Social

Tichete sociale pentru sprijin educațional

Direcția generală de asistență socială Constanța aduce la cunoștința părinților copiilor cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial din municipiul Constanța că, începând cu data de 26.08.2020, ora 8:30, la Clubul pentru pensionari situat pe strada Duiliu Zamfirescu nr. 4, se primesc cererile pentru obținerea tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educațional cu valoarea nominală de 500 lei/an școlar, acordat din fonduri externe nerambursabile, potrivit O.U.G. nr. 133/2020.

Cererea – declarație pe propria răspundere pentru acordarea tichetelor sociale pentru sprijin educațional este formular tipizat și se obține de la sediul din str. Duiliu Zamfirescu nr. 4, sau se poate descărca de pe site-ul instituției www.dgas-ct.ro și poate fi completată de unul dintre părinți, reprezentantul legal al copilului sau, după caz, persoana care a fost desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererea va fi însoțită de următoarele documente:

  1. dovada înscrierii la grădiniță/actul doveditor privind înscrierea copilului în învățământul de stat, primar/gimnazial, la cursuri de zi – adeverința eliberată de unitatea de învățământ în original;
  2. certificatele de naștere ale copiilor – original și copii xerox;
  3. actele de identitate ale părinților/tutorelui/reprezentantului legal – original și copii xerox;
  4. certificatul de căsătorie – original și copie xerox;
  5. după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei – original și copii xerox.

Nu este necesară anexarea documentelor privind veniturile realizate de membrii familiei/persoanei singure/ a reprezentantului legal deoarece verificarea veniturilor se va realiza de către angajații DGAS, conform procedurilor interne.  

Potrivit legii, beneficiază de tichetul social pe suport electronic pentru sprijin educațional:

  • copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat, preșcolar, care îndeplinesc condițiile pentru obținerea sprijinului educațional acordat copiilor din familii defavorizate conform Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările și completările ulterioare;
  • copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat, primar și gimnazial, care îndeplinesc criteriile de venit stabilite în Programul național de rechizite școlare, conform O.G. nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite școlare în anul școlar 2001-2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 126/2002, respectiv care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară.

Programul de lucru pentru primirea cererilor este de luni până vineri, între orele 8:30 – 16:00.

Cererile pot fi depuse până la data de 08.09.2020, inclusiv. 

Pentru relații suplimentare și eventuale nelămuriri ne puteți contacta la numerele de telefon: 0341.448.530 sau 0341.180.106.