Înscrieri și acte necesare

Beneficiarii serviciilor sociale:

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în  Serviciul centrul social Constanța sunt persoane vârstnice aflate într-un anumit grad de risc social, care solicită sprijin în acest scop.

Criteriile de eligibilitate aprobate prin H.C.L.:

Pot beneficia de asistență socială la domiciliu persoanele vârstnice care au domiciliul sau reședința pe raza municipiului Constanța și care datorită unor motive de natură economică sau fizică, nu au posibilitatea să-și asigure satisfacerea nevoilor curente ale vieții.

Asistența socială la domiciliu pentru persoanele vârstnice se acorda la cerere în conformitate cu prevederile legilor în vigoare, prin anchetă socială, elaborată pe baza datelor cu privire la afecțiunile medicale, capacitatea de a se gospodări precum  și veniturile efective minime pentru asigurarea satisfacerii nevoilor curente ale vieții, cu respectarea următoarelor criterii de eligibilitate:
1. Vârsta de pensionare stabilită de legislația în vigoare.
2. Nu au nici o forma de venit sau venitul net lunar nu depășește plafonul stabilit și aprobat (urmare a fundamentației realizata în baza măsurilor de recalculare a pensiilor prevăzută de lege) pentru o persoana; la stabilirea venitului net lunar al persoanei vârstnice singure sau după caz, al familiei cu care locuiește și se gospodărește, se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează.
3. Nu au familie, sau nu se afla în întreținerea unor persoane obligate legal la aceasta.
4. Au susținători legali însă aceștia nu pot să-și îndeplinească obligațiile familiale întrucât:
-  nu realizează un venit;
- au în întreținere copii minori, realizează venituri minime, insuficiente pentru asigurarea satisfacerii nevoilor curente ale vieții;
- au stare de sănătate precară ce necesită costuri mari de îngrijire.
5. În situația în care starea de sănătate a persoanei vârstnice nu permite obținerea consimțământului acesteia (prin acte medicale justificatoare), acordarea asistenței sociale  se realizează cu acceptul unui reprezentant legal. 

Nu vor beneficia de asistență socială acordată de Centrul Social persoanele vârstnice care se încadrează în prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat și beneficiază de anumite sume bănești sau masă la cantina de ajutor social, conform H.C.L.M. nr.157/30.05.2002;


Condițiile de acces/admitere în Serviciul centrul social Constanța sunt următoarele:

- cerere;
- buletin identitate/carte identitate, soț - soție (după caz);
- copie după actul de proprietate al casei;
- copie după certificatul de deces, divorț (soț, soție, după caz).

Acte medicale: 
- adeverință medicală eliberată de medicul de familie;
- certificat handicap, după caz;

Dovadă venit:
- cupoane pensie (la limită de vârstă, de urmaș, de agricultor, veteran război); 
- adeverință că nu deține teren agricol. ( în cazul în care deține teren agricol, adeverință că nu obține venituri; adeverințele vor fi eliberate de primăria unde deține terenul);
- pentru copiii angajați adeverință salarizare, sau după caz acte medicale ce atestă problemele de sănătate; 

 
Condițiile de încetare a serviciilor sociale acordate de Serviciul centrul social Constanța sunt:

Sistarea serviciilor sociale acordate când beneficiarul se află în una din situațiile:
- venitul net lunar depășește temporar plafonul stabilit, pentru o persoană;
- este în îngrijirea unei persoane (reprezentant convențional/legal), pe o perioadă determinată;
- beneficiarul este plecat pe o perioadă determinată, din oraș.

Clasarea serviciile sociale acordate când beneficiarul se află în una din situațiile:    
- venitul net lunar depășește plafonul stabilit pentru o persoană;
- are susținători legali care și-au redresat situația socioeconomică astfel încât pot să își ajute părinții;
- și-a vândut locuința proprie, în contractul de vânzare-cumpărare fiind stipulată clauză de întreținere a persoanei vârstnice de către cumpărător;
- refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale acordate de Serviciul centrul social Constanța, exprimat în mod direct sau prin reprezentant legal
- redresarea situației socii-economice a beneficiarului prin obținerea de venituri suplimentare;
- nerespectarea, în mod repetat, de către beneficiarul de servicii sociale a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului centrul social Constanța. 


Persoanele vârstnice, beneficiare de servicii sociale furnizate de Serviciul centrul social Constanța au următoarele drepturi:

a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;
c)  să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;
e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;
f)  să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;
g)  să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;


Persoanele vârstnice, beneficiare de servicii sociale furnizate de Serviciul centrul social Constanța au următoarele obligații:

a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;
b) să participe la procesul de furnizare a serviciilor sociale;
c) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;
e)  să respecte prevederile prezentului regulament.