Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț de publicitate numărul 121527 - Achiziția serviciului de proiectare pentru sistemele de alarmă antiefracție și supraveghere video

luni, 18 septembrie 2017

Inapoi

Tip anunț: Cumpărări directe

Tip contract: Servicii

Denumirea achiziție: Achiziția serviciului de proiectare pentru sistemele de alarmă antiefracție și supraveghere video

CPV: 79930000-2-Servicii de proiectare specializata (Rev.2)

Descrierea contractului: Achiziția serviciului de proiectare pentru sistemele de alarmă antiefracție și supraveghere video ce se vor efectua pentru următoarele sedii:

I. Serviciul administrare creșe:
1) Creșa nr. 1 - str. Adamclisi, nr.1;
2) Creșa nr. 2 - Ale. Malinului, nr. 4;
3) Creșa nr. 5 - Aleea Mimozelor, nr. 4;
4) Creșa nr.13 - Ale. Pelicanului nr.3, bl. AV, parter;
5) Creșa nr.18 - Ale.Cutezatorilor, nr.7, bl. D, parter;
6) Sediul administrativ - Ale. Malinului,nr.4;

II. Serviciul administrare cluburi pensionari:
1) Complex Piața Tomis 3 (piața veche);
2) Str. Aurora nr.2,bl.PF1,parter;
3) Sos. Mangaliei, nr.86A;
4) Str. Dezrobirii, nr. 123, bl.IS3, parter;
5) Str. Zorelelor, nr.69BIS;
6) Str. Duiliu Zamfirescu, nr.4;
7) Str. Egretei, nr.2;
8) Bd. Tomis nr.211, bl TS6B,parter;
9) Str. Cismelei,nr.16;
10) Bd. Alexandru Lapusneanu,nr.66,bl.LE9;
11) Str.Brizei,bl.FD3,parter;
12) Str.Soveja,nr.77,bl.35B,parter;
13) Str.Stefan cel Mare, nr.79,parter. I

III. Căminul pentru persoane vârstnice pentru sediile din str. Unirii, nr. 104.

Valoarea estimata fără TVA: 8800.00 RON

Condiții contract: Contractul se va încheia după data atribuirii în SEAP, urmând a-și produce efectele până la îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate prin contract; Ofertele prezentate trebuie să respecte cerințele minime specificate din caietul de sarcini atașat prezentului anunț, oferta financiară va fi postată în catalogul electronic SEAP ca urmare a solicitării transmise de către Autoritatea Contractantă către ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire „prețul cel mai scăzut” și a cărui ofertă îndeplinește cerințele și necesitățile autorității contractante. Oferta financiară se va prezenta la valoarea totală, fără TVA și va cuprinde centralizarea valorilor ofertate, pe tipuri de servicii. Oferta se va prezenta la valoarea totală, conform formularului de ofertă și sub forma centralizatorului de prețuri. Se va constitui garanție de bună execuție, în cuantum de 5% din valoarea totală a contractului, fără TVA. Ofertantul va respecta toate reglementările referitoare la protecția muncii, PSI și protecția mediului și este răspunzător de exactitatea și legalitatea datelor înscrise în situațiile de plată și în facturi, obligând-se să restituie sumele încasate necuvenit. Valabilitatea ofertei: 60 zile. Nu se accepta oferte parțiale.

Condiții participare: Ofertanții vor prezenta certificatele constatatoare din care să rezulte că obiectul de activitate al agentului economic corespunde obiectului contractului și sunt autorizați în acest sens, în condițiile legii, precum și a neîncadrării în cazurile de excludere prevăzute la articolele 164, 167, 59 și 60 din Legea nr. 98/2016. Ofertele prezentate trebuie să respecte cerințele minime specificate din caietul de sarcini atașat prezentului anunț. Agenții economici trebuie sa fie autorizați de IGPR.

Criterii adjudecare: Autoritatea contractantă își rezervă dreptul să achiziționeze prin catalogul electronic existent pe www.e-licitatii.ro de la operatorul economic care a prezentat prețul cel mai scăzut, raportat la valoarea totală a ofertei.

Termen limita primire oferte: 21.09.2017

Informații suplimentare: Agenții economici autorizați de IGPR și interesați sunt invitați la sediile menționate mai sus în vederea constatării și elaborării propunerilor. Documentația analizei de risc pentru sediile menționate mai sus, poate fi consultată în perioada 18.09.2017 - 21.09.2017 în intervalul orar 09.00 - 16.00 la sediul din str. Unirii, nr.104, doar în baza unei declarații de confidențialitate.

Caiet de sarcini

Formulare

Oferta va fi transmisă la adresa de e-mail achizitii@spas-ct.ro, sau la sediul SPAS din str. Unirii nr. 104, biroul 1 – registratură în plic închis. Eventualele solicitări de informații suplimentare se pot transmite la adresa de email: achizitii@spas-ct.ro până în data de 20.09.2017.


Atribuit către: SC ZOOM SYSTEMS SRL;
Valoare: 6900 lei fără TVA.