Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț concurs angajare în perioada 08 - 12.08.2016 - Cămin pentru persoane vârstnice

luni, 25 iulie 2016

Inapoi

ANUNŢ  CONCURS

 

Serviciul Public de Asistență Socială Constanța

organizează concurs în perioada 08-12.08.2016  

pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale de execuție vacante:

 

1.    Muncitor necalificat – Compartiment Bucătărie, Căminul pentru persoane vârstnice (4 posturi)

Categoria: funcţie contractuală de execuţie

Cerințe specifice:

-      Studii: minimum studii generale

-      Fără vechime necesară

-      Să îndeplinească condițiile generale de ocupare a unei funcții contractuale, conform art. 3 din H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare  

 

Condiții generale de ocupare a unei funcții contractuale, conform art. 3 din H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare:

 

 a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

 c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 d) are capacitate deplină de exerciţiu;

 e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va desfăşura în perioada 08-12.08.2016 la sediul Serviciului Public de Asistență Socială Constanța din Str. Unirii nr. 104, după cum urmează :

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE

SELECTAREA 
DOSARELOR DE ÎNSCRIERE

PROBA SCRISĂ

PROBA PRACTICĂ A CANDIDAŢILOR 
ADMIŞI

INTERVIUL CANDIDATILOR 
ADMIȘI

DATA

02.08.2016

08.08.2016

10.08.2016

12.08.2016

ORA

12,00

10,00

12,00

14,00

LOCUL

Serviciul Public de Asistenta Sociala - Sediu

Serviciul Public de Asistenta Sociala - Sediu

Serviciul Public de Asistenta Sociala - Sediu

Serviciul Public de Asistenta Sociala - Sediu

 

În vederea participării la concurs, până la data de  29.07.2016 ora 12,00, candidaţii vor depune la sediul Serviciului Public de Asistență Socială din Str. Unirii nr. 104,  un  dosar plic, care va conţine în mod obligatoriu  următoarele:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

 e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 9,00 – 15,00 la nr. de tel. 0341.180.112 sau direct la sediul unității din Str. Unirii nr. 104, Constanța.

 

 

Secretar comisie concurs,

Ref. Abdula Anifea

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

COMPARTIMENT BUCĂTĂRIE, CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

Ocuparea postului contractual de execuție de Muncitor necalificat

 

 

1.   H.G. nr. 924/2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare

2.   Ordin nr. 976/1998 pentru aprobarea Normelor de igiena privind producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea aliementelor

3.   Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice

 

REZULTATELE  SELECŢIEI  DOSARELOR  PENTRU  CONCURSUL   DIN

PERIOADA  08.08 – 12.08.2016

 

Data selecției dosarelor :02.08.2016 
Numele și prenumele 
candidatului
Rezultatul selectiei dosarelor
Motivul respingerii dosarului
Denumirea postului – MUNCITOR NECALIFICAT - 
număr 4 posturi
– COMPARTIMENT BUCĂTĂRIE, CAMINUL PENTRU PERSOANE
VÂRSTNICE

HOGAȘI CARMEN

ADMIS

-

CIULPAN ANDREEA

ADMIS

-

NICOLAEV GAFIA

ADMIS

-

 

În termen de o zi lucrătoare de la data afișării prezentei, candidatii nemultumiti pot depune contestație, înregistrată  la biroul nr.4(parter) .

 

Proba  scrisă se va desfășura la data de  08.08.2016 la ora   10.00  la sediul institutiei;  candidații se vor prezenta începând cu ora 9.45 cu actul de identitate.