Social

Ajutor Social

AJUTOR SOCIAL

Ajutorul social reprezinta o forma prin care statul acorda sprijin financiar persoanelor care se afla intr-o situatie socio-economica precara si nu au venitul necesar unui trai in conditii optime.

PERIOADA DE DEPUNERE: 

 • LUNAR între 01 și 15 (inclusiv) ale lunii
 • Luni – Vineri: 08:00 – 12:00

Pentru informații, solicitării adeverințe sau predare documente de catre beneficiarii aflați în plata, programul de lucru cu publicul este: 

 • de luni, până vineri, in intervalul orar: 08.00-12.00

MODALITATE DE DEPUNERE:

 • La sediul instituției (Str. Unirii nr.104 mun. Constanța) sau online catre adresa de e-mail "aurelialeu@dgas-ct.ro"

DATE DE CONTACT:

 • Telefon: 0341.180.106
 • Locație: Biroul nr.7 – str. Unirii nr.104, mun. Constanța

ACTE NECESARE:

  1. cerere solicitare (formular tip) și declaratii
  2. buletin / carte de identitate al titularului precum și a celorlalți membri de familie cu vârsta de peste 14 ani – copie și original
  3. certificat de naștere pentru toți membri familiei
  4. certificat de căsătorie – dacă este cazul
  5. certificat de deces – dacă este cazul
  6. hotărâre de divorț / hotărâre de încredințare minor / hotărâre de adopție / hotărâre privind obligația legală de întreținere – copie și original 
  7. adeverință pentru persoane apte de muncă – eliberata de către  Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru persoanele adulte care nu realizează venituri din salarii, nu au vârsta de pensionare sau nu au probleme de sănătate, din care să reiasă dacă beneficiază sau nu de ajutor de şomaj şi dacă sunt în evidenţă ca şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă şi că nu au refuzat nejustificat niciun loc de muncă/ certificat pentru atestarea pierderii capacității de muncă
  8.  adeverință de elev / student, se va menționa dacă primește sau nu bursa, tipul și cuantumul acesteia
  9. acte doveditoare privind veniturile realizate în familie – adeverinta angajator cu ultimul salariu net realizat, talon de plată ajutor de șomaj, alocație de sprijin, adeverință cu salariul brut și net, talon sau adeverință de pensie, talon alocație de stat
  10. adeverință privind terenurile arabile deținute si bunurile mobile și imobile și veniturile aferente – de la locul nașterii
  11. adeverință din care sa reiasă ca nu beneficiază de ajutor social, eliberata de către primăria de domiciliu – pentru membri familiei care au domiciliul sau reședința în alta localitate
  12. adeverinţă eliberată de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa pentru toți membrii familiei cu vârsta peste 18 ani;
  13. adeverinţă eliberată de Serviciul Public de Impozite şi Taxe din care să reiasă bunurile mobile şi imobile deţinute în proprietate, pentru toți membrii familiei cu vârsta peste 18 ani. Nu sunt considerate eligibile la acorda ajutoare de urgență persoanele singure/familiile care dețin: clădiri sau spaţii locative, altele decat locuinţa de domiciliu şi anexele gospodăreşti pe raza municipiului Constanţa (se iau in calcul inclusiv cotele indivize (procente), indiferent de marimea acestora); Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei; autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile; mai mult de un /autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani; autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze; șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi; utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată; utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereal; utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric. Notă: fac excepție, bunurile imobile care nu se află în stare de funcționare;
  14. declarație solicitant privind protecția datelor cu caracter personal conform regulament UE
  15. declarație referitoare la fals in declaratii
  16. Declaratie transfer AJPIS
  17. Alte acte, după caz

INFORMATII:

Familiile şi persoanele singure, cetăţeni români, au dreptul la un venit minim garantat ca forma de asistenţă socială.

Venitul minim garantat se asigură prin acordarea ajutorului social lunar, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.

Instituirea venitului minim garantat se întemeiază pe principiul solidarităţii sociale, în cadrul unei politici naţionale de asistenţă socială.

Persoanele apte de muncă, ce nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi, se iau în considerare la stabilirea numărului membrilor de familie pentru determinarea nivelului de venit pe familie numai dacă fac dovada faptului că sunt în evidenţa agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, pentru încadrare în muncă, şi nu au refuzat un loc de muncă ori participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de aceste agenţii.

Prin Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile și completarile ulterioare, termenul familie desemnează soţul şi soţia sau soţul, soţia şi copiii lor necăsătoriţi, aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc şi gospodăresc împreună.

Se consideră familie şi persoana care locuieşte şi gospodăreşte împreună cu copiii aflaţi în întreţinerea sa şi se află în una dintre următoarele situaţii:

    a) este necăsătorită;

    b) este văduvă;

    c) este divorţată;

    d) al cărei soţ/soţie este declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească;

    e) nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-d).

Se consideră familie şi fraţii fără copii, care gospodăresc împreună şi care nu au domiciliul sau reşedinţa comună cu părinţii.

Se asimilează termenului familie bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc şi gospodăresc împreună.

Au dreptul la ajutor social, în condiţiile legii, şi:

-familiile sau persoanele singure, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, care au reşedinţa sau, după caz, domiciliul în România, în condiţiile legislaţiei române.

-soţii despărţiţi în fapt, dacă ancheta socială atestă situaţia existentă şi justifică acordarea acestuia.

-persoanele fără domiciliu sau reşedinţă şi fără locuinţă, aflate în situaţie de nevoie, pe baza declaraţiei pe propria răspundere că nu au solicitat ajutorul social de la alte primării.

Persoanele fără locuinţă beneficiază de ajutor social numai pe perioada în care se află în evidenţa serviciilor publice de asistenţă socială din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale în care trăiesc.

Pentru sumele acordate ca ajutor social, una sau mai multe persoane majore apte de muncă, raportat la cuantumul ajutorului social din familia beneficiară, au obligaţia de a presta lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii.

Munca in folosul comunitatii nu este prestata de către persoanele aflate în una din următoarele situații:

a) asigură creşterea şi îngrijirea, potrivit legii, a unuia sau a mai multor copii în vârstă de până la 7 ani şi până la 18 ani în cazul copilului cu handicap grav sau accentuat, dovedit prin certificat eliberat de Comisia pentru protecţia copilului

b) asigură îngrijirea uneia sau a mai multor persoane cu handicap grav ori accentuat sau persoane vârstnice dependente care nu beneficiază de asistent personal sau îngrijitor la domiciliu, în condiţiile legii

c) participă la un program de pregătire profesională

d) este încadrată în muncă

Valoarea ajutorului social depinde de numarul membrilor familiei, astfel:

NR PERS PUNCTE IRS ISR DE LA 01,03,2023 CUANTUM DE LA 01,03,2022 CUANTUM DE LA 01,03,2022 rotunjit
1 0,283 598 169,234 170
2 0,51 598 304,98 305
3 0,714 598 426,972 427
4 0,884 598 528,632 529
5 1,054 598 630,292 631
6 1,127 598 673,946 674
7 1,2 598 717,6 718
8 1,273 598 761,254 792
9 1,346 598 804,908 805
10 1,419 598 848,562 849
11 1,492 598 892,216 893
12 1,565 598 935,87 936
13 1,638 598 979,524 980
14 1,711 598 1023,178 1024
15 1,784 598 1066,832 1067
16 1,857 598 1110,486 1111
17 1,93 598 1154,14 1155
18 2,003 598 1197,794 1198
19 2,076 598 1241,448 1242
20 2,149 598 1285,102 1286
21 2,222 598 1328,756 1329
22 2,295 598 1372,41 1373
23 2,368 598 1416,064 1417
24 2,441 598 1459,718 1460
25 2,514 598 1503,372 1504


ORE DE MUNCĂ, incepând cu 01.03.2023:

NR PERS NR MEDIU LUNAR DE ORE CUANTUM AJUTOR LA CARE SE INCADREAZA ALTE VENITURI REALIZATE DE PERS/FAMILIE CUANTUM AJUTOR CARE I SE CUVINE SALARIU MINIM BRUT PE TARA NR ORE
1 165,333 170 0 170 3000 9,36887 10
2 165,333 305 0 305 3000 16,80886 17
3 165,333 427 0 427 3000 23,5324 24
4 165,333 529 0 529 3000 29,15372 30
5 165,333 631 0 631 3000 34,77504 35
6 165,333 674 0 674 3000 37,14481 38
7 165,333 718 0 718 3000 39,5697 40
8 165,333 792 0 792 3000 43,64791 44
9 165,333 805 0 805 3000 44,36436 45
10 165,333 849 0 849 3000 46,78924 47


Valoarea venitului minim garantat se calculeaza ca diferenta intre nivelurile de mai sus si venitul net lunar al persoanei sau familiei beneficiare. Beneficiarii de ajutor social au obligatia de a presta in fiecare luna servicii sau actiuni in folosul comunitatii, daca sunt apti de munca. In cazul in care beneficiarul refuza, ajutorul social inceteaza.

In calcularea venitului net nu se iau in calcul alocatia pentru sustinerea familiei, alocatia copiilor, bursele scolare, etc.

Pentru a primi ajutor social (venit minim garantat) nu trebuie sa aveti in proprietate niciunul dintre urmatoarele bunuri:

1. alte cladiri sau spatii in afara de locuintei de domiciliu;
2. terenuri mai mari de 1.000 mp in zona urbana si terenuri mai mari de 2.000 mp in zona rurala;
3. autoturism si/sau motocicleta cu o vechime mai mica de 10 ani, in afara de cele adaptate pentru a fi folosite de catre persoanele cu handicap sau pentru transportul acestora sau 2 sau mai multe autoturisme, indiferent de vechime
4. utilaje agricole, precum tractor sau combina autopropulsata;
5. utilaje de prelucrat lemnul;
6. economii la banca mai mari de 3.000 de lei;
7. terenuri, animale si pasari cu o productie anuala care valoreaza mai mult de 1.000 de euro pentru persoana singura si mai mult de 2.500 de euro pentru o familie (valori nete).

Vezi lista bunuri ce duc la excluderea de la ajutor social, atașată.

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. F1 CERERE SOLICITARE AJUTOR SOCIAL TIMP 33 minutePDF1,68 MB07 iul., 2023 Download
2. F3 Declaratie transfer AJPIS CTA 1 minutPDF26,00 KB07 iul., 2023 Download
4. F1 CERERE SOLICITARE MODIFICARE VMG - 17 minutePDF830,20 KB07 iul., 2023 Download
5. Adresa primarii transfer persoane din alte judetePDF156,09 KB27 sep., 2022 Download
Declarația solicitantului (ei) cu privire la falsul în declarațiiDOC37,50 KB09 aug., 2023 Download
6. PO.DBS-01-Accesul persoanelor marginalizate la venitul minim garantat, Ed.III, Rev.00PDF1,52 MB22 aug., 2023 Download
LEGI
FileTypeSizeUploaded onDownload
HG 50 2011 norme de aplicare Lege 416PDF367,86 KB23 iun., 2022 Download
Legea 416 2001PDF266,24 KB23 iun., 2022 Download
Anexa la HCL 237 - 2022 - PLAN LUCRARI DE INTERES LOCALPDF1,17 MB16 feb., 2023 Download
HCL NR. 214-26.05.2023 PRIVIND APROBAREA LUVRARILOR DE INTERES LOCAL IN VEDEREA REPARTIZARII ORELOR DE MUNCA VMGPDF2,96 MB06 iun., 2023 Download
TITULARI VMG ȘI ACTIVITĂȚI PRESTATE ÎN LUNĂ
FileTypeSizeUploaded onDownload
Anexa 10-11- lista pers. apte de munca - iunie2022PDF166,97 KB24 iun., 2022 Download
situație persoane care presteaza munca in luna iulie 2022PDF144,24 KB24 iun., 2022 Download
situație persoane care presteaza munca in luna august 2022PDF106,02 KB26 iul., 2022 Download
Anexa 10-11- lista pers. apte de munca- iulie2022PDF158,87 KB26 iul., 2022 Download
2022.08.17 -lista pers. apte de munca iunie2022PDF162,83 KB17 aug., 2022 Download
2022.08.17 - situație persoane care presteaza munca in luna iulie 2022PDF120,66 KB17 aug., 2022 Download
2022.09.23 - 8.situație persoane care presteaza munca in luna iulie 2022 PDF120,13 KB23 sep., 2022 Download
2022.09.23 - 8 Anexa 10-11- lista pers. apte de munca iunie2022PDF144,99 KB23 sep., 2022 Download
2022.12.22 - 12 Rersoane care presteza munca in folosul comiunitățiiPDF117,80 KB22 dec., 2022 Download
2022.12.22 - 12 Anexa 10-11- lista pers. apte de munca decembrie 2022PDF159,32 KB22 dec., 2022 Download
2023.01.18 - 12 Anexa 10-11- lista pers. apte de munca decembrie 2022PDF139,31 KB18 ian., 2023 Download
2023.01.18 - 12 Rersoane care presteza munca in folosul comiunitățiiPDF118,23 KB18 ian., 2023 Download
2023.02.16 - Anexa 10-11- lista pers. apte de munca februarie 2023XLS99,50 KB16 feb., 2023 Download
2023.02.16 - Anexa 10-activitati pers. care presteaza apte de munca februarie 2023XLS99,00 KB16 feb., 2023 Download
2023.02.16 - VMG - Titulari-2023.02.16XLSX17,87 KB16 feb., 2023 Download
2023.03.21 - 2. Anexa 10 - ACTIVITATIXLS100,00 KB21 mar., 2023 Download
2023.03.21 - 2. Anexa 10-11- lista pers. apte de munca martie 2023XLS101,50 KB21 mar., 2023 Download
2023.03.21 - ACTIVITATIPDF1,17 MB21 mar., 2023 Download
2023.03.22 - VMG - Titulari-XLSX21,14 KB22 mar., 2023 Download
2023.04.21 - ACTIVITATIPDF1,17 MB21 apr., 2023 Download
2023.04.21 - 2. Anexa 10-11- lista pers. apte de munca aprilie 2023XLS101,00 KB21 apr., 2023 Download
2023.04.21 - Anexa 10-activitati pers. care presteaza apte de munca aprilie 2023XLS98,50 KB21 apr., 2023 Download
2023.05.22 - Anexa 10-activitati pers. care presteaza apte de munca februarie 2023XLS98,50 KB22 mai., 2023 Download
2023.05.22 - ACTIVITATIPDF1,17 MB22 mai., 2023 Download
2023.05.22 - 2. Anexa 10-11- lista pers. apte de munca martie 2023XLS101,00 KB22 mai., 2023 Download
2023.06.20 - 6. Anexa 10XLS98,00 KB20 iun., 2023 Download
2023.06.20 - ActivitatiPDF2,79 MB20 iun., 2023 Download
2023.06.20 - 6. Anexa 10-11- lista pers. apte de munca iunie 2023XLS99,50 KB20 iun., 2023 Download
ORE MUNCA BENEFICIARI DE AJUTOR SOCIALPDF121,85 KB12 iul., 2023 Download
2023.07.19 - 7. Anexa 10-11- lista pers. apte de munca iulie 2023XLS102,00 KB19 iul., 2023 Download
2023.07.19 - IULIE 2023 ANEXA 10 ACTIXLS155,00 KB19 iul., 2023 Download
2023.07.19 - ActivitatiPDF2,79 MB19 iul., 2023 Download
2023.08.17 - ActivitatiPDF2,79 MB17 aug., 2023 Download
2023.08.17 - Anexa 10-11- lista pers. apte de munca august 2023XLS102,00 KB17 aug., 2023 Download
2023.08.17 - VMG - Titulari-2023.08.17-12.35.29XLSX32,63 KB17 aug., 2023 Download
2023.08.17 - 6. Anexa 10XLS97,50 KB17 aug., 2023 Download