul cel mai scăzut.
   
condiții participare 

Conform precizări și solicitări din caietul de sarcini, atașat prezentului anunț. Oferta depusă va conține o propunere tehnică și o propunere financiară, elaborate conform precizărilor din caietul de sarcini. Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite ofertă cu respectarea cerințelor și condițiilor precizate în caietul de sarcini, pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro

termen limită primire oferte

15.05.2019, ora 23:59 

informații suplimentare

Ofertanții pot solicita clarificări până la data 13.05.2019, pe adresa de mail (achizitiipublice@primaria-constanta.ro). Oferta se va transmite pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro

   

33. Achiziția De Servicii  De Organizare Eveniment ”ZIUA CONSTANȚEI” 2019
data
publicării
24.04.2019
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare fișă de date
click pentru descărcare propunere contract
click pentru descărcare modele formulare
   
denumirea
achiziției

Servicii de organizare eveniment  ”ZIUA CONSTANȚEI” 2019
Cod CPV  - 79952100-3-Servicii de organizare evenimentele culturale

valoare estimată

173.021,00 lei fără TVA

descrierea
achiziției

Organizarea evenimentului ”Ziua Constanței 2019”:
-un spectacol original, impresionant, realizat de artiști constănțeni având ca temă mituri și legende românești într-o formă accesibilă societății contemporane, ilustrând ritualuri și tradiții românești precum și,
- un concert susținut de trupa 3 Sud Est.

Scopul spectacolului este de a scoate în evidență valorile autohtone, de a reuni constănțenii pentru a celebra împreună ziua Constanței.

   
criteriul de adjudecare Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului  - pretul cel mai scăzut.
   
condiții contract 

Conform proiectului de contract publicat în secțiunea documente.

condiții participare  Conform prevederilor din fișa de date publicată în secțiunea documente.
termen limită primire oferte

06.05.2019, ora 11:00

informații suplimentare

Caietul de sarcini, fișa de date, proiectul de contract, formularele vor fi atașate și anunțului pe SEAP, la rubrica Publicitate Anunturi.

Oferta va fi transmisă până la data de 06.05.2019, ora 11:00, în original, la adresa Primăria Municipiului Constanța, Bd-ul Tomis, nr. 51, în atenția Serviciului achiziții publice, persoană de contact Manea Nilghiun, tel: 0241488157 e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro
   

32. achiziția de servicii de organizare evenimente culturale – ZIUA COPILULUI, 1 IUNIE 2019
data
publicării
18.04.2019
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Servicii de organizare evenimente culturale – ZIUA COPILULUI, 1 IUNIE 2019
Cod CPV  - 79952100-3 : Servicii de organizare evenimente culturale

valoare estimată

126.050,42 Lei fără TVA 

descrierea
achiziției

Prestatorul va oferi o întreagă gamă de servicii care va crea evenimente inedite pe parcursul întregii zile și care va antrena copiii de diferite vârste în activități educative și distractive, în aer liber, conform detaliilor prezente în anunțul din secțiunea documente.

   
criteriul de adjudecare Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului  - pretul cel mai scăzut.
   
condiții contract 

Cu respectarea prezentului anunț și al caietului de sarcini.

condiții participare 

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform caietului de sarcini pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro

termen limită primire oferte

24.04.2019 ora 23:59

informații suplimentare

Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor, pana la data de 23.04.2019 ora 10:00 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro sau la tel. 0241.488.157

   

31. Achiziția Lucrărilor De Reparații Curente La Pasarela Maritimă (Estacadă) – Hotel Victoria
data
publicării
10.04.2019
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

   
denumirea
achiziției

Achiziția Lucrărilor De Reparații Curente La Pasarela Maritimă (Estacadă) – Hotel Victoria
Cod  CPV: 45420000-7 lucrari de tamplarie și de dulgherie;
45442100-8 lucrari de vopsire;
45223210-1 lucrari de structure metalice.

valoare estimată

59 021,17 lei, fără TVA

descrierea
achiziției

Obiectivul pasarelă și pontoane de acostare din Stațiunea Mamaia, este amplasat la sud de Hotel Victoria, în dreptul digului de protecție contra acțiunii valurilor.Pentru asigurarea durabilității și menținerea stării tehnice și a aspectului este necesară efectuarea unor lucrări urgente de reparații curente prin care se vor remedia deficiențele constatate în luna februarie 2019.

   
criteriul de adjudecare Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului  - pretul cel mai scăzut.
   
condiții contract 

Cu respectarea prezentului anunț ,  al caietului de sarcini si anexei atașate.

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț ,  al caietului de sarcini si anexei atașate.

termen limită primire oferte

16.04.2019 

informații suplimentare

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor , până la data de 12.04.2019 pe adresa de e-mail nicoleta.popa@primaria-constanta.ro. Oferta se va depune/transmite pe adresa de e-mail nicoleta.popa@primaria-constanta.ro.

   

30. Anunț achiziție directă a serviciului de traducere şi interpretariat aferent proiectului  „CERTOUR II: FOR A BETTER SME MANAGEMENT, cu numărul de înregistrare BSB – 17”
data
publicării
28.03.2019
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

   
denumirea
achiziției

Serviciul de traducere şi interpretariat aferent proiectului  „CERTOUR II: FOR A BETTER SME MANAGEMENT, cu numărul de înregistrare BSB – 17”

Cod CPV: 
79530000-8 – Servicii de traducere

valoare estimată

5.680,00 Lei fără TVA

descrierea
achiziției

Serviciul de traducere şi interpretariat aferent proiectului  „CERTOUR II: FOR A BETTER SME MANAGEMENT, cu numărul de înregistrare BSB – 17”

Traducerea modelelor aferente proiectului şi a platformei de e-training.
Servicii  de interpretariat pentru conferinţa internaţională de o zi (8 ore).

Oferta tehnică
Oferta tehnică va conţine prezentarea ofertantului, a metodologiei de realizare a serviciului. Oferta tehnicǎ va include documente (autorizație) care sǎ ateste calitatea de traducǎtor autorizat, în conformitate cu prevederile Legii nr.178/1997 cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, a personalului utilizat pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale, cu mențiunea conform cu originalul.

Oferta financiară
Va fi prezentată la valoarea totală exclusiv taxa pe valoarea adăugată, care va fi evidenţiată distinct . Preţul de achiziţie, în lei, a serviciului este ferm pe toată durata contractului.

Aceasta va fi însoţită de o anexă în care se va detalia preţul unitar /pagină, prețul total  pentru maxim 300 de pagini, precum şi pretul serviciilor de interpretariat pentu conferinţa internaţională de o zi, cu TVA evidenţiat distinct, astfel:
traducerea modelelor aferente proiectului 100 pagini,
traducerea platformei de e-training maxim 200 pagini,
servicii de interpretariat pentru conferinţa internaţională de o zi- 8 ore.

Operatorul economic va ţine cont în momentul trasmiterii ofertei de valoarea estimată aferentă fiecărui serviciu, după cum urmează:
-valoare estimată traducere modele aferente proiectului- 1.600,00 lei fara TVA
-valoare estimată traducere platformă de e-training- 3.200,00  lei făra TVA
-valoare estimată serviciul de interpretariat pentru conferinţa internaţională de o zi (8 ore) -  880,00 lei fără TVA.        

Ofertantul va prezenta:
lista tarifelor/paginǎ pentru traduceri scrise (o paginǎ standard de 2000 caractere cu spaţii/paginǎ) cu respectarea standardelor internaţionale şi naţionale în domeniu.
preţul serviciilor de interpretariat/oră.
Preţul serviciilor de interpretariat va include toate costurile cu echipamentul tehnic aferent -sistem sonorizare, căşti ,eventuale cheltuieli de deplasare ale interpretului, respectiv transport, masǎ, etc.

   
criteriul de adjudecare Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului  - prețul cel mai scăzut.
   
condiții contract 

Conform anunțului și caietul de sarcini publicate în secțiunea documente. 

condiții participare 

Conform anunțului și caietul de sarcini publicate în secțiunea documente.

termen limită primire oferte

02.04.2019

modalitate desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea cerințelor din prezentul anunț și al caietului de sarcini  publicat în secțiunea documente, pe adresa de e-mail: andreea.apostol@primaria-constanta.ro până la data de 02.04.2019.

 informații suplimentare

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, până la data de 29.03.2019 pe adresa de e-mail andreea.apostol@primaria-constanta.ro.

   

29. Anunț Achiziție Directă A Serviciului De Elaborare Documentație Tehnico-Economică Aferentă Obiectivului De Investiții "Îmbunătățirea Mediului Urban În Zona Tomis Nord - Henri Coandă ” - ELABORARE DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (DALI)
data
publicării
27.03.2019
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare temă de proiectare
click pentru descărcare certificat de urbanism
click pentru descărcare anexe CU   
denumirea
achiziției

Achiziție directă a serviciului de elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții "îmbunătățirea mediului urban în zona Tomis Nord - Henri Coandă ” - ELABORARE DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (DALI).

Cod CPV: 
- 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize

valoare estimată

100.033,00 lei fără TVA

descrierea
achiziției

Achiziție directă a serviciului de de elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții "îmbunătățirea mediului urban în zona Tomis Nord - Henri Coandă " - ELABORARE DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (DALI).

   
criteriul de adjudecare Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului  - prețul cel mai scăzut.
   
condiții contract 

Conform anunțului și caietul de sarcini publicate în secțiunea documente. 

condiții participare 

Conform anunțului și caietul de sarcini publicate în secțiunea documente.

termen limită primire oferte

02.04.2019

modalitate desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea tuturor cerințelor din caietul de sarcini publicat în secțiunea documente, pe adresa de e-mail: domnica.bucur@primaria-constanta.ro
Documentele din caietul de sarcini care sunt solicitate în original sau conform cu originalul, vor fi depuse la sediul primăriei municipiului Constanța, cam. 18, doar de către ofertantul declarat câștigător.

 informații suplimentare Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor la adresa de e-mail domnica.bucur@primaria-constanta.ro, până la data de 01.04.2019, ora 12.00.
   

28. Achiziția Serviciului de pază și transport valori, monitorizare sisteme de alarmare antiefracție şi intervenție rapidă, cu agenți înarmați, precum și eliminarea disfuncționalităților echipamentelor tehnice, cu schimbarea de piese
data
publicării
21.03.2019
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

   
denumirea
achiziției

Serviciul de pază și transport valori, monitorizare sisteme de alarmare antiefracție şi intervenție rapidă, cu agenți înarmați, precum și eliminarea disfuncționalităților echipamentelor tehnice, cu schimbarea de piese.

Cod CPV: 
79713000 – Servicii de pază;
31625300-6 – Sisteme de alarmă antiefracție.

valoare estimată

109.916,80 lei fără TVA

descrierea
achiziției

Serviciul de pază și transport valori, monitorizare sisteme de alarmare antiefracție şi intervenție rapidă, cu agenți înarmați, precum și eliminarea disfuncționalităților echipamentelor tehnice, cu schimbarea de piese, conform caietului de sarcini publicat în secțiunea documente.

   
criteriul de adjudecare Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului  - prețul cel mai scăzut.
   
condiții contract 

Cu respectarea prezentului anunț si a caietului de sarcini publicate în secțiunea documente.

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț si a caietului de sarcini publicate în secțiunea documente.

termen limită primire oferte

28.03.2019, ora 23:59

modalitate desfășurare

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, pana la data de 26.03.2019 ora 23:59 pe adresa de e-mail mihai.raicu@primaria-constanta.ro.

Oferta se va transmite pe adresa de e-mail mihai.raicu@primaria-constanta.ro.

   

27. Achiziția Serviciului de traducere aferente proiectului ”Snapshots from the borders – Small towns facing the global challenges of Agenda 2030”
data
publicării
20.03.2019
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

   
denumirea
achiziției

Serviciului de traducere aferente proiectului ”Snapshots from the borders – Small towns facing the global challenges of Agenda 2030”.
Cod CPV  - 79530000-8 – Servicii de traducere

valoare estimată

9.600,00 Lei fără TVA 

descrierea
achiziției

Serviciul de traducere este necesar pentru realizarea activităților obligatorii ale beneficiarului stabilite prin contractul de finanțare, respectiv traducerea documentelor aferente elaborate in perioada de implementare a proiectului, precum și a documentelor de raportare către partenerul lider și către Comisia Europeană.

   
criteriul de adjudecare Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului  - prețul cel mai scăzut.
   
condiții contract 

Cu respectarea prezentului anunț si a caietului de sarcini publicate în secțiunea documente.

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț si a caietului de sarcini publicate în secțiunea documente.

termen limită primire oferte

25.03.2019, ora 23:59

modalitate desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: nilghiun.manea@primaria-constanta.ro

Număr telefon contact: 0241.488.157

   

26. Achiziția de consumabile aferente proiectului ”Snapshots from the borders – Small towns facing the global challenges of Agenda 2030”
data
publicării
20.03.2019
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

   
denumirea
achiziției

Achiziție consumabile aferente proiectului ”Snapshots from the borders – Small towns facing the global challenges of Agenda 2030”

Cod CPV:
30199000-0 Articole de papetărie şi alte articole din hârtie;
30125100-2 Cartuşe de toner

valoare estimată

7.046,30 Lei fără TVA 

descrierea
achiziției

Obiectul contractului îl reprezintă furnizarea de consumabile (Hârtie A4, Folie plastic A4, Biblioraft marmorat 7,5 cm, Post-it, Set separator 11*23 carton, Dosare de plastic A4 cu șină, Toner alb-negru, magente, cyan, yellow, compatibile cu imprimanta Kyocera Ecosys M8130cid) necesare pentru implementarea proiectului și realizarea obiectivelor stabilite prin contractul de finanțare.

   
criteriul de adjudecare Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului  - prețul cel mai scăzut.
   
condiții contract 

Cu respectarea prezentului anunț si a caietului de sarcini publicate în secțiunea documente.

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț si a caietului de sarcini publicate în secțiunea documente.

termen limită primire oferte

25.03.2019, ora 23:59

modalitate desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: nilghiun.manea@primaria-constanta.ro

Număr telefon contact: 0241.488.157

   

25. Achiziția de scaune de exterior
data
publicării
14.03.2019
documente click pentru descărcare anunț

   
denumirea
achiziției

Achiziția de scaune de exterior
Cod CPV39112000-0 Scaune

valoare estimată

49.250,00 Lei fără TVA

descrierea
achiziției

Scaune 500 buc. – scaune de exterior, rezistente, stivuibile, turnate din polipropilenă, diverse culori, design deosebit. Dimensiuni: lăţime 53 cm, adâncime 55 cm, distanţă sol 45 cm, înălţime spătar 82 cm.

   
criteriul de adjudecare Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului  - prețul cel mai scăzut.
   
condiții contract 

Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele mai sus menționate, astfel încât specificațiile tehnice din oferta depusă să permită identificarea cu ușurință a corepondenței cu toate cerințele si specificațiile din prezenta solicitare.

Durata contractului 4 luni.
Furnizorul are obligația de a asigura transportul produselor la sediul Beneficiarului.  

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț.

termen limită primire oferte

20.03.2019, ora 23:59

modalitate desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: ozlem.omer@primaria-constanta.ro, Număr telefon contact: 0241.488.157.
Ofertantului câștigător i se va solicita oferta în original la sediul Primariei municipiului Constanța din bulevardul Tomis nr. 51, camera 18 “Serviciul Management Documente”.

   

24. Achiziția Serviciului de traducere şi interpretariat aferent proiectului  CERTOUR II: FOR A BETTER SME MANAGEMENT, cu numărul de înregistrare BSB – 17
data
publicării
13.03.2019
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Serviciul de traducere şi interpretariat aferent proiectului  „CERTOUR II: FOR A BETTER SME MANAGEMENT, cu numărul de înregistrare BSB – 17”
Cod CPV: 79530000-8  – Servicii de traducere

valoare estimată

25.564,00 Lei fără TVA

descrierea
achiziției

Serviciul de traducere şi interpretariat aferent proiectului  „CERTOUR II: FOR A BETTER SME MANAGEMENT, cu numărul de înregistrare BSB – 17”

Traducerea modelelor aferente proiectului şi a platformei de e-training .Servicii traducere şi de interpretariat pentru conferinţa internaţională de o zi. (cca 10 ore)

   
criteriul de adjudecare Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului  - prețul cel mai scăzut.
   
condiții contract 

Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini publicat în secțiunea documente.

condiții participare 

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea cerințelor din prezentul anunț și a caietului de sarcini atașat, pe adresa de e-mail: andreea.apostol@primaria-constanta.ro până la data de 19.03.2019 

termen limită primire oferte

19.03.2019

modalitate desfășurare

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor , până la data de 15.03.2019 pe adresa de e-mail andreea.apostol@primaria-constanta.ro.

   

23. Achiziția Serviciului de asistență tehnică, actualizare și mentenanță lunară pentru  „Aplicație informatică pentru gestionarea documentelor operate de către Serviciul Autorizare Operatori Economici
data
publicării
12.03.2019
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Serviciul de asistență tehnică, actualizare și mentenanță lunară pentru  „Aplicație informatică pentru gestionarea documentelor operate de către Serviciul Autorizare Operatori Economici”
Cod CPV: 72267000-4 - Servicii de întreținere și reparații de software

valoare estimată 24.000,00 Lei fără TVA  

 

descrierea
achiziției

Beneficiarul dorește să achiziționeze servicii de asigurare a mentenanței și suportul tehnic pentru aplicația informatică pentru gestionarea documentelor operate de Serviciul Autorizare Operatori Economici, sub forma de abonament lunar, pentru o perioada de 12 luni calendaristice de la data semnării contractului de către ambele părți, conform caietului de sarcini atașat.

   
criteriul de adjudecare Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului  - prețul cel mai scăzut.
   
condiții contract 

Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini publicat în secțiunea documente.

condiții participare 

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea cerințelor din prezentul anunț și a caietului de sarcini atașat, pe adresa de e-mail: andreea.apostol@primaria-constanta.ro până la data de 15.03.2019 

termen limită primire oferte

15.03.2019

modalitate desfășurare

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor , până la data de 14.03.2019 pe adresa de e-mail andreea.apostol@primaria-constanta.ro.

   

22. Achiziția de materiale de întreținere Și curătenie necesare  primăriei Municipiului Constanța
data
publicării
12.03.2019
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare anexă anunț
click pentru descărcare răspuns solicitare clarificări
   
denumirea
achiziției

Achizitia de materiale și întretinere și curatenie necesare  Primăriei Municipiului Constanța

Cod CPV: 39831240 – produse de curățenie

 valoare estimată  

19.840,31 Lei fără TVA

descrierea
achiziției

Achizitia de produse ecologice de curățenie necesare  Primăriei municipiului Constanța, conform caietului de sarcini și anexa atașată prezentului anunț.

   
criteriul adjudecare Atribuirea se va face pe baza criteriului "prețul cel mai scăzut".
   
condiții contract 

Cu respectarea prezentului anunt  si al caietului de sarcini publicate în secțiunea documente.


condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț  și al caietului de sarcini publicate în secțiunea documente.

 
termen limită primire oferte

18.03.2019

modalitate de desfășurare

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor , până la data de 14.03.2019 pe adresa de e-mail nicoleta.popa@primaria-constanta.ro.
Oferta se va depune/transmite în original la adresa Primăriei municipiului Constanța ,Bd-ul Tomis, Nr. 51 sau pe adresa de e-mail nicoleta.popa@primaria-constanta.ro.

   

21. Achiziția Servicii de Consultanță, Asistență și Reprezentare Juridică în Domeniul Achizițiilor Publice
data
publicării
08.03.2019
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare fișă de date
click pentru descărcare propunere de acord cadru
click pentru descărcare contract subsecvent
click pentru descărcare anexă la formular ofertă financiară
click pentru descărcare modele de formulare
click pentru descărcare răspuns solicitare clarificări 1
click pentru descărcare răspuns solicitare clarificări 2
   
denumirea
achiziției

Servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică în domeniul achizițiilor publice 
Cod CPV: 79100000-5 Servicii juridice

valoare
estimată

CENTRALIZATOR VALOARE ESTIMATA ACORD CADRU

Valoare estimată (lei fără TVA)

MINIM

MAXIM

Contract subsecvent I

89.500

169.500

Contract subsecvent II

89.500

169.500

Contract subsecvent III

89.500

169.500

Contract subsecvent IV

89.500

169.500

TOTAL Acord cadru (4 ani)

358.000

678.000

 

descrierea
achiziției

consultanță, asistență și reprezentarea juridică acordată autorității contractante în vederea atribuirii și urmăririi derulării contractelor de achiziție publică, inclusiv celor finanțate din fonduri europene/alte fonduri nerambursabile.

   
criteriul adjudecare Atribuirea se va face pe baza criteriului cel mai bun raport calitate preț.
   
condiții contract 

Cu respectarea proiectului de contract publicat în secțiunea documente.

condiții participare 

Cu respectarea fișei de date publicată în secțiunea documente.

 
termen limită primire oferte

20.03.2019, ora 11.00

modalitate de desfășurare

Oferta va fi transmisă până la data de  20.03.2019 ora 11:00, în original, la adresa Primăria municipiului Constanța, Bd-ul Tomis, nr. 51, în atenția Serviciului Achiziții Publice, persoană de contact Niță Mihaela, tel: 0241488157 e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

   

20. Achiziția Serviciului de elaborare cerere de finanțare aferentă proiectului "Reabilitarea, modernizarea Și dotarea Liceului tehnologic de electrotehnică și telecomunicații, Constanța"
data
publicării
08.03.2019
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Serviciul de elaborare cerere de finanțare aferentă proiectului "Reabilitarea, modernizarea si dotarea Liceului tehnologic de electrotehnică și telecomunicații, Constanța"
Cod CPV: 79411000-8   Servicii generale de consultanță în management

valoare
estimată
12.000,00 lei fără TVA 
descrierea
achiziției

Serviciul constă în elaborarea cererii de finanțare aferentă proiectului "Reabilitarea, modernizarea si dotarea Liceului tehnologic de electrotehnică și telecomunicații, Constanța" în vederea depunerii spre finanțare prin intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4- Investițiile  în educație și formare, inclusiv în formare profesioanală, pentru dobândirea de competențe și învățare  pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastucturilor de educație și formare, Obiectiv specific 4.4 – Creșterea calității infrastucturii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă.

   
criteriul adjudecare Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”. 
   
condiții contract 

Cu respectarea caietului de sarcini publicat în secțiunea documente.

condiții participare