Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț de publicitate numărul 129426 - Lucrări asimilate investițiilor defalcate pe loturi: Lotul 1: Lucrări de reparații și zugrăveli, montare, aplicare a plăcilor Lotul 2: Serviciul de supraveghere lucrări

marți, 17 octombrie 2017

Inapoi

Tip anunț: Cumpărări directe

Tip contract: Lucrări

Denumirea achiziție:  Lucrări asimilate investițiilor defalcate pe loturi: Lotul 1: Lucrări de reparații și zugrăveli, montare, aplicare a plăcilor – valoare maximă estimată: 120.630,26 lei fără TVA Lotul 2: Serviciul de supraveghere lucrări – valoare maximă estimată: 1206,30 lei fără TVA.

CPV: 45453000-7-Lucrari de reparații generale și de renovare (Rev.2)

Descrierea contractului:  Lucrări asimilate investițiilor defalcate pe loturi la Cantina Constanța, conform cerințelor și specificațiilor din caietul de sarcini, precum și listelor de cantități atașate prezentului anunț.

Valoarea estimată fără TVA: 121836.56 RON

Condiții contract: Contractele se vor încheia după data atribuirilor în SEAP și vor fi valabile până la îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate. Pentru Lotul 1 - valoarea totală a ofertei financiare, va fi exprimată în lei, cu TVA menționată distinct și va fi justificată pe baza devizului de lucrări, conform normelor în vigoare, deviz ce va fi conform cu listele de cantități din caietul de sarcini atașat. Va fi prezentată o oferta tehnică în care vor fi descrise materialele ce vor fi folosite, precum și modul de punere în opera. Ofertele financiare care nu sunt susținute de devize de lucrări conforme nu vor fi luate în considerare. Ofertantul va respecta toate reglementările referitoare la protecția muncii, PSI și protecția mediului și este răspunzător de exactitatea și legalitatea datelor înscrise în situațiile de plată și în facturi, obligându-se să restituie sumele încasate necuvenit. Se va constitui garanție de bună execuție, în cuantum de 5% din valoarea totală a contractului, fără TVA. Termenul de execuție a lucrării este de 30 de zile calendaristice de la comunicarea ordinului de începere a lucrărilor, iar termenul de garanție pentru lucrările executate este de 12 luni. Pt. Lotul 2- Condițiile tehnice și de calitate, conform prescripțiilor tehnice și normativelor din legislația românească, cad în sarcina prestatorului, de a le respecta și aplica în totalitate. Durata pentru realizarea serviciului de dirigenție se va derula începând de la data emiterii primului ordin de începere pentru execuție lucrări și se va termina odată cu încheierea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Condiții participare: Ofertanții trebuie să fie înregistrați în SEAP. Ofertanții vor prezenta certificate constatatoare din care să rezulte că obiectul de activitate al acestora corespunde obiectului contractului și sunt autorizați în acest sens, în condițiile legii; vor face totodată dovada experienței similare, pentru LOTUL 1 – lucrări de reparații, de minim 120.630,26 lei, fără TVA, iar pentru LOTUL 2 – serviciul de supraveghere lucrări de minim 1206,30 lei, prin prezentarea de contracte, la nivelul minim de un contract, maxim trei, procese verbale de recepție, orice alte documente constatatoare, după caz, precum și dovada neîncadrării în cazurile de excludere prevazute la articolele 164, 167, 59 și 60 din Legea nr. 98/2016. Operatorului care a prezentat oferta câștigătoare i se va solicita prezentarea certificatului de atestare fiscală privind plata obligațiilor către bugetul general consolidat de stat, eliberat de ANAF, precum și a certificatului de atestare fiscală privind plata obligațiilor restante către bugetul local, din care sa reiasă lipsa datoriilor restante la momentul prezentării. Ofertele prezentate trebuie să respecte cerințele minime specificate din caietul de sarcini și lista de cantități, oferta financiară va fi postată în catalogul electronic SEAP ca urmare a solicitării transmise de către Autoritatea Contractanta către ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire „ prețul cel mai scăzut” și a cărui ofertă îndeplinește cerințele și necesitățile autorității contractante. Ofertele prezentate trebuie să respecte cerințele minime specificate din caietul de sarcini. Ofertanții pot depune oferta pentru lotul 1 sau pentru lotul 2.

Criterii adjudecare: Adjudecarea se va face în favoarea ofertantului care a prezentat prețul total cel mai scăzut și care întrunește condițiile cerute prin caietul de sarcini.

Termen limită primire oferte: 19.10.2017

Informații suplimentare: Oferta va fi transmisă la adresa de e-mail achizitii@spas-ct.ro, sau la sediul SPAS din str. Unirii nr. 104, biroul 1 – registratură în plic închis până în data de 19.10.2017, orele. 16.00, iar informațiile suplimentare se pot solicita, până în data de 18.10.2017, orele: 16.00 la adresa de email menționată mai sus.


Caiet de sarcini

Listă de cantități

Formular ofertă - 59_60_164_167

FormulareCâștigător:
Lot 1. SC FADMIG S.R.L.
VALOAREA TOTALĂ FINALĂ A CONTRACTULUI 118.277.01 lei fără TVA;