Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1294980 - Lucrari de reparatii si vopsire fatada la Caminul pentru persoane varstnice

luni, 30 mai 2022

Inapoi
Tip anunț: Cumpărări directe;

Tip contract: Lucrari;

Denumire contract:  Furnizare de medicamente

CPV și denumire: 45420000-7 - Lucrari de tamplarie si de dulgherie (Rev.2)

Descriere contract: Lucrari de reparatii si vopsire fatada la Caminul pentru persoane varstnice, conform cerintelelor si specificatiilor din caietul de sarcini, precum si a listelor de cantitati atasate prezentului anunt.

Valoare estimata: 286.535,29  RON

Condiții referitoare la contract: Contractul se va incheia dupa data atribuirii. Valoarea totala a ofertei financiare va fi exprimata in lei, cu TVA mentionata distinct si va fi justificata pe baza devizului de lucrari, conform normelor in vigoare, deviz ce va fi conform cu cerintele din caietul de sarcini atasat. Va fi prezentata o oferta tehnica in care vor fi descrise materialele ce vor fi folosite, precum si modul de punere in opera. Nu se admite copierea în tot sau în parte a caietului de sarcini în cadrul propunerii tehnice, ofertanții având obligația de a proba conformitatea ofertei cu cerințele acestuia prin prezentarea propriei abordări/metodologii asupra modului de îndeplinire a contractului și de rezolvare a eventualelor dificultăți legate de îndeplinirea acestuia, prin raportare la conținutul propunerii tehnice. Propunerea financiara trebuie corelata cu propunerea tehnica: toate cerintele autoritatii descrise in caietul de sarcini vor fi prevazute in propunerea financiara. Ofertele financiare care nu sunt sustinute de devize de lucrari conforme nu vor fi luate in considerare. Preţul din propunerea financiară se exprimă în LEI fără TVA, cu două (2) zecimale şi va reprezenta valoarea totală pentru cantitatile estimate ce urmeaza a se atribui. Ofertantul va respecta toate reglementarile referitoare la protectia muncii, PSI si protectia mediului si este raspunzator de exactitatea si legalitatea datelor inscrise in situatiile de plata si in facturi, obligandu-se sa restituie sumele incasate necuvenit. Se va constitui garantie de buna executie, in cuantum de 5% din valoarea totala a contractului, fara TVA.

Condiții de participare: Ofertantii trebuie sa fie inregistrati in SEAP. Ofertantii vor prezenta certificate constatatoare din care sa rezulte ca obiectul de activitate al acestora corespunde obiectului contractului si sunt autorizati in acest sens, in conditiile legii, precum si dovada neincadrarii in cazurile de excludere prevazute la articolele 164, 167, 59 si 60 din Legea nr. 98/2016. Ofertele prezentate trebuie sa respecte cerintele minime specificate din caietul de sarcini si masuratorile anexate, oferta financiara va fi postata in catalogul electronic SEAP ca urmare a solicitarii transmise de catre Autoritatea Contractanta catre ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire „ pretul cel mai scazut” si a carui oferta indeplineste cerintele si necesitatile autoritatii contractante. În vederea comparării unitare a ofertelor, se solicită ca toate preturile să fie exprimate în cifre cu cel mult două zecimale.

Criterii atribuire: Adjudecarea se va face in favoarea ofertantului care a prezentat pretul total cel mai scazut si care intruneste conditiile cerute prin caietul de sarcini.

Data limita depunere oferta: 06.06.2022 16:00

 

Informații suplimentare: Oferta va fi transmisa la adresa de e-mail achizitii@dgas-ct.ro, sau la sediul DGAS din str. Unirii nr. 104, biroul 1 – registratura in plic inchis pana in data de 06.06.2022, orele. 16.00, iar informatiile suplimentare se pot solicita, pana in data de 02.06.2022, orele: 12.00 la adresa de email mentionata mai sus.


Caiet sarcini

Formular de ofertă și centralizator

Declarații