Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț de publicitate numărul 157696 - Achiziția serviciului de pază transport valori necesar SPAS Constanța

vineri, 2 martie 2018

Inapoi

Tip anunț: Anexa 2B

Tip contract: Servicii

Denumire achiziție: Achiziția serviciului de pază transport valori necesar SPAS Constanța.

CPV: 79713000-5-Servicii de pază (Rev.2)

Descrierea contractului: Obiectul contractului îl reprezintă prestarea serviciului de pază transport valori, necesar SPAS Constanta pentru anul 2018 cu posibilitate de prelungire pe încă 4 luni în limita fondurilor disponibile, pentru următoarele obiective, cu următoarea ritmicitate:
1) Serviciul Administrare Creșe - 2 transporturi lunare, zile lucrătoare în ultima săptămână din lună, COLECTARE de la creșele situate la următoarele adrese: Str. Adamclisi nr 1, Aleea Mimozelor nr 4, al. Pelicanului nr. 3, bl. AV 29, parter, Al. Cutezătorilor nr 3, bl D, parter; PREDARE la sediul din Al. Mălinului nr. 4. Totodată, este necesar 1 transport lunar, în zile lucrătoare din ultima săptămână din luna, pentru COLECTARE de la sediul din Al. Mălinului nr. 4 și PREDARE la Trezoreria Mun. Constanța, Str. Smârdan nr. 5.
2) Camin persoane vârstnice: 2 transporturi lunar, în funcție de comanda, pe ruta Str. Unirii nr. 104 - Trezoreria Mun. Constanța și retur. Serviciul de pază transport valori se va realiza cu autovehicule blindate, cu minim 2 agenti de securitate, dotați cu arme de foc, în conditiile legii, cu bastoane de cauciuc tip tomfe și spray cu substanțe iritant lacrimogene.

Valoarea estimată fără TVA: 7100.00 RON

Condiții contract: Contractul se va încheia după data atribuirii în SEAP și va fi valabil până la 31.12.2018, cu posibilitatea prelungirii, cu condiția existenței fondurilor necesare. Oferta va fi prezentată în prețuri unitare, fără TVA; valoarea totală va fi exprimată în lei, cu TVA menționată distinct și va fi întocmită conform formularului de oferta atașat. Oferta financiară va fi postată în catalogul electronic SEAP ca urmare a solicitării transmise de către Autoritatea Contractanta către ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire „ prețul cel mai scăzut” și a cărui ofertă îndeplinește cerințele și necesitățile autorității contractante. Valabilitatea ofertei: 60 zile. Nu se accepta oferte parțiale. Ofertantul va respecta toate reglementările referitoare la protecția muncii, PSI și protecția mediului și este răspunzător de exactitatea și legalitatea datelor înscrise în situațiile de plată și în facturi, obligându-se să restituie sumele încasate necuvenit. Se va constitui garanție de bună execuție, în cuantum de 5% din valoarea totală a contractului, fără TVA.

Condiții participare: Ofertanții trebuie să fie înregistrați în SEAP, vor prezenta certificate constatatoare din care să rezulte ca obiectul de activitate al acestora corespunde obiectului contractului și sunt autorizați în acest sens, în condițiile legii; vor face totodată dovada neîncadrării în cazurile de excludere prevazute la articolele 164, 167, 59 și 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Criterii adjudecare: Criteriul de atribuire a contractului având ca obiect prestarea serviciului de pază transport valori îl reprezintă "prețul cel mai scăzut" pentru ofertele corespunzătoare necesității autorității contractante.

Termen limită primire oferte: 07.03.2018

Informații suplimentare: Ofertele vor fi transmise până în data de 07.03.2018, orele 16:00, la adresa de e-mail achizitii@spas-ct.ro , unde pot fi solicitate și eventuale clarificări necesare.


Formular ofertă - 59-60-14-167

Formulare ofertă


Atribuit către: ZIP ESCORT S.R.L.;
Valoare: 7.000,00 lei fără TVA