De interes public

Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2016

58. Achiziția Serviciul De Specialitate De Asistența Și Analiza Sistemului De Control Intern / Managerial La Nivelul Primăriei Municipilui Constanța
data publicării 08.12.2016
cod CPV  79212200-5 - Servicii de auditare internă (Rev.2)
documente click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
valoare estimată

132.150 lei fără TVA

descriere contract Achiziţia serviciului de specialitate de „Asistenta si analiza sistemului de control intern/managerial la nivelul Primăriei municipiului Constanţa”, cu scopul identificării, gestionării și evaluării riscurilor, propunerii de măsuri pentru eficientizarea și debirocratizarea administrației publice locale. Conform caiet de sarcini publicat în secțiunea documente.
condiții contract  Conform caiet de sarcini publicat în secțiunea documente.
condiții de participare A. SITUAȚIA PERSONALĂ A OPERATORILOR ECONOMICI, INCLUSIV CERINȚELE REFERITOARE LA ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRUL COMERȚULUI SAU AL PROFESIEI Cerință 1 - Neîncadrarea în dispozițiile art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
Cerință 2 - Certificatul ONRC
B. CAPACITATEA TEHNICĂ ȘI/SAU PROFESIONALĂ
Cerința 1: Lista principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați.
Cerința 2: Personal tehnic (cheie) responsabil pentru îndeplinirea contractului: Pentru îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din obiectul serviciului ce urmează a fi prestat, persoanele fizice/juridice trebuie să aibă capacitate tehnică, respectiv personal de specialitate. Din cadrul echipei de proiect vor face parte: a. Manager de proiect b. Expert auditor în sectorul public c. Expert managementul riscurilor Conform caiet de sarcini publicat pe site-ul Primariei: www.primaria-constanta-ro.
criterii de adjudecare  Cel mai bun raport calitate pret. Conform caiet de sarcini publicat mai sus.
termen limită primire oferte  12.12.2016
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații

Caietul de sarcini nr. 153950/07.11.2016 este anexat prezentului anunț.
Oferta va fi transmisă în original la adresa Primăria Municipiului Constanta din bd. Tomis nr. 51, camera 226, în atenția Șef Serviciu Tehnic Investiții Borali Veaveghiul, până la data de 12.12.2016, ora 14,00 sau pe adresa de e-mail directiatehnic@primaria-constanta.ro.


57. Achiziție Lucrări De Amenajare A Secţiilor De Votare
data publicării 18.11.2016
cod CPV  45420000
documente click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
valoare estimată

61.079 lei fără TVA

descriere contract  Achiziţia se refera la lucrările de „Amenajare a secţiilor de votare”, respectiv: montarea și demontarea tuturor dotărilor secţiilor de votare; confecţionat şipci din lemn, panouri despărţitoare pentru cabine de vot, panouri intrare inscripţionate cu nr. secţiei de vot, săgeţi indicatoare, capace urne pentru înlocuirea celor care nu mai pot fi utilizate; transport prin purtare directă a tuturor dotărilor necesare; încărcat și descărcat în/din auto a tuturor dotărilor necesare; transportul auto al tuturor dotărilor necesare la și de la secţiile de votare cu respectarea caietului de sarcini.
condiții contract  Condițiile tehnice și de calitate, conform prescripțiilor tehnice și normativelor din legislația românească, cad în sarcina executantului de a le respecta și aplica în totalitate.
condiții de participare  Executantul are obligația de a asigura respectarea tuturor prevederilor legale, precum și siguranță în exploatare.
criterii adjudecare  Atribuirea lucrărilor de „Amenajare a secţiilor de votare” se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”, cerințele impuse prin caietul de sarcini și prezentul anunț fiind considerate cerințe minimale și obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească oferta.
termen limită primire oferte  23.11.2016, ora 12.00
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații

Caietul de sarcini nr. 157923/16.11.2016 este anexat prezentului anunț.
Oferta va fi transmisă până la data de 23.11.2016, în original la adresa Primăria Municipiului Constanta din bd. Tomis nr. 51, camera 18, sau pe adresa de e-mail alexandru.taranu@primaria-constanta.ro.


56. Achiziţie Serviciul De Telefonie Mobilă Și Date Mobile
data publicării 31.10.2016
cod CPV  64212000
documente click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
valoare estimată

132.021,52 lei fără TVA/12 luni

ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații

Caietul de sarcini nr. 145562/19.10.2016 poate fi obținut de la sediul Primăriei Municipiului Constanta din bd. Tomis nr. 51, parter, site-ul Primăriei Municipiului Constanta, e-mail alexandru.taranu@primaria-constanta.ro.
Nr. telefon de contact 0241/488474
Oferta va fi transmisa pana la data de 04.11.2016, ora 14.00 în original la adresa Primăria Municipiului Constanta din bd. Tomis nr. 51, sau pe adresa de e-mail precizata mai sus.


55. Achiziţia Lucrărilor de Recondiționare, montare - demontare și transport panouri metalice stradale electorale
data publicării 26.10.2016
cod CPV  45223210
documente click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
valoare estimată

62.523 lei fără TVA

ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații

Caietul de sarcini nr. 147539/21.10.2016 poate fi obținut de la sediul Primăriei Municipiului Constanța din Bulevardul Tomis nr. 51, parter, tel. 0241/488474, e-mail alexandru.taranu@primaria-constanta.ro.
Oferta va fi transmisă până la data de 31.10.2016, în original la adresa Primăria Municipiului Constanta, Bulevardul Tomis nr. 51, camera 18, sau pe adresa de e-mail precizata mai sus.


54. Achiziţia Serviciului De Dirigenţie De Șantier Pentru Urmărirea Și Verificarea Execuţiei Lucrărilor Aferente Obiectivului De Investiţii Reabilitarea, Modernizarea Și Dotarea Liceului Cu Program Sportiv Nicolae Rotaru, Constanţa
data publicării 17.10.2016
cod CPV  71520000-9- Servicii de supraveghere  a lucrărilor 
documente click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
valoare estimată

52.416 lei fără TVA

ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații Caietul de sarcini nr.136503/29.09.2016 poate fi obţinut de la sediul Primăriei Municipiului Constanţa din Bd. Tomis, nr.51, etaj II, camera 226 - Serviciul Tehnic- Investiţii, persoană de contact Ispas Irina - nr. tel: 0241/488123, e-mail: directiatehnic@primaria-constanta.ro . Oferta de preţ va fi transmisă până la data de 20.10.2016, ora 14.00, în original, la adresa Primăria Municipiului Constanţa, bd. Tomis, nr. 51, camera 18 - în atenţia Serviciului Tehnic - Investiţii.

53. Expertiză Judiciară Contabilă În Dosar Civil Nr. 711/118/2016
data publicării 11.10.2016
cod CPV  79211000-6
documente click pentru descărcarea caietului de sarcini
valoare estimată

7.000 lei fără TVA

ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații După etapa acceptării ofertei de către achizitor, operatorul economic va depune oferta fermă, în plic închis care se va depune la adresa Primăriei Municipiului Constanța, bd. Tomis, nr. 51, camera 18 - Serviciul Management Documente, cu mențiunea ‘’în atenția Serviciului Juridic’’. Persoana de contact : Iordache Oana, consilier juridic, telefon 0723528456

52. Licitație Deschisă Pentru Atribuirea Contractului "Iluminatul Festiv Pe Perioada Sărbătorilor De Iarnă"
data publicării 07.10.2016
cod CPV  
documente click pentru a descărca anunțul
valoare estimată

Lotul I- cu o valoare estimativă de 3.319.493,46 lei.
Lotul II- cu o valoare estimativă de 190.526,64 lei.
Lotul III- cu o valoare estimativă de 417.730,8 lei.

ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații Termen limita de depunere a ofertelor este 25.10.2016, ora 16:00. Acestea vor fi depuse online pe site-ul www.e-licitatie.ro. Condițiile de participare la licitație, caietul de sarcini sunt publicate pe site-ul www.e-licitatie.ro, anunt de participare numarul 170003/22.09.2016

51. Reparații Capitale Și Modernizarea Pasajului Cumpenei
data publicării 23.09.2016
cod CPV  71241000-9
documente click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
click pentru a descărca graficul lucrărilor
valoare estimată 53.780,3 lei fără TVA
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații Caietul de sarcini nr. 121898/01.09.2016, poate fi obținut de la sediul Primăriei municipiului Constanța din bd. Tomis, nr. 51, etaj II, camera 226 - Serviciul Tehnic Investiții, persoana de contact Diaconu Viorel - nr. tel. 0241/488123, e-mail: directiatehnic@primaria-constanta.ro cât și de pe site-ul instituției www.primaria-constanta.ro, la rubrica Achiziții Publice. Oferta va fi transmisă până la data de 27.09.2016, ora 12.00, în original, la adresa Primăria municipiului Constanța, bd. Tomis nr. 51, camera 18 - în atenția Serviciului Tehnic Investiții.

50. Achiziția de uniforme de Poliție pentru Poliția Locală
data publicării 22.09.2016
tip anunț Cumpărare directă
tip contract  Furnizare
denumire achiziție  "Achizița de uniforme de Poliție" pentru Poliția Locală
 cod CPV  35811200
documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini
valoare estimată 107.395,00  lei fără TVA
descriere contract  Achiziția de componente din uniforma de serviciu a polițistului local, care au depășit durata maximă de uzură. Cerințele sunt precizate în ”Caietul de sarcini”
condiții contract  Calitatea produselor să corespundă în totalitate cu cerințele Caietului de sarcini și să fie certificată de furnizor.
condiții participare Ofertanții trebuie să demonstreze că:
a) nu se încadrează în prevederile art. 164, 165 și 167 din Legea 98/2016.
b) obiectul de activitate este corespunzător obiectului contractului (se va prezenta certificat constatator ONRC)
criterii de adjudecare  Prețul cel mai scăzut
 ofertant câștigător  
 valoare atribuită  
data atribuirii  
observații
 termen limită primire oferte  03.10.2016
 informații suplimentare Oferta va fi transmisă în original până la data de 04.10.2016, ora 14:00 la adresa Primăriei Municipiului Constanța, str. Amzacea nr.13, Direcția Poliția Locală și pe adresa de e-mail politialocalaconstanta@yahoo.com sau politia.locala@primaria-constanta.ro.  Persoana de contact:  Carmen Dumitrof,  tel: 0241 484 208

49. Achiziție „Proiectare Şi Execuţie Instalaţie Utilizare Gaze Naturale Aferentă Blocuri De Locuinţe Sociale 1, 2, 3, 4, 5 Şi 6, Str. Zmeurei”
data publicării 19.09.2016
coduri CVP

CPV:  71322200-3 Servicii de proiectare a conductelor
CPV:  45231221-0 Lucrări de constructii de conducte de alimentare cu gaz

documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini
click pentru descărcarea anexelor caietului de sarcini
valoare estimată 67.927,00  lei fără TVA
valoare proiectare  1.332 lei fără TVA (valoarea pentru verificare proiect se va preciza separat)
 valoare lucrări  66.595 lei fără TVA ( valoarea pentru asistență proiectatnt pe durata execuției se va preciza separat)
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații

ATENŢIE – Conform art.43 alin (1) si (3) din HG 395/2016, “Autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona direct produse, servicii sau lucrari, în masura în care valoarea estimata a achizitiei, fără TVA, este mai mica decât pragurile valorice prevazute la art.7 alin. (5) din Legea nr.98/2016. În cazul în care autoritatea contractantă nu identifică în cadrul catalogului electronic produsul, serviciul sau lucrarea care îi poate satisface necesitatea sau constata că preţul postat de operatorii economici pentru obiectul achiziţiei este mai mare decât pretul pietei sau din motive tehnice imputabile SEAP nu este posibil accesul la catalogul electronic, atunci autoritatea contractantă poate realiza achiziţia de la orice operator economic, elaborând în acest sens o nota justificativa.”

În etapa acceptării ofertei de către achizitor, operatorul economic va depune oferta de preţ însoţită de documentele solicitate în anunţul publicitar, în caz contrar contractul nu va fi încheiat.
Ulterior acceptarii ofertei în SEAP, ofertantul îşi va depune oferta ferma însoţita de toate celelalte documente solicitate, în plic închis care se va depune la adresa Primaria Municipiului Constanţa, bd. Tomis. nr.51, camera 18 – Serviciul Management Documente, cu mentiunea „în atentia Directiei Tehnic – achiziții.
Persoană de contact: Udrea Valeria Elisabeta, şef birou Implemenatre Programe Locuinte, tel. 488123

48. Achiziționarea de cartele de proximitate pentru sistemul de bike-sharing din Municipiul Constanța și stațiunea Mamaia
data publicării 13.09.2016
coduri CVP

35121700-5, 32321200-1, 22457000-8, 42961100-1

documente click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
valoare estimată 80.000 lei fără TVA
prețul de pornire  4 lei
 bucăți  20.000 buc.
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații

Caietul de sarcini poate fi obținut de pe site-ul instituției www.primaria-constanta.ro. Oferta va fi transmisă, în original, până la data de 17.09.2016, ora 14:00 la adresa Primăriei Municipiului Constanța, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 28, Direcția Sistematizare Rutieră și Parcări și pe adresa de e-mail tanase.misoc@primaria-constanta.ro

Persoana de contact: inspector Tase Mișoc: 0241/488179

47. procedura de selecție pentru susținerea din fonduri financiare nerambursabile a organizării proiectului nonprofit de interes general "Festivalul etniilor dobrogene - Ziua Dobrogei"
data publicării 09.09.2016
cod CVP  
documente anunț rezultat selecție oferte
click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
click pentru descărcarea instrucțiunilor pentru ofertanți
buget maxim disponibil 100.000 lei cu TVA
ofertant câștigător  Fundația Umanitară Clopot
valoare atribuită  99.120 lei TVA inclus
data atribuirii  
observații Ofertele se depun la sediul primăriei municipiului Constanța din Piața Ovidiu nr. 9.
Data limită de depunere a ofertelor este 10 octombrie 2016, ora 16.00.
Data de selecție și evaluare a ofertelor este 12 octombrie 2016, ora 12.00.

46. procedura de selecție pentru susținerea din fonduri financiare nerambursabile a organizării proiectului nonprofit de interes general "Revelion 2017"
data publicării 09.09.2016
cod CVP  
documente anunț rezultat selecție oferte
click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
click pentru descărcarea instrucțiunilor pentru ofertanți
buget maxim disponibil 500.000 lei cu TVA
ofertant câștigător  Asociația Descoperă Constanța
valoare atribuită  416,500 lei TVA inclus
data atribuirii  
observații Ofertele se depun la sediul primăriei municipiului Constanța din Piața Ovidiu nr. 9.
Data limită de depunere a ofertelor este 13 octombrie 2016, ora 16.00.
Data de selecție și evaluare a ofertelor este 17 octombrie 2016, ora 12.00.

45. procedura de selecție pentru susținerea din fonduri financiare nerambursabile a organizării proiectului nonprofit de interes general "Festivalul iernii"
data publicării 09.09.2016
cod CVP  
documente anunț rezultat selecție oferte
click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
click pentru descărcarea instrucțiunilor pentru ofertanți
buget maxim disponibil 1.600.000  lei cu TVA
ofertant câștigător  Fundația Umanitară ”Clopot”
valoare atribuită  1.440.000 lei TVA inclus
data atribuirii  
observații Ofertele se depun la sediul primăriei municipiului Constanța din Piața Ovidiu nr. 9.
Data limită de depunere a ofertelor este 11 octombrie 2016, ora 16.00.
Data de selecție și evaluare a ofertelor este 14 octombrie 2016, ora 12.00.

44. Achiziţionarea Serviciului  De Elaborare Studiu De Teren (Studiu Geotehnic) Aferent Obiectivului De Investiţii „Restaurarea Muzeului De Artă Populară, Constanța”
data publicării 07.09.2016
cod CVP 71332000-4 
documente click pentru a descărca anunțul publicitar
click pentru descărcarea caietului de sarcini
click pentru a descărca formularul de ofertă
valoare estimată 9.500  lei fără TVA
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații

Termen limita raspuns la solicitarea de oferta in SEAP: 12-09-2016, ora 14.00.
Caietul de sarcini, anuntul publicitar complet,  formularul de oferta si declaratia 164 pot fi obtinute de pe site-ul Primariei de la adresa www.primaria-constanta.ro
Ulterior acceptarii ofertei in SEAP, oferatantul isi va depune oferta ferma insotita de toate celelalte documente solicitate la adresa Primaria Municipiului Constanta, bd. Tomis. nr.51,camera 18 – Serviciul Management Documente , in atentia Directiei Tehnic - Achizitii., si pe adresa de e-mail primarie@primaria-constanta.ro, pana la data de 13-09-2016, ora 14.00.

ATENTIE – Conform art. 43 alin (1 )si (3) din HG 395/2016, “ Autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona direct produse, servicii sau lucrari, în masura în care valoarea estimata a achizitiei, fara TVA, este mai mica decât pragurile valorice prevazute la art. 7 alin. (5) din Legea nr.98/2016.În cazul în care autoritatea contractanta nu identifica în cadrul catalogului electronic produsul, serviciul sau lucrarea care îi poate satisface necesitatea sau constata ca pretul postat de operatorii economici pentru obiectul achizitiei este mai mare decât pretul pietei sau din motive tehnice imputabile SEAP nu este posibil accesul la catalogul electronic, atunci autoritatea contractanta poate realiza achizitia de la orice operator economic, elaborând în acest sens o nota justificativa.”

Mentionam ca nu se aplica prevederile punctului 9 din caietul de sarcini deoarece nu se incadreaza in prevederile art.7, alin.(5) privind achizitia directa din Legea nr.98/2016 si nu se aplica criteriile de atribuire


43. Achiziţia serviciului de expertiză tehnică aferent obiectivului de investiţii „Restaurarea Muzeului de Artă Populară, Constanța”
data publicării 07.09.2016
cod CVP 71319000-7 
documente click pentru a descărca anunțul publicitar
click pentru descărcarea caietului de sarcini
click pentru a descărca formularul de ofertă
valoare estimată 13.500 lei fără TVA
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații

Termen limita raspuns la solicitarea de oferta in SEAP.: 12-09-2016, ora 14.00.

Caietul de sarcini, anunțul publicitar complet,  formularul de ofertă și declarația 164, 165, 167 pot fi obținute de pe site-ul Primariei de la adresa www.primaria–constanta.ro
Ulterior acceptării ofertei în SEAP, oferatantul își va depune oferta fermă însoțită de toate celelalte documente solicitate la adresa Primăria Municipiului Constanța, bd. Tomis. nr. 51, camera 18 – Serviciul Management Documente, în atenția Direcției Tehnic - Achiziții, și pe adresa de e-mail primarie@primaria-constanta.ro, până la data de 13-09-2016, ora 14.00.

ATENȚIE – Conform art. 43 alin (1 )si (3) din HG 395/2016, “ Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică decât pragurile valorice prevazute la art. 7 alin. (5) din Legea nr.98/2016.
În cazul în care autoritatea contractanta nu identifica în cadrul catalogului electronic produsul, serviciul sau lucrarea care îi poate satisface necesitatea sau constată că prețul postat de operatorii economici pentru obiectul achiziției este mai mare decât prețul pieței sau din motive tehnice imputabile SEAP nu este posibil accesul la catalogul electronic, atunci autoritatea contractantă poate realiza achiziția de la orice operator economic, elaborând în acest sens o notă justificativă.”

42. Achiziţia serviciului de expertiză tehnică aferent obiectivului de investiţii „Restaurarea Muzeului de Artă Populară, Constanța”
data publicării 24.08.2016
cod CVP 71319000-7
documente click pentru a descărca anunțul publicitar
click pentru descărcarea caietului de sarcini
click pentru a descărca formularul de ofertă
valoare estimată 13.500 lei fără TVA
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații
Caietul de sarcini, anunțul publicitar complet și formularul de ofertă  pot  fi obținute de pe site-ul Primăriei de la adresa www.primaria-constanta.ro. 
 
Ofertanții care îndeplinesc condițiile de participare și cerințele minime din caietul de sarcini, vor depune propunerea financiară  până la  data de 31.08.2016, ora 14.00  la adresa Primăria Municipiului Constanța, bd. Tomis, nr.51,camera 18 – Serviciul Management Documente, în atenția Direcției Tehnic - Achiziții, și pe adresa de e-mail primarie@primaria-constanta.ro.   Ulterior la data la care ofertantul va fi notificat în SEAP, își va depune oferta fermă însoțită de toate celelalte documente la adresa Primăria Municipiului Constanța, bd. Tomis, nr.51, camera 18 – Serviciul Management Documente, în atenția Direcției Tehnic-Achiziții, și pe adresa de e-mail primarie@primaria-constanta.ro. 
 

41. Achiziţionarea serviciului  de elaborare studiu de teren (studiu geotehnic) aferent obiectivului de investiţii „Restaurarea Muzeului de Artă Populară, Constanța”
data publicării 24.08.2016
cod CVP 71332000-4
documente click pentru a descărca anunțul publicitar
click pentru descărcarea caietului de sarcini
click pentru a descărca formularul de ofertă
valoare estimată 9.500 lei fără TVA
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații
Caietul de sarcini, anunțul publicitar complet și formularul de ofertă  pot  fi obținute de pe site-ul Primăriei de la adresa www.primaria-constanta.ro. 
 
Ofertanții care îndeplinesc condițiile de participare și cerințele minime din caietul de sarcini, vor depune propunerea financiară  până la  data de 31.08.2016, ora 14.00  la adresa Primăria Municipiului Constanța, bd. Tomis, nr.51,camera 18 – Serviciul Management Documente, în atenția Direcției Tehnic - Achiziții, și pe adresa de e-mail primarie@primaria-constanta.ro.   Ulterior la data la care ofertantul va fi notificat în SEAP, își va depune oferta fermă însoțită de toate celelalte documente la adresa Primăria Municipiului Constanța, bd. Tomis, nr.51, camera 18 – Serviciul Management Documente, în atenția Direcției Tehnic-Achiziții, și pe adresa de e-mail primarie@primaria-constanta.ro. 
 

40. achiziția serviciului de dirigenție de șantier pentru urmărirea lucrărilor de execuție a 22 străzi din municipiul constanța aferente obiectivului de investiții "elaborare SF/DALI, expertiza tehnică, PT, DDE, DTAC, inclusiv execuție pentru străzi din municipiul constanța"
data publicării 19.08.2016
cod CVP 71520000
documente click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
valoare estimată 53.184 lei fără TVA
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații

Caietul de sarcini nr. 111516/05.08.2016 poate fi obținut de la sediul Primăriei municipiului Constanța din Str. Mihail Kogălniceanu, nr.28, Serviciul Drumuri și Iluminat Public, persoană de contact Mihaela Pătruțoiu, tel: 0241.488.169/ 0722.326.720, email: maria.patrutoiu@primaria-constanta.ro
Oferta va fi transmisă până la data de 24.08.2016, ora 15.00, în original, la adresa Primăria Municipiului Constanța, Str. Mihail Kogălniceanu, nr.28,  în atenția Serviciului Drumuri și Iluminat Public.            


39. serviciul de închiriere purificatoare apă
data publicării 19.08.2016
cod CVP 51514110
documente click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
valoare estimată 33.000 lei fără TVA
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații Caietul de sarcini nr. 115243/17.08.2016 poate fi obținut de la sediul Primăriei municipiului Constanța din Bulevardul Tomis, nr. 51, parter, Serviciul Administrativ Tehnico-Economic, persoana de contact Alexandru Țăranu - tel. 0241488474, e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro
Oferta va fi transmisă până la data de 26.08.2016, ora 12.00, în original, la adresa Primăria municipiului Constanta, Bd. Tomis, nr. 51.

38. Servicii De Formare Profesională Pentru 4 Persoane Pe Tematica evidența persoanelor Pentru Perioadele 21.08.2016-27.08.2016 Și 29.08.2016-04.09.2016
data publicării 17.08.2016
cod CVP 8053000
documente click pentru a descărca declarația de conflict interese (format editabil)
click pentru a descărca declarația de conflict interese (pdf)
click aici pentru a descărca documentația
valoare estimată 5.800 lei fără TVA
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații Oferta financiară se va înregistra în catalogul electronic SEAP până la data de  18.08.2016 , orele 15.
Declarația privind conflictul de interese și oferta tehnică conform prevederilor din "Necesități minim obligatorii" conform anexă se vor trimite și la adresa de e-mail: resurse.umane@primaria-constanta.ro

37. Servicii De Formare Profesională Pentru 20 Persoane Pe Tema expert achiziții publice Pentru Perioada 29.08.2016-03.09.2016
data publicării 16.08.2016
cod CVP 8053000
documente click pentru a descărca declarația de conflict interese (format editabil)
click pentru a descărca declarația de conflict interese (pdf)
click aici pentru a descărca documentația
valoare estimată 17.800 lei fără TVA
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații Oferta financiară se va înregistra în catalogul electronic SEAP până la data de  18.08.2016 , orele 14.
Declarația privind conflictul de interese și oferta tehnică conform prevederilor din "Necesități minim obligatorii" conform anexă se vor trimite și la adresa de e-mail: resurse.umane@primaria-constanta.ro

36. Servicii De Formare Profesională Pentru 32 Persoane Pe Tema norme de aplicare ale legilor achizițiilor publice clasice și sectoriale Pentru Perioada 19.08.2016-20.08.2016
data publicării 16.08.2016
cod CVP 8053000
documente click pentru a descărca declarația de conflict interese (format editabil)
click pentru a descărca declarația de conflict interese (pdf)
click aici pentru a descărca documentația
valoare estimată 13.800 lei fără TVA
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații 2. Urmare a selecției de oferte procedura a fost anulată, urmând a fi reluată ulterior prin publicare pe site-ul instituției.
click pentru detalii 

1. Oferta financiară se va înregistra în catalogul electronic SEAP până la data de  17.08.2016 , orele 14. Declarația privind conflictul de interese și oferta tehnică conform prevederilor din "Necesități minim obligatorii" conform anexă se vor trimite și la adresa de e-mail: resurse.umane@primaria-constanta.ro

35. Servicii De Formare Profesională Pentru 1 Persoană Pe Tema Comunicare În Administrația Publică, Managementul Documentelor Și Relația Cu Cetățenii Pentru Perioada 21.08.2016-28.08.2016
data publicării 11.08.2016
cod CVP 8053000
documente click pentru a descărca declarația de conflict interese (format editabil)
click pentru a descărca declarația de conflict interese (pdf)
click pentru a descărca documentația
valoare estimată 3.800 lei fără TVA
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații Oferta financiară se va înregistra în catalogul electronic SEAP până la data de  12.08.2016 , orele 15.
Declarația privind conflictul de interese și oferta tehnică conform prevederilor din "Necesități minim obligatorii" conform anexă se vor trimite și la adresa de e-mail: resurse.umane@primaria-constanta.ro

34. Serviciul reparații motociclete
data publicării 10.08.2016
cod CVP 50115100-5
documente click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
valoare estimată 13.566,69 lei fără TVA
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații

Caietul de sarcini nr. 70725/11.05.2016 poate fi obtinut de la sediul Primariei municipiului Constanta din Bd. Tomis, nr.51, parter, Serviciul Administrativ Tehnico-Economic, tel.0241488474, e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro .
Oferta va fi transmisa pana la data de 18.08.2016, ora 12.00, in original, la adresa  Primaria municipiului Constanta, Bd. Tomis, nr. 51, parter, Serviciul Administrativ Tehnico-Economic.


33. Servicii de formare profesională pentru 1 persoană pe tema obligații legale în materia evidenței persoanelor și actelor de stare civilă pentru perioada 15.08.2016-20.08.2016
data publicării 10.08.2016
cod CVP 8053000
documente click pentru a descărca declarația de conflict interese (format editabil)
click pentru a descărca declarația de conflict interese (pdf)
click pentru a descărca documentația
valoare estimată 3.200 lei fără TVA
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații

Oferta financiară se va înregistra în catalogul electronic SEAP până la data de  11.08.2016 , orele 16.
Declarația privind conflictul de interese și oferta tehnică conform prevederilor din "Necesități minim obligatorii" conform anexă se vor trimite și la adresa de e-mail: resurse.umane@primaria-constanta.ro


32. Servicii de formare profesională pentru 2 persoane pe tema managementul activităților de resurse umane și salarizare pentru perioada 22.08.2016-27.08.2016 și servicii de formare profesională pentru 2 persoane pe tema gestionarea resurselor umane recrutarea încadrarea promovarea și evaluarea personalului din instituțiile publice pentru perioada 04.09.2016-11.09.2016
data publicării 09.08.2016
cod CVP 8053000
documente click pentru a descărca declarația de conflict interese (format editabil)
click pentru a descărca declarația de conflict interese (pdf)
click pentru a descărca documentația
valoare estimată 3.850 lei fără TVA
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații

Oferta financiară se va înregistra în catalogul electronic SEAP până la data de  11.08.2016 , orele 12.
Declarația privind conflictul de interese și oferta tehnică conform prevederilor din "Necesități minim obligatorii" conform anexă se vor trimite și la adresa de e-mail: resurse.umane@primaria-constanta.ro


31. Servicii de formare profesională pentru 1 persoană pe tema contabilitatea publică și situații financiare instrumente și metodologii de lucru pentru perioada 12.09.2016-17.09.2016
data publicării 09.08.2016
cod CVP 8053000
documente click pentru a descărca declarația de conflict interese (format editabil)
click pentru a descărca declarația de conflict de interese (pdf)
click pentru a descărca documentația
valoare estimată 2.850 lei fără TVA
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații

Oferta financiară se va înregistra în catalogul electronic SEAP până la data de  11.08.2016 , orele 14.
Declarația privind conflictul de interese și oferta tehnică conform prevederilor din "Necesități minim obligatorii" conform anexă se vor trimite și la adresa de e-mail: resurse.umane@primaria-constanta.ro


30. Servicii de formare profesională pentru 1 persoană pe tema scrierea, evaluarea și metodologia proiectelor pentru perioada 05.09.2016-10.09.2016
data publicării 09.08.2016
cod CVP 8053000
documente click pentru a descărca declarația de conflict interese (format editabil)
click pentru a descărca declarația de conflict de interese (pdf)
click pentru a descărca documentația
valoare estimată 980 lei fără TVA
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații

Oferta financiară se va înregistra în catalogul electronic SEAP până la data de  11.08.2016 , orele 12.
Declarația privind conflictul de interese și oferta tehnică conform prevederilor din "Necesități minim obligatorii" conform anexă se vor trimite și la adresa de e-mail: resurse.umane@primaria-constanta.ro


29. Servicii de formare profesională pentru 1 persoană pe tema comunicare în administrația publică, managementul documentelor și relația cu cetățenii pentru perioada 21.08.2016-28.08.2016
data publicării 09.08.2016
cod CVP 8053000
documente click pentru a descărca declarația de conflict interese (format editabil)
click pentru a descărca declarația de conflict interese (pdf)
click pentru a descărca documentația
valoare estimată 3.500 lei fără TVA
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații

Oferta financiară se va înregistra în catalogul electronic SEAP până la data de  10.08.2016 , orele 12.
Declarația privind conflictul de interese și oferta tehnică conform prevederilor din "Necesități minim obligatorii" conform anexă se vor trimite și la adresa de e-mail: resurse.umane@primaria-constanta.ro


28. Servicii de formare profesională pentru 3 persoane pe tema contabilitatea instituțiilor publice și management financiar bugetar pentru perioada 28.08.2016-02.09.2016
data publicării 09.08.2016
cod CVP 8053000
documente click pentru a descărca declarația de conflict interese (format editabil)
click pentru a descărca declarația de conflict interese (pdf)
click pentru a descărca documentația
valoare estimată 12.200 lei fără TVA
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații

Oferta financiară se va înregistra în catalogul electronic SEAP până la data de  10.08.2016 , orele 12.
Declarația privind conflictul de interese și oferta tehnică conform prevederilor din "Necesități minim obligatorii" conform anexă se vor trimite și la adresa de e-mail: resurse.umane@primaria-constanta.ro


27. Reparații capitale și modernizarea pasajului cumpenei (serviciul de asistență tehnică)
data publicării 05.08.2016
cod CVP 71356200
documente click pentru a descărca graficul lucrărilor
click pentru descărcarea caietului de sarcini
click pentru a descărca anunțul
valoare estimată 53.780,3 lei fără TVA
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații Caietul de sarcini nr.110303/05.08.2016, poate fi obținut de la sediul Primăriei Municipiului Constanța din Bd. Tomis, nr.51, etaj II, camera 226 - Serviciul Tehnic-Investiții, persoană de contact Diaconu Viorel - nr. tel:0241/488.123, e-mail: directiatehnic@ primaria-constanta.ro cât și de pe site-ul instituției www.primaria-constanta.ro, la rubrica Achiziții Publice. Oferta va fi transmisă până la data de 12.08.2016, ora 12.00, în original, la adresa Primăria Municipiului Constanța, bd. Tomis, nr.51, camera 18 - în atenția Serviciului Tehnic-Investiții.

26. Reparații capitale și modernizarea pasajului cumpenei (serviciul de dirigenție de șantier)
data publicării 05.08.2016
cod CVP 71520000-9
documente click pentru a descărca graficul lucrărilor
click pentru descărcarea caietului de sarcini
click pentru a descărca anunțul
valoare estimată 13.356 lei fără TVA
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații Caietul de sarcini nr.110145/05.08.2016 poate fi obținut de la sediul Primăriei Municipiului Constanta din Bd. Tomis, nr.51, etaj II, camera 226 - Serviciul Tehnic-Investiții, persoană de contact Diaconu Viorel - nr. tel:0241/488.123, e-mail: directiatehnic@ primaria-constanta.ro cât și de pe site-ul instituției www.primaria-constanta.ro, la rubrica Achiziții Publice. Oferta va fi transmisă până la data de 12.08.2016, ora 12.00, în original, la adresa Primăria Municipiului Constanța, bd. Tomis, nr.51, camera 18 - în atenția Serviciului Tehnic-Investiții.

25. achiziţia serviciului de Expertiză tehnică pentru obiectivul de investiții consolidare structură de rezistență, supraînalțare și modernizare clădire sală de tenis de masă în cadrul Liceului cu program sportiv Nicolae Rotaru din Constanţa
data publicării 03.08.2016
cod CVP 71319000-7
documente click pentru descărcarea caietului de sarcini
click pentru a descărca anunțul
clarificări răspuns la clarificarea înregistrată la anunțul 44106 publicat pe platforma SEAP: Regimul de înălțime al construcției supusă expertizării este: S+P iar Suprafaţa construită desfășurată a imobilului 361 mp x 2 =722 mp conform Certificat de urbanism nr.1955/06.06.2016.
valoare estimată
4.849,34 lei fără TVA
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații Caietul de sarcini poate fi obținut de la sediul Primăriei Municipiului Constanța din Bulevardul Tomis nr. 51, etaj II, camera 226, Serviciul Tehnic Investiții, nr. telefon 0241.488.123.
Oferta va fi transmisă în original, în termenul precizat, la adresa Primăria Municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51,  camera 18, Serviciul Tehnic Investiții, persoană de contact Tudoran Răzvan, inspector Serviciul Tehnic Investiții, telefon 0241.488.123.    

24. Lucrări de demolare a unor active amplasate  pe plaja Modern inclusiv proiectarea în vederea demolării
data publicării 02.08.2016
cod CVP 45111100
documente click pentru a descărca documentația
click pentru descărcarea caietului de sarcini
click pentru a descărca anunțul
valoare estimată
225.500 lei fără TVA, din care:
- 5.500 lei fără TVA pentru proiectare;
- 220.000 lei fără TVA pentru execuția lucrărilor de demolare.
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații Oferta va fi transmisă în original la adresa Primăria Municipiului Constanța Bd. Tomis nr. 51 în atenția Serviciului Tehnic Investiții inspector Tudoran Răzvan până la data de 05.08.2016 ora 14.00, sau la adresa de e-mail: directiatehnic@primaria-constanta.ro.

23.Selecție de proiecte pentru domeniul sportiv
data publicării 29.07.2016
documente click pentru a descărca formularele
click pentru a descărca Regulamentul de funcționare
click pentru a descărca anunțul
valoare estimată buget maxim: 1.000.000 lei cu TVA
cuantum maxim pentru un proiect: 500.000 lei
ofertant câștigător Asociația Club Sportiv Navigator Yacht Club
- punctaj: 84,4;
- denumire proiect: Regata Marilor Veliere 2016;
- cuantum finanțare acordată: 440.000 lei

Asociația Clubul Nautic Român
- punctaj: 76,2;
- denumire proiect: Regata Moș Nicolae;
- cuantum finanțare acordată: 15.000 lei
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații
Proiectele întocmite conform documentației prezentate pe site-ul instituției se depun la sediul Primăriei Municipiului Constanța din Piaţa Ovidiu nr.9, în perioada 01.08.2016 ora 08:00 -  30.08.2016 ora 16.00. 
Proiectele depuse se vor deschide  în data de 31.08.2016, ora 10:00 în prezența membrilor comisiei de selecție a proiectelor.
Prezentul anunț de participare a apărut în Monitorul Oficial nr.143 Partea VI, din data de 28.07.2016. 

22. Achiziția contractului de achiziții publice de servicii de dirigenție de șantier pentru urmărirea și verificarea calității lucrărilor de execuție branșamente electrice pentru obiectivul de investiții „Black Sea Bike-Diversification of the tourism services in Constanța Balchik cross border region by bike-BSB”- COD MIS 890
data publicării 20.07.2016
documente click pentru a descărca documentația
click pentru descărcarea caietului de sarcini
click pentru a descărca anunțul
valoare estimată 2.580 lei fără TVA
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații Având în vedere că în urma publicării anunțurilor anterioare, nu s-a prezentat nici un ofertant, pentru contractul de achiziție prestări servicii de dirigenție de șantier, se va relua achiziția contractului de dirigenție prin procedura de achiziție directă. 
Caietul de sarcini, documentația tehnică aferentă execuției lucrărilor și Anunțul pot fi obținute și de la sediul Primăriei Municipiului Constanța din Bulevardul Tomis nr. 51, etaj 2, camera 226, Serviciul Tehnic Investiții, persoana de contact Tudoran Răzvan nr. telefon 0241.488.123.
 Menționăm că durata aferentă serviciului de dirigenție de șantier este egală cu durata pentru execuția lucrărilor adică 60 zile calendaristice. 
Oferta va fi transmisă în original prin poștă la adresa Primăria Municipiului Constanța Bulevardul Tomis nr. 51, în atenția Direcției Tehnic Achiziții - Serviciul Tehnic Investiții , până la data de 25.07.2016 ora 14.00. 

21. achiziția contractului de execuție lucrări aferente branșamente electrice obiectiv de investiții „Black Sea Bike – Diversification of the tourism services in Constanta – Balchik cross border region by bike - BSB” - COD MIS 890 
data publicării 14.07.2016
documente click pentru a descărca formularul 10C
click pentru a descărca documentația
click pentru a descărca anunțul
valoare estimată 208.521,70 lei fără TVA
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații  

20. Anunț de intenție închiriere spațiu
data publicării 24.05.2016
documente click pentru a descărca anunțul
valoare estimată  
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații Primăria Municipiului Constanța intenționează să închirieze un spațiu cu destinație de birouri, în suprafața de aproximativ 1.850 mp.
Proprietarii deținători de astfel de imobile sunt rugați să prezinte oferta de preț până la data de 03.06.2016, ora 12:00, la sediul instituției din Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Serviciul Administrativ și Tehnico Economic.
Pentru detalii, persoana de contact Sanda Apostolide, șef Serviciu Administrativ și Tehnico Economic, tel. 0241/ 488120. 

19. Anunț achiziția serviciului de expertiză tehnică pentru obiectivul „consolidare structură de rezistență supraînălțare și modernizare clădire sală de tenis de masă în cadrul liceului cu program sportiv „nicolae rotaru” din constanța
data publicării 23.05.2016
documente click pentru a descărca documentația
click pentru a descărca anunțul
valoare estimată  4.849,34 lei fără TVA
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații  Caietul de sarcini poate fi obținut de la sediul Primăriei Municipiului Constanța din Bulevardul Tomis  nr. 51, etaj II, camera 226 Serviciul Tehnic-Investiții, nr. tel: 0241/488123, 0241/ 488157 persoană de contact Furnea Dorin.

Oferta va fi transmisă, în original, în termenul precizat, la adresa Primaria Municipiului Constanța, Bulevardul Tomis, nr. 51, camera 18, în atenția Serviciului Tehnic-Investiții.

18. Achiziția Contractului De Lucrări Tehnico-Edilitare Rămase De Executat Aferente Obiectivului De Investiții „Construire Locuințe Ieftine Pentru Tineri Destinate Cumpărării Și Lucrări Tehnico-Edilitare Aferente Zona Baba Novac” (Zona Blocurilor BN16, BN17,BN18, BN1 Si BN2)
data publicării 19.05.2016
documente click pentru a descărca documentația
click pentru a descărca listele de cantități
click pentru a descărca anunțul
valoare estimată  279.222 lei fără TVA
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații Memoriile tehnice, listele de cantități și planșele pot fi obținute de la sediul Primăriei Municipiului Constanța cu sediul în Bulevardul Tomis nr. 51, etaj 2, camera 226, Serviciul Tehnic Investiții, persoană de contact Tudoran Răzvan, nr. de telefon 0241 488 123.

17. Anunțuri de licitație publică organizate în vederea concesionării unor spații cu destinația de cabinete medicale
1. Concesionarea unui spațiu cu destinația de „cabinet medical”, situat în municipiul Constanța, Bulevardul I.C. Brătianu nr. 47, în suprafața totală de 62,96 mp, în vederea desfășurării activității medicale.
 data publicării 18.05.2016
 documente click pentru a descărca anunț 1
 valoare estimată  
 ofertant câștigător  
 valoare atribuită  
 data atribuirii  
 observații Procedură reluată
   
2. Concesionarea unui spațiu cu destinația de „cabinet medical”, situat în municipiul Constanța, Bulevardul I.C. Brătianu nr. 47, în suprafața totală de 105,22 mp, din care suprafața de 52,61 mp îi revine concesionarului, în vederea desfășurării activității medicale în sistem „contratură”
 data publicării 18.05.2016
 documente click pentru a descărca anunț 2
 valoare estimată  
 ofertant câștigător  
 valoare atribuită  
 data atribuirii  
 observații Procedură reluată
   
3. Concesionarea unui spațiu cu destinația de „cabinet medical”, situat în municipiul Constanța, Bulevardul I.C. Brătianu nr. 47,  în suprafața totală de 69,72 mp, în care suprafața de 34,86 mp îi revine concesionarului, în vederea desfășurării activității medicale în sistem „contratură”
 data publicării 18.05.2016
 documente  
 valoare estimată click pentru a descărca anunț 3
 ofertant câștigător  
 valoare atribuită  
 data atribuirii  
 observații Procedură reluată
   
4. Concesionarea unui spațiu cu destinația de „cabinet medical”, situat în municipiul Constanța, strada Izvor nr. 27, în suprafață totală de 40,72 mp, în care suprafața de 20,36 mp îi revine concesionarului, în vederea desfășurării activității medicale în sistem „contratură”
 data publicării 18.05.2016
 documente click pentru a descărca anunț 4
 valoare estimată  
 ofertant câștigător  
 valoare atribuită  
 data atribuirii  
 observații Procedură reluată

16. Achiziția Contractului De Execuție Lucrări Aferente Branșamente Electrice Obiectiv De Investiții „Black Sea Bike-Diversification Of The Tourism Services In Constanta Balchik Cross Border Region By Bike-BSB” - COD MIS 890
data publicării 12.05.2016
documente click pentru a descărca formularul 10C
click pentru a descărca documentația
click pentru a descărca anunțul
valoare estimată 208.521,73 lei fără TVA
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații  

15. Achiziția contractului de lucrări tehnico-edilitare rămase de executat aferente obiectivului de investiții „Construire locuințe ieftine pentru tineri destinate cumpărării și lucrări tehnico-edilitare aferente zona Baba Novac” (zona blocurilor BN16, BN17,BN18, BN1 si BN2)
data publicării 11.05.2016 
documente click pentru a descărca documentația
click pentru a descărca listele de cantități
click pentru a descărca clarificările la anunț
click pentru a descărca anunțul
valoare estimată  279.222 lei fără TVA
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații Având în vedere ca în urma publicării anunțului din data de 11.05.2016 cu termen de depunere a ofertelor în data de 16.05.2016, ora 14.00, nu s-a depus nici o ofertă, se reia procedura necesară achiziției contractului de lucrări tehnico-edilitare rămase de executat aferente obiectivului de investiții „Construire locuințe ieftine pentru tineri destinate cumpărării și lucrări tehnico-edilitare aferente zona Baba Novac”.
Menționăm că durata de execuție a lucrărilor aferente achiziției s-a prelungit de la 30 zile la 45 zile calendaristice, (vezi anunț publicat în data de 19.05.2016).

14. Anunț Contract De Achiziție serviciul de dirigenție de șantier pentru urmărirea execuției Lucrărilor Aferente Branșamentelor Electrice Obiectiv De Investiții „Black Sea Bike-Diversification Of The Tourism Services In Constanta Balchik Cross Border Region By Bike-BSB”
data publicării 10.05.2016
documente click pentru a descărca documentația
click pentru descărcarea caietului de sarcini
click pentru a descărca anunțul
valoare estimată  
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații  

13. Achiziția contractului de execuție lucrări aferente branșamente electrice obiectiv de investiții „Black sea bike-diversification of the tourism services in constanta balchik cross border region by bike-BSB” - COD MIS 890
data publicării 06.05.2016
documente clic pentru a descărca formularul 10C
click pentru descărcare documentație
click pentru descărcare anunț
valoare estimată 208.521,73 lei fără TVA
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații Având în vedere că în urma publicării anunțului din data de 06.05.2016 cu termen de depunere a ofertelor în data de 11.05.2016, ora 14.00, nu s-a prezentat nici un ofertant, se reia procedura necesară achiziției Lucrări aferente branșamente electrice obiectiv de investiții „Black Sea Bike-Diversification of the tourism services in Constanta Balchik cross border region by bike-BSB” - COD MIS 890.
Menționăm că durata de execuție a lucrărilor aferente achiziției s-a prelungit de la 10 zile la 25 zile calendaristice (vezi anunț publicat în data de 12.05.2016).

12. Accesibilizarea zonei centrale a municipiului constanța prin amenajarea spațiului public din zona teatrului național de operă și balet oleg danovski și a sălii sporturilor
data publicării 29.04.2016
documente click pentru a descărca documentația
click pentru a descărca anunțul
valoare estimată 22.374 lei fără TVA
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații Primăria municipiului Constanța a demarat elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru zona situată în zona centrală a municipiului Constanța, delimitată de incinta colegiului național Mircea cel bătrân, Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski, Sala Sporturilor, bd. Tomis și str. Ștefan cel mare, în vederea asigurării premiselor de implementare a obiectivului de investiții „Accesibilizarea zonei centrale a municipiului Constanța prin amenajarea spațiului public din zona Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski și a Sălii Sporturilor”. 

11. Anunțuri de licitație publică organizate în vederea concesionării unor spații cu destinația de cabinete medicale
1. Concesionarea unui spațiu cu destinația de „cabinet medical”, situat în municipiul Constanța, Bulevardul I.C. Brătianu nr. 47, în suprafața totală de 62,96 mp, în vederea desfășurării activității medicale.
 data publicării 19.04.2016
 documente click pentru a descărca anunț 1
 valoare estimată  
 ofertant câștigător  
 valoare atribuită  
 data atribuirii  
 observații Procedură reluată
   
2. Concesionarea unui spațiu cu destinația de „cabinet medical”, situat în municipiul Constanța, Bulevardul I.C. Brătianu nr. 47, în suprafața totală de 105,22 mp, din care suprafața de 52,61 mp îi revine concesionarului, în vederea desfășurării activității medicale în sistem „contratură”
 data publicării 19.04.2016
 documente click pentru a descărca anunț 2
 valoare estimată  
 ofertant câștigător  
 valoare atribuită  
 data atribuirii  
 observații Procedură reluată
   
3. Concesionarea unui spațiu cu destinația de „cabinet medical”, situat în municipiul Constanța, Bulevardul I.C. Brătianu nr. 47,  în suprafața totală de 69,72 mp, în care suprafața de 34,86 mp îi revine concesionarului, în vederea desfășurării activității medicale în sistem „contratură”
 data publicării 19.04.2016
 documente click pentru a descărca anunț 3
 valoare estimată  
 ofertant câștigător  
 valoare atribuită  
 data atribuirii  
 observații Procedură reluată
   
4. Concesionarea unui spațiu cu destinația de „cabinet medical”, situat în municipiul Constanța, strada Izvor nr. 27, în suprafață totală de 40,72 mp, în care suprafața de 20,36 mp îi revine concesionarului, în vederea desfășurării activității medicale în sistem „contratură”
 data publicării 19.04.2016
 documente click pentru a descărca anunț 4
 valoare estimată  
 ofertant câștigător  
 valoare atribuită  
 data atribuirii  
 observații Procedură reluată

10. Spectacole Estivale 2016
data publicării 18.04.2016
documente click pentru a descărca documentația
click pentru a descărca anunțul
valoare estimată  
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații Primăria Municipiului Constanța cu sediul în Bulevardul Tomis nr. 51, tel. 0241.485.890, fax. 0241.485.891, își propune să acorde fonduri financiare nerambursabile în anul 2016 din bugetul propriu al municipiului Constanța.

9. Festivalul verii 2016
data publicării 18.04.2016
documente click pentru a descărca documentația
click pentru a descărca anunțul
valoare estimată  
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații Primăria Municipiului Constanța cu sediul în Bulevardul Tomis nr. 51, tel. 0241.485.890, fax. 0241.485.891, își propune să acorde fonduri financiare nerambursabile în anul 2016 din bugetul propriu al municipiului Constanța.

8. Regulamentul de acordare a finanțării nerambursabile pentru proiecte, programe și acțiuni de interes general, din domenii culturale, sportive sau pentru alte categorii, finanțate din bugetul municipiului Constanța
data publicării 18.04.2016
documente click pentru a descărca regulamentul
click pentru a descărca anunțul
valoare estimată  
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații  

7. achiziție tichete sociale pentru grădinițe
data publicării 07.04.2016
documente click pentru a descărca documentația
click pentru a descărca anunțul
valoare estimată  
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații Obiectul contractului îl constituie achiziționarea de către Primăria municipiul Constanța de „Tichete sociale pentru grădiniță", în vederea respectării prevederilor Legii nr.248 din 28.10.2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și ale H.G. nr. 15 din 19.01.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.248 din 28.10.2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță.

6. anunț achiziție serviciul de expertiza tehnică pentru stabilirea gradului de uzură fizică a unor active amplasate pe plaja modern
data publicării 21.03.2016
documente click pentru a descărca documentația
click pentru a descărca anunțul
valoare estimată 9.569,85 lei fără TVA
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații  

5. Anunțuri de licitație publică organizate în vederea concesionării unor spații cu destinația de cabinete medicale
1. Concesionarea unui spațiu cu destinația de „cabinet medical”, situat în municipiul Constanța, Bulevardul I.C. Brătianu nr. 47, în suprafața totală de 62,96 mp, în vederea desfășurării activității medicale.
 data publicării 16.03.2016
 documente click pentru a descărca anunț 1
 valoare estimată  
 ofertant câștigător  
 valoare atribuită  
 data atribuirii  
 observații Procedură reluată
   
2. Concesionarea unui spațiu cu destinația de „cabinet medical”, situat în municipiul Constanța, Bulevardul I.C. Brătianu nr. 47, în suprafața totală de 105,22 mp, din care suprafața de 52,61 mp îi revine concesionarului, în vederea desfășurării activității medicale în sistem „contratură”
 data publicării 16.03.2016
 documente click pentru a descărca anunț 2 
 valoare estimată  
 ofertant câștigător  
 valoare atribuită  
 data atribuirii  
 observații Procedură reluată
   
3. Concesionarea unui spațiu cu destinația de „cabinet medical”, situat în municipiul Constanța, Bulevardul I.C. Brătianu nr. 47,  în suprafața totală de 69,72 mp, în care suprafața de 34,86 mp îi revine concesionarului, în vederea desfășurării activității medicale în sistem „contratură”
 data publicării  16.03.2016
 documente click pentru a descărca anunț 3
 valoare estimată  
 ofertant câștigător  
 valoare atribuită  
 data atribuirii  
 observații  Procedură reluată
   
4. Concesionarea unui spațiu cu destinația de „cabinet medical”, situat în municipiul Constanța, strada Izvor nr. 27, în suprafață totală de 40,72 mp, în care suprafața de 20,36 mp îi revine concesionarului, în vederea desfășurării activității medicale în sistem „contratură”
 data publicării 16.03.2016
 documente click pentru a descărca anunț 4
 valoare estimată  
 ofertant câștigător  
 valoare atribuită  
 data atribuirii  
 observații Procedură reluată

4. Ziua Copilului
data publicării 04.03.2016
documente click pentru a descărca documentația
click pentru a descărca anunțul
valoare estimată 166.666, 67 lei fără TVA
ofertant câștigător  
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații La procedura de selecție a ofertelor pentru atribuirea contractului de finanțare din fonduri nerambursabile în vederea organizării și derulării proiectului nonprofit de interes general „Ziua Copilului 2016” nu s-a înscris nici un ofertant, prin urmare procedura a fost anulată. 

3. Ziua Constanței
data publicării 04.03.2016
documente clic pentru a descărca documentația
clic pentru a descărca anunțul
valoare estimată 500.000 lei fără TVA
ofertant câștigător Asociația Culturală Mișcarea Teatrală pentru Educația Tineretului
valoare atribuită  
data atribuirii  
observații Urmare a selecției de oferte privind acordarea de finanțare nerambursabilă pentru organizarea evenimentului „Ziua Constanței 2016”, a contestației depuse și a hotărârii comisiei de soluționare a contestațiilor, procedura a fost anulată.

2. Lucrări asimilate investițiilor în vederea asigurării bunei funcționări a corpului nou și realizarea legăturii cu corpul vechi la Căminul de persoane vârstnice, inclusiv proiectare (expertiză tehnică, PAC, PT, DDE)
 data publicării 02.03.2016
 documente clik pentru a descărca documentația
clic pentru a descărca anunțul
 valoare estimată 243.400 lei fără TVA
 ofertant câștigător  
 valoare atribuită  
 data atribuirii  
 observații  

1. Pagina de web a Primăriei Municipiului Constanța
data publicării 26.02.2016
documente înștiințare, clarificare10, clarificare9, clarificare8, clarificare7, clarificare6
clarificare5, clarificare4, clarificare3, clarificare2, clarificare1, documentație
anunț
valoare estimată 129.166 lei fără TVA
ofertant câștigător S.C. DUK-TECH SRL, Iași
valoare atribuită 76.050 lei fără TVA
data atribuirii 25.03.2016
observații